Peter Damian

Inhoudsopgave:

Peter Damian
Peter Damian

Video: Peter Damian

Video: Peter Damian
Video: St. Peter Damian | Reformer Saint 2023, December
Anonim

Toegang navigatie

 • Inhoud van het item
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Vrienden PDF-voorbeeld
 • Info over auteur en citaat
 • Terug naar boven

Peter Damian

Voor het eerst gepubliceerd op woensdag 27 augustus 2003; inhoudelijke herziening do 6 okt. 2016

Peter Damian, een kloosterleider uit de elfde eeuw en hervormer van de kerk, heeft vanwege zijn kleine traktaat De divina omnipotentia een bescheiden plaats gekregen in de geschiedschrijving van de vroege middeleeuwse filosofie. In dit werk behandelt Damian twee vragen met betrekking tot de grenzen van goddelijke kracht: kan God de maagdelijkheid herstellen voor een vrouw die haar verloren heeft, en kan God het verleden veranderen? Damian is vaak afgebeeld als een denker die, in zijn verdediging van goddelijke almacht, zelfs de universele geldigheid van het principe van non-contradictie ontkende. Deze afbeelding van Damian is grotendeels ongegrond. Desalniettemin is De divina omnipotentia een interessant document dat verband houdt met de vroege ontwikkelingen van de middeleeuwse discussie over modaliteiten en goddelijke almacht.

 • 1. Leven en werken
 • 2. Passage 612A-B en Damian's Reputation
 • 3. Definitie van almacht
 • 4. Kan God de maagdelijkheid herstellen?
 • 5. Kan God de zaak ongedaan maken?

  • 5.1. Damian's belangrijkste aanpak
  • 5.2. Een aanvullende aanpak
 • 6. Damian's doelstelling
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Leven en werken

Peter Damian (Petrus Damianus of Petrus Damiani) werd geboren in of rond 1007 in Ravenna, Italië. Hij kreeg de naam Damianus of Damiani naar zijn oudere broer Damianus, die in zijn jeugd voor hem zorgde. Peter studeerde vrije kunsten en rechten in Ravenna, Faenza en Parma en verwierf een reputatie als leraar retorica. Rond 1035 onderging Damian een religieuze bekering en ging het klooster in bij Fonte Avellana, nabij Gubbio. Vanwege zijn ijverige toewijding en zijn kennis werd Damian al snel belast met administratieve en onderwijstaken in zijn eigen en andere kloosters. Hij werd prior van Fonte Avellana in 1043 en leidde het klooster naar een nieuwe welvaart. Damian ontwikkelde zich tot een van de meest invloedrijke personen in de kerk van zijn tijd die, door zijn geschriften en persoonlijke contacten, trachtten de kloosterhervorming en de kerkhervorming te bevorderen. In 1057 werd Damian tegen zijn wil benoemd tot kardinaal-bisschop van Ostia; enkele jaren later werd hij ontheven van ten minste een deel van de taken in verband met het ambt. Vanwege Damian's retorische vaardigheden en zijn kennis van het kerkelijk recht gebruikte de paus hem verschillende keren als zijn legaat. Damian stierf toen hij terugkeerde van zo'n missie op 22 of 23 februari 1072 in Faenza.

Peter Damian was een omvangrijke schrijver. Het belangrijkste deel van zijn productie zijn zijn brieven, die nummer 180 hebben. Damian's verhandelingen zijn ook opgenomen in de verzameling brieven omdat ze de vorm van letters aannemen. Het enige werk van Damian dat als van filosofisch belang wordt beschouwd, is Brief 119, beter bekend als De divina omnipotentia (On Divine Almacht). Deze brief is gericht aan abt Didier van Monte Cassino en zijn gemeenschap en is gedateerd begin 1065.

De recente boeklengtestudies over Damian's leven en denken door McCready (2011) en Ranft (2012) zijn niet filosofisch van oriëntatie, maar ze kunnen nuttig worden gelezen om inzicht te krijgen in Damian's carrière en zijn persoonlijkheid.

2. Passage 612A-B en Damian's Reputation

Damian's reputatie als denker die de universele geldigheid van het non-contradictieprincipe ontkent, gaat terug op een reeks studies die de Duitse geleerde JA Endres vroeg in de twintigste eeuw publiceerde (Endres 1906, Endres 1910 en enkele anderen). Dit idee is een van de centrale stukken in Endres 'meer omvattende stelling over een controverse tussen' dialectici 'en' antidialectici 'in de elfde eeuw -' dialectici 'zijn denkers met een rationele neiging, terwijl' antidialectici 'achterdochtig zijn of vijandig tegenover het gebruik van seculiere kunsten in discussies die verband houden met het christelijk geloof. Peter Damian is de belangrijkste vertegenwoordiger van Endres van de anti-dialectische houding. Endres interpretatie van Damian's positie hangt uiteindelijk af van een enkele passage in De divina omnipotentia,passage 612A-B (in de Migne-editie). Om die passage beter te begrijpen, moeten enkele inleidende opmerkingen over de inhoud en het doel van De divina omnipotentia worden gemaakt. (Zie echter ook sectie 6.)

In De divina omnipotentia behandelt Damian twee vragen met betrekking tot goddelijke kracht: kan God de maagdelijkheid herstellen voor een vrouw die haar verloren heeft? Kan God ervoor zorgen dat wat is gedaan, niet is gedaan? Deze vragen waren ter sprake gekomen tijdens een maaltijddiscussie tijdens Damian's recente bezoek aan de abdij van Monte Cassino. De eerste vraag werd gesuggereerd door een passage in een brief van Jerome die voorgelezen was tijdens een van de maaltijden (596C-D). Damian hield vast aan de mening van goddelijke almacht en beweerde dat God de maagdelijkheid kan herstellen. De tweede vraag werd gesuggereerd door de eerste: sommige mensen vroegen Damian of God volgens hem het gedaane ongedaan kan maken; kan God er bijvoorbeeld voor zorgen dat Rome nooit is opgericht (601C)? De algemene tendens bij Damian's behandeling is duidelijk: hij wil de leer van de goddelijke almacht verdedigen. Het is ook duidelijk dat Damian's antwoord op de eerste vraag bevestigend is: hij verklaart expliciet en nadrukkelijk dat God de maagdelijkheid kan herstellen voor een vrouw die haar verloren heeft.

Gezien de informatie in de vorige paragraaf, zou men het volgende argument kunnen construeren voor de bewering dat Damian de universele geldigheid van het non-contradictieprincipe moet ontkennen: (1) Damian stelt dat God de maagdelijkheid kan herstellen van een vrouw die het verloren heeft. (2) Maar het herstel van de maagdelijkheid bestaat uit het verwijderen van die gebeurtenissen in het verleden van de vrouw die onverenigbaar zijn met het feit dat ze maagd is. (3) Daarom moet Damian volhouden dat God ongedaan kan maken wat er is gedaan. (4) Maar het ongedaan maken van wat is gedaan, houdt een tegenstrijdigheid in. (5) Damian moet daarom beweren dat het non-contradictiebeginsel niet universeel geldig is.

Deze constructie van Damian's visie staat niet geheel los van de tekst van De divina omnipotentia. Er is een passage in De divina omnipotentia waar Damian het verband raakt tussen de kwestie van het herstel van de maagdelijkheid, de kwestie van het ongedaan maken van het gedaane en de geldigheid van het principe van non-contradictie, namelijk. juist de passage waarop Endres zijn mening over Damian's standpunt baseerde. De passage luidt als volgt (de voorgaande zinnen zijn ook opgenomen om de context te geven):

Laat het gekibbel van de goddeloze vraag nogmaals naar voren worden gebracht; laat het ook zien uit welke wortel het werd voortgebracht, want dan zou de stroom die door de grond zou moeten worden overspoeld, anders zou overspoelen en de rijke vruchten van gezond geloof zouden ruïneren, misschien gewoon uitdrogen met zijn bron. Want om te bewijzen dat God een maagd niet kon herstellen na haar verval, voegen ze eraan toe, alsof het een gevolg was [van de oorspronkelijke vraag] (quasi consequenter): want zou zelfs God in staat zijn om dat te brengen wat is geweest? gedaan, is niet gedaan? Alsof [het zo is] dat, als ooit wordt vastgesteld dat een maagd is verwend, het niet kan gebeuren dat ze weer intact is. Dit geldt zeker voor de natuur, en de mening luidt. Ook dat er iets is gedaan en dat niet hetzelfde is gedaan, kan niet het geval zijn. Deze, om zeker te zijn,zijn zo met elkaar in tegenspraak dat als een van hen dat is, de andere dat niet kan zijn. Want van wat is geweest, kan niet echt worden gezegd dat het niet is gebeurd, en omgekeerd, van wat er niet is geweest, wordt niet correct gezegd dat het zo is geweest. Want tegenstellingen kunnen niet samenvallen in één en hetzelfde onderwerp. Deze onmogelijkheid (haec porro inpossibilitas) wordt inderdaad terecht bevestigd als het wordt toegeschreven aan het gebrek aan natuurlijke middelen, maar mag in geen geval worden toegepast op de goddelijke majesteit. Want wie de natuur heeft gebaard, verwijdert gemakkelijk de noodzaak van de natuur wanneer hij dat wil. (611D-612B). Want tegenstellingen kunnen niet samenvallen in één en hetzelfde onderwerp. Deze onmogelijkheid (haec porro inpossibilitas) wordt inderdaad terecht bevestigd als het wordt toegeschreven aan het gebrek aan natuurlijke middelen, maar mag in geen geval worden toegepast op de goddelijke majesteit. Want wie de natuur heeft gebaard, verwijdert gemakkelijk de noodzaak van de natuur wanneer hij dat wil. (611D-612B). Want tegenstellingen kunnen niet samenvallen in één en hetzelfde onderwerp. Deze onmogelijkheid (haec porro inpossibilitas) wordt inderdaad terecht bevestigd als het wordt toegeschreven aan het gebrek aan natuurlijke middelen, maar mag in geen geval worden toegepast op de goddelijke majesteit. Want wie de natuur heeft gebaard, verwijdert gemakkelijk de noodzaak van de natuur wanneer hij dat wil. (611D-612B).

Tegen het einde van deze passage lijkt Damian te zeggen dat God de maagdelijkheid kan herstellen en ongedaan kan maken wat er is gedaan, zelfs als het vereist dat het beginsel van niet-tegenspraak wordt geschonden. Dit is tenminste hoe Endres de passage interpreteerde. Volgens Endres telt Damian het principe van non-contradictie onder de natuurwetten; als zodanig behoort het tot de sfeer van het contingent en kan het de keuzevrijheid van de Almachtige God niet beperken. Door deze passage krijgt de kritiek op de dialectiek en andere seculiere kunsten die Damian elders presenteert (zie bv. 603C-604A, 610D-611D) een nieuwe betekenis. Damian was niet tevreden met het simpelweg bekritiseren van het misplaatste en verkeerde gebruik van dialectiek in de theologie; hij wilde de mogelijkheid ontkennen dat wetenschap onafhankelijk van theologie bestaat (Endres 1906, 30–31; 1910, 23–30).

Recente commentatoren zijn het oneens over de juiste interpretatie van 612A-B, maar geen van hen vindt de conclusies van Endres gerechtvaardigd (zie bv. Gonsette 1956, 100–101; Cantin 1972, 139–140, 173–176, 203–206; Rest 1978), 260–261; Resnick 1992, 110–111; Knuuttila 1993, 65–66; Holopainen 1996, 36–39, 42; Gaskin 1997, 232–233, 240–243; het dichtst bij Endres 'standpunt komt Bauke-Ruegg 1998, 443- 451). Het probleem met Endres 'lezing van 612A-B is dat het slecht past bij wat Damian elders in De divina omnipotentia zegt. Damian verwerpt namelijk de suggestie dat God iets zou kunnen bewerkstelligen dat in strijd is met het principe van niet-tegenspraak als schandalig (zie paragraaf 5.1). Ofwel Endres's lezing van 612A-B is helemaal verkeerd, of in ieder geval heeft de passage niet het gewicht dat Endres eraan wil geven.

Er is een merkwaardig kenmerk in het idee van Damian over het herstel van de maagdelijkheid. Damian heeft het over soorten herstel van maagdelijkheid die geen verstoring van gebeurtenissen uit het verleden vereisen (zie paragraaf 4). Dit is belangrijk omdat het ons opgebouwde argument voor de bewering dat Damian de universele geldigheid van het principe van non-contradictie moet ontkennen (hierboven, stappen [1] - [5]), moet ontkennen. Als Damian de aanname niet deelt dat het herstel van de maagdelijkheid bestaat uit het verwijderen van enkele gebeurtenissen in het verleden (stap [2]), dan kunnen de twee vragen in De divina omnipotentia afzonderlijk worden behandeld en beantwoord. Hoewel Damian de mogelijkheid bevestigt om de maagdelijkheid te herstellen, hoeft hij niet de mogelijkheid te bevestigen om het gedaane ongedaan te maken.

Passage 612A-B (of 611D-612B) lijkt te zijn verbonden met dit probleem. Het begin van de passage laat zien dat Damian van plan is een punt te maken over de relatie (of niet-verwantschap) van de twee vragen in De divina omnipotentia. (Met “goddeloze vraag” bedoelt Damian de vraag over het ongedaan maken van het gedaane.) Vanaf 612B bespreekt Damian Gods kracht om de natuurwetten om te keren en komt tot de conclusie dat God de maagdelijkheid binnen een bepaald moment kan herstellen door een wonder (cf. sectie 4). Wat betreft Damians bewering over "deze onmogelijkheid" (haec… inpossibilitas), die van toepassing is op de natuur maar niet op God, het is niet duidelijk of hij verwijst naar de onmogelijkheid om iets te bewerkstelligen dat in strijd is met het principe van niet-tegenspraak of de onmogelijkheid van maagdelijkheid herstellen. Als hij naar het laatste verwijst,zijn punt zou zijn om te zeggen dat God de maagdelijkheid kan herstellen, ook al is het niet mogelijk om het ongedaan te maken (Holopainen 1996, 36–39).

Passage 612A-B is te dubbelzinnig om enige substantiële beweringen over Damian's mening te ondersteunen; Damian verdient zijn reputatie als denker niet die de universele geldigheid van het principe van niet-tegenspraak ontkent om de goddelijke almacht te verdedigen. (Tegelijkertijd moet worden toegevoegd dat Damian niet helemaal duidelijk is over de geldigheid van het beginsel van niet-tegenspraak voor die dingen waarvoor God niet verantwoordelijk is. Zie paragraaf 5.1.)

3. Definitie van almacht

Damian's centrale interesse in De divina omnipotentia is het verdedigen van de leer van de almacht tegen bepaalde uitdagingen. De verdediging die Damian biedt, berust op een specifiek begrip van wat almacht is.

De leer van almacht (omnipotentia) houdt in dat God 'tot alles in staat is' (omnia bezitten; bijv. 596C-D, 610C-D). Volgens Damian volgt niet uit de leer dat we moeten denken dat God alles zou kunnen doen. Toegegeven, er zijn veel dingen die God niet kan doen, bv. God kan niet liegen (bv. 597C). Liegen is iets slechts. Volgens Damian hoeft een agent niet in staat te zijn kwaad te doen om als almachtig te kwalificeren, omdat het niet kunnen doen van kwaad geen teken is van impotentie of onvermogen. God kan eigenlijk niets doen wat slecht is en hij kan alles doen wat goed is. Met 'almacht' bedoelt Damian dit vermogen om alles te doen wat goed is. Dit vermogen kan goed worden gekarakteriseerd als 'almacht' omdat slechte dingen 'niets' zijn (nihil). In staat zijn om "alles" (omnia) te zijn,een agent moet in staat zijn tot alles dat "iets" is (aliquid), maar hij hoeft niet in staat te zijn tot "niets" (598D-599A, 600A-B, 610C-D).

De opmerkingen over 'niets' en 'iets' houden verband met Damian's opvatting van de grote metafysische scheiding tussen de dingen in de wereld. De dingen in de wereld kunnen worden onderverdeeld in het goede (te goeder trouw) en het slechte of het kwade (mala), en deze verschillen nogal van elkaar (zie 602A-C, 608B-610D, 618B-C). Kenmerkend voor goede dingen is dat ze (esse) zijn en dat ze iets zijn (aliquid). De goede dingen die gemaakt zijn, zijn door God gemaakt en worden door God gewild. Kwaadaardige dingen worden niet door God gewild en ze zijn ver van hem verwijderd. Het wezen van het kwaad is duidelijk en niet echt. Slechte dingen lijken te zijn, maar in het getuigenis van de waarheid zijn ze dat niet (niet esse); ze zijn niet iets maar niets (nihil). God is niet de auteur van het kwaad, want "er is niets gemaakt zonder hem" (sine ipso factum est nihil, Johannes 1: 3).

In sommige passages gaat Damian ervan uit dat goddelijke almacht kan worden gekenmerkt als het vermogen van God om alles tot stand te brengen wat hij kan. Omdat God alles kan wat goed is en hij niets kan dat kwaad is, komt dit neer op het karakteriseren van almacht als het vermogen van God om iets goeds tot stand te brengen (vgl.596C-597B, 599A, 600A-B)). De karakterisering van almacht als Gods vermogen om alles te bewerkstelligen wat hij kan, onthult echter een belangrijk aspect in Damian's kijk op goddelijke kracht, namelijk. goddelijke vrijheid. Damian is heel nadrukkelijk over Gods vrijheid in zijn creatieve activiteit. In zijn almacht kan God alles doen wat goed is, maar hij hoeft niet alles te doen wat goed is - hij hoeft helemaal niets te doen (600B, 605C, 607A; voor de Augustijnse achtergrond, zie Knuuttila 1993, 66–70).

Gezien Damian's begrip van almacht, is het in principe gemakkelijk vast te stellen of God iets kan doen of niet. Je moet er gewoon achter komen of het ding in kwestie een goede of een slechte zaak is. Als het een goede zaak is, dan kan God het zowel willen als bewerkstelligen. Als het slecht is, is het iets dat God zelfs niet kan (vgl. 600B).

4. Kan God de maagdelijkheid herstellen?

Om te bepalen of God de maagdelijkheid kan herstellen, moeten we uitzoeken of het terughalen van de maagdelijkheid een goede zaak is. Volgens Damian bestaat er geen twijfel over. Aangezien het verlies van maagdelijkheid een kwaad is, zou het een goede zaak zijn om maagdelijkheid terug te krijgen. Aangezien de Almachtige God alles kan en wil wat goed is, kan hij de maagdelijkheid herstellen en kan hij het herstellen. Dit is Damian's algemene oplossing voor de eerste vraag (599C-600B).

Damian breidt zijn oplossing uit door uit te leggen dat er twee relevante manieren zijn om te begrijpen wat het herstel van maagdelijkheid betekent (zie 600C-601B). Het herstel van de maagdelijkheid betreft ofwel de volheid van verdiensten (iuxta meritorum plenitudinem) of de integriteit van het vlees (iuxta carnis integritatem). Herstel van maagdelijkheid naar verdienste is mogelijk, beweert Damian, want het bestaat uit het terugkeren naar de Heer. En natuurlijk kan de schepper van mensen ook de schade herstellen die het verlies van maagdelijkheid aan het vlees veroorzaakt. Zo kan Damian zijn belangrijkste discussie over de eerste vraag beëindigen door stoutmoedig te verklaren dat God de maagdelijkheid van een vrouw kan herstellen, ongeacht hoeveel echtgenoten ze heeft gehad, en dat hij ook het teken van maagdelijkheid in haar vlees kan herstellen, zodat het is net zo goed als toen ze uit de baarmoeder van haar moeder kwam.

Zoals reeds aangegeven (Sectie 2), betekent het herstel van de maagdelijkheid dat Damian mogelijk bevestigt niet dat de gebeurtenissen uit het verleden worden verstoord. Dit geldt zowel voor het herstel van de volheid van verdiensten als voor het herstel van de integriteit van het vlees. In de opmerkingen over het herstel van de maagdelijkheid die Damian later in De divina omnipotentia presenteert, concentreert hij zich voornamelijk op het herstel van de maagdelijkheid volgens de integriteit van het vlees (zie 611B-D, 614C).

Damian maakt enkele vergelijkingen die duidelijk maken dat het herstel van de maagdelijkheid binnen een bepaald moment een wonder is. Damian zegt dat het herstellen van de maagdelijkheid een kleiner wonder is dan de maagdelijke geboorte. De maagdelijke geboorte is als door deuren gaan zonder ze te openen; het herstel van de maagdelijkheid is als het sluiten van geopende deuren (611B-C). Damian vergelijkt verder de maagdelijke geboorte en het herstel van de maagdelijkheid met het eeuwige leven van Henoch (Sirach 44:16; Hebreeën 11: 5) en de opstanding van Lazarus (Johannes 11) (614C). Wat normaal lijkt te zijn bij het herstel van de maagdelijkheid, de opstanding en het sluiten van deuren, is dat in alle drie de gevallen iets wordt hersteld in zijn oorspronkelijke staat. Een dergelijke restauratie hoeft het verleden op geen enkele manier te beïnvloeden. Het herstel van de maagdelijkheid doet niets af aan het feit dat een vrouw haar maagdelijkheid heeft verloren en zonder is geweest, aangezien de opstanding van Lazarus niet wegneemt dat hij is gestorven en dood is. Het herstel van de maagdelijkheid is een 'gewoon' wonder vergelijkbaar met enkele van de wonderen die in de Bijbel worden vermeld.

In De divina omnipotentia presenteert Damian enkele systematische opmerkingen over Gods macht om wonderen teweeg te brengen. God heeft de macht over de natuur. Als auteur van de natuur en haar wetten heeft hij zich het recht voorbehouden om de natuurwetten naar eigen keuze te veranderen en ze te buigen zoals hij wil. De natuur kan niet anders dan de wil van haar maker gehoorzamen (612B-D). Als bewijs voor deze opvatting somt Damian een groot aantal wonderen en wonderbaarlijke verschijnselen op die in strijd zijn met de gewone natuurwetten (612D-614B; vgl. 610D-611D). De discussie eindigt met de hernieuwde bevestiging dat God in staat is de maagdelijkheid te herstellen als hij dat wil (614C). Geen van de wonderen die Damian noemt, houdt in dat God het gedaane ongedaan kan maken of een tegenstrijdige stand van zaken kan bewerkstelligen. Het doel van Damian 'De discussie lijkt te zijn dat God op miraculeuze wijze de fysieke integriteit van het vlees kan herstellen, ook al is het niet mogelijk het verleden te veranderen (vgl. 615A-B en paragraaf 2).

5. Kan God de zaak ongedaan maken?

5.1. Damian's belangrijkste aanpak

De tweede vraag die Damian in De divina omnipotentia bespreekt, vraagt of God in staat is om te bewerkstelligen dat wat gedaan is, niet gedaan is. Damian's bespreking van de vraag is enigszins gecompliceerd en hij is niet te expliciet over wat hij doet. Er zijn enkele met elkaar verbonden passages die de belangrijkste benadering van Damian bieden (601C-610D, 615A-B, 618B-D, 620C-D). Tegen het einde is er een passage die Damian markeert als een extra overweging (619A-620C; zie paragraaf 5.2).

Damian's belangrijkste benadering van de tweede vraag is te beweren dat het verleden niet ongedaan kan worden gemaakt, omdat wat God heeft gemaakt, zijn status van zijn niet kan verliezen. Voordat Damian dit punt rechtstreeks betoogt, presenteert hij twee voorafgaande overwegingen die helpen om de vraag in de juiste setting te stellen. De eerste van deze overwegingen houdt verband met enkele discussies binnen de dialectiek, terwijl de tweede theologisch van aard is.

In de eerste inleidende overweging (602D-604B; zie ook 609A en 615A-B), koppelt Damian de vraag over het ongedaan maken van het gedaane aan wat volgens hem een betwiste kwestie van de dialectiek is, 'de vraag naar de consequentie van noodzaak en onmogelijkheid' (quaestio… de consequentia noodzakitatis vel inpossibilitatis, 604A).

Damian's mening is dat degenen die de vraag hebben gesteld over het vermogen van God om ongedaan te maken wat er is gedaan, onstuimig hebben gehandeld, omdat ze de betekenis van hun vraag niet begrijpen. Ze vragen of God het kan bewerkstelligen dat wat is gedaan, niet zal zijn gedaan. Het soort onmogelijkheid dat hier wordt geïmpliceerd, heeft echter niet alleen betrekking op het verleden, maar ook op het heden of de toekomst. Men moet zich ook afvragen of God het kan bewerkstelligen wat is, wat niet is, of dat hij het kan bewerkstelligen wat zal zijn, niet zal zijn. Volgens Damian is de logica in deze vragen hetzelfde. De regels van de dialectiek zeggen dat je vanuit de feitelijkheid van elke uitspraak, ongeacht de tijd, de noodzaak en de onmogelijkheid van de tegenstrijdigheid ervan op de volgende manier kunt afleiden: wat is geweest, is noodzakelijkerwijs geweest,en het is onmogelijk dat het niet zo is geweest; wat is, is noodzakelijkerwijs, zolang het is, en het is onmogelijk dat het niet is; wat zal zijn, zal noodzakelijkerwijs zijn, en het is onmogelijk dat dit niet zo zal zijn (602D-603B).

Wat moet men denken van de noodzaak en onmogelijkheid die voortvloeien uit een echte enkelvoudige verklaring? Hieruit volgt dat alles noodzakelijkerwijs gebeurt (zodat zelfs God er niets aan kan doen)? Er was een betwiste vraag in de dialectiek van Damian's tijd die betrekking had op dit soort vragen. De kern van de vraag is Aristoteles 'bespreking van enkele toekomstige verklaringen in De interprete 9 die de elfde-eeuwse dialectici lazen in de Latijnse vertaling van Boethius. Ze wisten ook wat Boethius over het thema zei in zijn twee commentaren op De interprete en in Philosophiae consolatio. Deze werken vormen de achtergrond voor de vraag waar Damian naar verwijst, maar de formulering waarvan Damian weet te weten, lijkt van vroegmiddeleeuwse uitvinding te zijn (zie Holopainen 1999, 230–232; Holopainen 2006). Damian zegt zelf dat de vraag een oude vraag is uit de vrije kunsten die opnieuw is opgepakt. De hedendaagse discussie verschilt echter van de oude omdat de Ouden de vraag louter als een kwestie van dialectiek bespraken, terwijl de hedendaagse schrijvers er een quasi-theologische vraag van hebben gemaakt die betrekking heeft op goddelijke macht (604A).

Een andere hedendaagse bron met informatie over de vraag is de discussie in Cur deus homo II.17 door Anselm uit Canterbury, zo'n dertig jaar later. Anselm maakt onderscheid tussen twee soorten noodzaak: er is een voorafgaande noodzaak (noodzakitas praecedens) en er is een volgende noodzaak (noodzakitas sequens). Voorafgaande noodzaak is een efficiënt soort noodzaak, en het is de oorzaak dat iets het geval is. De noodzakelijke noodzaak veroorzaakt niets, maar wordt veroorzaakt doordat iets het geval is. De noodzaak die volgt uit elke ware singuliere uitspraak in een tijd is de daaropvolgende noodzaak. Anselms discussie impliceert dat de vraag naar het gevolg van noodzaak en onmogelijkheid voortkomt uit het niet gescheiden houden van de twee soorten noodzaak (Knuuttila 1993, 74; Knuuttila 2004, 122–124;Marenbon 1996, 12–16; Holopainen 1999).

Damian vertelt ons niet hoe de vraag over het gevolg van noodzaak en onmogelijkheid kan worden opgelost. Het is mogelijk dat hij bekend was met het soort oplossing dat men kan vinden in Cur deus homo II.17 (zie Holopainen 1999, 227–232; Holopainen 2006, 116–119). Damian gaat er in ieder geval van uit dat de vraag kan worden opgelost op een manier die de almacht niet belemmert, want hij verwerpt de vraag als niet relevant voor een discussie over goddelijke macht (604A-B; vgl. 609A en 615A-B). In dezelfde context maakt Damian ook een opmerking over het toepassen van dialectiek op theologie: wanneer dialectiek en andere takken van de menselijke kennis worden toegepast bij het onderzoeken van theologische zaken, moeten ze dienen als dienstmeisje (ancilla) om haar minnares te dienen; ze mogen niet proberen de leidende positie in te nemen. Damian verwijt zijn gesprekspartners ook dat ze incompetent zijn op het gebied van hun kunst: ze kennen de beginselen van de dialectiek nog niet, maar proberen ze toch toe te passen op theologische kwesties (603B-D).

De tweede inleidende overweging in Damians belangrijkste benadering van de tweede vraag is gericht op goddelijke voorzienigheid. Damian put voornamelijk uit Augustinus 'geschriften en presenteert een lange discussie over Gods eeuwigheid en zijn relatie tot geschapen wezens (604C-608A; zie ook 599A-B en 618C-D). God is onveranderlijk, zowel in zichzelf als in zijn relatie tot de schepping. Hij is niet in een tijd of plaats, maar alle tijden en plaatsen, evenals alle schepselen, zijn vervat in "de schat van Gods wijsheid" of in zijn voorzienigheid (providentia). Voor God is er geen verleden of toekomst; alles is hem in een eeuwig nu aanwezig. Voor hem verandert of beweegt niets; alles wat langs de tijd stroomt of voorbijgaat, staat onveranderlijk en eeuwig in zijn voorzienigheid.

De leer van de goddelijke voorzienigheid plaatst de vraag over het veranderen van het verleden in een nieuw perspectief (zie 607A-610D). Deze leer rechtvaardigt Damians bewering dat dezelfde overwegingen van toepassing zijn op dingen uit het verleden, het heden en de toekomst, althans wanneer we het over Gods macht hebben. De leer van de goddelijke voorzienigheid maakt ook meteen duidelijk wat het antwoord op de tweede vraag moet zijn: het verleden kan niet worden veranderd omdat de gebeurtenissen uit het verleden onveranderlijk aanwezig zijn in het goddelijke voorzienige plan dat onveranderlijk is (607A).

Voor Damian is de vraag of God het gedaane ongedaan kan maken, de vraag of God een tegenstrijdige stand van zaken kan bewerkstelligen. Volgens Damian is het duidelijk dat dit iets is dat God niet kan doen:

U, daarom, terwijl u eist dat een en hetzelfde zowel is geweest als niet is, is en niet is, zal zijn en niet zal zijn, streeft u er echt naar om alles wat gemaakt is of zal worden gemaakt te verwarren en om laten zien dat het zwaait tussen zijn en niet-zijn. De aard van de dingen zal dit zeker niet tolereren. Want niets kan zijn en niet tegelijkertijd zijn; maar wat niet in de aard der dingen is, is ongetwijfeld niets. U vraagt daarom, harde criticus, dat God maakt wat niet van hem is, dat wil zeggen niets. Maar zie! de evangelist staat tegen je en zegt dat er niets wordt gemaakt zonder hem (Johannes 1: 3). God heeft nog niet geleerd niets te maken. Jij, leer hem en beveel hem niets voor je te maken! (608C; vertaald in Holopainen 1996, 32).

De passage rechtvaardigt het idee dat Gods onvermogen om ongedaan te maken wat er is gedaan niet in tegenspraak is met zijn almacht. Volgens Damian bestaat almacht uit Gods kracht om alles wat goed is tot stand te brengen. Een tegenstrijdige stand van zaken zou niets en kwaad zijn, en daarom is het vermogen om dit te bewerkstelligen niet inbegrepen in almacht (vgl. Sectie 3).

In een andere passage (608D-610D) doet Damian een beroep op de doeltreffendheid van Gods wil om te betogen dat een tegenstrijdige toestand niet kan worden gerealiseerd. Hier gelden verschillende overwegingen voor het goede en het kwade (vgl. Sectie 3). De goede dingen zijn omdat God wil dat ze zijn. Gods wil als de efficiënte oorzaak van het wezen van wezens heeft zo'n intensiteit dat wat hij wil zijn, niet kan zijn en wat hij niet wil zijn, niet kan zijn. Goede dingen zijn dus ondubbelzinnig in het geval dat ze dat zijn, en een tegenstrijdige stand van zaken kan niet worden gerealiseerd door iets goeds te zijn en niet tegelijkertijd te zijn. Wat goede dingen betreft, kunnen we zeggen dat de geldigheid van het principe van non-contradictie een gevolg is van goddelijke almacht: het is een indicatie van de macht van God 's wil als de efficiënte oorzaak van zijn. Hetzelfde geldt voor de geldigheid van het gevolg van noodzaak en onmogelijkheid; wat sommige mensen zien als een beperking van Gods macht is in feite een uitdrukking van zijn macht (608D-609A, 610B).

Damian's visie is wazig als het gaat om de geldigheid van het principe van niet-tegenspraak voor slechte dingen. Hij stelt dat een tegenstrijdige stand van zaken niet kan worden gerealiseerd door het zijn en niet tegelijkertijd zijn van iets slechts. Hij ondersteunt deze bewering echter door erop te wijzen dat het bestaan van slechte dingen duidelijk en niet echt is: ze kunnen niet tegelijkertijd 'zijn' en 'niet zijn' omdat ze nooit het soort 'zijn' hebben (esse) dat goede dingen hebben (610B-C). Dit laat de mogelijkheid open dat een of ander kwaad iets zou kunnen hebben en niet op hetzelfde moment zijn quasi-zijn heeft (vgl. Resnick 1992, 110-111). Het is niet duidelijk of dit een beoogd kenmerk van Damian's visie is of niet. In ieder geval is het probleem niet relevant voor Damian 's discussie over de kracht van God omdat God het zijn op een ondubbelzinnige manier geeft.

In de conclusie van zijn belangrijkste benadering richt Damian zich op het principe van non-contradictie zoals hij het begrijpt. Hij laat ons eerst begrijpen dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de slechte dingen. Wat betreft de rest, dwz de goede dingen, is het schandalig om te suggereren dat hun wezen niet ondubbelzinnig zou zijn:

Wanneer daarom deze vraag wordt gesteld, met de volgende woorden: "Hoe kan God ervoor zorgen dat wat is gedaan niet zal zijn gedaan", laat een broeder van gezond geloof antwoorden dat wat is gedaan, als het een kwaad was, was niet iets maar niets, en daarom moet gezegd worden dat het niet zo was, want wat de Maker van de dingen niet beval te zijn, had geen bestaansreden. Want hij zei, en ze werden gemaakt, beval hij, en ze werden geschapen (Psalmen 32: 9). Want alles is door hem gemaakt en niets is zonder hem gemaakt (Johannes 1: 3). En daarom te vragen: "Hoe kan God ervoor zorgen dat wat gedaan is, niet gedaan zal worden?" is hetzelfde als vragen: "Kan God het bewerkstelligen dat wat hij heeft gemaakt, hij niet zal hebben gemaakt?" Wat God ongetwijfeld heeft gemaakt, zal God ongetwijfeld niet hebben gemaakt! Daarom, wie dit zegt, moet bespuwd worden,en hij is geen antwoord waard, maar moet eerder worden veroordeeld tot branding. (618B-C; vertaald in Holopainen 1996, 40).

Volgens Damian kan het verleden niet ongedaan worden gemaakt, omdat wat God heeft gemaakt, zijn status als zijnde niet kan verliezen (omdat God heeft gemaakt wat hij wilde maken, en zijn wil onveranderlijk is in de eeuwigheid). Om dezelfde reden is het principe van non-contradictie universeel geldig voor alles wat van God komt. Ook kunnen de dingen die van God zijn, niet anders zijn dan wanneer ze zijn, en daarom is het gevolg van noodzaak en onmogelijkheid geldig voor hen (609A).

5.2. Een aanvullende aanpak

Tegen het einde van De divina omnipotentia presenteert Damian een aanvullende benadering van de kwestie van het ongedaan maken van het gedane (619A-620C). Damian markeert de passage duidelijk als een extra overweging die kan worden gebruikt om die brutale mensen te bestrijden die niet tevreden zijn met zijn hoofdoplossing (619A). Desondanks wordt de passage vaak aangezien voor Damian's belangrijkste verklaring van de zaak; bij veel selecties uit de tekst is alleen de aanvullende benadering opgenomen, terwijl Damian's belangrijkste benadering is weggelaten (behalve de vraag naar de gevolgen van noodzaak en onmogelijkheid).

Damian's belangrijkste benadering was om te laten zien dat de goddelijke almacht intact blijft, ook al kan God het gedaane niet ongedaan maken. In de aanvullende benadering volgt hij een andere strategie: er is een manier waarop gezegd kan worden, en niet op een dwaze manier (non inepte), dat God het "kan" (potest) tot stand brengt wat is gedaan, is niet gedaan. Dit kan als volgt worden bewezen. Aangezien Gods macht (posse) coeternaal is met God zelf, is het onveranderlijk hetzelfde. Vóór het begin van de tijd was het voor God mogelijk dat geen van die dingen die we kennen als het verleden, zou ontstaan. Daarom is dit voor hem nu en altijd mogelijk (620A-B).

In zijn aanvullende benadering bracht Damian doelbewust ideeën naar voren waarvan hij wist dat ze problematisch waren. Want als het waar is dat God niet kan ongedaan maken wat er is gedaan, dan moet er iets mis zijn met elk argument dat lijkt te bewijzen dat hij het kan. Om de gelovigen onder de lezers te behoeden voor al te veel verbijstering, suggereert Damian dat de extra overweging die hij presenteert voornamelijk van grammaticale aard is. Hij wijst er namelijk op dat wanneer we spreken over Gods vermogen om te bewerkstelligen dat wat is gedaan, niet is gedaan, de uitdrukking "Hij kan (het meest) doen" passend is om over de eeuwige God te spreken; vanuit ons oogpunt bezien is "Hij had het (potuit) kunnen doen" de juiste manier om het uit te drukken (619A-C). Als we dit voorbeeld volgen,de bewering dat God ongedaan kan maken wat is gedaan, valt samen met de bewering dat God had kunnen kiezen om het verleden anders te maken dan het in werkelijkheid was (Remnant 1978; Moonan 1980; Holopainen 1996, 42). Dit verandert natuurlijk het verleden niet goed. Wat Damian hier aanneemt, is dat God een ander voorzienig plan had kunnen kiezen, niet dat God veranderingen zou kunnen aanbrengen in het voorzienige plan dat hij werkelijk heeft gekozen.

6. Damian's doelstelling

Damian's standpunt over de geldigheid van het non-contradictieprincipe en de mogelijkheid om het verleden te veranderen is gemakkelijk te begrijpen. Dit komt gedeeltelijk door de wanordelijkheid van sommige van Damian's ideeën. Er is nog een andere belangrijke factor die misverstanden bevordert. Volgens Damian zijn er enkele ideeën die je niet moet verwoorden, ook al zijn ze waar. Het idee dat God het gedaane niet ongedaan kan maken, behoort tot deze.

De situatie waaruit De divina omnipotentia voortkwam, is ontstaan uit de poging van Damian om te reguleren wat men over God zou kunnen zeggen. Damian zat aan de tafel van abt Didier in Monte Cassino en at. Terwijl ze aan het eten waren, werd een passage in Jerome's brief aan Eustochium voorgelezen waarin wordt beweerd dat hoewel God tot alles in staat is (omnia bezit), hij de maagdelijkheid niet kan herstellen voor een vrouw die het heeft verloren. Damian zei dat hij het altijd verontrustend had gevonden dat een onvermogen (inpossibilitas) zo licht aan God werd toegeschreven. Er volgde een discussie waarin Damian de opvatting verdedigde dat God de kracht heeft om de maagdelijkheid te herstellen, terwijl Didier pleitte voor Jerome's opvatting dat hij die niet kan herstellen. Volgens Damian is er een manier waarop we kunnen zeggen dat God de maagdelijkheid kan herstellen,en daarom moeten we bevestigen dat hij het kan herstellen (596C-601B).

Damian's doel aan de tafel van Monte Cassino was om de leer van de goddelijke almacht te beschermen door te adviseren dat we ons moesten onthouden van alles wat impliceert dat God in een bepaald opzicht machteloos is. Sommige monniken die aan tafel zaten, waren minder geïnteresseerd in Damian's advies en meer geïnteresseerd in de kwestie van almacht op zich. Ze waren moedig genoeg om Damian een vraag te stellen: als God almachtig is in alle dingen, zoals Damian heeft beweerd, heeft hij dan de macht om te bewerkstelligen dat wat is gedaan niet is gedaan (601C)? We kunnen er zeker van zijn dat Damian deze vraag erg vervelend vond. Het is een moeilijke vraag en het is een vraag die moeilijk te beantwoorden is zonder uitspraken te doen over wat God niet kan doen. Damian biedt ons geen verslag over hoe de discussie is voortgezet. Echter,er is een opmerking in De divina omnipotentia die suggereert dat Damian zelf ervan werd beschuldigd te impliceren dat God in een bepaald opzicht machteloos is (620D).

Damian's doel in De divina omnipotentia is tweeledig. Ten eerste herhaalt Damian zijn punt over gematigdheid terwijl hij over God praat (bijv. 597B-599A, 603B-604B, 614D-616C). Hij adviseert met klem dat we ons moeten onthouden van het verspreiden van bepaalde soorten verklaringen, zelfs in gevallen waarin ze in de Bijbel voorkomen (597B-C). Damian's belangrijkste motief lijkt hier te zijn om het geloof van de simpele gelovigen te beschermen:

Want als het de gewone mensen zou bereiken dat van God wordt beweerd dat ze in een bepaald opzicht onmachtig is (wat slecht is om te zeggen), zouden de ongeschoolde massa's onmiddellijk in de war raken en zou het christelijke geloof van streek zijn, niet zonder ernstig gevaar voor de zielen. (597C; tr. Spade 3.18–22).

Ten tweede verdedigt Damian zichzelf tegen de beschuldiging dat hij zei dat God in een bepaald opzicht machteloos is (620D). Zijn delicate taak in De divina omnipotentia is om zijn lezers ervan te overtuigen dat de goddelijke almacht intact blijft, ook al kan God het gedaane niet ongedaan maken, zonder ooit te zeggen dat God het gedaane niet ongedaan kan maken, want dit is "een goddeloze zaak om te zeggen".

Bibliografie

Edities

 • Pierre Damien, Lettre sur la toute-puissance goddelijk, red. en tr. A. Cantin (Bronnen chrétiennes 191), Parijs: Cerf, 1972. (De beste beschikbare uitgave van De divina omnipotentia, met Franse vertaling en commentaar. Cantin reproduceert de kolomnummers in Migne's Patrologia Latina, vol. 145.)
 • Pier Damiani, De divina omnipotentia e altri opuscoli, ed. P. Brezzi, tr. B. Nardi (Edizione nazionale dei classici del pensiero italiano 5), Firenze: Vallecchi, 1943. (Kritische editie en Italiaanse vertaling van De divina omnipotentia en enkele andere werken.)
 • Die Briefe des Petrus Damiani, 4 delen, ed. K. Reindel (Monumenta Germaniae Historica. Die Briefe der deutschen Kaiserzeit 4.1–4), München 1983–1993. (Kritische editie van Damian's brieven; De divina omnipotentia is Letter 119, in volume 3, 1989, 341–384.)

Engelse vertalingen

Er is een Engelse vertaling van De divina omnipotentia (Brief 119) in Peter Damian, Letters 91–120, tr. OJ Blum (The Fathers of the Church. Medieval Continuation 5), Washington, DC: Catholic University of America Press 1998, 344–386. (Helaas zijn er fouten in de vertaling van sommige passages uit Damian's verhandeling die cruciaal zijn voor het begrijpen ervan. Zie het Supplement Document.)

Secundaire literatuur

 • Bauke-Ruegg, J., 1998, Die Allmacht Gottes, Berlin: de Gruyter (vooral pp. 430–457).
 • Cantin, A., 1972, Pierre Damien, Lettre sur la toute-puissance goddelijk. Inleiding, texte kritiek, traduction et aantekeningen (Bronnen chrétiennes 191), Paris: Cerf.
 • Dressler, F., 1954, Petrus Damiani. Leben und Werk, Roma: Herder.
 • Endres, JA, 1906, "Die Dialektiker und ihre Gegner im 11. Jahrhundert", Philosophisches Jahrbuch, 19: 20–33.
 • –––, 1910, Petrus Damiani und die weltliche Wissenschaft (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters 8.3), Münster: Aschendorff.
 • Gaskin, R., 1997, "Peter Damian on Divine Power and the Contingency of the Past", British Journal for the History of Philosophy, 5: 229–247.
 • Gonsette, J., 1956, Pierre Damien et la cultuur profane, Leuven: Publications Universitaires & Paris: Béatrice-Nauwelaerts.
 • Holopainen, TJ, 1996, Dialectic and Theology in the Eleventh Century, Leiden: Brill (vooral Ch. 2: “Peter Damian: De divina omnipotentia”, 6–43).
 • –––, 1999, "Noodzaak in vroegmiddeleeuwse gedachten: Peter Damian en Anselm van Canterbury", in Cur Deus Homo, P. Gilbert et al. (redactie), Roma: Herder, 221–234.
 • –––, 2006, "Future Contingents in the Eleventh Century", in Mind and Modality, V. Hirvonen et al. (redactie), Leiden: Brill, 103–120.
 • Knuuttila, S., 1993, Modalities in Medieval Philosophy, Londen en New York: Routledge.
 • –––, 2004, “Anselm on Modality”, in The Cambridge Companion to Anselm, B. Davies & B. Leftow (red.), Cambridge: Cambridge University Press, 111–131.
 • McArthur, R., en M. Slattery, 1974, "Peter Damian and Undoing the Past", Philosophical Studies, 25: 137–141.
 • McCready, WD, 2011, Odiosa sanctitas: St Peter Damian, Simony en Reform, Toronto: Pauselijk Instituut voor Middeleeuwse Studies.
 • Marenbon, J., 1996, 'Anselm and the Early Medieval Aristotle', in Aristotle in Groot-Brittannië tijdens de middeleeuwen, J. Marenbon (red.), Turnhout: Brepols, 1–19.
 • Moonan, L., 1980, "Impossibility and Peter Damian", Archiv für Geschichte der Philosophie, 62: 146–163.
 • Ranft, P., 2012, The Theology of Peter Damian: "Let Your Life Always Serve as a Witness", Washington, DC: Catholic University of America Press.
 • Remnant, P., 1978, "Peter Damian: Could God Change the Past?", Canadian Journal of Philosophy, 8: 259–268.
 • Resnick, IM, 1992, Divine Power and Possibility in St. Peter Damian's De divina omnipotentia, Leiden: Brill.

Academische hulpmiddelen

sep man pictogram
sep man pictogram
Hoe deze vermelding te citeren.
sep man pictogram
sep man pictogram
Bekijk een voorbeeld van de PDF-versie van dit item bij de Vrienden van de SEP Society.
inpho icoon
inpho icoon
Zoek dit itemonderwerp op bij het Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
phil papieren pictogram
phil papieren pictogram
Verbeterde bibliografie voor dit item op PhilPapers, met links naar de database.

Andere internetbronnen

 • Peter Damian, artikel in de Catholic Encyclopedia
 • Selecties uit de brief van Peter Damian over goddelijke almacht, vertaald door Paul Vincent Spade.

Aanbevolen: