Kosmologie En Theologie

Inhoudsopgave:

Kosmologie En Theologie
Kosmologie En Theologie

Video: Kosmologie En Theologie

Video: Kosmologie En Theologie
Video: Brüder Grün: Glaube und Wissen im Zeitalter der Quantenphysik | Sternstunde Religion | SRF Kultur 2023, Juni-
Anonim

Toegang navigatie

 • Inhoud van het item
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Vrienden PDF-voorbeeld
 • Info over auteur en citaat
 • Terug naar boven

Kosmologie en theologie

Voor het eerst gepubliceerd op 24 oktober 2011; inhoudelijke herziening wo 5 apr.2017

Zolang mensen het universum proberen te begrijpen, hebben ze kosmologische theorieën voorgesteld. Bovendien speelt het begrip godheid vaak een centrale rol in deze kosmologische theorieën. Volgens de meeste monotheïstische religies is God de enige schepper en ondersteuner van het universum.

Maar de laatste honderd jaar is er een ander soort kosmologie gezien: een wetenschappelijke kosmologie. Zonder afbreuk te doen aan het afbakeningsprobleem, zijn de opvallende kenmerken van de wetenschappelijke kosmologie dat het gebruik maakt van de instrumenten van de wiskundige fysica (het is formaliseerbaar) en dat het nauwkeurige en toetsbare voorspellingen doet. Wat heeft deze nieuwe wetenschappelijke kosmologie te maken met traditionele (vaak theïstische) kosmologieën? Heeft de nieuwe kosmologie de oudere kosmologieën vervangen? Informeert of interpreteert de nieuwe kosmologie de oudere kosmologieën?

Onze volgende bespreking zal bijna volledig beperkt blijven tot het geval van het westerse monotheïsme - jodendom, christendom en islam - en zelfs meer specifiek tot varianten van het christendom. Toch merken we een grote diversiteit op tussen christelijke overtuigingen en christelijke attitudes ten opzichte van de wetenschap in het algemeen en ten opzichte van de wetenschappelijke kosmologie in het bijzonder. Aan het ene uiterste vinden we ultra-traditionele versies van het christendom die de letterlijke interpretatie van de Schrift benadrukken en die vaak theologische leerstellingen interpreteren in termen van oude Griekse filosofische categorieën (bijv. God als eeuwig, onveranderlijk, enz.). Zelfs binnen dit meer traditionele kamp vinden we verschillen in termen van mate van letterlijkheid en mate van flexibiliteit met betrekking tot traditionele theologische doctrines. (bijv.er zijn voortdurende discussies onder traditionele theologen over de relatie van God tot tijd.) In een ander extreem geval vinden we recentere incarnaties van het christendom die sterk putten uit ideeën uit het Duitse idealisme en / of procesfilosofie. Er zijn ook subtiele maar niet te verwaarlozen verschillen in houding tussen protestantse, rooms-katholieke en orthodox-christelijke theïsten. Daarom moeten we theïsme niet beschouwen als een vaste reeks doctrines die eenvoudig consistent is of niet in overeenstemming is met de wetenschappelijke kosmologie.we moeten theïsme niet beschouwen als een vaste set leerstellingen die eenvoudig consistent is of niet in overeenstemming is met de wetenschappelijke kosmologie.we moeten theïsme niet beschouwen als een vaste set leerstellingen die eenvoudig consistent is of niet in overeenstemming is met de wetenschappelijke kosmologie.

Hoewel de meeste theologische interacties met kosmologie binnen de christelijke traditie hebben plaatsgevonden, is het bovendien zelden of nooit het geval geweest dat het bepalende kenmerk van het christendom (namelijk de unieke rol van Christus) een expliciete rol heeft gespeeld in deze interacties.

 • 1. Overzicht: kosmologie, theologie en religie
 • 2. Creatie en de oerknal

  • 2.1 Wiens theïsme moet de oerknal bevestigen?
  • 2.2 Moet de theïst bevestiging zoeken vanuit de wetenschappelijke kosmologie?
  • 2.3 Welke kosmologische modellen ondersteunen een scheppingsleer ex nihilo?
  • 2.4 Kunnen we General Relativity vertrouwen?
  • 2.5 Levert de oerknal bewijs voor atheïsme?
 • 3. Steady-state theorieën
 • 4. Quantum- en string-kosmologieën
 • 5. Andere niet-standaard kosmologieën

  • 5.1 Cyclische kosmologieën
  • 5.2 Het multiversum
 • 6. Oneindigheid en het universum
 • 7. Fysische eschatologie
 • 8. Conclusies: kosmologie en God
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Overzicht: kosmologie, theologie en religie

Het christendom en andere monotheïstische religies (islam en jodendom) gaan uit van een transcendente en soevereine God die het universum heeft geschapen en voortdurend zijn bestaan behoudt. De wereld bestaat alleen vanwege een ultieme en bovennatuurlijke oorzaak die, zoals Newton zei, 'niet blind en toevallig, maar zeer bedreven is in mechanica en geometrie' (Cohen 1978, 282). Of het nu in algemene filosofische zin is of in wetenschappelijke zin, kosmologie heeft altijd deel uitgemaakt van het theïsme, maar het is pas relatief recent dat kosmologie gebaseerd op natuurkunde en astronomie de discussie over het bestaan en de rol van God is aangegaan. Een beperkte toepassing van de fysica op de studie van het heelal is te vinden in de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de kosmologische gevolgen van de toename van de wet van entropie gretig werden besproken in relatie tot de christelijke leerstellingen van een wereld met een begin en einde in tijd. Maar de fysische kosmologie is in wezen een twintigste-eeuwse wetenschap die is ontstaan als gevolg van de ontdekking rond 1930 dat het universum in een staat van expansie verkeert die mogelijk een eindige tijd geleden is begonnen. Kosmologie als subdiscipline van de fysica verschilt in sommige opzichten van de wiskundige, filosofische en klassieke observationele kosmologie, maar natuurlijk zijn de verschillende benaderingen constant in wisselwerking. In een moderne zin,de fysische kosmologie ontstond na de ontdekking van de kosmische microgolfachtergrond in 1965, die het hete oerknalmodel snel veranderde in het standaardmodel van het universum. Jim Peebles 'Physical Cosmology uit 1971, mogelijk het eerste boek met deze titel, kan worden beschouwd als het begin van de moderne fysische kosmologie.

Hoewel fysische kosmologie gebaseerd op algemene relativiteitstheorie en elementaire deeltjesfysica dus een moderne wetenschap is, zijn veel van de theologisch relevante vragen met betrekking tot de huidige kosmologie oud. Is het universum een eindige tijd geleden ontstaan? Komt er een einde aan? Waarom zijn de kosmische evolutie en de natuurwetten van zo'n aard dat ze toestaan dat intelligent leven bestaat? Deze en andere vragen die duidelijk relevant zijn voor het theïsme worden momenteel besproken in het licht van de meest recente kosmologische theorieën en waarnemingen, maar de vragen zelf (en, inderdaad, veel van de antwoorden) waren bekend bij middeleeuwse filosofen en theologen. Dit is ook het geval met de vraag die soms als de ultieme wordt beschouwd: waarom is er een kosmos? Er is geen reden om dat vandaag te verwachten 'De geavanceerde fysische kosmologie, of zelfs de meer geavanceerde van morgen, zal definitieve antwoorden geven die zowel theïsten als atheïsten tevreden zullen stellen.

2. Creatie en de oerknal

Einsteins algemene relativiteitstheorie laat zien dat de structuur van de ruimtetijd zelf een dynamische variabele is, die onderhevig is aan causale beïnvloeding door de materiële bestanddelen van het universum. Einstein zag inderdaad onmiddellijk het potentieel om algemene relativiteitstheorie toe te passen op grootschalige kosmologische vragen. Het eerste kosmologische model van Einstein (1917) beschreef een statisch universum, een universum waarvan de ruimtelijke geometrie in de tijd constant is. Een dergelijk model kwam niet overeen met de oorspronkelijke veldvergelijkingen; dus Einstein veranderde de vergelijkingen door de toevoeging van een kosmologische constante Λ. Hoewel Einstein later spijt had van de introductie van de kosmologische constante, zijn er de afgelopen jaren onafhankelijke redenen naar voren gekomen om deze in de vergelijkingen te introduceren.

Hoe het ook zij, het statische universum van Einstein was empirisch ontoereikend: het kan geen verklaring zijn voor de roodverschuivingsgegevens die Edwin Hubble en anderen in de jaren twintig hadden verzameld. De roodverschuivingsgegevens geven aan dat verre sterren van ons weggaan en sneller bewegen in directe verhouding tot hun afstand. De gegevens duiden dus op een groeiend universum.

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw werden een aantal kosmologische modellen van algemene relativiteit voorgesteld die de uitdijing van het heelal voorspellen. De meest nauwkeurige weergave van de gegevens wordt gegeven door de familie van Friedmann-Robertson-Walker (FRW) -modellen. Het belangrijkste kenmerk van deze modellen is dat de ruimte homogeen is en dus isotroop (dat wil zeggen dat ze er in alle richtingen hetzelfde uitziet). Uit de aanname van homogeniteit volgt dat de gehele 4-dimensionale ruimtetijd netjes verdeeld is in een stapel 3-dimensionale "ruimtes" die elk een constante kromming hebben. De drie mogelijkheden voor deze kromming komen overeen met de drie klassieke geometrieën: euclidisch (plat), bolvormig (positief) of hyperbolisch (negatief). In een gegeven FRW-ruimtetijd is de geometrie van de ruimte op een bepaald moment gerelateerd aan de geometrie op een ander moment door middel van een schaalfactor S (t). Inderdaad,kies een referentietijd T, zoals 2011, kies twee referentiestelsels, en laat d (T) de afstand zijn tussen deze sterrenstelsels op tijdstip T. Vervolgens wordt de afstand tussen de twee sterrenstelsels op een ander tijdstip t gegeven door d (t) = S (t) d (T), waar we S (T) = 1 instellen. Dit getal S (t) wordt de schaalfactor genoemd en het gedrag ervan codeert de dynamiek van een FRW-universum.

In die FRW-ruimtetijden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze onze kosmos modelleren (bijvoorbeeld die met massieve objecten), heeft de tijdparameter t een absolute ondergrens t 0. In het bijzonder, als t naar t 0 afneemt, gaat de schaalparameter S (t) naar nul. Wat gebeurt er als t t 0 bereikt ? Kortom, deze modellen kunnen niet zeggen wat er gebeurt, omdat er geen punten van ruimtetijd zijn met tijdcoördinaat t 0. Dat wil zeggen, t 0 is een ideaal punt dat nooit wordt bereikt: het universum bestaat altijd na t 0, maar niet vóór of op tijdstip t 0. Een ruimtetijdmodel met deze functie wordt singulier genoemd en het ideale punt dat nooit wordt bereikt, wordt singulariteit genoemd. Met andere woorden, de oerknal is een bijzonderheid in een FRW-ruimtetijd.

De FRW-ruimtetijden zijn uiterst nauwkeurige beschrijvingen van de grootschalige structuur van ons universum. Aangezien deze modellen een universum beschrijven met een eindige levensduur, is het redelijk om te concluderen dat het universum niet altijd heeft bestaan.

Maar veel natuurkundigen en filosofen aarzelen om deze conclusie te trekken. In de jaren vijftig en begin jaren zestig was het standaardbeeld dat de eigenaardigheden van de FRW-modellen het gevolg waren van onjuiste idealiserende veronderstellingen, namelijk veronderstellingen van perfecte isotropie en homogeniteit. Maar deze ontsnappingsroute voor singulariteiten werd definitief afgesloten toen Robert Geroch, Stephen Hawking en Roger Penrose de 'singulariteitsstellingen' bewezen, volgens welke bijna alle ruimtetijden singulier zijn, en in het bijzonder beschrijven bijna alle kosmologische modellen een eindig oud universum.

Een aantal theïsten beschouwt het verleden-singuliere karakter van kosmologische modellen als bevestiging van de bewering dat God het universum ex nihilo heeft geschapen. De lijst van voorstanders van deze 'oerknaltheologie' omvat paus Pius XII, Francis Collins (directeur, US National Institutes of Health) en apologeten William Lane Craig en Hugh Ross. En inderdaad, oerknal-kosmologie biedt prima facie ondersteuning voor theïsme. De oerknal-kosmologie zegt immers dat het universum een eindige eeuw heeft, en (traditioneel) theïsme zegt dat God het universum uit niets heeft geschapen. Bevestigt de oerknal-kosmologie het traditionele theïsme niet? We geven verschillende redenen om voorzichtig te zijn met dergelijke claims.

Voorstanders van de oerknaltheologie zijn het meest geïnteresseerd in de bewering dat het universum eindig oud is. De ketting van inferentiële ondersteuning moet dus als volgt lopen:

Big Bang-model → ondersteunt → Universe Finitely Old → ondersteunt → Theïsme

Voordat we de eerste veronderstelde inferentiële relatie bespreken, merken we op dat niet alle theïsten zich inzetten voor de bewering dat het universum eindig oud is. Zo beweert Aquinas (op verschillende plaatsen, waaronder de Summa Theologica) dat de rede de eindigheid van het universum niet kan aantonen. Maar Thomas meent ook dat de rede het bestaan van God kan aantonen; daarom denkt Thomas niet dat het hele concept van God als schepper impliceert dat het universum eindig oud is. (In tegenstelling tot sommige hedendaagse theologen beweert Aquinas echter dat een christelijke theïst moet geloven dat het universum eindig oud is. Voor Aquinas is de eindige leeftijd van het universum een geopenbaarde leer, zoals de goddelijkheid van Christus.) Hedendaagse theologen Arthur Peacocke en Ian Barbour beweren ook dat de leer van de 'schepping' van het universum het best kan worden geïnterpreteerd als een van de tijdloze afhankelijkheid van het universum van God, en dat een dergelijke afhankelijkheid geen tijdelijke scheppingsgebeurtenis vereist. Dit is ook de mening van William Stoeger (2010), een jezuïetenpriester en kosmoloog, die stelt dat wetenschappelijke kosmologie theologie kan zuiveren, maar nooit in strijd mag zijn met wat theologie legitiem beweert. Voor de rest van dit hoofdstuk zullen we niet verder ingaan op de vraag of theïsme de bewering dat het universum eindig oud is, vereist of sterk ondersteunt. (Argumenten voor deze bewering worden beoordeeld in (Copan & Craig 2004).) Voorlopig richten we ons op versies van theïsme die op een misschien naïeve manier zijn gepleegd om ex nihilo te creëren. Zelfs met dit begrip van theïsme,er zijn nog steeds redenen om voorzichtig te zijn bij het zien van de oerknal als bevestiging van de voorspelling dat God het universum heeft geschapen.

2.1 Wiens theïsme moet de oerknal bevestigen?

De oerknaltheoloog stelt dat de bewering

"Het universum is 13 miljard jaar oud"

biedt bewijskracht voor theïsme. Maar er zijn veel theïsten voor wie de ontdekking dat het universum 13 miljard jaar oud is, in feite een bevestiging van hun theïstische overtuiging zou zijn. Bijvoorbeeld, bisschop Ussher van Ierland (1581–1656) beweerde uit de Bijbel af te leiden dat het universum in 4004 voor Christus werd geschapen; en zelfs in de eenentwintigste eeuw claimen sommige christelijke denkers het bijbelse bevelschrift voor een tijdperk van het heelal veel minder dan 13 miljard jaar (zie Kelly 2000 en Byl 2001). Voor deze denkers zou de oerknal het theïsme dan weerleggen - of in ieder geval hun versie van het theïsme, dat toegewijd is aan de letterlijke nauwkeurigheid van het bijbelse scheppingsverslag. Sterker nog,het lijkt erop dat het christelijk theïsme toegewijd is aan een geloof in een eindig oud universum, voornamelijk op basis van zijn toewijding aan de juistheid van bijbelse scheppingsverslagen. Dus als een theïst het oerknalverslag over de oorsprong van het universum gaat geloven en daardoor het letterlijke bijbelse verslag gaat betwijfelen, zal ze één reden - en mogelijk haar enige reden - verliezen om te geloven dat het universum eindig oud is.

Natuurlijk zijn er ook theïsten die Genesis metaforisch interpreteren als implicerend dat het universum is geschapen, maar niet een specifieke leeftijd voor het universum aangeeft. Voor deze theïsten zou de ontdekking dat het universum eindeloos oud is, eerder hun overtuiging bevestigen dan ondermijnen.

2.2 Moet de theïst bevestiging zoeken vanuit de wetenschappelijke kosmologie?

Volgens het traditionele christelijke theïsme is schepping ex nihilo wonderbaarlijk - iets wat de natuurwetten niet kunnen verklaren. Maar waarom zou een theïst dan verwachten dat hij de schepping ex nihilo kan ontlenen aan de natuurwetten? Vergelijk met andere veronderstelde wonderen, bijvoorbeeld binnen het christendom de bewering dat Jezus water in wijn veranderde. Beweren christelijke theïsten dat chemie moet voorspellen dat water in wijn kan veranderen? Natuurlijk niet: God wordt verondersteld de natuurwetten te overstijgen, en de natuurwetten zijn onhaalbaar als het gaat om het beschrijven van wat er werkelijk is gebeurd (aangezien God had kunnen ingrijpen). Maar kon dan niet de beste (meest verklarende, meest elegante) kosmologische theorie een oneindig verleden poneren, terwijl God het in werkelijkheid in het verleden een eindige tijd schiep?

De puzzel die we zojuist zijn tegengekomen, tradities op over de speciale status van de kosmologie als een historische, maar op wet gebaseerde wetenschap, met slechts één echt model. Hoewel theïsten zeker niet zouden verwachten dat de wetten van de chemie voorspellen dat water in wijn kan veranderen, geloven ze wel dat een nauwkeurig historisch verslag een verwijzing zou bevatten naar de wonderen die zich hebben voorgedaan. Dus, lijkt kosmologie meer op geschiedenis of meer op scheikunde? Als God het universum heeft geschapen, zou een kosmologische theorie dan zo'n feit moeten rapporteren (of voorspellen of met zich meebrengen)? Of zou kosmologie alleen verplicht moeten zijn om wetten voor universa te verschaffen, wetten die in ons universum in feite zouden kunnen zijn overtreden?

2.3 Welke kosmologische modellen ondersteunen een scheppingsleer ex nihilo?

Stel dat de theïst een hardere lijn neemt en zegt dat theïsme kosmologische modellen met een eindig oud universum vereist (of begunstigt). In dit geval mag de tijdparameter in onze kosmologische modellen nooit waarden lager dan een bepaald vast getal aannemen, dat we gemakkelijk op nul kunnen zetten.

Maar het interval (0, t) is topologisch isomorf tot (−∞, t), wat suggereert dat de tijdsduur (eindig versus oneindig) mogelijk intrinsieke fysieke of theologische betekenis mist. Een dergelijke opmerking werd al gemaakt door EA Milne in 1935, en vervolgens onafhankelijk door Charles Misner in 1969. Misner vervangt met name de tijdparameter t door het negatieve van zijn logaritme (dat wil zeggen −log t) om de zorgen weg te nemen dat een bounded time parameter heeft geen zin. Volgens Misner (1969, 1331), zelfs in modellen die met singulariteiten beginnen, "is het universum zinvol oneindig oud omdat er sinds het begin oneindig veel dingen zijn gebeurd." Interessant is dat Misner's zet nauwelijks kan worden ingegeven door de wens om de behoefte aan een schepper te vermijden: Misner is een zelfbenoemde katholieke christen.

De mogelijkheid dat het eindige / oneindige tijdsverschil conventioneel is, werd opgemerkt door de katholieke wetenschapsfilosoof Ernan McMullin, die concludeert dat de theologische scheppingsleer ex nihilo geen metrische interpretatie mag krijgen (McMullin 1981). Integendeel, stelt McMullin, de ex nihilo-doctrine moet ordeningstheoretisch worden geïnterpreteerd: de tijdreeks heeft een eerste punt. Maar dit orde-theoretische criterium zal het theïsme niet helpen, althans niet met betrekking tot de huidige kosmologische modellen. Enerzijds voldoen FRW-kosmologische modellen niet aan het ordertheoretische criterium: ze hebben geen eerste moment. Aan de andere kant kan een ideaal eerste moment worden gekoppeld aan elke ruimtetijd, zelfs die met een metrisch oneindig verleden (zie Earman 1995). Dus,een eenvoudig order-theoretisch criterium is een slechte leidraad om te bepalen of kosmologische modellen consistent zijn met de scheppingsleer ex nihilo.

Een beter criterium voor wanneer een kosmologisch model in overeenstemming is met creatie ex nihilo, zou een gedetailleerde analyse van singuliere ruimtetijden vereisen (voor een uitgebreide bespreking van dit laatste onderwerp, zie Earman 1995). Het beste huidige verslag van wanneer een ruimtetijd echt enkelvoud is (in plaats van alleen te worden beschreven met ontoereikende coördinaten) is wanneer het een niet-verlengbare geodeten van eindige lengte bevat. Intuïtief is een geodetische route het pad dat zou worden gevolgd door een klok in vrije val. Als een klok reisde op een in het verleden niet-uitbreidbare geodetische, dan bestond de klok op een eindige tijd in het verleden niet; sterker nog, ruimtetijd zelf bestond niet. De oerknaltheoloog zou dus het beste kunnen beweren dat de schepping ex nihilo precies wordt bevestigd door die kosmologische ruimtetijden die een niet-verlengbare geodeten hebben. (Inderdaad,dit criterium geldt voor FRW-modellen.) Het grootste probleem met een dergelijk voorstel is dat het een robuuste, intuïtieve theologische doctrine koppelt aan een uiterst nauwkeurig technisch kenmerk van Lorentzian-variëteiten (zoals beschreven door differentiële geometrie). Het risico is dan dat men daardoor vreemde inhoud aan de theologische leer zou toevoegen: een toekomstig model zou het technische criterium misschien niet halen, terwijl het toch in overeenstemming zou zijn met de theologische leer. Bovendien beweren veel christelijke theïsten dat de belangrijkste theologische leerstellingen opvallend zijn, in het bijzonder niet uitsluitend begrepen door een elite klasse van priesters of geleerden. Maar het idee van een Lorentziaanse variëteit met onvolledige geodeten kan moeilijk worden gezegd dat het toegankelijk is voor de gemiddelde leek.intuïtieve theologische leer tot een uiterst nauwkeurig technisch kenmerk van Lorentzian-variëteiten (zoals beschreven door differentiële geometrie). Het risico is dan dat men daardoor vreemde inhoud aan de theologische leer zou toevoegen: een toekomstig model zou het technische criterium misschien niet halen, terwijl het toch in overeenstemming zou zijn met de theologische leer. Bovendien beweren veel christelijke theïsten dat de belangrijkste theologische leerstellingen opvallend zijn, in het bijzonder niet uitsluitend begrepen door een elite klasse van priesters of geleerden. Maar het idee van een Lorentziaanse variëteit met onvolledige geodeten kan moeilijk worden gezegd dat het toegankelijk is voor de gemiddelde leek.intuïtieve theologische leer tot een uiterst nauwkeurig technisch kenmerk van Lorentzian-variëteiten (zoals beschreven door differentiële geometrie). Het risico is dan dat men daardoor vreemde inhoud aan de theologische leer zou toevoegen: een toekomstig model zou het technische criterium misschien niet halen, terwijl het toch in overeenstemming zou zijn met de theologische leer. Bovendien beweren veel christelijke theïsten dat de belangrijkste theologische leerstellingen opvallend zijn, in het bijzonder niet uitsluitend begrepen door een elite klasse van priesters of geleerden. Maar het idee van een Lorentziaanse variëteit met onvolledige geodeten kan moeilijk worden gezegd dat het toegankelijk is voor de gemiddelde leek.men zou vreemde inhoud aan de theologische doctrine toevoegen: een toekomstig model kan het technische criterium niet halen en toch in overeenstemming zijn met de theologische doctrine. Bovendien beweren veel christelijke theïsten dat de belangrijkste theologische leerstellingen opvallend zijn, in het bijzonder niet uitsluitend begrepen door een elite klasse van priesters of geleerden. Maar het idee van een Lorentziaanse variëteit met onvolledige geodeten kan moeilijk worden gezegd dat het toegankelijk is voor de gemiddelde leek.men zou vreemde inhoud aan de theologische doctrine toevoegen: een toekomstig model kan het technische criterium niet halen en toch in overeenstemming zijn met de theologische doctrine. Bovendien beweren veel christelijke theïsten dat de belangrijkste theologische leerstellingen opvallend zijn, in het bijzonder niet uitsluitend begrepen door een elite klasse van priesters of geleerden. Maar het idee van een Lorentziaanse variëteit met onvolledige geodeten kan moeilijk worden gezegd dat het toegankelijk is voor de gemiddelde leek. Maar het idee van een Lorentziaanse variëteit met onvolledige geodeten kan moeilijk worden gezegd dat het toegankelijk is voor de gemiddelde leek. Maar het idee van een Lorentziaanse variëteit met onvolledige geodeten kan moeilijk worden gezegd dat het toegankelijk is voor de gemiddelde leek.

2.4 Kunnen we General Relativity vertrouwen?

Ten slotte reikt de oerknaltheologie voorbij als er staat dat de algemene relativiteitstheorie en de singulariteitsstellingen voor eens en voor altijd zijn opgelost dat het universum een begin in de tijd had. In feite voorspelt de relativistische kosmologie haar eigen invaliditeit voor tijden die dicht bij een dynamische singulariteit liggen, zoals de oerknal. (Voor een afwijkende mening, zie Misner 1969.) De reden dat de relativistische kosmologie haar eigen invaliditeit voorspelt, is dat in de buurt van singulariteiten de zwaartekrachtseffecten intens zijn en dat verwacht kan worden dat kwantumeffecten een overheersende rol spelen. Maar algemene relativiteit omvat geen kwantumeffecten en is inderdaad niet getest in dergelijke regimes met intense zwaartekracht. Dus,er is weinig reden om aan te nemen dat de singulariteitsstellingen een geldige voorspelling doen over de structuur van een toekomstige opvolgingstheorie van algemene relativiteitstheorie die kwantumeffecten omvat. We bespreken deze kwestie verder in paragraaf 4.

2.5 Levert de oerknal bewijs voor atheïsme?

De meeste filosofen en natuurkundigen hebben gedacht dat de oerknal-kosmologie ofwel neutraal is ten opzichte van, ofwel het traditionele theïsme ondersteunt. Aldus hebben atheïsten gewoonlijk een defensieve houding ingenomen in een poging de argumenten van de oerknaltheologen te verslaan. Maar een vocale minderheid - we zouden ze 'big-bang atheologen' kunnen noemen - hebben de sterkere bewering gedaan dat de big bang-kosmologie theïsme ontkracht. De meest zichtbare voorstanders van deze oerknalatheologie zijn de filosofen Adolf Grünbaum en Quentin Smith. In het geval van Smith worden kwantumkosmologieën gebruikt om nog sterker bewijs tegen theïsme te leveren.

Bij het naar voren brengen van hun argumenten maken oerknalatheologen een aantal punten die door hun theïstische tegenhangers lijken over het hoofd te zijn gezien. Zo'n punt is dat FRW-kosmologische modellen geen eerste toestand hebben. Dus een theïst die de oerknal oproept, kan niet zeggen dat er een toestand van het universum is, zeg Α, zodat God het universum in staat created heeft geschapen. Hij of zij zal een meer verfijnd idee van God moeten oproepen door initiële tijdsintervallen te creëren, of zoiets. Komen deze meer geavanceerde ontwikkelingen nog steeds overeen met de traditionele theologie?

Oerknalatheologen beweren ook dat het geen zin heeft om beide te accepteren dat er geen tijden waren voor de oerknal (aangezien de tijd zelf met het universum ontstaat) en dat het universum werd veroorzaakt. Natuurlijk beweren veel theïsten dat God het universum tijdloos veroorzaakt, en ze zouden proberen de samenhang van zo'n idee te verdedigen in het licht van deze kritiek.

Het geval van de kwantumkosmologie levert verdere complicaties op voor de theologie. Zonder al te gedetailleerd in te gaan op specifieke voorstellen, is een gemeenschappelijk thema van veel kwantumkosmologieën dat ze een waarschijnlijkheidsverdeling over universa zelf postuleren. Met andere woorden, kwantumkosmologieën bieden een maat voor de waarschijnlijkheid dat bepaalde soorten universums bestaan. Sommige oudere kwantumkosmologieën (bijv. Hawking's vroege voorstellen) voorspellen nog steeds dat het universum eindeloos oud is. En toch zou je hun verdere verklarende power-over en boven de klassieke algemene relativiteit kunnen beschouwen als een ondermijning van theïstische verklaringen van het universum. In het bijzonder voorspelt de kwantumkosmologie met grote waarschijnlijkheid dat een universum als het onze zou bestaan. Vanuit dit perspectief gezien zou men kwantumkosmologieën kunnen nemen om een concurrerende,niet-theïstische verklaring voor de oorsprong van het universum.

Theïsten hebben daarop geantwoord dat kwantumkosmologieën geen onvoorwaardelijke waarschijnlijkheden bieden voor het bestaan van het universum. Craig (1997), Deltete & Guy (1997) en Oppy (1997) stellen bijvoorbeeld dat kwantumkosmologieën alleen voorwaardelijke kansen bieden voor het bestaan van sommige universumconfiguraties, gegeven andere universumconfiguraties. Smith (1998) reageert door de bewering te verdedigen dat de kansen in de kwantumkosmologie onvoorwaardelijk zijn. Maar geen van beide zijden van dit debat heeft aandacht besteed aan de speciale complicaties die betrokken zijn bij de interpretatie van kwantum in plaats van klassieke waarschijnlijkheden. Smith behandelt bijvoorbeeld de universele golffunctie Ψ (h i j, f) als een kansverdeling over universumconfiguraties (h i j, f). Maar we weten uit de elementaire kwantummechanica dat het letterlijk inconsistent is (dat wil zeggen leidt tot tegenstellingen) om een golffunctie te behandelen als het geven van kansen in absolute zin. (Deze tegenstelling is afgeleid van de beroemde stelling van Kochen-Specker.) We concluderen dat om de metafysische betekenis van kwantumkosmologieën te kunnen beoordelen, een meer genuanceerde overweging van de interpretatie van de kwantummechanica vereist zal zijn.

3. Steady-state theorieën

Aristoteles 'kosmologie behoorde tot de klasse van steady-state-theorieën voor zover zijn universum onveranderlijk en eeuwig was. Toen Einstein in 1917 het eerste relativistische model van het universum voorstelde, stelde hij onbewust een universum voor dat kwalitatieve kenmerken gemeen had met die van Aristoteles: het was eindig in de ruimte, maar oneindig in de tijd. De ontdekking van de uitdijing van het universum sloot de steady state uit van relativistische kosmologie, maar niet van andere vormen van kosmologie. Robert Millikan, Nobelprijswinnaar en beroemd natuurkundige, behoorde tot degenen die in de jaren dertig de voorkeur gaven aan een eeuwig terugkerend universum met een voortdurende creatie van materie en energie om de toename van entropie tegen te gaan. Hij dacht dat zo'n eeuwig en evoluerend universum de schepper onthulde 's voortdurende activiteit en presenteerde expliciet zijn kosmologische visie als ondersteuning voor de leerstellingen van het christendom in het algemeen en voor de immanentie van God in het bijzonder.

In tegenstelling tot de eerdere ideeën over een stationair universum, accepteerde de theorie die Fred Hoyle, Hermann Bondi en Thomas Gold in 1948 introduceerden dat het universum zich uitbreidt. Conceptueel was de theorie gebaseerd op het 'perfecte kosmologische principe', dat wil zeggen het postulaat dat het universum in zijn grootschalige kenmerken niet alleen ruimtelijk maar ook temporeel homogeen is. Hoewel deze klassieke steady-state-theorie in de jaren zestig werd verlaten vanwege het onvermogen om nieuwe ontdekkingen te verklaren (zoals de kosmische microgolfachtergrond en de roodverschuivingen van quasars), blijft het een leerzaam geval in de kosmologie-theologiediscussie. Bovendien is de theorie nog niet helemaal dood, omdat sommige van zijn karakteristieke kenmerken overleven in de quasi-steady-state kosmologie (QSSC) die nog steeds wordt verdedigd door Jayant Narlikar en een paar andere kosmologen. Dit model voldoet niet aan het perfecte kosmologische principe, maar gaat uit van een onbepaalde kosmische tijdschaal waarin voortdurend materie wordt gecreëerd. In dit opzicht is het een alternatief voor de oerknaltheorie en de veronderstelde associatie ervan met goddelijke schepping. In 1994, toen hij het QSSC-model ontwikkelde, noemde Hoyle de oerknal-kosmologie 'een vorm van religieus fundamentalisme' (Hoyle 1994, 413). Volgens de klassieke steady-state-theorie is het universum oneindig lang geworden en zal dat voor altijd blijven doen; toch blijft de gemiddelde dichtheid van materie constant omdat materie, of liever materie-energie, voortdurend uit het niets wordt gecreëerd. (In latere versies van de theorie was materiecreatie niet ex nihilo.) Beide kenmerken - de oneindige tijdschaal en de voortdurende schepping van materie - waren controversieel en veroorzaakten zowel filosofische als theologische zorgen.

In de jaren vijftig werd algemeen aangenomen dat het stationaire universum in strijd was met het theïsme of dat het God in ieder geval overbodig maakte als schepper van de kosmos. Hoe kan God tenslotte een universum hebben geschapen dat in oneindig veel tijd heeft bestaan? Volgens de astronoom, wetenschapspopularisator en niet-gelovige Carl Sagan, 'is dit een denkbare bevinding van wetenschap die een Schepper zou kunnen weerleggen, omdat er nooit een oneindig oud universum zou zijn ontstaan' (1997, 265). Hoewel het argument misschien een reëel probleem lijkt te vormen voor theïsme, waren de theologen goed voorbereid - het werd besproken sinds de dertiende eeuw, toen Thomas van Aquino suggereerde dat God inderdaad een oneindig oud universum had kunnen creëren. Bovendien waren theologische reacties op een oneindig oud universum verre van nieuw,want ze waren al ontwikkeld met betrekking tot eeuwig cyclische modellen, hetzij in de meer speculatieve versies van de negentiende eeuw, hetzij in de relativistische modellen die in de jaren dertig werden voorgesteld.

Volgens de Thomistische leer van creatio continuans zorgt God ervoor dat dingen bestaan in de zin dat hun bestaan volledig afhangt van zijn macht. Als ze aan zichzelf werden overgelaten, zouden ze veranderen in of terugkeren in het niets. Vanuit dit oogpunt is creatie in feite eerder een metafysisch dan een fysiek en temporeel concept, en een eeuwig maar toch gecreëerd universum is perfect mogelijk. Interessant is dat de leidende steady-state fysicus William McCrea ook een vrome christen was die betoogde dat kosmologie, in welke vorm dan ook, noodzakelijkerwijs de postulatie van een goddelijke schepper moet omvatten. Zoals theologen in de jaren vijftig, zowel protestanten als katholieken, er snel op wezen, was het eeuwige universum van Hoyle niet bijzonder ketters, want het had nog steeds een schepper nodig. Ze mobiliseerden niet alleen het oude concept van voortdurende goddelijke schepping,Ze benadrukten dat kosmische schepping in de eerste plaats gaat over de ontologische afhankelijkheid van de wereld van God, en benadrukten ook dat geloof in God weinig te maken heeft met de fysieke kosmologie in welke versie dan ook. Erich Mascall, een priester en godsdienstfilosoof, zag geen reden waarom het steady-state-model de gelovigen zorgen zou moeten baren. Zoals hij in 1956 zei: 'De hele vraag of de wereld al dan niet een begin heeft gehad, is in laatste instantie volkomen onbelangrijk voor de theologie' (Mascall 1956, 155).'De hele vraag of de wereld al dan niet een begin heeft gehad, is in laatste instantie uiterst onbelangrijk voor de theologie' (Mascall 1956, 155).'De hele vraag of de wereld al dan niet een begin heeft gehad, is in laatste instantie uiterst onbelangrijk voor de theologie' (Mascall 1956, 155).

Veel latere theologen en christelijke filosofen hebben dezelfde opvattingen als die van Mascall, maar niet iedereen. Er bestaat onenigheid over hoe stevig in de bijbel het concept van continue schepping in de tijd is gebaseerd, en ook over de betekenis van een absoluut begin van de wereld (zie voor tegenovergestelde opvattingen Copan en Craig 2004 en mei 1994). De opvatting dat kosmologie in wezen niet relevant is voor het christelijk geloof is niet onomstreden. Zoals Ernan McMullin heeft opgemerkt, zijn christelijke leerstellingen meer dan metafysica en codes voor moreel gedrag; het zijn ook kosmische beweringen die iets zeggen over het universum en wat het van dingen bevat. Daarom moeten theologen aandacht besteden aan de kosmologie in het bijzonder en aan de wetenschap in het algemeen.

Sommige christelijke wetenschappers en filosofen hebben de voortdurende schepping van materie, zoals geponeerd door de steady-state theorie, gezien als een manifestatie van de eeuwige goddelijke schepping. Zo heeft de katholieke filosoof Philip Quinn (1993) de oude notie van creatio continuans overgenomen in het geval van steady-state kosmologie. Het argument is in wezen dat, aangezien de schepping van materie ex nihilo in strijd is met energiebesparing, er een externe creatieve oorzaak moet zijn die de overtreding verklaart, en deze oorzaak identificeert hij met de eeuwige goddelijke schepping. Dit soort redenering is zwaar bekritiseerd door Adolf Grünbaum, die de bewering die ten grondslag ligt aan het idee van eeuwige goddelijke schepping, namelijk dat niets de natuurlijke toestand van het universum is, ronduit afwijst. Deze bewering is ook uitvoerig beargumenteerd door Richard Swinburne (1996),die het buitengewoon vindt dat er überhaupt iets bestaat en het feit dat iets bestaat, leidt het bestaan van God af. Maar volgens Grünbaum is er geen ruimte voor goddelijke schepping in de oerknal- of steady-state-kosmologie. 'Steady-state kosmologie', concludeert hij, 'is inderdaad logisch onverenigbaar met [de] bewering dat goddelijke creatieve interventie causaal noodzakelijk is voor het niet-conservatieve ontstaan van nieuwe materie in het steady-state-universum' (Grünbaum 1996, 529).“Is inderdaad logisch onverenigbaar met [de] bewering dat goddelijke creatieve interventie causaal noodzakelijk is voor het niet-conservatieve ontstaan van nieuwe materie in het stationaire universum” (Grünbaum 1996, 529).“Is inderdaad logisch onverenigbaar met [de] bewering dat goddelijke creatieve interventie causaal noodzakelijk is voor het niet-conservatieve ontstaan van nieuwe materie in het stationaire universum” (Grünbaum 1996, 529).

Terwijl steady-state kosmologie op zijn minst problematisch is vanuit het oogpunt van traditionele theologie, gaat het goed samen met de ideeën van procestheologie of filosofie, waar God wordt gezien als creatief en onophoudelijk interactie met natuurlijke processen. In algemene zin is de filosofie van Whitehead meer in harmonie met de stabiele toestand dan met het oerknal-universum. De prominente Britse astronoom Bernard Lovell (1959), een toegewijde christen geïnspireerd door procesdenken, stond sympathiek tegenover de steady-state-theorie en zag geen reden waarom het een bedreiging zou moeten vormen voor het geloof in een goddelijk wezen. Voor hem was de schepping van materie een zeker teken van Gods activiteit.

4. Quantum- en string-kosmologieën

Zoals we eerder vermeldden, zijn er redenen om te vermoeden dat de klassieke algemene relativiteitstoestand ongeldig is in regio's met een singulariteit - het allerbelangrijkste, voor tijden heel dicht bij de oerknal. Met name wanneer lengtes erg klein zijn, en kromming en temperaturen erg hoog, dan zullen - als de zwaartekracht zich gedraagt zoals alle andere bekende krachten van de natuur - kwantumeffecten het overnemen, en we moeten dan ook verschillende uitkomsten verwachten. Deze waarneming zelf is voldoende om de ambities van de oerknaltheologie volledig te vernietigen, tenzij er goede redenen zijn om te denken dat de voorspelling van de eindige leeftijd van de relativistische kosmologie in een kwantumzwaartekracht of in snaartheorie zal worden bewaard. In deze sectie bespreken we kort de bekende gegevens over singulariteiten in theorieën die proberen de zwaartekracht en de kwantummechanica te verenigen. Onze review ondersteunt twee conclusies: (1) We weten nog niet of het beste model een eindig oud universum zal voorspellen, maar (2) er zijn goede redenen om te denken dat de oerknal niet noodzakelijk een absoluut begin is.

Er zijn een aantal voorgestelde theorieën over de kwantumkosmologie. Misschien wel de meest bekende hiervan is het voorstel van Stephen Hawking, dat resulteert in een universum zonder grenzen die de beroemde vraag motiveren: 'welke plaats dan voor een maker?' De invloed van Hawking's kosmologie op het theïsme is reeds uitvoerig besproken door Craig & Smith (1995), Deltete & Guy (1997), Craig (1997) en Smith (1998). Maar het zou onverstandig zijn om de theorie van Hawking te gebruiken als de definitieve versie van de kwantumkosmologie. Zoals opgemerkt door Drees (1990), is de benadering van Hawking slechts een van de vele concurrerende pogingen om kwantumeffecten op te nemen in de relativistische kosmologie, en we zijn niet gedwongen het idiosyncratische metafysische beeld ervan te accepteren. Meer ter zake, Hawking 'Het kosmologische model is ad hoc in de zin dat het niet voortvloeit uit een meer omvattende eenmaking van de algemene relativiteitskwantumtheorie. In deze sectie gaan we in op twee kosmologische theorieën die het resultaat zijn van systematische en uitgebreide unificaties van algemene relativiteitstheorie en kwantumtheorie: luskwantumkosmologie en snaarkosmologie.

Loop Quantum Cosmology (LQC) is een benadering van kosmologie in het kader van het Loop Quantum Gravity (LQG) -programma (Rovelli 2004), dat zelf begint met het idee dat het verenigen van de kwantumtheorie en de algemene relativiteitstheorie het 'zwaartekrachtveld' moet 'kwantiseren'. en dus de structuren van de ruimtetijd zelf. Grofweg gezegd betekent het kwantificeren van een theorie dat de grootheden (bijv. Positie, momentum, scalaire kromming, enz.) Worden vervangen door "matrices", of meer in het algemeen door "operators op een Hilbertruimte." Deze vervanging kan ingrijpende fysieke gevolgen hebben, met name het spectrum van een grootheid (dat wil zeggen de numerieke waarden die het kan bezitten) kan worden gediscretiseerd waar het voorheen continu was, of begrensd waar het voorheen ongebonden was, en hoeveelheden kunnen worden gedwongen om een Heisenberg onzekerheidsprincipe.

Voor onze doeleinden is de belangrijke vraag wat er gebeurt met die grootheden (bv. Ruimtelijke kromming) die onbegrensd groot worden in klassieke FRW-ruimtetijden wanneer de tijdparameter t de initiële grenstijd t 0 nadert ? Om deze vraag te beantwoorden, moeten ingewikkelde technische aspecten worden doorlopen, waaronder domeinen van de definitie van operators, enz. Om samen te vatten, echter, het meest prominente voorstel (voornamelijk verdedigd door Martin Bojowald en medewerkers; zie Bojowald 2009) resulteert in een schaalparameter S (t) dat is van nul af begrensd, wat inhoudt dat kromming van bovenaf wordt begrensd. Meer is waar: de dynamische vergelijkingen van LQC strekken zich uit door de oerknal, dwz het universum bestond vóór de oerknal.

Het zou voorbarig zijn om de lus-kwantumkosmologie te beschouwen als een beslissende omverwerping van het big-bang, eindige-tijdperk kosmologische model. Desalniettemin is de kans niet te verwaarlozen dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren; en daarom is er een niet te verwaarlozen kans dat de oerknal niet het begin van het universum is, en a fortiori niet de scheppingsgebeurtenis (zelfs als die er was).

Lusquantumzwaartekracht is echter niet de meest populaire benadering - in termen van een groot aantal onderzoekers - om de kwantumtheorie en de zwaartekracht te verenigen. De titel van meest populaire behoort tot de snaartheorie, en dus is het perspectief van de snaartheorie op de big bang-gebeurtenis van cruciaal belang voor diegenen die de invloed van de fysische kosmologie op traditionele theologische doctrines willen beoordelen.

Alle aanwijzingen uit de snaar-kosmologie wijzen erop dat het universum bestond vóór de oerknal. In het bijzonder beweert de snaartheorie dat als we fundamentele symmetrietransformaties toepassen op kosmologische modellen van het recente heelal, we dan een kopie van het heelal krijgen (met omgekeerde belangrijke grootheden) die het 'pre-big-bang-heelal' zou kunnen worden genoemd. In dit scenario verdwijnt de absolute oerknal en wordt vervangen door een zadelpunt in de dynamische evolutie van ruimtetijdkromming: voor dit punt neemt de kromming toe en daarna neemt deze af.

Volgens Gasperini (2008) is de voorspelling van de snaar kosmologie van een pre-big-bang universum het resultaat van een principiële toepassing van symmetrieprincipes. Bovendien heeft snaartheorie een ingebouwd mechanisme (namelijk een minimale snaarlengte) dat singulariteiten van oneindige kromming of ruimtelijke lengte tot nul lijkt uit te sluiten. Net als bij LQC worden de waarden van fysische grootheden in de snaartheorie beperkt door kwantummechanische wetten; en dus zijn sommige hoeveelheden die buiten de grenzen van de klassieke theorie groeiden, zich goed gedragen in gekwantificeerde versies van die theorie.

We missen momenteel de empirische gegevens die een onderscheid zouden kunnen maken tussen concurrerende modellen van kwantumkosmologie. Maar deze modellen maken verschillende empirische voorspellingen van elkaar, en ze maken ook andere voorspellingen dan de klassieke relativistische kosmologie. Het is dus eerder een empirische dan een metafysische vraag of de oerknal het begin van het universum was.

Maar net zoals de oerknal niet ondubbelzinnig vriendelijk is voor theïsme, is kwantumkosmologie niet ondubbelzinnig vijandig tegenover theïsme. Inderdaad, Chris Isham (1993, 405) heeft gesuggereerd dat de beschrijving van de kwantumkosmologie van een grensvrij universum heel goed in overeenstemming is met de nadruk van het theïsme dat God het universum te allen tijde ondersteunt. (Zie ook de discussie in Drees 1988, 1990, 1991.) Het is duidelijk dat theïsme enige flexibiliteit heeft getoond bij het integreren van zijn leerstellingen met de heersende wetenschappelijke wereldbeelden - zoals bijvoorbeeld blijkt uit de integratie van de aristotelische kosmologie en bij de exploitatie van oerknal kosmologie. Moeten we verwachten dat de situatie anders is met de kwantumkosmologie?

5. Andere niet-standaard kosmologieën

Afgezien van de hierboven genoemde kwantumgebaseerde kosmologieën, zijn er verschillende andere theorieën van het universum die verschillen van de algemeen aanvaarde oerknaltheorie en in die zin 'niet-standaard' zijn. Enkele van deze modellen zijn besproken binnen een religieuze context. We beperken ons tot twee groepen theorieën, cyclische kosmologieën en multiversumtheorieën.

5.1 Cyclische kosmologieën

Origen, een christelijke filosoof uit de derde eeuw, speculeerde dat God, voordat hij ons universum schiep, zich bezig had gehouden met het creëren van een eindeloze reeks eerdere werelden. Zijn idee van een eeuwig cyclisch universum werd echter door de kerk veroordeeld en wordt sindsdien algemeen beschouwd als geassocieerd met atheïsme en materialisme. Inderdaad, van rond 1850 tot 1920 was het klassieke cyclische of terugkerende universum populair bij veel atheïstische denkers die vonden dat het onverenigbaar was met christelijke doctrines. Desalniettemin hebben sommige theïsten een dergelijk universum onderschreven, bijvoorbeeld de bewering van Joseph Smith dat 'zoals de ene aarde zal voorbijgaan, en de hemel daarvan zelfs de andere zal komen' (Mormon Book of Moses 1:38).

Hoewel Einsteins kosmologische veldvergelijkingen een reeks pulserende universa niet rechtvaardigen, hebben veel kosmologen manieren voorgesteld waarop een instortend universum kan terugkeren uit een niet-singuliere staat en zo een nieuw universum kan voortbrengen, misschien tot in het oneindige. Opgemerkt moet worden dat Lemaître, de kosmoloog-priester, niet zo'n 'Phoenix-universum' voorstelde, ondanks talloze claims op het tegendeel. In sommige gevallen heeft atheïsme deel uitgemaakt van de motivatie om singulariteit-vrije modellen voor te stellen met een onbeperkt verleden en toekomst. Zo beschouwde de Britse natuurkundige William Bonnor de nieuwe oerknaltheorie "de kans waar de christelijke theologie op wacht sinds de wetenschap religie begon af te leiden van de geest van rationele mensen" (Bonnor 1964, 117). Zijn eigen favoriete kandidaat,een universum dat soepel en eeuwig slingert tussen twee toestanden van eindig hoge dichtheid, vermeed een goddelijk wonder en een theistische exploitatie van de kosmologie, in welk opzicht het vergelijkbaar was met de steady-state-theorie. Steven Weinberg merkte de gelijkenis op: 'Sommige kosmologen voelen zich filosofisch aangetrokken tot het oscillerende model, vooral omdat het, net als het steady-state model, het probleem van Genesis mooi vermijdt' (Weinberg 1977, 154).

Klassiek-relativistische cyclische modellen veronderstelden een gesloten universum dat het niet eens was met de huidige waarnemingen, en daarom worden ze niet langer beschouwd als levensvatbare alternatieven. Maar in de eenentwintigste eeuw zijn er verschillende nieuwe voorstellen geweest, waarvan we er slechts twee zullen noemen: de 'conforme cyclische kosmologie' ontwikkeld door Roger Penrose, en de 'nieuwe cyclische kosmologie' ontwikkeld door Paul Steinhardt en Neil Turok.

In zijn theorie van conforme cyclische kosmologie beweert Penrose dat bij het naderen van de oerknal massieve objecten een verwaarloosbare rol spelen, zodat de fysica wordt beheerst door vrijheidsgraden die onveranderlijk zijn onder herschaling van lengtes en tijden. Dergelijke vrijheidsgraden worden 'conforme invarianten' genoemd. Dus, beweert Penrose, maken we een fout om het vroege universum te modelleren door een Lorentziaanse variëteit met een metriek (zoals wordt gedaan in de klassieke algemene relativiteitstheorie). Ruimtetijd moet eerder worden beschreven door een conforme variëteit, wat in wezen een conforme equivalentieklasse is van algemene relativistische ruimtetijden. Het 'cyclische' deel van Penrose's kosmologie komt voort uit het opmerken dat de toekomst van een steeds groter wordend universum soepel kan worden overbrugd naar het verleden van een ander oerknal-universum door middel van zo'n conforme variëteit. In dit geval,de oerknal is geen echt begin, maar slechts een soort faseverandering van het ene "tijdperk" naar het andere (Penrose 2010).

De nieuwe cyclische kosmologie van Steinhardt en Turok ontwikkelt ideeën uit de snaartheorie om een universum te beschrijven zonder inflatie die door een eindeloze reeks cycli gaat - in welk geval de oerknal niet het begin van de tijd is (Steinhardt en Turok 2007). In dit opzicht is het model vergelijkbaar met het steady-state model, en Steinhardt en Turok hebben het inderdaad beschreven als een "opmerkelijke reïncarnatie" van Hoyle's oude theorie. Hoewel het nieuwe cyclische model veel aandacht heeft gekregen, wordt het niet algemeen aanvaard. Dit is ook niet het geval met de stuiterende kosmologie van vóór de oerknal die door Gabriele Veneziano en Maurizio Gasperini wordt beargumenteerd op basis van de snaartheorie. Volgens het pre-big-bang model is het universum niet alleen eeuwig in de toekomst, het is ook eeuwig in het verleden,de twee kosmische fasen (samentrekken en uitbreiden) worden gescheiden door een niet-singuliere oerknal.

Eeuwig stuiterende modellen die kwalitatief vergelijkbaar zijn met het pre-big-bang-scenario zijn eerder voorgesteld, hetzij op basis van de relativistische veldvergelijkingen of op het idee van een plasma-universum. Volgens de Zweedse natuurkundige Hannes Alfvén, een Nobelprijswinnaar uit 1970 die dit laatste idee ontwikkelde, was het plasma-universum een alternatief voor de theïstische oerknaltheorie. Aangezien geen van de modellen die in deze sectie worden besproken, met een absoluut begin werken, lijken ze vanuit theistisch oogpunt problematisch. De theïst kan echter altijd een beroep doen op de eeuwige goddelijke schepping, net als in het geval van het stationaire universum.

5.2 Het multiversum

Het moderne idee van het multiversum is theologisch controversiëler. In de zogenaamde landschapsversie, die sinds 2002 wordt gepromoot en ontwikkeld door Leonard Susskind en vele andere natuurkundigen, is het gebaseerd op de schijnbare niet-uniciteit van de vergelijkingen van de snaartheorie. De oplossingen van de vergelijkingen beschrijven in zekere zin mogelijke werelden met verschillende fysische parameters, interacties, soorten deeltjes en zelfs dimensionaliteit; de veelheid aan oplossingen wordt dan geïdentificeerd met werkelijk bestaande werelden die over het algemeen causaal gescheiden zijn van de onze. Als een mechanisme om het enorme aantal universums te genereren, maken multiversumfysici gebruik van het eeuwige inflatiescenario. Bovendien is het multiversum nauw verbonden met antropisch redeneren: we bevinden ons in ons universum,met zijn specifieke fysische wetten en inhoud van deeltjes, niet omdat andere universums onmogelijk of onwaarschijnlijk zijn, maar omdat ons soort leven niet kan bestaan in andere universums. De theorie van het multiversum heeft een verleidelijk grote verklarende kracht (terwijl het bijna geen voorspellende kracht heeft), wat een belangrijke reden is waarom veel natuurkundigen en kosmologen het aantrekkelijk vinden. Aan de andere kant verwerpen andere natuurkundigen het als pseudowetenschap omdat het praktisch niet te testen is.andere natuurkundigen doen het af als pseudowetenschap omdat het praktisch niet te testen is.andere natuurkundigen doen het af als pseudowetenschap omdat het praktisch niet te testen is.

Voorstanders van het multiversum zien het vaak als een alternatief voor een door God geschapen wereld en ideeën over natuurlijke theologie. Omdat het ons universum representeert als een toeval-universum, alleen speciaal omdat we erin leven, is het multiversum vergeleken met een andere en meer bekende anti-ontwerptheorie, het neo-darwinianisme. Weinberg zegt het als volgt: “Net zoals Darwin en Wallace uitlegden hoe de wonderlijke aanpassing van levende vormen zou kunnen ontstaan zonder bovennatuurlijke tussenkomst, zo kan het snaarlandschap uitleggen hoe de constanten van de natuur die we waarnemen waarden kunnen aannemen die geschikt zijn voor het leven zonder fijn te zijn- afgestemd door een welwillende schepper”(Weinberg 2007, 39). In ieder geval voor sommige theïsten staat het multiversum in schril contrast met het christelijk geloof. Zoals Richard Swinburne het ziet: "Om een biljoen biljoen andere universums te postuleren,in plaats van één God om de ordelijkheid van ons universum te verklaren, lijkt het toppunt van irrationaliteit”(Swinburne 1996, 68).

Swinburne voegt zich bij verschillende andere filosofen en natuurkundigen bij het zien van de fysische kosmologie als belangrijke gegevens voor een nieuw ontwerpargument. De kracht van dergelijke afstemmingsargumenten blijft een fel omstreden onderwerp onder filosofen (zie Collins 2009, Colyvan et al. 2005, McGrew et al. 2001, White 2000).

Aan de andere kant is er geen één-op-één-overeenkomst tussen het multiversum en het geloof in een goddelijke schepper. Verschillende filosofen hebben betoogd dat als theïsme waar is, we moeten verwachten dat de werkelijke wereld een multiversum is: omdat hij een perfect wezen is, zou God een multiversum creëren in plaats van slechts één universum (Kraay 2010). Het is mogelijk om bevestigend te antwoorden op de vraag 'houdt God van het multiversum?', Zoals de natuurkundige Don Page deed op een symposium in 2008 (zie pagina 2008). Zelfs als er 10 500 zijnuniversa (maar misschien niet als er een oneindig aantal van hen zijn), ze zouden door de almachtige God door de voorzienigheid geschapen kunnen zijn met een doel dat we niet kunnen doorgronden. Waarom niet? Er is zelfs gesuggereerd (door Paul Davies) dat multiversum-verklaringen doen denken aan goddelijke verklaringen en onbedoeld een transcendente schepper opnieuw introduceren.

De mormoonse theologie verschilt in verschillende opzichten drastisch van de theologie van het traditionele christendom. Niet alleen is God persoonlijk en wordt verondersteld te zijn geschapen door een eerdere god (die opnieuw is geschapen door een eerdere god, enz.), Volgens de centrale leer van "eeuwige vooruitgang" zullen mensen uiteindelijk als God zelf worden. Er is een oneindig aantal wezens en het duurt een eeuwigheid voordat ze goden worden. De standaard oerknal-kosmologie, gebaseerd op een universum van eindige leeftijd, is onverenigbaar met het mormonisme, waar het bestaan noch begin noch einde heeft. Terwijl traditionele theologen geen probleem hebben met een universum dat ex nihilo is geschapen en velen deze leer onderschrijven, verwerpen de mormonen het ronduit. Om het conflict met de fysische kosmologie te overwinnen, hebben sommige mormoonse denkers zich tot het multiversum gewend. Zich realiserend dat de poging om het mormoonse dogma van eeuwige vooruitgang te harmoniseren met de moderne kosmologie problematisch is, zegt Kirk Hagen: “Voor het mormonisme is een dwingende reden om een multiversum-kosmologie te overwegen een poging te doen om moderne kosmologische ideeën en het centrale leerstuk van de mormoonse leer te verzoenen.”(Hagen 2006, 28).

Het antropische principe, een integraal onderdeel van de multiversum-kosmologie, is op dezelfde manier besproken in theologische contexten en, wederom, zonder dat er uit de vele discussies consensus is ontstaan. In de meest voorkomende versie, het zwakke antropische principe genoemd, staat dat wat we waarnemen wordt geselecteerd door ons bestaan in een universum met precies zulke eigenschappen die ons in staat stellen te bestaan. Swinburne en enkele andere theïsten die pleiten voor ontwerpargumenten vinden het antropische principe op zijn best onnodig en onduidelijk. Voor hen lijken de waarden van de kosmische parameters en constanten van de natuur verfijnd omdat ze nauwkeurig zijn afgestemd, omdat de ontwerper God is. De atheïst Richard Dawkins gaat verder en stelt dat het antropische principe een alternatief is voor de ontwerphypothese en sterk bewijs levert voor een wereld zonder God. Echter,theïsten zien antropisch onderbouwde argumenten over het algemeen niet als een probleem voor een door God geschapen wereld. William Lane Craig en John Polkinghorne behoren tot degenen die van mening zijn dat het antropische principe verenigbaar is met goddelijk ontwerp en zelfs kan worden gezien als indirecte steun voor theïsme. Volgens de Zuid-Afrikaanse kosmoloog (en Quaker) George Ellis is antropische afstemming het resultaat van een doelbewust ontwerp van het universum. Hij heeft een "christelijk antropisch principe" voorgesteld als basis voor een ultiem begrip van het universum dat wetenschappelijke en religieuze perspectieven combineert (Ellis 1993). William Lane Craig en John Polkinghorne behoren tot degenen die van mening zijn dat het antropische principe verenigbaar is met goddelijk ontwerp en zelfs kan worden gezien als indirecte steun voor theïsme. Volgens de Zuid-Afrikaanse kosmoloog (en Quaker) George Ellis is antropische afstemming het resultaat van een doelbewust ontwerp van het universum. Hij heeft een "christelijk antropisch principe" voorgesteld als basis voor een ultiem begrip van het universum dat wetenschappelijke en religieuze perspectieven combineert (Ellis 1993). William Lane Craig en John Polkinghorne behoren tot degenen die van mening zijn dat het antropische principe verenigbaar is met goddelijk ontwerp en zelfs kan worden gezien als indirecte steun voor theïsme. Volgens de Zuid-Afrikaanse kosmoloog (en Quaker) George Ellis is antropische afstemming het resultaat van een doelbewust ontwerp van het universum. Hij heeft een "christelijk antropisch principe" voorgesteld als basis voor een ultiem begrip van het universum dat wetenschappelijke en religieuze perspectieven combineert (Ellis 1993).

Met betrekking tot het ontwerpargument, zoals versterkt door de discussies over het antropische principe, zijn sommige natuurkundigen en filosofen teruggekeerd naar een oud bezwaar, namelijk dat het geen argument is voor de christelijke God; het is hooguit een argument voor een kosmische architect in deïstische zin, of zelfs voor meerdere van dergelijke architecten. Aan de andere kant hebben theïsten geantwoord dat zelfs als dit bezwaar waar is, het geen bewijs is dat de God van het theïsme niet bestaat. Hoewel ontwerpargumenten vaak voorkomen in verband met het antropische principe, moet worden gezegd dat ze geen deel uitmaakten van het oorspronkelijke antropische programma dat Brandon Carter in 1974 had opgezet.

6. Oneindigheid en het universum

De kosmologische theorie heeft de afgelopen 100 jaar vele fasen en voorstellen doorlopen. Sommige bevatten universums met oneindig verleden en deze werden eerder genoemd. De afgelopen veertig jaar is er echter een sterke consensus over de moderne oerknaltheorie, die een eindig verleden heeft. Maar zelfs als het universum in het verleden tijdelijk eindig is, kan het heel goed ruimtelijk en materieel oneindig zijn. Als de ruimte oneindig is en aangenomen wordt dat het kosmologische principe geldig is, zal het universum een oneindig aantal sterrenstelsels, sterren, atomen en al het andere bevatten. Dergelijke feitelijke oneindigheden veroorzaken niet alleen filosofische en logische problemen, ze kunnen ook problemen van theologische aard veroorzaken. In zijn gedachte-experiment bekend als 'Hilbert's hotel”, liet de beroemde wiskundige David Hilbert zien dat (telbare) feitelijke oneindigheden zo bizar zijn dat ze niets te maken hebben met de echte wereld waarin we leven. In dit gedachte-experiment stelt Hilbert zich voor dat hij bij een hotel aankomt met een oneindig aantal kamers, die allemaal bezet zijn. Desalniettemin beweert de baliemedewerker dat er een vacature is. Vervolgens vraagt hij elke gast om naar de kamer te gaan met het op één na hoogste nummer in de reeks (zie Oppy 2006, 8; Kragh 2014, Other Internet Resources). Vervolgens vraagt hij elke gast om naar de kamer te gaan met het op één na hoogste nummer in de reeks (zie Oppy 2006, 8; Kragh 2014, Other Internet Resources). Vervolgens vraagt hij elke gast om naar de kamer te gaan met het op één na hoogste nummer in de reeks (zie Oppy 2006, 8; Kragh 2014, Other Internet Resources).

Hilbert zelf was niet geïnteresseerd in religie, maar latere filosofen en theologen hebben zijn eigenaardige hotel nu en dan verontschuldigend gebruikt als argument voor het bestaan van God en ook voor de eindigheid van het universum.

De theologische problemen met betrekking tot een oneindig groot universum houden niet specifiek verband met de moderne fysische kosmologie, maar worden al sinds de begindagen van het christendom besproken. Aan de andere kant kunnen ze tegenwoordig als zelfs nog relevanter worden beschouwd, wanneer het favoriete kosmologische model geen kromming heeft, wat betekent dat de ruimte vlak is. Hoewel een vlakke kosmische ruimte niet noodzakelijkerwijs een oneindig universum inhoudt, gaan veel kosmologen ervan uit dat het universum inderdaad ruimtelijk oneindig is.

De theologische implicaties van een oneindig universum werden in de zesde eeuw besproken door de kerkvaders en, meer in detail, door Johannes Philoponus. Veel van de argumenten waren van dezelfde aard als die welke werden gebruikt om de onmogelijkheid van een temporele oneindigheid te bewijzen. Ten tijde van de wetenschappelijke revolutie werd algemeen aangenomen dat de fysieke ruimte niet echt oneindig kan zijn, maar oneindig groot. Oneindigheid werd gezien als een goddelijk attribuut dat nergens anders te vinden is; beweren dat de natuur oneindig is, zou zijn haar goddelijkheid te schenken, een ketterse visie die kenmerkend is voor pantheïsme. Hoewel de algemeen aanvaarde opvatting onder theïsten was, en tot op zekere hoogte nog steeds is, dat een oneindig universum filosofisch absurd en theologisch ketters is, was er geen consensus over de kwestie. Verschillende christelijke denkers,Van Descartes in de zeventiende eeuw tot Kant in de achttiende tot Edward Milne in de twintigste, hebben betoogd dat een oneindig universum beter in overeenstemming is met Gods wil en almacht dan een eindige. Milne: “Het vereist een krachtiger God om een oneindig universum te creëren dan een eindig universum; het vereist een grotere God om ruimte te laten voor oneindig veel mogelijkheden voor het spel van evolutie dan voor eens en altijd een mechanisme op te wekken”(Milne 1948, 233). De correlatie tussen finitisme en theïsme, en infinitisme en atheïsme, moet eerder als historisch contingent worden beschouwd dan gerechtvaardigd door wetenschappelijke of theologische redenen.s wil en almacht dan een eindige. Milne: “Het vereist een krachtiger God om een oneindig universum te creëren dan een eindig universum; het vereist een grotere God om ruimte te laten voor oneindig veel mogelijkheden voor het spel van evolutie dan voor eens en altijd een mechanisme op te wekken”(Milne 1948, 233). De correlatie tussen finitisme en theïsme, en infinitisme en atheïsme, moet eerder als historisch contingent worden beschouwd dan gerechtvaardigd door wetenschappelijke of theologische redenen.s wil en almacht dan een eindige. Milne: “Het vereist een krachtiger God om een oneindig universum te creëren dan een eindig universum; het vereist een grotere God om ruimte te laten voor oneindig veel mogelijkheden voor het spel van evolutie dan voor eens en altijd een mechanisme op te wekken”(Milne 1948, 233). De correlatie tussen finitisme en theïsme, en infinitisme en atheïsme, moet eerder als historisch contingent worden beschouwd dan gerechtvaardigd door wetenschappelijke of theologische redenen.en infinitisme en atheïsme moeten eerder als historisch contingent worden beschouwd dan gerechtvaardigd door wetenschappelijke of theologische redenen.en infinitisme en atheïsme moeten eerder als historisch contingent worden beschouwd dan gerechtvaardigd door wetenschappelijke of theologische redenen.

Tijdens de vroege periode van de moderne kosmologie werden relativistische modellen met nul of negatieve kromming soms geassocieerd met materialisme en atheïsme omdat ze een universum van oneindige omvang impliceerden. Omgekeerd werd het gesloten en eindige universum van Einstein verwelkomd door theïsten. Volgens Ernest W. Barnes, de wiskundig opgeleide bisschop van Birmingham, was oneindige ruimte 'een schandaal voor het menselijk denken', zoals hij in 1931 zei (Barnes 1931, 598). Zijn argument was zowel epistemisch als theologisch: alleen als Gods universum eindig is, kunnen we hopen het volledige bereik van zijn activiteit te begrijpen. Lemaître vond ook dat het universum eindig moest zijn om begrijpelijk te zijn. In overeenstemming met zijn latere waarschuwing tegen de "nachtmerrie van oneindige ruimte" (Kragh 2004, 139), zijn beide twee innovatieve kosmologische modellen,het uitbreidende model van 1927 en het big-bang model van 1931 werden ruimtelijk gesloten. Het steady-state model van de jaren vijftig was niet alleen niet populair bij christenen vanwege het ontbreken van een kosmische schepping, maar ook omdat het een homogeen universum van oneindige omvang impliceerde. Volgens Stanley Jaki, een benedictijnse priester en wetenschapshistoricus, is het oneindige universum een wetenschappelijke dekmantel voor atheïsme. Mormonen zijn het daar echter niet mee eens, want ze hebben een universum nodig dat oneindig is in zowel tijd als ruimte.het oneindige universum is een wetenschappelijke dekmantel voor atheïsme. Mormonen zijn het daar echter niet mee eens, want ze hebben een universum nodig dat oneindig is in zowel tijd als ruimte.het oneindige universum is een wetenschappelijke dekmantel voor atheïsme. Mormonen zijn het daar echter niet mee eens, want ze hebben een universum nodig dat oneindig is in zowel tijd als ruimte.

Het huidige consensusmodel van een geometrisch vlak versnellend universum wordt meestal beschouwd als een oneindige kosmos. De algemene houding van kosmologen is om de lastige filosofische problemen te negeren en over het oneindige universum te spreken als een oneindig groot universum. Ze reflecteren zelden op de rare epistemische gevolgen van een werkelijke oneindigheid en nog zeldzamer op de theologische gevolgen. Ellis is een uitzondering op de regel. Hij en zijn medewerkers hebben krachtig gepleit tegen een oneindig universum, wat suggereert dat de vlakke ruimte van het consensusmodel waarschijnlijk een abstractie is die fysiek niet houdbaar is (Ellis, Kirchner en Stoeger 2004). Als het universum werkelijk oneindig en uniform is, kan (en is) beweerd dat er oneindig veel identieke kopieën zullen zijn van alle mensen en zelfs van alles. Een dergelijk gevolg, zoals besproken door Ellis, Max Tegmark, Alan Guth en anderen, is duidelijk theologisch verontrustend.

Nog verontrustender, zegt Ellis, is dat God dan misschien niet in staat is het oneindige aantal wezens in het universum bij te houden en aandacht te geven. Bovendien, als er een veelheid aan kosmische gebieden is, die elk bewoond zijn door intelligente wezens, moet men misschien nadenken over een veelheid aan Christusfiguren, incarnaties en kruisigingen. Ellis was niet alleen bereid om een dergelijk scenario te overwegen, hij dacht ook dat het de zaak voor een eindig universum versterkte, want dan 'zouden we slechts een eindig aantal beschavingen moeten onder ogen zien die verlossing nodig hadden. Ongetwijfeld moet een oneindig aantal Christusfiguren te veel zijn, ongeacht hoe men zich God voorstelt”(Ellis 1993, 394).

7. Fysische eschatologie

De kosmologische veldvergelijkingen zijn tijdsymmetrisch en de fundamentele natuurkundige wetten zijn altijd geldig. De moderne kosmologie gaat dus niet alleen over het verleden van het universum, het biedt ook scenario's over zijn verre toekomst, inclusief speculaties over het lot van intelligent leven. Aangezien de apocalyptische passages in de Bijbel spreken over een einde van de wereld en een mogelijke nieuwe schepping (bijv. 2 Petrus 3: 10–13), lijkt de kosmische toekomst misschien een ander contactpunt te bieden tussen kosmologie en theïstische religie. Maar kan er een seculiere of wetenschappelijke eschatologie zijn?

Wetenschappelijk onderbouwde speculaties over de toestand van de kosmos in de verre toekomst en de mogelijkheid van eindeloos leven werden voor het eerst besproken in de late negentiende eeuw in verband met de controverse over de warmtedood voorspeld door de tweede wet van de thermodynamica. Sommige van de Duitse wetenschappers die bij de controverse betrokken waren, voerden aan dat het leven zelfs in de zeer hoge entropische omgeving van de verre toekomst zou kunnen bestaan, en ze verwezen expliciet naar de eschatologische aspecten van de kosmologie. Kenmerkend was dat, hoewel het hitte-doodscenario door christelijke auteurs werd verwelkomd, het fel werd tegengewerkt door materialisten en atheïsten die pleitten voor een eeuwig universum met eeuwig leven. Zoals Eddington, een Quaker en een voorstander van de onvermijdelijke hittedood, later vroeg:'Sinds wanneer is de leer dat' hemel en aarde zullen voorbijgaan 'kerkelijk onorthodox geworden?' (Eddington 1935, 59).

Sinds de jaren zeventig is 'fysische eschatologie' naar voren gekomen als een nieuw subveld van astrofysica en kosmologie, ontwikkeld door Freeman Dyson, Jamal Islam en anderen (zie de enquête in Kragh 2011, 325–353). Het veld behandelt voornamelijk de toestand van het heelal in de verre toekomst, gebaseerd op extrapolaties van kosmologische modellen en de aanname dat de momenteel bekende natuurkundige wetten onbeperkt geldig zullen blijven. Het favoriete scenario is het open, steeds groter wordende universum waar extrapolaties doorgaans resulteren in een ultieme toekomst (ongeveer 10 100)jaar vanaf nu!) waarin het heelal uit niets anders bestaat dan een buitengewoon dun elektron-positron-plasma ondergedompeld in een koude straling van neutrino's en fotonen. Andere studies veronderstellen dat een gesloten universum ineenstort in een grote crisis en andere onderzoeken opnieuw de nabije toekomst van de mensheid, zeg maar over een paar miljoen jaar. Hoewel veel van deze onderzoeken zich niet bezighouden met de uiteindelijke toestand van het leven, zijn sommige dat wel, en het is deze laatste groep die de eigenlijke fysieke eschatologie vormt. Volgens John Barrow en Frank Tipler is het onderzoeksveld "de studie van het overleven en het gedrag van het leven in de verre toekomst" (Barrow & Tipler 1986, 658).

Fysische eschatologen negeren gewoonlijk de religieuze associaties van hun studies of ontkennen dat ze bestaan. Tipler is echter een controversiële uitzondering. Hij beweert niet alleen dat een soort leven voor altijd kan voortduren in een gesloten universum, hij beweert ook dat juist de ineenstorting van het universum het eeuwige leven mogelijk maakt. Wanneer de laatste eeuwigheid is bereikt op wat hij het 'omega-punt' noemt, wordt het leven alwetend en wordt het tijdelijke atemporeel. Volgens Tipler is de uiteindelijke singulariteit God en 'theologie is niets anders dan fysieke kosmologie gebaseerd op de veronderstelling dat het leven als geheel onsterfelijk is' (Tipler 1995, 17). In zijn boek The Physics of Christianity (Tipler 2007) zet hij zijn eigenzinnige verkenning van de moderne kosmotheologie voort, volgens welke theologie slechts een tak van de fysica is. Tipler 's opvattingen zijn ongetwijfeld extreem, maar (en misschien om deze reden) hebben ze veel discussie onder theologen veroorzaakt.

De term fysische eschatologie duidt op een verband met bijbelse eschatologie, maar het is verre van duidelijk dat deze twee in enige betekenisvolle zin verwant zijn. De boodschap van de Bijbel is niet zozeer het einde van het fysieke universum als wel de aanstaande terugkeer van Christus, de transformatie van mensen van vlees naar geest en het uiteindelijke koninkrijk van God. Het gaat over de uiteindelijke bestemming en het uiteindelijke doel van de mens, niet om zichzelf te reproduceren robots. Zoals Jefferson Davis (1999) opmerkt, kan de ultieme hoop die cruciaal is in de theologie niet worden verschaft door de wetten van de natuurkunde. Het scenario van een gesloten universum, zoals door Tipler betoogd, lijkt misschien meer compatibel met de bijbelse opvatting dan het geval van het zich steeds verder uitbreidende universum, maar zelfs in het eerste geval is het moeilijk om een zinvolle verbinding tot stand te brengen. Hoewel het einde van de wereld niet in strijd is met de Bijbel, doen de beweringen van onsterfelijkheid van intelligente levensvormen (niet noodzakelijk mensen) dat wel. De Bijbel zegt dat alleen God onsterfelijk is en dat al zijn geschapen wezens tot uitsterven zijn gedoemd, tenzij God anders beslist.

Verschillende theologen hebben hun bezorgdheid geuit over de scenario's van de kosmologen van het einde van het universum en benadrukten dat er een wereld van verschil is tussen deze scenario's en de juiste eschatologie. Volgens Wolfhart Pannenberg is de christelijke bevestiging van een naderend einde van de wereld nauwelijks te rijmen met de kosmologische extrapolaties van de toestand van het heelal ontelbare jaren vooruit. Karl Peters spreekt waarschijnlijk voor de meerderheid van de theologen als hij schrijft: 'Als het uitbreidende universum inderdaad open is en zich voor altijd uitbreidt, hoe kan iemand dan spreken dat God het universum herschept? Als het universum gesloten is, eindigt het waarschijnlijk in een 'grote crunch' van gigantische zwarte gaten. Nogmaals, het is moeilijk te zien hoe een nieuwe creatie kan plaatsvinden”(Schwarz 2000, 180). Volgens Peters,het fysieke einde van het universum zou in feite impliceren dat God niet bestaat, zoals begrepen in de christelijke traditie. Terwijl Pannenberg, Peters, Arthur Peacocke en anderen geneigd zijn te denken dat fysieke en christelijke eschatologie ofwel tegenstrijdig of onvergelijkbaar zijn, heeft Craig een meer verzoenende mening ingenomen. Volgens hem vormen de versies van de seculiere eschatologie van de kosmologen reden om de hypothese van een transcendente creatieve en almachtige agent serieus te nemen. Deze agent is misschien niet de klassieke God, maar eerder God in een panentheïstische versie. Volgens hem vormen de versies van de seculiere eschatologie van de kosmologen reden om de hypothese van een transcendente creatieve en almachtige agent serieus te nemen. Deze agent is misschien niet de klassieke God, maar eerder God in een panentheïstische versie. Volgens hem vormen de versies van de seculiere eschatologie van de kosmologen reden om de hypothese van een transcendente creatieve en almachtige agent serieus te nemen. Deze agent is misschien niet de klassieke God, maar eerder God in een panentheïstische versie.

Ten slotte stelt Robert Russell (2008) dat het potentiële conflict kan worden opgelost door een beroep te doen op Gods almacht en vrijheid om wonderen te verrichten: de toekomst van het universum zou zijn wat de wetenschap voorspelt als God niet had besloten om met Pasen te handelen en te bewerkstelligen, en zal de nieuwe creatie blijven voortbrengen. Deze opvatting zou niet in strijd zijn met de wetenschap, maar alleen met de filosofische veronderstelling dat de door de wetenschap voorspelde gebeurtenissen moeten plaatsvinden, en deze veronderstelling ziet Russell niet in.

8. Conclusies: kosmologie en God

De vraag 'waarom bestaat het universum?' geeft zowel antwoorden uit traditionele religies toe als uit hedendaagse kosmologische theorieën. Maar volgens Bede Rundle (2004) zijn geen van deze antwoorden nodig, want filosofische analyse is voldoende om het bestaan van een fysiek universum te bewijzen. Terwijl sommigen beweren dat het wetenschappelijke antwoord alle theologische antwoorden heeft vervangen, beweren anderen dat het wetenschappelijke antwoord de bewering versterkt dat God het universum heeft geschapen. Het verhaal van de interactie tussen wetenschappelijke kosmologie en theologie is zeker geen eenvoudig verhaal over een betere theorie die een inferieure vervangt; noch een eenvoudig verhaal over de convergentie van verschillende kennisbronnen. Een naïeve of ideologische lezing van de twintigste-eeuwse kosmologie kan de oerknal-kosmologie als een nieuwe ondersteuning voor theïsme beschouwen,en alternatieven zoals steady-state kosmologie als atheïstische terugslagen. (En natuurlijk verleent het werk van apologeten zoals WL Craig geloof aan dit soort beelden.) Maar zo'n opvatting mist veel nuances, zowel in het historische record als in de logische structuur van deze kwesties. Historisch gezien is er weinig correlatie tussen religieuze opvattingen van wetenschappelijke kosmologen en hun voorgestelde kosmologische modellen. Vanuit epistemologisch oogpunt zijn er talloze obstakels om te beweren dat de oerknal de hypothese bevestigt dat God bestaat. En vanuit metafysisch oogpunt is Gods hand zelfs niet zichtbaar in oerknalmodellen: deze modellen hebben geen eerste staat die God moet scheppen, en deze modellen hebben geen tijd voor God om te bestaan vóór de oerknal.(En natuurlijk verleent het werk van apologeten zoals WL Craig geloof aan dit soort beelden.) Maar zo'n opvatting mist veel nuances, zowel in het historische record als in de logische structuur van deze kwesties. Historisch gezien is er weinig correlatie tussen religieuze opvattingen van wetenschappelijke kosmologen en hun voorgestelde kosmologische modellen. Vanuit epistemologisch oogpunt zijn er talloze obstakels om te beweren dat de oerknal de hypothese bevestigt dat God bestaat. En vanuit metafysisch oogpunt is Gods hand zelfs niet zichtbaar in oerknalmodellen: deze modellen hebben geen eerste staat die God moet scheppen, en deze modellen hebben geen tijd voor God om te bestaan vóór de oerknal.(En natuurlijk verleent het werk van apologeten zoals WL Craig geloof aan dit soort beelden.) Maar zo'n opvatting mist veel nuances, zowel in het historische record als in de logische structuur van deze kwesties. Historisch gezien is er weinig correlatie tussen religieuze opvattingen van wetenschappelijke kosmologen en hun voorgestelde kosmologische modellen. Vanuit epistemologisch oogpunt zijn er talloze obstakels om te beweren dat de oerknal de hypothese bevestigt dat God bestaat. En vanuit metafysisch oogpunt is Gods hand zelfs niet zichtbaar in oerknalmodellen: deze modellen hebben geen eerste staat die God moet scheppen, en deze modellen hebben geen tijd voor God om te bestaan vóór de oerknal.) Maar een dergelijke visie mist veel nuances, zowel in het historische record als in de logische structuur van deze kwesties. Historisch gezien is er weinig correlatie tussen religieuze opvattingen van wetenschappelijke kosmologen en hun voorgestelde kosmologische modellen. Vanuit epistemologisch oogpunt zijn er talloze obstakels om te beweren dat de oerknal de hypothese bevestigt dat God bestaat. En vanuit metafysisch oogpunt is Gods hand zelfs niet zichtbaar in oerknalmodellen: deze modellen hebben geen eerste staat die God moet scheppen, en deze modellen hebben geen tijd voor God om te bestaan vóór de oerknal.) Maar een dergelijke visie mist veel nuances, zowel in het historische record als in de logische structuur van deze kwesties. Historisch gezien is er weinig correlatie tussen religieuze opvattingen van wetenschappelijke kosmologen en hun voorgestelde kosmologische modellen. Vanuit epistemologisch oogpunt zijn er talloze obstakels om te beweren dat de oerknal de hypothese bevestigt dat God bestaat. En vanuit metafysisch oogpunt is Gods hand zelfs niet zichtbaar in oerknalmodellen: deze modellen hebben geen eerste staat die God moet scheppen, en deze modellen hebben geen tijd voor God om te bestaan vóór de oerknal.er is weinig correlatie tussen religieuze opvattingen van wetenschappelijke kosmologen en hun voorgestelde kosmologische modellen. Vanuit epistemologisch oogpunt zijn er talloze obstakels om te beweren dat de oerknal de hypothese bevestigt dat God bestaat. En vanuit metafysisch oogpunt is Gods hand zelfs niet zichtbaar in oerknalmodellen: deze modellen hebben geen eerste staat die God moet scheppen, en deze modellen hebben geen tijd voor God om te bestaan vóór de oerknal.er is weinig correlatie tussen religieuze opvattingen van wetenschappelijke kosmologen en hun voorgestelde kosmologische modellen. Vanuit epistemologisch oogpunt zijn er talloze obstakels om te beweren dat de oerknal de hypothese bevestigt dat God bestaat. En vanuit metafysisch oogpunt is Gods hand zelfs niet zichtbaar in oerknalmodellen: deze modellen hebben geen eerste staat die God moet scheppen, en deze modellen hebben geen tijd voor God om te bestaan vóór de oerknal.

Door te wijzen op enkele van de subtiliteiten in de relatie tussen wetenschappelijke kosmologie en theologie, willen we niet beweren dat de twee niet-overlappende magisteria zijn (om een zin te lenen van Stephen Jay Gould). Integendeel, de hedendaagse kosmologie is juist fascinerend omdat ze zulke ingewikkelde logische relaties heeft met traditionele metafysische en theologische kwesties.

Bibliografie

Een goede bron voor de moderne kosmologie en haar filosofische en religieuze contexten is Hetherington 1993. De historische interactie tussen kosmologie en religie in de twintigste eeuw wordt behandeld in Kragh 2004 en, vanuit een ander perspectief, in Worthing 1996. Een interessante dialoog over de (a) theïstische implicaties van fysische kosmologie zijn te vinden in Craig & Smith 1995. Een populair verslag van de lusquantumkosmologie wordt gegeven in Bojowald 2009; meer technische rekeningen worden gegeven in Ashtekar 2009 en Wüthrich 2006. Populaire rekeningen van snaar kosmologie worden gegeven in Gasperini 2008 en Veneziano 2004, 2009. Voor Steinhardt en Turok's cyclische kosmologie, zie Steinhardt & Turok 2007. Voor Penrose's conforme cyclische kosmologie, zie Penrose 2010.

 • Ashtekar, A., 2009. "Loop Quantum Cosmology: An Overview", Algemene relativiteit en gravitatie, 41: 707–741.
 • Barnes, E., 1931. 'Discussie over de evolutie van het heelal', Nature, 128: 719–722.
 • Barrow, J. en F. Tipler, 1986. The Anthropic Cosmological Principle, New York: Oxford University Press.
 • Bojowald, M., 2009. Zurück vor den Urknall, Frankfurt am Main: Fischer Verlag. Engelse vertaling: Once Before Time: A Whole Story of the Universe, New York: Knopf.
 • –––, 2011. Quantum Kosmologie: een fundamentele beschrijving van het heelal, New York: Springer.
 • Bonnor, W., 1964. The Mystery of the Expanding Universe, New York: Macmillan.
 • Byl, J., 2001. God and Cosmos, Carlisle, PA: Banner of Truth Trust.
 • Cohen, I., 1978. Isaac Newton's Papers and Letters on Natural Philosophy and Related Documents, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Collins, R., 2009. "The Teleological Argument: An Exploration of the Fine-tuning of the Universe", in WL Craig en J. Moreland (red.), The Blackwell Companion to Natural Theology, Oxford: Blackwell, pp. 202 –281.
 • Colyvan, M., JL Garfield en G. Priest, 2005. 'Problemen met het argument van fijnafstemming', Synthese, 145: 325–338.
 • Copan, P. en W. Craig, 2004. Creation out of Nothing: A Biblical, Philosophical, and Scientific Exploration, Grand Rapids, MI: Baker Academic.
 • Craig, W. en Q. Smith, 1995. Theïsme, atheïsme en oerknal-kosmologie, New York: Oxford University Press.
 • Craig, W., 1997. 'Hartle-Hawking Kosmologie en atheïsme', Analysis, 57: 291–295.
 • Davis, J., 1999. "Kosmisch eindspel: theologische reflecties op recente wetenschappelijke speculaties over het uiteindelijke lot van het heelal", Science & Christian Belief, 11: 15–27.
 • Deltete, R. en R. Guy, 1997. "Hartle-Hawking Kosmologie en onvoorwaardelijke waarschijnlijkheden", Analyse, 57: 304–315.
 • Drees, W., 1988. "Voorbij de beperkingen van de oerknaltheorie: kosmologie en theologische reflectie", Bulletin van het Centrum voor Theologie en Natuurwetenschappen 8.
 • –––, 1990. Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God, Chicago: Open Court.
 • –––, 1991. "Quantum Kosmologieën en het 'begin'", Zygon, 26: 373–396.
 • –––, 2007. “Kosmologie als contact tussen wetenschap en theologie”, Revista Portuguesa de Filosofia 63: 533–553.
 • Earman, J., 1995. Bangs, Crunches, Whimpers, and Shrieks: Singularities and Acausalities in Relativistic Spacetimes, New York: Oxford University Press.
 • Eddington, A., 1935. New Pathways in Science, New York: Macmillan.
 • Ellis, G., 1993. "The Theology of the Anthropic Principle", in Quantum Cosmology and the Laws of Nature: Scientific Perspectives on Divine Action, RJ Russell, N. Murphy en CJ Isham (red.), Vaticaanstad: Vaticaan Observatory, blz. 367-405.
 • Ellis, G., U. Kirchner en W. Stoeger, 2004. 'Multiverses and Physical Cosmology', Maandelijkse mededelingen van de Royal Astronomical Society, 347: 921-936.
 • Gasperini, M., 2008. The Universe before the Big Bang: Cosmology and String Theory, New York: Springer.
 • Grünbaum, A., 1991. "Creatie als een pseudo-verklaring in de huidige fysische kosmologie", Erkenntnis, 35: 233–254.
 • –––, 1996. 'Theologische verkeerde interpretaties van de huidige fysische kosmologie', Foundations of Physics, 26: 523–543.
 • Hagen, K., 2006. 'Eeuwige vooruitgang in een multiversum: een exploratieve mormoonse kosmologie', Dialog: A Journal of Mormon Thought, 29: 1–45.
 • Halvorson, H., 2017. 'Waarschijnlijkheid en afstemming', in kennis, overtuiging en God: nieuwe inzichten, Matt Benton, et al. (redactie), New York: Oxford University Press.
 • Hetherington, N., 1993. Kosmologie: historische, literaire, filosofische, religieuze en wetenschappelijke perspectieven, New York: Garland.
 • Hoyle, F., 1994. Home Is Where the Wind Blows: Chapters From a Cosmologist's Life, Mill Valley, CA: University Science Books.
 • Isham, C., 1993. "Quantum Theories of the Creation of the Universe", in Quantum Cosmology and the Laws of Nature, Robert Russell, et al. (redactie), Vaticaanstad: Vatican Observatory, pp. 49–89.
 • Kelly, D., 2000. Creatie en verandering: Genesis 1.1–2.4 in het licht van veranderende wetenschappelijke paradigma's, Ross-shire, Schotland: Mentor (Christian Focus Publications).
 • Kraay, K., 2010. 'Theïsme, mogelijke werelden en het multiversum', Philosophical Studies, 147: 355–368.
 • Kragh, H., 2004. Materie en geest in het heelal: wetenschappelijke en religieuze preludes voor de moderne kosmologie, Londen: Imperial College Press.
 • –––, 2011. Hogere speculaties: grote theorieën en mislukte revoluties in fysica en kosmologie, Oxford: Oxford University Press.
 • Lovell, B., 1959. The Individual and the Universe, Oxford: Oxford University Press.
 • Mascall, E., 1956. Christelijke theologie en natuurwetenschappen: enkele vragen over hun relaties, London: Longmans, Green & Co.
 • May, G., 1994. Creatio Ex Nihilo: The Doctrine of 'Creation out of Nothing', Edinburgh: T&T Clark.
 • McGrew, T., L. McGrew, en E. Vestrup, 2001. "Waarschijnlijkheden en het argument voor fijnafstemming: een sceptische kijk", Mind, 110: 1027-1038.
 • McMullin, E., 1981. "Hoe moet kosmologie zich verhouden tot theologie?" in The Sciences and Theology in the Twentieth Century, A. Peacocke (red.), Chicago: Notre Dame University Press, pp. 17–57.
 • Milne, EA, 1948. Kinematic Relativity, Oxford: Clarendon Press.
 • Misner, C., 1969. "Absolute Zero of Time", Physical Review, 186: 1328–1333.
 • Oppy, G., 1997. 'Over enkele vermeende gevolgen van' The Hartle-Hawking Cosmology ',' Sophia, 36: 84–95.
 • –––, 2006, Philosophical Perspectives on Infinity, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Page, D., 2008. "Houdt God zo van het multiversum?" in Science and Religion in Dialogue, M. Stewart (red.), Malden, MA: Wiley-Blackwell, pp. 380–395.
 • Penrose, R., 2006. "Before The Big Bang: An Outrageous New Perspective and Its Implications for Particle Physics", European Particle Accelerator Conference (EPAC 06), Edinburgh, Schotland, pp. 2759–2762.
 • –––, 2010. Cycles of Time: An Extraordinary New View of The Universe, London: Bodley Head.
 • Pitts, JB, 2008. "Waarom de Big Bang-singulariteit het Kalam-kosmologische argument voor theïsme niet helpt", The British Journal for the Philosophy of Science, 59: 675–708.
 • Quinn, P., 1993. 'Creation, Conservation and the Big Bang' in Philosophical Problems of the Internal and External Worlds: Essays on the Philosophy of Adolf Grünbaum, J. Earman et al. (redactie), Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, pp. 589-612.
 • Rovelli, C., 2004. Quantum Gravity, New York: Cambridge University Press.
 • Rundle, B., 2004. Waarom er iets is in plaats van niets, Oxford: Clarendon Press.
 • Russell, R., 2001. "Heeft God ons universum geschapen?" Annalen van de New York Academy of Sciences 950: 108–127.
 • –––, 2008. 'Cosmology and Eschatology', in The Oxford Handbook of Eschatology, J. Walls (red.), New York: Oxford University Press, pp. 563–580.
 • Sagan, C., 1997. The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, London: Headline.
 • Schwarz, H., 2000. Eschatology, Grand Rapids: Eerdmans Publishing.
 • Smith, Q., 1998. "Waarom de kosmologie van Steven Hawking een schepper uitsluit", Philo, 1 (1). [Beschikbaar online].
 • –––, 2000. 'Problemen met de poging van John Earman om theïsme te verzoenen met algemene relativiteitstheorie', Erkenntnis, 52: 1–27.
 • –––, 2003. 'Big Bang-kosmologie en atheïsme: waarom de Big Bang geen hulp is voor theïsten', in wetenschap en religie: zijn ze compatibel?, Paul Kurtz (red.), Prometheus Books, pp. 67-72.
 • Steinhardt, PJ en N. Turok, 2007. Endless Universe: Beyond the Big Bang, New York: Doubleday.
 • Stoeger, W., 2010. 'God, Physics and the Big Bang', in The Cambridge Companion to Science and Religion, P. Harrison (red.), New York: Cambridge University Press, pp. 173–189.
 • Swinburne, R., 1996. Is er een God?, New York: Oxford University Press.
 • Tipler, F., 1995. The Physics of Immortality, New York: Doubleday.
 • –––, 2007. The Physics of Christianity, New York: Doubleday.
 • Veneziano, G., 2004. 'De mythe van het begin der tijden', Scientific American, 290 (5): 54–65.
 • –––, 2009. “Had de tijd een begin? A Meeting Point for Science and Philosophy, 'in The Two Cultures: Shared Problems, E. Carafoli, GA Danieli en GO Longo (red.), New York: Springer, pp. 3–12.
 • Weinberg, S., 1977. De eerste drie minuten: een moderne kijk op de oorsprong van het heelal, Londen: Trinity Press.
 • –––, 2007. 'Living in the Multiverse', in Universe or Multiverse, B. Carr (red.), New York: Cambridge University Press, pp. 29–42.
 • White, R., 2000. "Verfijning en meerdere universa", Noûs, 34: 260–276.
 • Worthing, M., 1996. God, schepping en hedendaagse natuurkunde, Minneapolis: Fortress Press.
 • Wüthrich, C., 2006. De Planck-schaal benaderen vanuit een algemeen relativistisch oogpunt, Ph. D. Scriptie, Universiteit van Pittsburgh.

Academische hulpmiddelen

sep man pictogram
sep man pictogram
Hoe deze vermelding te citeren.
sep man pictogram
sep man pictogram
Bekijk een voorbeeld van de PDF-versie van dit item bij de Vrienden van de SEP Society.
inpho icoon
inpho icoon
Zoek dit itemonderwerp op bij het Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
phil papieren pictogram
phil papieren pictogram
Verbeterde bibliografie voor dit item op PhilPapers, met links naar de database.

Andere internetbronnen

 • Kragh, H., 2014. "The True (?) Story of Hilbert's Infinite Hotel", manuscript op arXiv.org.
 • infidels.org, heeft verschillende open-access artikelen over verwante onderwerpen.
 • counterbalance.org, heeft bibliografieën en discussies over deze onderwerpen.
 • Gedeeltelijke bibliografie over theïsme en fysische kosmologie, door Hans Halvorson.

Populair per onderwerp