Logica En Ontologie

Inhoudsopgave:

Logica En Ontologie
Logica En Ontologie

Video: Logica En Ontologie

Video: Logica En Ontologie
Video: Design (Ontologie) 2023, November
Anonim

Toegang navigatie

 • Inhoud van het item
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Vrienden PDF-voorbeeld
 • Info over auteur en citaat
 • Terug naar boven

Logica en ontologie

Voor het eerst gepubliceerd op 4 oktober 2004; inhoudelijke herziening wo 11 okt.2017

Een aantal belangrijke filosofische problemen ligt op het snijvlak van logica en ontologie. Zowel logica als ontologie zijn diverse gebieden binnen de filosofie en mede daardoor is er geen enkel filosofisch probleem over de relatie daartussen. In dit overzichtsartikel zullen we eerst bespreken welke verschillende filosofische projecten worden uitgevoerd onder de kopjes "logica" en "ontologie" en dan zullen we kijken naar verschillende gebieden waar logica en ontologie elkaar overlappen.

 • 1. Inleiding
 • 2. Logica

  • 2.1. Verschillende opvattingen over logica
  • 2.2. Hoe de verschillende opvattingen over logica met elkaar in verband staan
 • 3. Ontologie

  • 3.1. Verschillende opvattingen over ontologie
  • 3.2. Hoe de verschillende opvattingen over ontologie met elkaar in verband staan
 • 4. Overlappingsgebieden

  • 4.1. Formele talen en ontologische inzet. (L1) voldoet aan (O1) en (O4)
  • 4.2. Is logica neutraal over wat er is? (L2) voldoet aan (O2)
  • 4.3. Formele ontologie. (L1) voldoet aan (O2) en (O3)
  • 4.4. Carnap's afwijzing van ontologie. (L1) voldoet aan (O4) en (het einde van?) (O2)
  • 4.5. De fundamentele taal. (L1) voldoet aan (O4) en (het nieuwe begin van?) (O2)
  • 4.6. De structuur van het denken en de structuur van de werkelijkheid. (L4) voldoet aan (O3)
 • 5. Conclusie
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Inleiding

Zowel logica als ontologie zijn belangrijke filosofiegebieden die betrekking hebben op grote, diverse en actieve onderzoeksprojecten. Deze twee gebieden overlappen elkaar van tijd tot tijd en er ontstaan problemen of vragen die beide aangaan. Dit onderzoeksartikel is bedoeld om enkele van deze overlappingsgebieden te bespreken. In het bijzonder is er geen enkel filosofisch probleem van de kruising van logica en ontologie. Dit is gedeeltelijk zo omdat de filosofische disciplines van logica en ontologie zelf behoorlijk divers zijn en er dus de mogelijkheid is van vele snijpunten. Hieronder zullen we eerst verschillende filosofische projecten onderscheiden die onder de termen 'logica' en 'ontologie' vallen. Vervolgens bespreken we een selectie van problemen die zich voordoen in de verschillende contactgebieden.

'Logica' en 'ontologie' zijn grote woorden in de filosofie, en verschillende filosofen hebben ze op verschillende manieren gebruikt. Afhankelijk van wat deze filosofen met deze woorden bedoelen, en natuurlijk, afhankelijk van de opvattingen van de filosoof, zijn er soms opvallende claims te vinden in de filosofische literatuur over hun relatie. Maar wanneer Hegel bijvoorbeeld 'logica' of beter 'Logik' gebruikt, bedoelt hij iets heel anders dan wat in een groot deel van de hedendaagse filosofische scene met het woord wordt bedoeld. We zullen de geschiedenis van de verschillende opvattingen over logica of ontologie niet kunnen onderzoeken. In plaats daarvan zullen we kijken naar overlappingsgebieden waarover momenteel actief wordt gedebatteerd.

2. Logica

In de hedendaagse filosofie worden verschillende heel verschillende onderwerpen onder het kopje 'logica' geplaatst, en het is controversieel hoe ze zich tot elkaar verhouden.

2.1. Verschillende opvattingen over logica

Enerzijds is logica de studie van bepaalde wiskundige eigenschappen van kunstmatige, formele talen. Het houdt zich bezig met talen als de eerste of tweede orde predikaat calculus, modale logica, de lambda calculus, categoriale grammatica's, enzovoort. De wiskundige eigenschappen van deze talen worden bestudeerd in subdisciplines van de logica als bewijstheorie of modeltheorie. Veel van het werk dat tegenwoordig op dit gebied wordt gedaan, is wiskundig moeilijk en het is misschien niet meteen duidelijk waarom dit als een onderdeel van de filosofie wordt beschouwd. Logica in deze zin kwam echter voort uit de filosofie en de grondslagen van de wiskunde en wordt vaak beschouwd als zijnde van filosofische relevantie, in het bijzonder in de filosofie van de wiskunde en in de toepassing ervan op natuurlijke talen.

Een tweede discipline, ook wel 'logica' genoemd, behandelt bepaalde geldige gevolgtrekkingen en een goede redenering daarop. Het gaat echter niet om een goede redenering als geheel. Dat is de taak van de theorie van rationaliteit. Het gaat eerder om gevolgtrekkingen waarvan de geldigheid terug te voeren is op de formele kenmerken van de representaties die bij die gevolgtrekking betrokken zijn, of het nu om taalkundige, mentale of andere representaties gaat. Sommige patronen van gevolgtrekking kunnen als geldig worden beschouwd door alleen naar de vorm te kijken van de representaties die bij deze gevolgtrekking zijn betrokken. Een dergelijke logische opvatting onderscheidt dus geldigheid van formele geldigheid. Een gevolgtrekking is geldig voor het geval de waarheid van de premissen de waarheid van de conclusie garandeert, of als de premissen waar zijn, dan moet de conclusie ook waar zijn, of opnieuw alternatief,als het niet kan zijn dat de premissen waar zijn, maar de conclusie is onjuist. De zo begrepen geldigheid is gewoon een modaal idee, een idee over wat er moet gebeuren. Anderen denken misschien dat validiteit een meer verfijnd hyperintensionaal begrip inhoudt, maar in elk geval is validiteit die zo begrepen wordt niet de logica waar het om gaat. Logica houdt zich bezig met formele validiteit, die als volgt kan worden begrepen. In een systeem van representaties, bijvoorbeeld een taal, kan het zijn dat sommige gevolgtrekkingen altijd geldig zijn zolang de representatieve of semantische kenmerken van bepaalde delen van de representaties vast blijven, zelfs als we abstraheren van of negeren de representatieve kenmerken van de andere delen van de voorstellingen. Dus, bijvoorbeeld, zolang we ons aan het Engels houden, en we de betekenissen van bepaalde woorden zoals "sommige" en "alle" vast houden,bepaalde gevolgtrekkingspatronen, zoals sommige van Aristoteles 'syllogismen, zijn geldig ongeacht de betekenis van de andere woorden in het syllogisme.[1]Een gevolgtrekking formeel geldig noemen, is aannemen dat bepaalde woorden een vaste betekenis hebben, dat we ons binnen een vaste set representaties bevinden en dat we de betekenis van de andere woorden kunnen negeren. De vaste woorden zijn de logische vocabulaire of logische constanten, de andere zijn de niet-logische vocabulaire. En als een gevolgtrekking formeel geldig is, volgt de conclusie logisch uit de premissen. Dit zou kunnen worden gegeneraliseerd voor representaties die niet taalkundig zijn, zoals grafische representaties, hoewel het wat meer werk zou vergen om dit te doen. Logica is de studie van dergelijke gevolgtrekkingen en bepaalde gerelateerde concepten en onderwerpen, zoals formele invaliditeit, bewijs, consistentie, enzovoort. Het centrale begrip logica in deze zin is het begrip logische consequentie. Hoe dit begrip nauwkeuriger moet worden begrepen, wordt momenteel op grote schaal besproken en een overzicht van deze debatten is te vinden in de vermelding over logisch gevolg.

Een derde conceptie van logica veronderstelt dat logica de studie is van speciale waarheden of feiten: de logische waarheden of feiten. In die zin kan logica worden opgevat als een wetenschap die tot doel heeft bepaalde waarheden of feiten te beschrijven, net zoals andere wetenschappen andere waarheden trachten te beschrijven. De logische waarheden kunnen worden begrepen als de meest algemene waarheden, die zijn vervat in een ander samenstel van waarheden dat elke andere wetenschap wil beschrijven. In die zin verschilt logica van biologie, omdat het algemener is, maar het lijkt ook op biologie omdat het een wetenschap is die tot doel heeft een bepaald samenstel van waarheden vast te leggen. Deze manier van kijken naar logica wordt vaak geassocieerd met Frege.

Deze conceptie van logica kan echter nauw worden geassocieerd met degene die logica nodig heeft om fundamenteel over bepaalde soorten gevolgtrekkingen en over logische consequenties te gaan. Een logische waarheid is bij een dergelijk begrip eenvoudigweg een uitdrukking die wordt uitgedrukt door een representatie die logisch volgt uit geen aannames, dat wil zeggen logisch volgt uit een leeg stel gebouwen. Als alternatief is een logische waarheid er een waarvan de waarheid gegarandeerd is zolang de betekenis van de logische constanten vaststaat, ongeacht de betekenis van de andere delen in een representatie.

En er zijn ook andere noties van 'logica'. Een daarvan is historisch prominent aanwezig, maar niet erg breed vertegenwoordigd in het hedendaagse debat. We zullen het hier toch kort bespreken. Volgens deze opvatting van logica is het de studie van de meest algemene kenmerken van gedachten of oordelen, of de vorm van gedachten of oordelen. De aldus begrepen logica zal zich bijvoorbeeld bezighouden met het voorkomen van de structuur van het subject en het predikaat dat veel oordelen vertonen, en met andere dergelijke algemene kenmerken van oordelen. Het zal zich vooral bezighouden met gedachten, en niet rechtstreeks met taalvoorstellingen, hoewel een voorstander van deze opvatting natuurlijk kan beweren dat er een zeer nauw verband tussen bestaat. Praten over de vorm van een oordeel houdt een subtiel ander begrip van 'vorm' in dan praten over de vorm van een taalvoorstelling. De vorm van een linguïstische representatie was in feite wat er overbleef als we de representatieve kenmerken van alles abstraheren of negeren, behalve wat we gefixeerd houden, de logische constanten. Aan de andere kant wordt de vorm van een gedachte vaak begrepen als wat overblijft als we abstraheren van de inhoud, dat wil zeggen waar het over gaat. We gaan kort in op de onderstaande vraag hoe deze noties van vorm met elkaar verband houden. Deze opvatting van logica wordt geassocieerd met Kant. Kant onderscheidde verschillende noties van logica (bijvoorbeeld transcendentale logica, algemene logica, etc.), maar we zullen deze hier niet kunnen bespreken. Zie de vermelding op Immanuel Kant voor meer. De vorm van een linguïstische representatie was in feite wat er overbleef als we de representatieve kenmerken van alles abstraheren of negeren, behalve wat we gefixeerd houden, de logische constanten. Aan de andere kant wordt de vorm van een gedachte vaak begrepen als wat overblijft als we abstraheren van de inhoud, dat wil zeggen waar het over gaat. We gaan kort in op de onderstaande vraag hoe deze noties van vorm met elkaar verband houden. Deze opvatting van logica wordt geassocieerd met Kant. Kant onderscheidde verschillende noties van logica (bijvoorbeeld transcendentale logica, algemene logica, etc.), maar we zullen deze hier niet kunnen bespreken. Zie de vermelding op Immanuel Kant voor meer. De vorm van een linguïstische representatie was in feite wat er overbleef als we de representatieve kenmerken van alles abstraheren of negeren, behalve wat we gefixeerd houden, de logische constanten. Aan de andere kant wordt de vorm van een gedachte vaak begrepen als wat overblijft als we abstraheren van de inhoud, dat wil zeggen waar het over gaat. We gaan kort in op de onderstaande vraag hoe deze noties van vorm met elkaar verband houden. Deze opvatting van logica wordt geassocieerd met Kant. Kant onderscheidde verschillende noties van logica (bijvoorbeeld transcendentale logica, algemene logica, etc.), maar we zullen deze hier niet kunnen bespreken. Zie de vermelding op Immanuel Kant voor meer. Aan de andere kant wordt de vorm van een gedachte vaak begrepen als wat overblijft als we abstraheren van de inhoud, dat wil zeggen waar het over gaat. We gaan kort in op de onderstaande vraag hoe deze noties van vorm met elkaar verband houden. Deze opvatting van logica wordt geassocieerd met Kant. Kant onderscheidde verschillende noties van logica (bijvoorbeeld transcendentale logica, algemene logica, etc.), maar we zullen deze hier niet kunnen bespreken. Zie de vermelding op Immanuel Kant voor meer. Aan de andere kant wordt de vorm van een gedachte vaak begrepen als wat overblijft als we abstraheren van de inhoud, dat wil zeggen waar het over gaat. We gaan kort in op de onderstaande vraag hoe deze noties van vorm met elkaar verband houden. Deze opvatting van logica wordt geassocieerd met Kant. Kant onderscheidde verschillende noties van logica (bijvoorbeeld transcendentale logica, algemene logica, etc.), maar we zullen deze hier niet kunnen bespreken. Zie de vermelding op Immanuel Kant voor meer.maar we kunnen deze hier niet bespreken. Zie de vermelding op Immanuel Kant voor meer.maar we kunnen deze hier niet bespreken. Zie de vermelding op Immanuel Kant voor meer.

Een belangrijk filosofisch aspect van logica, althans in de zintuigen die te maken hebben met logische consequenties en de vormen van oordelen, is de normativiteit ervan. Logica lijkt ons een leidraad te geven hoe we moeten redeneren en hoe we conclusies moeten trekken van de ene representatie naar de andere. Maar het is helemaal niet duidelijk welke gids het ons geeft en hoe we nauwkeuriger moeten begrijpen welke normlogica onze redenering oplegt. Logica plaatst ons bijvoorbeeld niet onder de norm "Als je gelooft (A) en je gelooft dat als (A) dan (B) dan zou je (B) moeten geloven." Het kan tenslotte zijn dat ik (A) en if (A) dan (B) in de eerste plaats niet moet geloven. Dus in het bijzonder zou ik (B) niet moeten geloven. Een reductio ad absurdum is een argument dat dit illustreert. Als ik A geloof en als A dan (0 = 1), dan zou dit ertoe moeten leiden dat ik mijn geloof in A verlaat,niet leiden tot de overtuiging dat (0 = 1). De gevolgen van mijn overtuigingen kunnen ertoe leiden dat ik ze in de steek laat. Maar als ik enkele redenen heb voor mijn overtuigingen, dan heb ik op zijn minst een prima facie, maar niet noodzakelijkerwijs sluitende reden om de gevolgen van die overtuigingen vast te houden. Logica zou ons dus in ieder geval zoveel kunnen vertellen: telkens als ik een reden heb om te geloven (A) en als (A) dan (B), dan heb ik een prima facie reden om te geloven (B). Zie (Harman 1986) voor de opvatting dat logica geen onderscheidende normatieve rol heeft, en (Field 2009) voor een mooie kritische bespreking van Harmans opvatting en een argument waarom logica aan rationaliteitsnormen zou moeten worden gekoppeld.reden om de gevolgen van die overtuigingen vast te houden. Logica zou ons dus in ieder geval zoveel kunnen vertellen: telkens als ik een reden heb om te geloven (A) en als (A) dan (B), dan heb ik een prima facie reden om te geloven (B). Zie (Harman 1986) voor de opvatting dat logica geen onderscheidende normatieve rol heeft, en (Field 2009) voor een mooie kritische bespreking van de opvatting van Harman en een argument waarom logica moet worden gekoppeld aan rationaliteitsnormen.reden om de gevolgen van die overtuigingen vast te houden. Logica zou ons dus in ieder geval zoveel kunnen vertellen: telkens als ik een reden heb om te geloven (A) en als (A) dan (B), dan heb ik een prima facie reden om te geloven (B). Zie (Harman 1986) voor de opvatting dat logica geen onderscheidende normatieve rol heeft, en (Field 2009) voor een mooie kritische bespreking van de opvatting van Harman en een argument waarom logica moet worden gekoppeld aan rationaliteitsnormen.

En logica vertelt ons natuurlijk niet hoe we in alle specifieke gevallen moeten redeneren of afleiden. Logica behandelt niet de specifieke gevallen, maar alleen de meest algemeen geldige vormen van redenering of gevolgtrekking, die geldig zijn, ongeacht de reden. In die zin wordt logica vaak gezien als onderwerpneutraal. Het is van toepassing ongeacht wat men denkt of redeneert. En deze neutraliteit, of volledige algemeenheid van logica, samen met haar normativiteit, wordt vaak gesteld als "logica gaat over hoe we moeten denken als we überhaupt willen denken" of "logica is de wetenschap van de wetten die we moeten volgen" in ons denken, ongeacht waar we aan denken”. Er zijn welbekende filosofische puzzels over normativiteit, en deze zijn ook van toepassing op logica als deze normatief is. Een daarvan is waarom denkers onder zulke normen vallen. Ten slotte,waarom zou ik niet denken zoals ik het liefst denk, zonder dat er een norm is die mijn denken beheerst, of ik dat nu leuk vind of niet? Waarom is er een 'behoren' die bij het denken als zodanig hoort, ook al wil ik niet zo denken? Een idee om dit te beantwoorden is om het idee van een 'constitutief doel van geloof' te gebruiken, het idee dat geloof als zodanig ergens op gericht is: de waarheid. Als dat zo is, zou je misschien kunnen beweren dat ik door het hebben van overtuigingen onder de norm sta dat ik de ware zou moeten hebben. En als men van mening is dat een van de cruciale kenmerken van logisch geldige gevolgtrekkingen is dat zij de waarheid bewaren, dan zou men kunnen beweren dat de logische wetten normen zijn die van toepassing zijn op degenen die overtuigingen hebben. Zie (Velleman 2000) voor meer informatie over het doel van geloof. De normativiteit van logica zal niet centraal staan in onze discussie om te volgen, maar het onderwerp neutraliteit en algemeenheid zal dat wel zijn.[2]

In totaal kunnen we dus vier noties van logica onderscheiden:

 • (L1) de studie van kunstmatige formele talen
 • (L2) de studie van formeel geldige gevolgtrekkingen en logische consequenties
 • (L3) de studie van logische waarheden
 • (L4) de studie van de algemene kenmerken of vorm van oordelen

Het is natuurlijk de vraag hoe deze verschillende opvattingen over logica zich tot elkaar verhouden. De details van hun relatie roepen veel moeilijke vragen op, maar we moeten er toch kort naar kijken.

2.2. Hoe de verschillende opvattingen over logica met elkaar in verband staan

Hoe (L1) en (L2) zich tot elkaar verhouden, is controversieel. Een eenvoudige, maar controversiële visie is de volgende. Voor elk gegeven representatiesysteem, zoals zinnen in een natuurlijke taal, is er maar één set logische constanten. Er zal dus één formele taal zijn die het beste modelleert welke logisch geldige gevolgtrekkingen er zijn onder deze natuurlijke representaties. Deze formele taal zal een logische woordenschat hebben die de inferentiële eigenschappen van de logische constanten vangt, en die alle andere relevante kenmerken van het natuurlijke systeem van representatie met niet-logische woordenschat modelleert. Een bijzonder belangrijk systeem van representaties is onze natuurlijke taal. Dus (L1) is de studie van formele talen waarvan men onderscheidt,en deze ene onderscheiden taal vertegenwoordigt mooi de vaste en niet-vaste kenmerken van onze natuurlijke taal, door middel van zijn logische en niet-logische vocabulaire. En validiteit in die formele taal, een technisch begrip dat op de juiste manier is gedefinieerd voor die formele taal, modelleert mooi logische validiteit of logisch gevolg in ons natuurlijke taalsysteem van representaties. Of zo is deze kijk op de relatie tussen (L1) en (L2).

Deze kijk op de relatie tussen (L1) en (L2) veronderstelt echter dat er voor elk systeem van representaties slechts één set van logische constanten bestaat. Een tegenovergestelde mening is dat het een kwestie van keuze is welke uitdrukkingen als logische constanten worden behandeld, waarbij verschillende keuzes verschillende doelen dienen. Als we bijvoorbeeld 'geloven' en 'weten' repareren, kunnen we zien dat '(x) gelooft dat (p)' wordt geïmpliceerd door '(x) weet dat (p)' (gezien wijdverbreide opvattingen over kennis en overtuiging). Dit betekent niet dat 'gelooft' in absolute zin een logische constante is. Gezien andere interesses, kunnen andere uitdrukkingen als logisch worden behandeld. Volgens deze opvatting zullen verschillende formele talen nuttig zijn bij het modelleren van de gevolgtrekkingen die formeel geldig zijn, gegeven verschillende set 'logische constanten' of uitdrukkingen waarvan de betekenis vastgehouden wordt.

Dit debat gaat dus over de vraag of er één en slechts één set logische constanten is voor een systeem van representaties, en zo ja, welke de logische zijn. We zullen hier niet op dit debat ingaan, maar er is een vrij grote literatuur over wat logische constanten zijn en hoe logica kan worden afgebakend. Zie voor een algemene discussie en verdere referenties bijvoorbeeld (Engel 1991). Enkele van de klassieke artikelen in dit debat zijn onder meer (Hacking 1979), die een proof-theoretische manier verdedigt om logische constanten te onderscheiden van andere uitdrukkingen. Het leidende idee hier is dat logische constanten diegenen zijn waarvan de betekenis kan worden gegeven door proof-theoretische introductie- en eliminatieregels. Aan de andere kant verdedigen (Mauthner 1946), (van Benthem 1986), (van Benthem 1989) en (Tarski 1986) semantische manieren om dat verschil te markeren. Het leidende idee hier is dat logische begrippen 'permutation invariant' zijn. Aangezien logica verondersteld wordt volledig algemeen en neutraal te zijn met betrekking tot waar de representaties over gaan, zou het voor de logica niet uit moeten maken als we de objecten waar deze representaties over gaan, omwisselen. Logische begrippen zijn dus die die onveranderlijk zijn onder permutaties van het domein. (van Benthem 1989) geeft een algemene formulering van dit idee. Zie de vermelding over logische constanten voor meer.(van Benthem 1989) geeft een algemene formulering van dit idee. Zie de vermelding over logische constanten voor meer.(van Benthem 1989) geeft een algemene formulering van dit idee. Zie de vermelding over logische constanten voor meer.

De relatie tussen (L2) en (L3) werd hierboven kort besproken. Ze lijken nauw met elkaar verwant, omdat een logische waarheid kan worden begrepen als een waarheid die volgt uit een lege set van premissen, en A als een logisch gevolg van B kan worden begrepen als een logische waarheid dat als A dan B is. vragen die moeten worden beantwoord over hoe dit nauwkeuriger zou moeten verlopen. Hoe moeten we gevallen van logisch gevolg van oneindig veel premissen begrijpen? Zijn logische waarheden allemaal eindig statabel? Maar voor onze doeleinden kunnen we zeggen dat ze nogal nauw verwant zijn.

De relatie tussen (L2) en (L4) roept daarentegen enkele vragen op. Ten eerste is er natuurlijk een vraag wat het betekent om te zeggen dat oordelen een vorm hebben en of ze dat in de relevante zin doen. Maar een manier waarop deze vraag kon worden begrepen, houdt er rechtstreeks verband mee (L2). Als gedachten, en dus oordelen, worden gerealiseerd door geesten die een bepaalde relatie hebben met mentale representaties, en als deze representaties zelf zijn gestructureerd als een taal, met een "syntaxis" en een "semantiek" (goed begrepen), dan is de vorm van een oordeel kan worden begrepen net als de vorm van een zin. Een dergelijke kijk op gedachten wordt gewoonlijk de Language of Thought-hypothese genoemd, zie (Fodor, 1975), en als het correct is, kan er in de taal van het denken een logische en niet-logische vocabulaire bestaan. De vorm van een oordeel zou kunnen worden begrepen in de trant van de zin dat we de vorm van een taalvoorstelling begrepen toen we het hadden over formeel geldige gevolgtrekkingen. De relatie tussen (L2) en (L4) is dus vrij direct. Op beide logische opvattingen hebben we te maken met logische constanten, het verschil is dat de ene te maken heeft met een systeem van mentale representaties, de andere met een systeem van taalkundige representaties. Beiden zouden vermoedelijk te maken hebben met corresponderende reeksen logische constanten. Ook al vormen mentale en linguïstische representaties verschillende sets representaties, aangezien ze nauw met elkaar verbonden zijn, zal er voor elke logische constante in een van deze sets representaties een andere zijn van het corresponderende syntactische type en met dezelfde inhoud, of op op zijn minst een overeenkomstige inferentiële rol.

Maar deze opvatting van hun relatie veronderstelt dat de 'algemene kenmerken van oordelen' of 'vormen van oordeel' die (L4) aangaat, betrekking hebben op zoiets als de logische constanten in de taal van het denken. Hier wordt aangenomen dat het oordeel als een mentale handeling werkt op een mentale representatie die zelf een syntactische structuur heeft. En de vorm van het oordeel werd begrepen als de vorm van de representatie die de inhoud van het oordeel vertegenwoordigt, waarbij de vorm van de representatie werd begrepen in de trant van (L2), waarbij logische constanten betrokken waren. Maar wat als we 'vorm van oordeel' of 'vorm van denken' niet zo kunnen begrijpen? Een van de manieren waarop dit zou kunnen mislukken, is als de taal van de gedachtehypothese zelf faalt en als mentale toestanden geen representaties met zich meebrengen die zoiets als een syntactische vorm hebben. De vraag wordt dan:hoe moeten we 'vorm van oordeel' nauwkeuriger begrijpen, en ten tweede, hoe verhoudt logica, als de discipline die zich bezighoudt met vormen van oordelen in de zin van (L4), zich tot (L2)?

Een manier om de eerste vraag te beantwoorden, is door 'vorm van oordeel' te begrijpen als zijnde niet betrokken bij de representatie die mogelijk bij een oordeel betrokken is, maar eerder bij de inhoud van het oordeel, dat wil zeggen bij wat het oordeel voorstelt om het geval te zijn.. Inhoud van beoordelingen kan worden gezien als proposities, en deze kunnen worden begrepen als gestructureerde entiteiten, bijvoorbeeld Russellse proposities. Dergelijke proposities zijn geordende sets waarvan de leden objecten en eigenschappen zijn. Hoe een dergelijke opvatting van (L4) zich verhoudt tot (L2) zal gedeeltelijk afhangen van hoe men denkt over de logische constanten in Russelliaanse proposities. Als het hogere eigenschappen of functies zijn die naast andere objecten en eigenschappen deel uitmaken van deze proposities, dan hebben de logische constanten vermoedelijk inhoud. Maar dit lijkt in strijd te zijn met het begrijpen van (L4) als betrokken zijn bij de vorm die overblijft als we abstraheren van alle inhoud. Als het erop lijkt dat bij zo'n begrip van (L4) men 'vorm van oordeel', begrepen als wat er overblijft als we abstraheren van alle inhoud van het oordeel, niet nauw kan associëren met logische constanten als deze inhoud hebben.

Een andere manier om 'vorm' te begrijpen als betrokken zijn bij waar het oordeel over gaat, in plaats van het oordeel zelf, is te bedenken waar het over gaat, de wereld zelf, als een vorm hebben. In die zin associëren we 'vorm' niet met de representatie die betrokken is bij het oordeel, noch met de propositie die de inhoud ervan is, maar eerder met de wereld waarover wordt beoordeeld. Bij een dergelijke opvatting heeft de wereld zelf een vorm of basisstructuur. (L4) zou bezorgd zijn over deze structuur. Hoe (L4) zich verhoudt tot (L2) is dan een ietwat lastige vraag. Een andere manier zou kunnen zijn dat de logische constanten waar (L2) zich mee bezighoudt, overeenkomen met de structuur van waar een representatie waarin ze voorkomen over gaat, maar niet bijdragen aan de inhoud van die representatie. Dit lijkt opnieuw onverenigbaar met de logische constanten zelf die inhoud hebben. Dus of men vorm van oordeel associeert met de 'syntactische' structuur van een voorstelling die betrokken is bij het oordeel, of met de inhoud van die voorstelling, of met de structuur van waar de voorstelling over gaat, de relatie tussen (L4) en (L2) zal gedeeltelijk afhangen van het feit of men denkt dat de logische constanten zelf bijdragen aan de inhoud. Als ze dat doen en als vorm in contrast staat met inhoud, lijkt een nauwe associatie onmogelijk. Als de logische constanten geen inhoud hebben, is het misschien mogelijk.de relatie tussen (L4) en (L2) hangt er mede van af of men denkt dat de logische constanten zelf bijdragen aan de inhoud. Als ze dat doen en als vorm in contrast staat met inhoud, lijkt een nauwe associatie onmogelijk. Als de logische constanten geen inhoud hebben, is het misschien mogelijk.de relatie tussen (L4) en (L2) hangt er mede van af of men denkt dat de logische constanten zelf bijdragen aan de inhoud. Als ze dat doen en als vorm in contrast staat met inhoud, lijkt een nauwe associatie onmogelijk. Als de logische constanten geen inhoud hebben, is het misschien mogelijk.

Ten slotte komt de relatie tussen (L1) en (L4) ofwel neer op die tussen (L1) en (L2), als we 'vorm van denken' begrijpen die analoog is aan 'vorm van representatie'. Zo niet, dan zal het weer afhangen van hoe (L4) nauwkeuriger wordt begrepen.

Er zijn dus veel manieren waarop (L1), (L2), (L3) en (L4) met elkaar zijn verbonden, en vele zijn nogal verschillend.

3. Ontologie

3.1. Verschillende opvattingen over ontologie

Als eerste benadering is ontologie de studie van wat er is. Sommigen betwisten deze formulering van wat ontologie is, dus het is slechts een eerste benadering. Veel klassieke filosofische problemen zijn problemen in de ontologie: de vraag of er al dan niet een god is, of het probleem van het bestaan van universalen, enz. Dit zijn allemaal problemen in de ontologie in de zin dat ze zich bezighouden met het al dan niet een bepaald ding, of meer in het algemeen entiteit, bestaat. Maar ontologie wordt meestal ook opgevat als een probleem met de meest algemene kenmerken en relaties van de bestaande entiteiten. Er zijn ook een aantal klassieke filosofische problemen die problemen zijn in de ontologie die op deze manier worden begrepen. Bijvoorbeeld, het probleem van hoe een universeel zich verhoudt tot een bepaalde die het heeft (ervan uitgaande dat er universalia en bijzonderheden zijn),of het probleem van hoe een gebeurtenis als John die een koekje eet, verband houdt met de bijzonderheden John en het koekje, en de relatie van eten, ervan uitgaande dat er gebeurtenissen, bijzonderheden en relaties zijn. Dit soort problemen veranderen al snel in de meer algemene metafysica, wat de filosofische discipline is die ontologie als een van haar onderdelen omvat. De grenzen zijn hier een beetje wazig. Maar we hebben ten minste twee delen van het algehele filosofische project van ontologie, op basis van ons voorlopige begrip ervan: ten eerste, zeg wat er is, wat er bestaat, waaruit de werkelijkheid bestaat, en ten tweede wat de meest algemene kenmerken zijn en relaties van deze dingen zijn. Dit soort problemen veranderen al snel in de meer algemene metafysica, wat de filosofische discipline is die ontologie als een van haar onderdelen omvat. De grenzen zijn hier een beetje wazig. Maar we hebben ten minste twee delen van het algehele filosofische project van ontologie, op basis van ons voorlopige begrip ervan: ten eerste, zeg wat er is, wat er bestaat, waaruit de werkelijkheid bestaat, en ten tweede wat de meest algemene kenmerken zijn en relaties van deze dingen zijn. Dit soort problemen veranderen al snel in de meer algemene metafysica, wat de filosofische discipline is die ontologie als een van haar onderdelen omvat. De grenzen zijn hier een beetje wazig. Maar we hebben ten minste twee delen van het algehele filosofische project van ontologie, op basis van ons voorlopige begrip ervan: ten eerste, zeg wat er is, wat er bestaat, waaruit de werkelijkheid bestaat, en ten tweede wat de meest algemene kenmerken zijn en relaties van deze dingen zijn.zeg wat de meest algemene kenmerken en relaties van deze dingen zijn.zeg wat de meest algemene kenmerken en relaties van deze dingen zijn.

Deze manier van kijken naar ontologie heeft twee soorten problemen die ertoe leiden dat de filosofische discipline van ontologie complexer is dan alleen het beantwoorden van de bovenstaande vragen. De eerste reeks problemen is dat het niet duidelijk is hoe u deze vragen moet beantwoorden. Dit leidt tot het debat over ontologisch engagement. De tweede reeks problemen is dat het niet zo duidelijk is wat deze vragen werkelijk zijn. Dit leidt tot het filosofische debat over meta-ontologie. Laten we ze om beurten bekijken.

Een van de problemen met ontologie is dat het niet alleen niet duidelijk is wat er is, het is ook niet zo duidelijk hoe vragen te beantwoorden over wat er is, althans niet voor het soort dingen dat traditioneel van bijzonder belang was voor filosofen: getallen, eigenschappen, God, enz. Ontologie is dus een filosofische discipline die naast de studie van wat er is en de studie van de algemene kenmerken van wat er ook is, de studie omvat van wat er betrokken is bij het oplossen van vragen over wat er is is in het algemeen, vooral voor de filosofisch lastige gevallen. Hoe we kunnen achterhalen wat er is, is geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Het lijkt misschien eenvoudig genoeg voor gewone objecten die we met onze ogen kunnen waarnemen, zoals mijn huissleutels, maar hoe moeten we dit beslissen voor zaken als bijvoorbeeldnummers of eigenschappen? Een eerste stap om vooruitgang te boeken met deze vraag is om te zien of wat wij geloven deze vraag al rationeel oplost. Dat wil zeggen, aangezien we bepaalde overtuigingen hebben, brengen deze overtuigingen al een rationeel commitment met zich mee voor het beantwoorden van vragen als 'Zijn er getallen?' Als onze overtuigingen een rationeel commitment met zich meebrengen voor een antwoord op een ontologische vraag over het bestaan van bepaalde entiteiten, dan kunnen we zeggen dat we toegewijd zijn aan het bestaan van deze entiteiten. Wat er precies nodig is om zo'n verbintenis te laten plaatsvinden, is onderwerp van debat, een debat dat we binnenkort zullen bekijken. Om erachter te komen waar iemand zich voor inzet met een bepaalde reeks overtuigingen, of acceptatie van een bepaalde theorie van de wereld, maakt deel uit van de grotere ontologie-discipline.

Behalve dat het niet zo duidelijk is wat het is om je te committeren aan een antwoord op een ontologische vraag, is het ook niet zo duidelijk wat een ontologische vraag eigenlijk is, en dus ook wat de ontologie zou moeten bereiken. Om dit te achterhalen is de taak van de meta-ontologie, die strikt genomen geen deel uitmaakt van een eng opgevatte ontologie, maar de studie van wat ontologie is. Maar zoals de meeste filosofische disciplines bevat ontologie in bredere zin haar eigen metastudie, en dus maakt meta-ontologie deel uit van ontologie, in bredere zin geconstrueerd. Desalniettemin is het nuttig om het te scheiden als een speciaal onderdeel van ontologie. Veel van de filosofisch meest fundamentele vragen over ontologie zijn in feite meta-ontologische vragen. Meta-ontologie is de laatste decennia niet zo populair geweest, mede omdat één meta-ontologische visie,degene die vaak wordt geassocieerd met Quine, is geaccepteerd als de juiste, maar deze acceptatie is de afgelopen jaren op verschillende manieren betwist. Een motivatie voor de studie van meta-ontologie is simpelweg de vraag welke vraag ontologie wil beantwoorden. Neem bijvoorbeeld de cijfers. Wat is de vraag die we in de ontologie moeten beantwoorden als we willen weten of er cijfers zijn, dat wil zeggen, als de werkelijkheid cijfers bevat naast wat het ook is samengesteld? Deze manier van zeggen suggereert een eenvoudig antwoord: 'Zijn er cijfers?' Maar deze vraag lijkt gemakkelijk te beantwoorden. Een antwoord erop lijkt impliciet te zijn, door triviale wiskunde te zeggen dat het getal 7 kleiner is dan het getal 8. Als dit laatste is, dan is er een getal dat kleiner is dan 8, namelijk 7, en dus is er tenminste een nummer. Kan ontologie zo eenvoudig zijn? De studie van de meta-ontologie zal onder meer moeten bepalen of 'Zijn er getallen?' is eigenlijk de vraag die de discipline van de ontologie moet beantwoorden, en meer in het algemeen, wat de ontologie moet doen. We zullen deze vragen hieronder behandelen. Zoals we zullen zien, denken verschillende filosofen dat ontologie een andere vraag moet beantwoorden dan wat er is, maar ze zijn het vaak oneens over wat die vraag is.maar ze zijn het vaak oneens over wat die vraag is.maar ze zijn het vaak oneens over wat die vraag is.

De grotere ontologie-discipline kan dus worden gezien als vier delen:

 • (O1) de studie van ontologische betrokkenheid, dat wil zeggen waar wij of anderen zich voor inzetten,
 • (O2) de studie van wat er is,
 • (O3) de studie van de meest algemene kenmerken van wat er is, en hoe de dingen die er zijn op de metafysisch meest algemene manieren met elkaar in verband staan,
 • (O4) de studie van meta-ontologie, dat wil zeggen welke taak het is dat de discipline van de ontologie moet streven om te bereiken hoe de vragen die ze wil beantwoorden, moeten worden begrepen, en met welke methodologie ze kunnen worden beantwoord.

3.2. Hoe de verschillende opvattingen over ontologie met elkaar in verband staan

De relatie tussen deze vier lijkt vrij eenvoudig. (O4) zal moeten zeggen hoe de andere drie begrepen moeten worden. In het bijzonder zal het ons moeten vertellen of de vraag die moet worden beantwoord in (O2) inderdaad de vraag is wat er is, die hierboven werd genomen om slechts een eerste benadering te zijn van hoe te zeggen wat ontologie zou moeten doen. Misschien moet het de vraag beantwoorden wat in plaats daarvan echt is, of wat fundamenteel is, een andere vraag. Wat je hier zegt, heeft ook invloed op hoe je moet begrijpen (O1). We zullen in eerste instantie werken met wat de meest gebruikelijke manier is om (O2) en (O1) te begrijpen, en om beurtelings alternatieven te bespreken. Als (O1) tot gevolg heeft dat de overtuigingen die we delen ons binden aan een bepaald soort entiteit, dan vereist dit dat we ofwel een antwoord accepteren op een vraag over wat er in de zin van (O2) is, of onze overtuigingen herzien. Als we accepteren dat er zo'n entiteit is in (O2), dan roept dit in (O3) vragen op over de aard ervan en de algemene relaties die het heeft met andere dingen die we ook accepteren. Aan de andere kant lijkt onderzoek in (O3) naar de aard van entiteiten waaraan we niet gebonden zijn en waarvan we geen reden hebben om te geloven dat het bestaat, een nogal speculatief project, hoewel het natuurlijk nog steeds leuk en interessant kan zijn.onderzoeken in (O3) naar de aard van entiteiten waaraan we niet gebonden zijn en waarvan we geen reden hebben om te geloven dat het bestaat, lijkt een nogal speculatief project, hoewel het natuurlijk nog steeds leuk en interessant kan zijn.onderzoeken in (O3) naar de aard van entiteiten waaraan we niet gebonden zijn en waarvan we geen reden hebben om te geloven dat het bestaat, lijkt een nogal speculatief project, hoewel het natuurlijk nog steeds leuk en interessant kan zijn.

4. Overlappingsgebieden

De discussies over logica en ontologie overlappen elkaar op verschillende plaatsen. Gezien de verdeling van ontologie in (O1) - (O4) en de verdeling van logica in (L1) - (L4) kunnen we verschillende overlappingsgebieden bekijken. Hieronder bespreken we enkele paradigmatische debatten over de relatie tussen logica en ontologie, opgedeeld in overlappingsgebieden.

4.1. Formele talen en ontologische inzet. (L1) voldoet aan (O1) en (O4)

Stel dat we een aantal overtuigingen hebben en we vragen ons af wat het antwoord is op de ontologische vraag 'Zijn er getallen?' is, ervan uitgaande dat (O4) ons vertelt dat dit de ontologische vraag over getallen is. Een strategie om te zien of onze overtuigingen ons al tot een antwoord op deze vraag verplichten, is als volgt: schrijf eerst al die overtuigingen op in een openbare taal, zoals Engels. Dit lijkt op zichzelf misschien niet veel te helpen, want als het niet duidelijk was waar mijn overtuigingen me toe verplichten, waarom zou het dan helpen om te kijken naar welke aanvaarding van wat deze zinnen zeggen mij ertoe verplicht? Maar nu, ten tweede, schrijf deze zinnen in wat vaak 'canonieke notatie' wordt genoemd. Canonieke notatie kan worden begrepen als een formele of semi-formele taal die de echte onderliggende structuur of 'logische vorm' van een natuurlijke taalzin naar voren brengt. Vooral,een dergelijke canonieke notatie maakt duidelijk welke kwantoren in deze zinnen voorkomen, wat hun reikwijdte is en dergelijke. Dit is waar formele talen in beeld komen. Kijk daarna, en ten derde, naar de variabelen die door deze kwantoren zijn gebonden.[3] Welke waarden moeten ze hebben om deze zinnen waar te maken? Als het antwoord is dat de variabelen getallen als hun waarden moeten hebben, dan ben je toegewijd aan getallen. Zo niet, dan bent u niet gebonden aan cijfers. Dat laatste betekent niet dat er natuurlijk geen cijfers zijn, net zoals je je eraan committeert, betekent niet dat er cijfers zijn. Maar als je overtuigingen allemaal waar zijn, dan moeten er cijfers zijn, als je toegewijd bent aan cijfers. Of zo gaat deze strategie.

Dit alles lijkt misschien veel extra werk voor weinig. Wat hebben we echt aan deze 'canonieke notaties' bij het bepalen van ontologische betrokkenheid? Een poging om hierop te antwoorden, die de bovenstaande manier van werken deels motiveert, is gebaseerd op de volgende overweging: we kunnen ons afvragen waarom we zouden moeten denken dat kwantificatoren van groot belang zijn om ontologische verbintenissen expliciet te maken. Immers, als ik het ogenschijnlijk triviale wiskundige feit accepteer dat er een getal tussen 6 en 8 is, verplicht dit mij dan al tot een antwoord op de ontologische vraag of er getallen zijn, als onderdeel van de realiteit? De bovenstaande strategie probeert expliciet te maken dat en waarom het me in feite verplicht tot een dergelijk antwoord. Dit is zo omdat natuurlijke taal kwantoren volledig worden vastgelegd door hun formele analogen in canonieke notatie,en de laatste maken ontologische verplichtingen duidelijk vanwege hun semantiek. Dergelijke formele kwantoren krijgen een zogenaamde 'objectieve semantiek'. Dit wil zeggen dat een bepaalde gekwantificeerde verklaring '(bestaat x \, Fx)' waar is voor het geval er een object in het kwantificatiedomein is dat, wanneer toegewezen als de waarde van de variabele 'x', voldoet de open formule '(Fx)'. Dit maakt duidelijk dat de waarheid van een gekwantificeerde verklaring ontologisch relevant is en in feite bij uitstek geschikt om ontologische verbintenissen expliciet te maken, aangezien we entiteiten nodig hebben om toe te wijzen als de waarden van de variabelen. Dus (L1) is gebonden aan (O1). De filosoof die het meest verbonden is met deze manier om ontologische verbintenis vast te stellen, en met de meta-ontologische visie waarop het is gebaseerd, is Quine, in het bijzonder zijn (Quine 1948). Zie ook van (Inwagen 1998) voor een presentatie die sympathiek staat voor Quine.

Het bovenstaande verslag van ontologische betrokkenheid is bekritiseerd vanuit verschillende invalshoeken. Een kritiek richt zich op de semantiek die wordt gegeven voor kwantoren in de formele taal die wordt gebruikt als de canonieke notatie van de natuurlijke taalrepresentaties van de inhoud van overtuigingen. Bovenstaande objectieve semantiek is niet de enige die aan kwantoren kan worden gegeven. Een veelbesproken alternatief is de zogenaamde 'substitutie-semantiek'. Volgens dit wijzen we entiteiten niet toe als waarden van variabelen. In plaats daarvan is een bepaalde gekwantificeerde verklaring '(bestaat x \, Fx)' waar, voor het geval er een term in de taal is die bij vervanging van '(x)' in ('Fx / rquo) heeft een ware zin als resultaat. Dus '(bestaat x \, Fx)' is waar voor het geval er een instantie '(Ft)' is die waar is,voor '(t)' een term in de betreffende taal, in de plaats van alle (gratis) instanties van '(x)' in '(Fx)'. De substitutiesemantiek voor de kwantoren is vaak gebruikt om te beweren dat er ontologisch onschuldige toepassingen van kwantoren zijn en dat de gekwantificeerde uitspraken die we accepteren niet direct ontologische betrokkenheid onthullen. (Gottlieb 1980) geeft meer details over substitutiekwantificering en een poging om deze te gebruiken in de filosofie van de wiskunde. Eerder werk is gedaan door Ruth Marcus en is herdrukt in (Marcus 1993).(Gottlieb 1980) geeft meer details over substitutiekwantificering en een poging om deze te gebruiken in de filosofie van de wiskunde. Eerder werk is gedaan door Ruth Marcus en is herdrukt in (Marcus 1993).(Gottlieb 1980) geeft meer details over substitutiekwantificering en een poging om deze te gebruiken in de filosofie van de wiskunde. Eerder werk is gedaan door Ruth Marcus en is herdrukt in (Marcus 1993).

Een ander bezwaar tegen het bovenstaande verslag van het bepalen van ontologische betrokkenheid gaat verder en stelt het gebruik van een canonieke notatie en van formele instrumenten in het algemeen in vraag. Er staat dat als de ontologische vraag over cijfers simpelweg de vraag is 'Zijn er cijfers?' dan is het enige dat van belang is voor ontologische betrokkenheid of wat we accepteren al dan niet impliceert 'Er zijn cijfers'. In het bijzonder is het niet relevant wat de semantiek voor kwantoren in een formele taal is, in het bijzonder of deze objectief of substitueerbaar is. Waar het ontologische engagement op neerkomt, kan worden bepaald op het niveau van gewoon Engels. Formele tools zijn niet of in het beste geval beperkt van belang. Ontologische betrokkenheid kan aldus volgens deze gedachtegang eenvoudig als volgt worden geformuleerd: je zet je in voor getallen als wat je gelooft impliceert dat er getallen zijn. Ondanks het debat tussen de substitutieve en objectieve semantiek, hebben we geen formele instrumenten nodig om de semantiek van kwantoren te beschrijven. Het enige dat telt, is dat een bepaalde gekwantificeerde verklaring 'Er zijn (F) s' wordt geïmpliceerd door wat we geloven dat we toegewijd zijn aan (F) s. Wat er niet toe doet, is of de semantiek van de kwantor in "Er zijn (F) s" (ervan uitgaande dat deze een kwantor bevat[4]) is objectief of vervangend.

Maar zelfs als men het erover eens is dat het voor ontologische betrokkenheid van belang is of wat men gelooft al dan niet impliceert dat er (F) s zijn, voor een bepaald soort ding (F), is er mogelijk nog steeds ruimte voor formele instrumenten. Allereerst is het niet duidelijk wat wat inhoudt. Of een reeks uitspraken die mijn overtuiging uitdrukken al dan niet impliceert dat er entiteiten van een bepaalde soort zijn, is misschien niet duidelijk en kan zelfs controversieel zijn. Formele methoden kunnen nuttig zijn om te bepalen wat wat inhoudt. Aan de andere kant, hoewel formele methoden nuttig kunnen zijn om te bepalen wat wat inhoudt, is het niet duidelijk welke formele instrumenten de juiste zijn voor het modelleren van een natuurlijk systeem van representaties. Het lijkt misschien dat om te bepalen welke de juiste formele instrumenten zijn, we al moeten weten wat de implicationele relaties zijn tussen de natuurlijke representaties die we proberen te modelleren, althans in basisgevallen. Dit zou kunnen betekenen dat formele instrumenten slechts beperkt bruikbaar zijn om te beslissen over controversiële implicaties.

Maar nogmaals, er is betoogd dat het vaak helemaal niet duidelijk is welke uitspraken werkelijk kwantificatoren met zich meebrengen op een meer fundamenteel niveau van analyse of logische vorm. Russell stelde in (Russell 1905) dat "de koning van Frankrijk" een gekwantificeerde uitdrukking is, hoewel het op het eerste gezicht een verwijzende uitdrukking lijkt te zijn, een bewering die nu algemeen wordt aanvaard. En Davidson betoogde in (Davidson 1967) dat 'actiezinnen' zoals 'Fred boter de toast' kwantificering van gebeurtenissen in de logische vorm impliceren, maar niet aan de oppervlakte, een claim die controversiëler is. In het licht van deze debatten zou je kunnen betogen dat welke zinnen kwantificering inhouden over wat niet definitief kan worden opgelost totdat we een formele semantiek hebben van al onze natuurlijke taal,en dat deze formele semantiek ons het ultieme antwoord zal geven op wat we kwantificeren. Maar nogmaals, hoe kunnen we zeggen dat de voorgestelde formele semantiek correct is, als we de inferentiële relaties in onze eigen taal niet kennen?

Een ander gebruik dat formele tools naast al het bovenstaande zouden kunnen hebben, is om ambiguïteiten en verschillende 'lezingen' expliciet te maken en hun respectieve inferentiële gedrag te modelleren. Formele instrumenten zijn bijvoorbeeld bijzonder nuttig om onduidelijkheden over de reikwijdte expliciet te maken, aangezien verschillende lezingen van een en dezelfde natuurlijke taalzin kunnen worden weergegeven met verschillende formele zinnen die zelf geen onduidelijkheden over de reikwijdte hebben. Dit gebruik van formele hulpmiddelen is niet beperkt tot ontologie, maar is van toepassing op debatten waarin onduidelijkheden een belemmering kunnen vormen. Het helpt echter bij ontologie, als sommige van de relevante uitdrukkingen in ontologische debatten, zoals de kwantificatoren zelf, zulke verschillende lezingen vertonen. Dan zijn formele tools het handigst om dit expliciet te maken. Of kwantoren wel of niet verschillende meetwaarden hebben, is een vraag die niet met formele tools zal worden opgelost, maar als ze dat wel doen, zullen deze tools het nuttigst zijn om te specificeren wat deze metingen zijn. Voor een voorstel van deze laatste soort, zie (Hofweber 2000), (Hofweber 2005), en in het bijzonder hoofdstuk 3 van (Hofweber 2016). Een gevolg hiervan is een andere meta-ontologie dan die van Quine, zoals we hieronder zullen bespreken.

4.2. Is logica neutraal over wat er is? (L2) voldoet aan (O2)

Logisch geldige gevolgtrekkingen zijn die welke gegarandeerd geldig zijn door hun vorm. En hierboven hebben we dit als volgt beschreven: een gevolgtrekking is geldig door zijn vorm als we, zolang we de betekenis van bepaalde speciale uitdrukkingen, de logische constanten, de betekenis van de andere uitdrukkingen in de verklaringen die bij de gevolgtrekking betrokken zijn, kunnen negeren, en we zijn altijd gegarandeerd dat de gevolgtrekking geldig is, ongeacht de betekenis van de andere uitdrukkingen, zolang het geheel zinvol is. Een logische waarheid kan worden opgevat als een verklaring waarvan de waarheid gegarandeerd is, zolang de betekenis van de logische constanten vaststaat, ongeacht de betekenis van de andere uitdrukkingen. Als alternatief is een logische waarheid er een die een logisch gevolg is van geen aannames, dwz een lege set van premissen.

Betekenen logische waarheden het bestaan van entiteiten of is hun waarheid onafhankelijk van wat er bestaat? Er zijn enkele bekende overwegingen die de opvatting lijken te ondersteunen dat logica neutraal moet zijn ten opzichte van wat er is. Aan de andere kant zijn er ook enkele bekende argumenten die het tegendeel beweren. In deze sectie zullen we een deel van dit debat onderzoeken.

Als de logische waarheid degene is waarvan de waarheid gegarandeerd is zolang de betekenis van de logische constanten vastgehouden wordt, dan zijn logische waarheden goede kandidaten om analytische waarheden te zijn. Kunnen analytische waarheden het bestaan van entiteiten impliceren? Dit is een oud debat, vaak gevoerd met 'conceptuele waarheden' in plaats van 'analytische waarheden'. Het meest prominente debat van dit type is het debat over het ontologische argument voor het bestaan van God. Veel filosofen hebben beweerd dat er geen conceptuele tegenstrijdigheid kan bestaan in het ontkennen van het bestaan van bepaalde entiteiten, en dus kan er geen bewijs zijn van hun bestaan met alleen conceptuele waarheden. In het bijzonder is een ontologisch argument voor het bestaan van God onmogelijk. Een bekende discussie hierover is Kants bespreking van het ontologische argument in (Kant 1781/7), namelijk (KrV A592 / B620 ff.) Aan de andere kant hebben veel andere filosofen beweerd dat een dergelijk ontologisch argument mogelijk is, en ze hebben verschillende voorstellen gedaan hoe het kan gaan. We zullen het ontologische argument hier niet bespreken, maar het wordt in verschillende formuleringen in detail besproken in de vermelding over ontologische argumenten in deze encyclopedie.

Wat men ook zegt over de mogelijkheid om het bestaan van een object puur met conceptuele waarheden te bewijzen, veel filosofen hebben volgehouden dat de logica in ieder geval neutraal moet zijn over wat er is. Een van de redenen voor dit aandringen is het idee dat logica onderwerpneutraal of puur algemeen is. De logische waarheden zijn degenen die gelden, ongeacht waar de voorstellingen over gaan, en daarom gelden ze in elk domein. Ze bevinden zich met name in een leeg domein, een domein waar helemaal niets is. En als dat waar is, dan kunnen logische waarheden niet betekenen dat er iets bestaat. Maar dat argument kan worden omgedraaid door een gelovige in logische objecten, objecten waarvan het bestaan alleen door logica wordt geïmpliceerd. Als wordt erkend dat logische waarheden in elk domein moeten gelden, dan moet elk domein de logische objecten bevatten. Dus voor een gelovige in logische objecten kan er geen leeg domein zijn.

Er is een nauwe relatie tussen dit debat en een algemene kritiek dat standaard formele logica (in de zin van (L1)) de logische waarheden (in de zin van (L2)) niet kan bevatten. Het is het debat over de status van het lege domein in de semantiek van eerste en tweede orde logische systemen.

Het is een logische waarheid in (standaard) eerste-orde logica dat er iets bestaat, namelijk '(bestaat x \, x = x)'. Evenzo is het een logische waarheid in (standaardversies van) logica van de tweede orde dat '(bestaat F / forall x \, (Fx / vee / neg Fx))'. Dit zijn existentieel gekwantificeerde uitspraken. Je zou dus kunnen stellen dat logica niet neutraal is ten opzichte van wat er is. Er zijn logische waarheden die stellen dat er iets bestaat. Het zou echter voorbarig zijn om te concluderen dat logica niet neutraal is over wat er is, simpelweg omdat er logische waarheden zijn in (standaard) eerste of tweede orde logica die existentiële uitspraken zijn. Als we beter kijken hoe het komt dat deze existentiële verklaringen logische waarheden zijn in deze logische systemen, dan zien we dat dit alleen zo is omdat, per definitie,een model voor (standaard) logica van eerste orde moet een niet-leeg domein hebben. Het is ook mogelijk om modellen met een leeg domein toe te staan (waar niets bestaat), maar modellen met een leeg domein worden wederom per definitie uitgesloten van de (standaard) semantiek in eerste orde logica. Daarom wordt (standaard) eerste-orde logica soms de logica van eerste-orde modellen met een niet-leeg domein genoemd. Als we ook een leeg domein toestaan, hebben we verschillende axioma's of inferentieregels nodig om een geluiddicht systeem te hebben, maar dit kan worden gedaan. Dus hoewel er formele logische systemen zijn, in de zin van (L1) waarin er logische waarheden zijn die existentiële uitspraken zijn, geeft dit geen antwoord op de vraag of er al dan niet logische waarheden zijn in de zin van (L2), dat zijn existentiële verklaringen. De vraag is eerder welk formeel systeem,in de zin van (L1), legt het beste de logische waarheden vast, in de zin van (L2). Dus, zelfs als we het erover eens zijn dat een logisch systeem van de eerste orde een goed formeel systeem is om logische gevolgtrekkingen weer te geven, moeten we dan de axioma's en regels overnemen voor modellen met of zonder een leeg domein?

Een verwant debat is het debat over vrije logica. Gratis logica zijn formele systemen die de aanname in de standaard eerste en hogere orde logica laten vallen dat elke gesloten term een object in het domein van het model aanduidt. Vrije logica maakt termen mogelijk die niets aanduiden, en in vrije logica moeten bepaalde regels over de inferentiële interactie tussen kwantoren en termen worden gewijzigd. Of vrije of niet-vrije (standaard) logica het betere formele model is voor logische gevolgtrekking in natuurlijke taal, is nog een vraag. Zie (Quine 1954) en (Williamson 1999) voor meer bespreking van logica met een leeg domein. Zie (Tennant 1990) voor een degelijk en volledig bewijssysteem voor logica met een leeg domein. Zie (Lambert 2001) voor een overzichtsartikel over vrije logica.

Hoe onschuldig de logica is met betrekking tot ontologie, staat ook centraal in het debat over de status van logica van de tweede orde als logica. (Quine 1970) betoogde dat logica van de tweede orde "verzamelingenleer in schaapskleren" was, en dus helemaal niet correct. Quine was bezorgd over de vraag of kwantificeerders van de tweede orde moeten worden begrepen als variërend over eigenschappen of over groepen individuen. De eerste werden op verschillende manieren als dubieus beschouwd, de tweede zetten logica van de tweede orde om in verzamelingenleer. Deze benadering van logica van de tweede orde is uitvoerig bekritiseerd door verschillende auteurs, met name George Boolos, die in een reeks artikelen, verzameld in deel I van (Boolos 1998), probeerde de logica van de tweede orde te rechtvaardigen en een meervoudige interpretatie voor te stellen, die wordt besproken in het artikel over meervoudige kwantificering.

Een bijzonder belangrijk en urgent geval van de ontologische implicaties van logica zijn logistische programma's in de wiskundige filosofie, in het bijzonder Frege's opvatting van logische objecten en zijn filosofie van rekenen. Frege en neo-Fregeans die hem volgen, zijn van mening dat rekenen logica is (plus definities) en dat getallen objecten zijn waarvan het bestaan wordt geïmpliceerd door rekenen. In het bijzonder impliceert logica dus het bestaan van bepaalde objecten, en getallen zijn daaronder. Het standpunt van Frege is bekritiseerd als onhoudbaar, omdat logica neutraal moet zijn over wat er is. Dus wiskunde, of zelfs een deel daarvan, kan niet zowel logisch zijn als over objecten. De inconsistentie van Frege's oorspronkelijke formulering van zijn standpunt is soms genomen om dit aan te tonen,maar aangezien consistente formuleringen van Frege's rekenfilosofie aan de oppervlakte zijn gekomen, is dit laatste punt betwistbaar. Frege's argument voor getallen als objecten en rekenen als logica is waarschijnlijk het bekendste argument voor logica dat het bestaan van entiteiten impliceert. Het is de afgelopen jaren zeer zorgvuldig onderzocht, maar of het lukt of niet, is controversieel. Aanhangers van Frege verdedigen het als de oplossing voor grote problemen in de filosofie van de wiskunde; hun critici vinden het argument gebrekkig of zelfs maar een goedkope truc die duidelijk nergens toe leidt. We zullen de details hier niet bespreken, maar een gedetailleerde presentatie van het argument is te vinden in de vermelding op Frege's stelling en grondslagen van rekenen evenals (Rosen 1993), die een duidelijke en leesbare presentatie geeft van het belangrijkste argument van (Wright 1983),wat op zijn beurt gedeeltelijk verantwoordelijk is voor een heropleving van de Fregese ideeën langs deze lijnen. De eigen versie van Frege zit in zijn klassieker (Frege 1884). Een bespreking van recente pogingen om Frege nieuw leven in te blazen is te vinden in (Hale en Wright 2001), (Boolos 1998) en (Fine 2002). Een bespreking van de denkbeelden van logica van Frege en Kant staat in (MacFarlane 2002), die ook veel historische referenties bevat.

4.3. Formele ontologie. (L1) voldoet aan (O2) en (O3)

Formele ontologieën zijn theorieën die proberen nauwkeurige wiskundige formuleringen te geven van de eigenschappen en relaties van bepaalde entiteiten. Dergelijke theorieën stellen gewoonlijk axioma's voor over deze entiteiten in kwestie, beschreven in een of andere formele taal gebaseerd op een systeem van formele logica. Formele ontologie kan gezien worden in drie soorten, afhankelijk van hun filosofische ambitie. Laten we ze representatief, beschrijvend en systematisch noemen. We zullen in dit gedeelte kort bespreken wat filosofen en anderen hoopten te doen met dergelijke formele ontologieën.

Een formele ontologie is een wiskundige theorie van bepaalde entiteiten, geformuleerd in een formele, kunstmatige taal, die op zijn beurt is gebaseerd op een logisch systeem zoals logica van de eerste orde, of een vorm van de lambda calculus, of iets dergelijks. Zo'n formele ontologie zal axioma's specificeren over welke dergelijke entiteiten er zijn, wat hun onderlinge relaties zijn, enzovoort. Formele ontologieën zouden ook alleen axioma's kunnen hebben die aangeven hoe de dingen waar de theorie over gaat, wat ze ook mogen zijn, met elkaar in verband staan, maar geen axioma's die beweren dat bepaalde dingen bestaan. Een formele ontologie van evenementen zal bijvoorbeeld niet zeggen welke evenementen er zijn. Dat is een empirische vraag. Maar het zou kunnen zeggen onder welke operaties evenementen gesloten zijn, en onder welke structuur alle evenementen die er zijn tentoongesteld. Zo ook voor formele ontologieën van de deel-hele relatie, en andere. Zie (Simons 1987) voor een bekend boek over verschillende formele versies van mereologie, de studie van delen en gehelen.

Formele ontologieën kunnen op verschillende manieren nuttig zijn. Een hedendaags gebruik is als een raamwerk om informatie op een bijzonder nuttige manier weer te geven. Informatie die wordt weergegeven in een bepaalde formele ontologie kan gemakkelijker toegankelijk zijn voor geautomatiseerde informatieverwerking, en hoe dit het beste kan worden gedaan, is een actief onderzoeksgebied in de informatica. Het gebruik van de formele ontologie is hier representatief. Het is een raamwerk om informatie weer te geven, en als zodanig kan het representatief succesvol zijn, of de gebruikte formele theorie al dan niet werkelijk een domein van entiteiten beschrijft. Dus, een formele ontologie van stand van zaken, laten we zeggen, kan het meest nuttig zijn om informatie weer te geven die anders in gewoon Engels zou worden weergegeven, en dit kan zo zijn, of er nu wel of geen stand van zaken in de wereld is. Dergelijke toepassingen van formele ontologieën zijn dus representatief.

Een ander filosofisch gebruik van een formele ontologie is er een die beschrijvend wil zijn. Een beschrijvende formele ontologie heeft tot doel een bepaald domein van entiteiten, bijvoorbeeld verzamelingen of getallen, correct te beschrijven, in tegenstelling tot alle dingen die er zijn. Neem algemene opvattingen over verzamelingenleer als voorbeeld. Veel mensen gebruiken de verzamelingenleer om een domein van entiteiten, de zuivere verzamelingen, correct te beschrijven. Dit is natuurlijk een controversiële claim in de filosofie van de verzamelingenleer, maar als het juist is, kan de verzamelingenleer worden gezien als een beschrijvende formele ontologie van pure verzamelingen. Het zou impliceren dat van de onverenigbare formele theorieën van sets er maar één correct zou kunnen zijn. Als de verzamelingenleer slechts representatief was, zouden beide onverenigbare theorieën even nuttig kunnen zijn als representatieve instrumenten, hoewel waarschijnlijk voor verschillende representatieve taken.

Ten slotte zijn formele ontologieën voorgesteld als systematische theorieën over wat er is, met enkele beperkingen. Dergelijke systematische theorieën hopen één formele theorie te geven voor alles wat er is, of in ieder geval een goed deel ervan. Bijna niemand zou beweren dat er een simpele formele theorie kan zijn die correct aangeeft welke concrete fysieke objecten er zijn. Er lijkt geen eenvoudig principe te zijn dat bepaalt of er op een bepaald moment een even of oneven aantal muizen is. Maar misschien geldt deze schijnbare willekeur alleen voor concrete fysieke objecten. Het geldt misschien niet voor abstracte objecten, die volgens velen niet toevallig, maar noodzakelijkerwijs of helemaal niet bestaan. Misschien is een systematische, eenvoudige formele theorie mogelijk van alle abstracte objecten. Zo'n systematische formele ontologie zal meestal één soort entiteiten hebben die het primaire onderwerp van de theorie zijn, en een verscheidenheid aan verschillende noties van reductie die specificeren hoe andere (abstracte) objecten werkelijk entiteiten van deze speciale soort zijn. Een eenvoudige weergave van deze soort zou er een zijn waarbij alle abstracte objecten sets zijn, en getallen, eigenschappen enz. Zijn echt speciale soorten sets. Er zijn echter meer geavanceerde versies van systematische formele ontologieën ontwikkeld. Een ambitieuze systematische formele ontologie is te vinden in (Zalta 1983) en (Zalta 1999, in Other Internet Resources).en nummers, eigenschappen, etc. zijn echt speciale soorten sets. Er zijn echter meer geavanceerde versies van systematische formele ontologieën ontwikkeld. Een ambitieuze systematische formele ontologie is te vinden in (Zalta 1983) en (Zalta 1999, in Other Internet Resources).en nummers, eigenschappen, etc. zijn echt speciale soorten sets. Er zijn echter meer geavanceerde versies van systematische formele ontologieën ontwikkeld. Een ambitieuze systematische formele ontologie is te vinden in (Zalta 1983) en (Zalta 1999, in Other Internet Resources).

Representatieve formele ontologieën, enigszins paradoxaal, staan los van strikt ontologische kwesties. Hun succes of falen is onafhankelijk van wat er is. Beschrijvende formele ontologieën zijn net als representatieve, behalve met de ambitie om een domein van entiteiten te beschrijven. Systematische formele ontologieën gaan niet alleen verder in het beschrijven van één domein, maar ook in het relateren van alle entiteiten (van een bepaald soort) aan elkaar, vaak met bepaalde noties van reductie. Deze theorieën lijken het meest ambitieus. Hun motivatie komt voort uit een poging om een eenvoudige en systematische theorie te vinden van alle, zeg maar, abstracte entiteiten, en ze kunnen vertrouwen op het paradigma van het streven naar eenvoud in de natuurwetenschappen als gids. Ze, net als beschrijvende theorieën,zal als uitgangspunt een redelijke mate van zekerheid moeten hebben dat we inderdaad ontologisch toegewijd zijn aan de entiteiten die ze willen veroveren. Zonder dat lijken deze bedrijven weinig aantrekkingskracht te hebben. Maar zelfs als de laatste filosofische ambities mislukken, kan een formele ontologie nog steeds een zeer nuttig representatief hulpmiddel zijn.

4.4. Carnap's afwijzing van ontologie. (L1) voldoet aan (O4) en (het einde van?) (O2)

Een interessante kijk op de relatie tussen formele talen, ontologie en meta-ontologie is die ontwikkeld door Carnap in de eerste helft van de 20e eeuw, en dat is een van de uitgangspunten van het hedendaagse debat over ontologie, leidend tot de bron -bekende uitwisseling tussen Carnap en Quine, hieronder te bespreken. Volgens Carnap is een cruciaal project in de filosofie het ontwikkelen van kaders die wetenschappers kunnen gebruiken om theorieën over de wereld te formuleren. Dergelijke kaders zijn formele talen die een duidelijk gedefinieerde relatie hebben met ervaring of empirisch bewijs als onderdeel van hun semantiek. Voor Carnap was het een kwestie van bruikbaarheid en bruikbaarheid waarin een van deze kaders door de wetenschappers zal worden geselecteerd om hun theorieën in te formuleren,en er is niet één correct raamwerk dat de wereld echt weerspiegelt zoals het op zichzelf is. De goedkeuring van het ene raamwerk in plaats van het andere is dus een praktische vraag.

Carnap onderscheidde twee soorten vragen die gesteld kunnen worden over wat er is. Een daarvan zijn de zogenaamde 'interne vragen', vragen als 'Zijn er oneindig veel priemgetallen?' Deze vragen zijn logisch zodra er een raamwerk is aangenomen waarin over getallen wordt gesproken. Dergelijke vragen variëren in moeilijkheidsgraad. Sommige zijn erg moeilijk, zoals 'Zijn er oneindig veel dubbele priemgetallen?', Sommige hebben een gemiddelde moeilijkheidsgraad, zoals 'Zijn er oneindig veel priemgetallen?', Sommige zijn gemakkelijk zoals 'Zijn er priemgetallen?', En sommige zijn volledig triviaal, zoals 'Zijn er cijfers?'. Interne vragen zijn dus vragen die gesteld kunnen worden zodra een raamwerk dat het mogelijk maakt om over bepaalde dingen te praten is aangenomen, en algemene interne vragen,zoals 'Zijn er cijfers?' zijn volstrekt triviaal, aangezien zodra het kader voor het praten over cijfers is aangenomen, de vraag of er binnen dat kader is geregeld.

Maar aangezien de interne algemene vragen volkomen triviaal zijn, kunnen ze niet zijn waar de filosofen en metafysici naar op zoek zijn als ze de ontologische vraag stellen 'Zijn er getallen?' De filosofen proberen een moeilijke en diepgaande vraag te stellen, niet een triviale. Wat de filosofen volgens Carnap willen stellen, is geen interne vraag, maar een externe vraag. Ze willen vragen of het raamwerk correct overeenkomt met de realiteit, of er wel of geen cijfers zijn. De woorden die worden gebruikt in de vraag 'Zijn er getallen?' hebben alleen betekenis in het kader van praten over getallen, en als ze überhaupt zinvol zijn, vormen ze een interne vraag, met een triviaal antwoord. De externe vragen die de metafysicus probeert te stellen, zijn zinloos. Ontologie,de filosofische discipline die moeilijke vragen probeert te beantwoorden over wat er werkelijk is, is gebaseerd op een fout. De vraag die het probeert te beantwoorden zijn zinloze vragen en deze onderneming moet worden opgegeven. De woorden 'Zijn er cijfers?' kan dus op twee manieren worden gebruikt: als een interne vraag, in welk geval het antwoord triviaal 'ja' is, maar dit heeft niets te maken met metafysica of ontologie, of als een externe vraag, die de filosofen proberen te beantwoorden vraag, maar dat is zinloos. Filosofen zouden zich dus niet moeten bezighouden met (O2), een discipline die zinloze vragen probeert te beantwoorden, maar met (L1), een discipline die gedeeltelijk kaders ontwikkelt die de wetenschap kan gebruiken om echte vragen te formuleren en te beantwoorden. Of zo het project van Carnap. Carnap's ideeën over ontologie en meta-ontologie zijn ontwikkeld in zijn klassieke essay (Carnap 1956b). Een mooie samenvatting van de opvattingen van Carnap is te vinden in zijn intellectuele autobiografie (Carnap 1963).

Carnap's afwijzing van ontologie en meer in het algemeen van metafysica wordt vanuit verschillende invalshoeken bekritiseerd. Een veelgehoorde kritiek is dat het uitgaat van een te simplistische opvatting van natuurlijke taal die het te nauw verbindt met de wetenschap of met bewijs en verificatie. Met name de meer algemene afwijzing van metafysica door Carnap maakte gebruik van een verificatie-opvatting van betekenis, die algemeen als te simplistisch wordt beschouwd. Carnap's afwijzing van ontologie is het meest bekritiseerd door Quine, en het debat tussen Carnap en Quine over ontologie is een klassieker op dit gebied. Quine verwierp de opvatting van Carnap dat wanneer wetenschappers worden geconfronteerd met gegevens die niet in hun theorie passen, ze twee keuzes hebben. Eerst konden ze de theorie veranderen, maar in hetzelfde kader blijven. Ten tweede zouden ze naar een ander kader kunnen verhuizen,en binnen dat kader een nieuwe theorie formuleren. Deze twee bewegingen voor Carnap zijn wezenlijk verschillend. Quine zou ze als fundamenteel vergelijkbaar willen zien. Quine verwerpt met name het idee dat er waarheden kunnen zijn die de triviale interne verklaringen zijn, zoals "Er zijn getallen", waarvan de waarheid een gegeven is zodra het raamwerk van getallen is aangenomen. Sommige van dergelijke interne verklaringen zouden dus analytische waarheden zijn, en Quine staat erom bekend te denken dat het onderscheid tussen analytische en synthetische waarheden onhoudbaar is. Zo moet Carnap's onderscheid tussen interne en externe vragen worden verworpen, samen met het verwerpen van het onderscheid tussen analytische en synthetische waarheden. Aan de andere kant zijn Quine en Carnap het erover eens dat ontologie in de traditionele filosofische zin moet worden afgewezen. Traditioneel ontologie heeft vaak,maar niet altijd een fauteuil geweest, a priori, onderzoek naar de fundamentele bouwstenen van de werkelijkheid. Als zodanig is het volledig gescheiden van de wetenschap. Quine verwerpt deze benadering van ontologie, omdat hij van mening is dat er geen dergelijk onderzoek naar de werkelijkheid kan zijn dat volledig gescheiden is en voorafgaand aan de rest van het onderzoek. Zie zijn (Quine 1951). Zie (Yablo 1998) voor meer over het debat tussen Quine en Carnap, dat veel verwijzingen naar de relevante passages bevat. De visie op ontologische betrokkenheid die wordt besproken in paragraaf 4.1., Die gewoonlijk wordt toegeschreven aan Quine, is ontwikkeld als reactie op de positie van Carnap die in deze paragraaf wordt besproken. Simpel gezegd, Quine's mening is dat om te zien waar we ons voor inzetten, we moeten zien wat onze beste algemene theorie van de wereld kwantificeert. Vooral,we kijken naar onze beste algemene wetenschappelijke theorie van de wereld, die natuurkunde en de rest bevat.

De argumenten van Carnap voor de afwijzing van ontologie worden momenteel op grote schaal verworpen. Verschillende filosofen hebben echter recentelijk geprobeerd om sommige of andere delen van Carnap's ideeën nieuw leven in te blazen. Stephen Yablo heeft bijvoorbeeld betoogd dat een intern-extern onderscheid kan worden begrepen in de trant van het fictief-letterlijke onderscheid. En, betoogt hij in (Yablo 1998), aangezien er geen feit is over dit onderscheid, berust ontologie in de zin van (O2) op een fout en zal het worden afgewezen, zoals Carnap deed. Aan de andere kant heeft Thomas Hofweber betoogd dat een intern-extern onderscheid met veel van de kenmerken die Carnap wilde, kan worden verdedigd op basis van feiten over natuurlijke taal, maar dat een dergelijk onderscheid niet zal leiden tot een afwijzing van ontologie, in de betekenis van (O2). Zie (Hofweber 2005) en (Hofweber 2016). Hilary Putnam,bijvoorbeeld in (Putnam 1987), heeft een visie ontwikkeld die enkele van de pragmatische aspecten van Carnap's positie doet herleven. Zie (Sosa 1993) voor een kritische bespreking van de mening van Putnam en (Sosa 1999) voor een gerelateerd, positief voorstel. Robert Kraut in (Kraut 2016) heeft een expressivistische lezing van het intern-externe onderscheid verdedigd, en daarmee enkele carnapiaanse gevolgen voor de ontologie. En bovenal hebben Eli Hirsch en Amie Thomasson verschillende versies van benaderingen van ontologie verdedigd die een groot deel van de geest van Carnap's visie weergeven. Zie met name (Hirsch 2011) en (Thomasson 2015). Zie (Blatti en Lapointe 2016) voor verschillende opvattingen over de effecten van Carnap op het hedendaagse debat in de ontologie. Zie (Sosa 1993) voor een kritische bespreking van de mening van Putnam en (Sosa 1999) voor een gerelateerd, positief voorstel. Robert Kraut in (Kraut 2016) heeft een expressivistische lezing van het intern-externe onderscheid verdedigd, en daarmee enkele carnapiaanse gevolgen voor de ontologie. En bovenal hebben Eli Hirsch en Amie Thomasson verschillende versies van benaderingen van ontologie verdedigd die een groot deel van de geest van Carnap's visie weergeven. Zie met name (Hirsch 2011) en (Thomasson 2015). Zie (Blatti en Lapointe 2016) voor verschillende opvattingen over de effecten van Carnap op het hedendaagse debat in de ontologie. Zie (Sosa 1993) voor een kritische bespreking van de mening van Putnam en (Sosa 1999) voor een gerelateerd, positief voorstel. Robert Kraut in (Kraut 2016) heeft een expressivistische lezing van het intern-externe onderscheid verdedigd, en daarmee enkele carnapiaanse gevolgen voor de ontologie. En bovenal hebben Eli Hirsch en Amie Thomasson verschillende versies van benaderingen van ontologie verdedigd die een groot deel van de geest van Carnap's visie weergeven. Zie met name (Hirsch 2011) en (Thomasson 2015). Zie (Blatti en Lapointe 2016) voor verschillende opvattingen over de effecten van Carnap op het hedendaagse debat in de ontologie. Eli Hirsch en Amie Thomasson hebben verschillende versies van benaderingen van ontologie verdedigd die een groot deel van de geest van Carnap's visie weergeven. Zie met name (Hirsch 2011) en (Thomasson 2015). Zie (Blatti en Lapointe 2016) voor verschillende opvattingen over de effecten van Carnap op het hedendaagse debat in de ontologie. Eli Hirsch en Amie Thomasson hebben verschillende versies van benaderingen van ontologie verdedigd die een groot deel van de geest van Carnap's visie weergeven. Zie met name (Hirsch 2011) en (Thomasson 2015). Zie (Blatti en Lapointe 2016) voor verschillende opvattingen over de effecten van Carnap op het hedendaagse debat in de ontologie.

4.5. De fundamentele taal. (L1) voldoet aan (O4) en (het nieuwe begin van?) (O2)

Hoewel ontologie vaak wordt begrepen als de discipline die probeert te achterhalen wat er is of wat er bestaat, wordt dit door velen in het hedendaagse debat verworpen. Deze filosofen denken dat het werk van ontologie iets anders is, en er bestaat onenigheid over wat het precies is. Onder de voorgestelde opties zijn de projecten om uit te zoeken wat echt is, of wat fundamenteel is, of wat de primaire stoffen zijn, of hoe de realiteit op zichzelf is, of zoiets. Voorstanders van deze benaderingen vinden vaak de vragen over wat er te onbelangrijk en triviaal is om ze te beschouwen als de vragen voor ontologie. Of er bijvoorbeeld getallen zijn, wordt triviaal bevestigend beantwoord, maar of getallen echt zijn, of ze fundamenteel zijn, of primaire substanties, enz., Is de moeilijke en ontologische vraag. Zie (Fine 2009) en (Schaffer 2009) voor twee benaderingen in deze zin. Maar dergelijke benaderingen hebben hun eigen problemen. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de vraag of getallen echt zijn anders is dan de vraag of getallen bestaan. Als iemand zou vragen of het monster van Loch Ness echt is, zou het natuurlijk dezelfde vraag zijn als of het monster van Loch Ness bestaat. Als het een andere vraag zou moeten zijn, komt dat dan door een simpele bepaling, of kunnen we het verschil begrijpelijk maken? Evenzo is het niet duidelijk of het idee van wat fundamenteel is het beoogde metafysische gewicht kan dragen. Het is tenslotte volkomen duidelijk dat priemgetallen fundamenteler zijn in rekenen dan even getallen, maar dit is niet om de metafysische prioriteit van priemgetallen boven andere getallen te houden,maar gewoon om te stellen dat ze wiskundig bijzonder zijn onder de cijfers. Dus vragen of getallen fundamenteel zijn, wordt niet gemakkelijk gezien als een metafysisch alternatief voor de benadering van ontologie die vraagt of getallen bestaan. Zie (Hofweber 2009) en hoofdstuk 13 van (Hofweber 2016) voor een kritische bespreking van enkele benaderingen van ontologie die steunen op noties van realiteit of fundamentaliteit. Of dergelijke benaderingen van ontologie juist zijn, is een controversieel onderwerp in het debat over ontologie waar we hier niet op zullen focussen. Deze benadering geeft echter aanleiding tot een speciale verbinding tussen logica en ontologie, die we hierna zullen bespreken. Dus vragen of getallen fundamenteel zijn, wordt niet gemakkelijk gezien als een metafysisch alternatief voor de benadering van ontologie die vraagt of getallen bestaan. Zie (Hofweber 2009) en hoofdstuk 13 van (Hofweber 2016) voor een kritische bespreking van enkele benaderingen van ontologie die steunen op noties van realiteit of fundamentaliteit. Of dergelijke benaderingen van ontologie juist zijn, is een controversieel onderwerp in het debat over ontologie waar we hier niet op zullen focussen. Deze benadering geeft echter aanleiding tot een speciale verbinding tussen logica en ontologie, die we hierna zullen bespreken. Dus vragen of getallen fundamenteel zijn, wordt niet gemakkelijk gezien als een metafysisch alternatief voor de benadering van ontologie die vraagt of getallen bestaan. Zie (Hofweber 2009) en hoofdstuk 13 van (Hofweber 2016) voor een kritische bespreking van enkele benaderingen van ontologie die steunen op noties van realiteit of fundamentaliteit. Of dergelijke benaderingen van ontologie juist zijn, is een controversieel onderwerp in het debat over ontologie waar we hier niet op zullen focussen. Deze benadering geeft echter aanleiding tot een speciale verbinding tussen logica en ontologie, die we hierna zullen bespreken. Of dergelijke benaderingen van ontologie juist zijn, is een controversieel onderwerp in het debat over ontologie waar we hier niet op zullen focussen. Deze benadering geeft echter aanleiding tot een speciale verbinding tussen logica en ontologie, die we hierna zullen bespreken. Of dergelijke benaderingen van ontologie juist zijn, is een controversieel onderwerp in het debat over ontologie waar we hier niet op zullen focussen. Deze benadering geeft echter aanleiding tot een speciale verbinding tussen logica en ontologie, die we hierna zullen bespreken.

De relatie tussen de verschillende benaderingen van de hierboven genoemde ontologie is onduidelijk. Is iets dat deel uitmaakt van de werkelijkheid, omdat het op zichzelf iets is dat fundamenteel is, of dat in de relevante zin echt is? Hoewel het onduidelijk is hoe deze verschillende benaderingen zich tot elkaar verhouden, hebben ze allemaal het potentieel om ervoor te zorgen dat onze gewone beschrijving van de wereld in termen van middelgrote objecten, wiskunde, moraliteit, enzovoort, letterlijk waar is, terwijl Tegelijkertijd laten deze waarheden open hoe de wereld als het ware diep van binnen werkelijk is en uiteindelijk is. Om een manier te gebruiken om dit te verwoorden, ook al zijn er tabellen, getallen en waarden, de realiteit op zichzelf bevat er misschien geen van. De werkelijkheid op zich bevat misschien helemaal geen objecten en niets normatief. Of misschien wel. De gewone beschrijving van de wereld,laat bij deze opvatting grotendeels open hoe de werkelijkheid op zich is. Daar achter komen is de taak van de metafysica, in het bijzonder de ontologie. We zouden, gezien onze cognitieve opzet, gedwongen kunnen worden om de wereld als een van de objecten te beschouwen. Maar dat zou slechts kunnen weerspiegelen hoe de realiteit voor ons is. Hoe het op zichzelf is, wordt opengelaten.

Of het onderscheid tussen de werkelijkheid zoals het voor ons is en zoals het op zichzelf is, zinvol kan zijn, is een open vraag, vooral als het niet alleen het onderscheid is tussen de werkelijkheid zoals ze ons lijkt, en zoals ze werkelijk is. Dit onderscheid zou niet de mogelijkheid bieden dat onze gewone beschrijving van de werkelijkheid waar is, terwijl de vraag hoe de werkelijkheid op zich is hierdoor wordt opengelaten. Als onze gewone beschrijving waar zou zijn, dan zou dit betekenen dat hoe de werkelijkheid ons lijkt, hoe ze in werkelijkheid is. Maar als dit onderscheid begrijpelijk kan worden gemaakt zoals bedoeld, dan roept het een probleem op over hoe de werkelijkheid te karakteriseren zoals het op zichzelf is, en dit geeft aanleiding tot een rol voor logica in de zin van (L1).

Als we vanwege onze cognitieve samenstelling gedwongen worden de wereld in termen van objecten te zien, zou het geen verrassing zijn dat onze natuurlijke taal ons dwingt de wereld in termen van objecten te beschrijven. En misschien doen sommige van de centrale kenmerken van natuurlijke talen precies dat. Het vertegenwoordigt informatie in termen van onderwerp en predikaat, waarbij het subject paradigmatisch een object uitkiest en het predikaat paradigmatisch een eigenschap eraan toeschrijft. Als dit klopt wat natuurlijke taal betreft, dan lijkt het erop dat natuurlijke taal volkomen ongeschikt is om de werkelijkheid te beschrijven zoals het op zichzelf is als de laatste helemaal geen objecten bevat. Maar hoe moeten we dan de werkelijkheid beschrijven zoals ze op zichzelf is?

Sommige filosofen hebben voorgesteld dat natuurlijke taal mogelijk niet geschikt is voor ontologie. Het is misschien ongeschikt omdat het teveel bagage met zich meebrengt van ons specifieke conceptuele schema. Zie (Burgess 2005) voor een discussie. Of het kan ongeschikt zijn omdat verschillende uitdrukkingen daarin niet nauwkeurig genoeg zijn, te contextgevoelig of op andere manieren niet bij uitstek geschikt voor het filosofische project. Deze filosofen stellen in plaats daarvan voor om een nieuwe, beter passende taal te vinden. Zo'n taal zal waarschijnlijk een grote afwijking zijn van natuurlijke taal en in plaats daarvan een formele, kunstmatige taal zijn. Deze te vinden taal wordt vaak 'ontologese' (Dorr 2005), (Sider 2009), (Sider 2011) of 'de fundamentele taal' genoemd. De taak is dus om de fundamentele taal te vinden, een taal in de zin van (L1), om ontologie goed uit te voeren,in de nieuwe en herziene zin van (O2): het project om uit te zoeken hoe de realiteit fundamenteel, of op zichzelf, etc. is. Voor een kritische bespreking van het voorstel dat we de vragen van ontologie in ontologese zouden moeten stellen, zie hoofdstuk 10 van (Thomasson 2015).

Maar dit idee van een verbinding tussen (L1) en (O2) is niet probleemloos. Ten eerste is er een probleem bij het nauwkeuriger maken van deze benadering van (O2). Hoe het begrip 'realiteit op zich' te begrijpen is helemaal niet duidelijk, zoals welbekend is. Het kan niet alleen betekenen: realiteit zoals het zou zijn als we er niet in zouden zitten. Met dit begrip zou het gewoon de wereld zijn zoals hij is, behalve zonder mensen erin, die in veel van zijn grotere kenmerken precies zo zou zijn als hij in feite is. Maar wat betekent het dan? Soortgelijke, maar verschillende zorgen zijn van toepassing op degenen die vertrouwen op begrippen als 'fundamenteel', 'inhoud' en dergelijke. We zullen dit probleem hier echter niet behandelen. Ten tweede is er ernstige bezorgdheid over de vraag hoe de formele taal die de basistaal zou moeten zijn, moet worden begrepen. Is het met name bedoeld als een hulpmiddel,of een essentiële? Deze vraag hangt in de eerste plaats samen met de motivatie voor een formele fundamentele taal. Als het louter om onduidelijkheden, onvolkomenheden en contextgevoeligheden te overwinnen, dan zal het hoogstwaarschijnlijk slechts een hulpmiddel zijn, maar niet essentieel. Binnen natuurlijke taal hebben we immers veel middelen ter beschikking om onduidelijkheden, onvolkomenheden en contextgevoeligheden te verwijderen. Scope-ambiguïteiten kunnen vaak vrij eenvoudig worden overwonnen met scoopmarkeringen. De dubbelzinnigheden in '(A) en (B) of (C)' kunnen bijvoorbeeld worden overwonnen als: 'ofwel (A) en (B) of (C)' enerzijds en '(A) en ofwel (B) of (C)' anderzijds. Andere onnauwkeurigheden kunnen vaak en misschien altijd worden overwonnen in een of andere vorm. Formele talen zijn nuttig en vaak handig om te preciseren, maar ze lijken er niet essentieel voor te zijn.

Aan de andere kant kan de formele fundamentele taal als essentieel worden beschouwd om tekortkomingen of inherente kenmerken van onze natuurlijke taal te overwinnen, zoals hierboven vermeld. Als de subject-predikaatstructuur van onze natuurlijke talen een object-eigenschap manier van weergeven van de wereld met zich meebrengt, en als die manier van representeren van de wereld niet geschikt is om te representeren hoe de werkelijkheid op zichzelf is, dan is misschien een heel andere taal nodig, en niet alleen nuttig zijn om de fundamentele realiteit te beschrijven. Als alternatief, als de formele taal nodig is om het echte bestaan te verwoorden, zoals we in de verleiding zouden kunnen stellen het te zeggen, iets dat we niet in het Engels of andere natuurlijke talen kunnen uitdrukken, dan zou het ook essentieel zijn voor het project van ontologie. Maar als de formele taal nodig is om iets te doen wat onze natuurlijke taal niet kan,wat betekenen de zinnen in de formele taal dan? Omdat ze iets doen wat onze natuurlijke taal niet kan, kunnen we hun betekenissen niet in onze natuurlijke taal vertalen. Als we dat zouden kunnen, zou onze natuurlijke taal kunnen zeggen wat deze zinnen zeggen, wat ze bij veronderstelling niet kunnen. Maar wat betekenen zinnen in de basistaal dan? Als we niet kunnen zeggen of denken wat deze zinnen zeggen, wat is dan het punt voor ons om het te gebruiken om te proberen de werkelijkheid te beschrijven zoals die er op zichzelf bij staat? Kunnen we zelfs het project begrijpen om erachter te komen welke zinnen in zo'n taal correct zijn? En waarom zou het ons iets kunnen schelen, aangezien we niet kunnen begrijpen wat deze zinnen betekenen?we zullen hun betekenissen niet in onze natuurlijke taal kunnen vertalen. Als we dat zouden kunnen, zou onze natuurlijke taal kunnen zeggen wat deze zinnen zeggen, wat ze bij veronderstelling niet kunnen. Maar wat betekenen zinnen in de basistaal dan? Als we niet kunnen zeggen of denken wat deze zinnen zeggen, wat is dan het punt voor ons om het te gebruiken om te proberen de werkelijkheid te beschrijven zoals die er op zichzelf bij staat? Kunnen we zelfs een idee krijgen van het project om erachter te komen welke zinnen in zo'n taal correct zijn? En waarom zou het ons iets kunnen schelen, aangezien we niet kunnen begrijpen wat deze zinnen betekenen?we zullen hun betekenissen niet in onze natuurlijke taal kunnen vertalen. Als we dat zouden kunnen, zou onze natuurlijke taal kunnen zeggen wat deze zinnen zeggen, wat ze bij veronderstelling niet kunnen. Maar wat betekenen zinnen in de basistaal dan? Als we niet kunnen zeggen of denken wat deze zinnen zeggen, wat is dan het punt voor ons om het te gebruiken om te proberen de werkelijkheid te beschrijven zoals die er op zichzelf bij staat? Kunnen we zelfs een idee krijgen van het project om erachter te komen welke zinnen in zo'n taal correct zijn? En waarom zou het ons iets kunnen schelen, aangezien we niet kunnen begrijpen wat deze zinnen betekenen?wat is het punt voor ons om het te gebruiken om te proberen de werkelijkheid te beschrijven zoals het op zichzelf bij hen is? Kunnen we zelfs een idee krijgen van het project om erachter te komen welke zinnen in zo'n taal correct zijn? En waarom zou het ons iets kunnen schelen, aangezien we niet kunnen begrijpen wat deze zinnen betekenen?wat is het punt voor ons om het te gebruiken om te proberen de werkelijkheid te beschrijven zoals het op zichzelf bij hen is? Kunnen we zelfs een idee krijgen van het project om erachter te komen welke zinnen in zo'n taal correct zijn? En waarom zou het ons iets kunnen schelen, aangezien we niet kunnen begrijpen wat deze zinnen betekenen?

Een voorbeelddebat met betrekking tot de onderwerpen die in deze paragraaf worden besproken, is de discussie of het mogelijk is dat de werkelijkheid op zich geen objecten bevat. Zie bijvoorbeeld (Hawthorne and Cortens 1995), (Burgess 2005) en (Turner 2011). Hier is het gebruik van een variabele en kwantificatorvrije taal zoals predikaatfunctielogica als de fundamentele taal een terugkerend thema.

4.6. De vorm van denken en de structuur van de werkelijkheid. (L4) voldoet aan (O3)

Een manier om logica te begrijpen is als de studie van de meest algemene vormen van denken of beoordelen, wat we noemden (L4). Een manier om ontologie te begrijpen is door het bestuderen van de meest algemene kenmerken van wat er is, ons (O3). Nu is er een opvallende overeenkomst tussen de meest algemene vormen van denken en de meest algemene kenmerken van wat er is. Neem een voorbeeld. Veel gedachten hebben een onderwerp waarvan ze iets prediceren. Wat er is, bevat individuen die eigenschappen hebben. Het lijkt erop dat er een soort overeenkomst is tussen gedachte en realiteit: de vorm van de gedachte komt overeen met de structuur van een feit in de wereld. En hetzelfde geldt voor andere vormen en structuren. Vraagt deze match tussen denken en de wereld om een substantiële filosofische verklaring? Is het een diepe filosofische puzzel?

Om het eenvoudigste voorbeeld te nemen, de vorm van onze subject-predikaatgedachten komt perfect overeen met de structuur van object-eigenschapfeiten. Als er een verklaring voor deze correspondentie moet worden gegeven, lijkt het erop dat dit op drie manieren kan: de vorm van denken verklaart de structuur van de werkelijkheid (een vorm van idealisme), of omgekeerd (een vorm van realisme), of misschien is er een gemeenschappelijke verklaring waarom er een overeenkomst tussen hen bestaat, bijvoorbeeld over een vorm van theïsme waarbij God een overeenkomst garandeert.

In eerste instantie lijkt het misschien duidelijk dat we moeten proberen een verklaring van de tweede soort te geven: de structuur van de feiten verklaart de vormen van onze gedachten die deze feiten vertegenwoordigen. En een idee voor zo'n verklaring doet zich voor. Onze geest ontwikkelde zich in een wereld vol objecten met eigenschappen. Als we voor deze verschillende feiten een afzonderlijke eenvoudige weergave zouden hebben, zou dit zeer inefficiënt zijn. Het is immers vaak hetzelfde object met verschillende eigenschappen en cijfers in verschillende feiten, en het is vaak dezelfde eigenschap die verschillende objecten hebben. Het is dus logisch om onze representaties van de objecten en de eigenschappen in verschillende delen op te splitsen en ze in verschillende combinaties weer samen te voegen in de representatie van een feit. En dus is het logisch dat onze geest zich ontwikkelde om object-eigendom feiten te representeren met subject-predikaat representaties. Daarom hebben we een geest wiens gedachten een vorm hebben die de structuur weerspiegelt van de feiten waaruit de wereld bestaat.

Dit soort uitleg is een leuke poging en aannemelijk, maar het is nogal speculatief. Dat onze geest zich op deze manier echt heeft ontwikkeld in het licht van die druk, is een vraag die niet gemakkelijk vanuit de fauteuil te beantwoorden is. Misschien hebben de feiten een andere structuur, maar onze vormen zijn dichtbij genoeg voor praktische doeleinden, dwz om te overleven en te bloeien. En misschien wordt de correspondentie wel verkregen, maar niet om deze grotendeels evolutionaire reden, maar om een andere, directere en meer filosofische of metafysische reden.

Om het verband anders uit te leggen, zou men de tegenovergestelde volgorde van verklarende prioriteit kunnen onderschrijven en beweren dat de vorm van denken de structuur van de wereld verklaart. Dit zou hoogstwaarschijnlijk leiden tot een soort idealistische positie. Het zou kunnen zeggen dat de algemene kenmerken van onze geest enkele van de meest algemene kenmerken van de werkelijkheid verklaren. De bekendste manier om zoiets te doen is die van Kant in de Critique of Pure Reason (Kant 1781/7). We kunnen het hier niet in detail bespreken. Deze strategie om de overeenkomst uit te leggen heeft het probleem uit te leggen hoe er een wereld kan zijn die onafhankelijk van ons bestaat en zal blijven bestaan nadat we zijn gestorven, maar niettemin wordt de structuur van deze wereld verklaard door de vormen van onze gedachten. Misschien kan deze route alleen worden genomen als men ontkent dat de wereld onafhankelijk van ons bestaat,of misschien zou je deze spanning kunnen laten verdwijnen. Daarnaast zou je moeten zeggen hoe de vorm van denken de structuur van de werkelijkheid verklaart. Zie (Hofweber 2018) voor een poging om dit te doen.

Maar misschien valt hier niet veel uit te leggen. Misschien heeft de werkelijkheid niet zoiets als een structuur die de vorm van onze gedachten weerspiegelt, althans niet op een bepaalde manier begrepen. Je zou kunnen stellen dat de waarheid van de gedachte "John rookt" niet vereist dat een wereld is opgesplitst in objecten en eigendommen, het vereist alleen een rokende John. En daarvoor is alleen een wereld nodig die John bevat, maar niet ook iets anders, de eigenschap van roken. Een structurele match zou dus minder veeleisend zijn, alleen een match tussen objecten en objectgeoriënteerde gedachten vereisen, maar geen verdere match. Een dergelijke opvatting zou in grote lijnen nominalistisch zijn over eigenschappen en is nogal controversieel.

Een andere manier waarop niets te verklaren valt, houdt verband met filosofische debatten over de waarheid. Als een correspondentietheorie van waarheid juist is, en als een zin dus waar is, moet deze overeenkomen met de wereld op een manier die de structuur weerspiegelt en delen van de zin goed afstemt op delen van de wereld, dan is de vorm van een ware zin zou in de wereld moeten worden weerspiegeld. Maar als, aan de andere kant, een coherentietheorie juist is, dan vereist de waarheid van een zin geen structurele overeenstemming met de wereld, maar slechts een coherentie met andere zinnen. Zie (Künne 2003) voor meer informatie over alle aspecten van de waarheid.

Of er al dan niet een substantiële metafysische puzzel bestaat over de overeenstemming van de vorm van gedachten en de structuur van de werkelijkheid, zal zelf afhangen van bepaalde controversiële filosofische onderwerpen. En als er hier een puzzel is, is het misschien een triviale of misschien wel behoorlijk diep. En zoals gebruikelijk in deze delen van de filosofie, is hoe groot een vraag is, op zichzelf een moeilijke vraag.

5. Conclusie

Met de vele opvattingen over logica en de vele verschillende filosofische projecten onder het kopje ontologie, zijn er veel problemen die op het snijvlak van deze gebieden staan. We hebben er een aantal hierboven aangestipt, maar er zijn er nog meer. Hoewel er geen enkel probleem is met betrekking tot de relatie tussen logica en ontologie, zijn er veel interessante verbindingen tussen die, sommige nauw verbonden met centrale filosofische vragen. De verwijzingen en links hieronder zijn bedoeld om een meer diepgaande bespreking van deze onderwerpen te geven.

Bibliografie

 • Barwise, J. en R. Cooper, 1981. 'Generalized Quantifiers in Natural Language', in Linguistics and Philosophy, 4: 159–219.
 • Blatti, S. en S. Lapointe (red.), 2016, Ontology after Carnap, Oxford: Oxford University Press
 • Boolos, G., 1998. Logic, Logic en Logic, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Burgess, J., 2005. 'Weg verklaard', herdrukt in zijn Mathematics, Models, and Modality, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 • Carnap, R., 1956a. Betekenis en noodzaak: een studie in semantiek en modale logica, Chicago: University of Chicago Press, 2e editie.
 • –––, 1956b. 'Empiricism, semantics, and ontology', in Carnap 1956a, pp. 203–221.
 • –––, 1963. 'Intellectual autobiography', in Schilpp 1963, pp. 3–84.
 • Davidson, D., 1967. 'The Logical Form of Action Sentences', in Davidson 1980.
 • –––, 1980. Essays on Actions and Events, Oxford: Oxford University Press.
 • Dorr, C., 2005. 'Waar we het niet mee eens zijn als we het niet eens zijn over ontologie', 'in Fictionalist Approaches to Metaphysics, Mark Kalderon (red.), Oxford: Oxford University Press, 234–286.
 • Engel, P., 1991. The Norm of Truth: een inleiding tot de filosofie van de logica, Toronto: University of Toronto Press.
 • Everett, A. en T. Hofweber (red.), 2000. Lege namen, fictie en de puzzels van niet-bestaan, Stanford: CSLI-publicaties.
 • Field, H., 2009. 'Wat is de normatieve rol van logica?', 'The Proceedings of the Aristotelean Society, LXXXIII: 251–268.
 • Fine, K., 2002. The Limits of Abstraction, Oxford: Oxford University Press.
 • –––, 2009. 'De kwestie van de ontologie', in Metametaphysics, D. Chalmers, D. Manley en R. Wasserman (red.), Oxford: Oxford University Press
 • Fodor, J., 1975. The Language of Thought, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Frege, G., 1884. Die Grundlagen der Rekenen: eine logisch-filosofische Untersuchung zum Begriff der Zahl, Breslau: w. Koebner; vertaald door JL Austin als The Foundations of Arithmetic: A Logic-Mathematical Inquiry into the Concept of Number, Oxford: Blackwell, tweede herziene editie, 1974.
 • Goble, L., 2001. Filosofische logica, Oxford: Blackwell Publishers.
 • Gottlieb, D., 1980. Ontologische economie: vervangende kwantificering en wiskunde, Oxford: Oxford University Press.
 • Haack, S., 1978. Philosophy of Logics, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hacking, I., 1979. 'Wat is logica?', Journal of Philosophy, LXXVI (6): 285–319.
 • Hale, B. en C. Wright, 2001. The Reason's Proper Study, Oxford: Oxford University Press.
 • Harman, G., 1986. Change in View, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Hawthorne, J. en A. Cortens, 1995. 'Towards ontological nihilism', Philosophical Studies, 79 (2): 143–165.
 • Hirsch, E., 2011. Quantifier Variance and Realism: essays in Metaontology, Oxford: Oxford University Press.
 • Hofweber, T., 2000. 'Quantification and non-existent objects', in Everett en Hofweber 2000, pp. 249–274.
 • –––, 2005. 'Een puzzel over ontologie', Noûs, 39 (2): 256–283;
 • –––, 2009. 'Ambitieuze, maar bescheiden metafysica' in Metametaphysics, D. Chalmers, D. Manley en R. Wasserman (red.), Oxford: Oxford University Press
 • –––, 2016. Ontologie en de ambities van de metafysica, Oxford: Oxford University Press
 • –––, 2018. 'Conceptueel idealisme zonder ontologisch idealisme: waarom idealisme toch waar is', in Idealism: new essays in metaphysics, T. Goldschmidt en K. Pearce (red.), Oxford: Oxford University Press
 • Kant, I., 1781/7. Kritik der reinen Vernunft, verschillende vertalingen als Critique of Pure Reason.
 • Künne, W., 2003. Conceptions of Truth, Oxford: Oxford University Press.
 • Kraut, R., 2018. 'Three Carnaps on Ontology' in Blatti & Lapointe 2016, pp. 31-58.
 • Lambert, K., 2001. 'Gratis logica', in Goble 2001, pp. 258–279.
 • MacFarlane, J., 2002. 'Frege, Kant en de logica in de logica', The Philosophical Review, 111: 25–65.
 • Mauthner, IF, 1946. 'Een uitbreiding van Klein's Erlanger-programma: logica als invariantentheorie', American Journal of Mathematics, 68: 345–384.
 • Marcus, R., 1993. Modalities, Oxford: Oxford University Press.
 • Parsons, T., 1980. Niet-bestaande objecten, New Haven: Yale University Press.
 • Putnam, H., 1987. The Many Faces of Realism, La Salle: Open Court.
 • Quine, WV, 1948. 'Over wat er is', Review of Metaphysics, 2: 21–38; herdrukt in Quine 1980.
 • –––, 1951. 'Twee dogma's van empirisme', The Philosophical Review, 60: 20–43; herdrukt in Quine 1980.
 • –––, 1954. 'Kwantificering en het lege domein', Journal of Symbolic Logic, 19: 177–179.
 • –––, 1970. Philosophy of Logic, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • –––, 1980. Vanuit een logisch oogpunt, 2e editie, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Reid, S., 1995. Denkend aan Logic, Oxford: Oxford University Press.
 • Rosen, G., 1993. 'The Refutation of Nominalism (?)', Philosophical Topics, 21: 149–86.
 • Russell, B., 1905. 'Over aanduiding', Mind, 14: 479–493.
 • Schaffer, J., 2009 'Op welke gronden wat', in Metametaphysics, D. Chalmers, D. Manley en R. Wasserman (red.), Oxford: Oxford University Press
 • Schilpp, PA, 1963. De filosofie van Rudolf Carnap, La Salle: Open Court
 • Sider, T., 2009. 'Ontologisch realisme', in Metametaphysics, D. Chalmers, D. Manley, en R. Wasserman (red.), Oxford: Oxford University Press.
 • –––, 2011. Het schrijven van het boek van de wereld, Oxford: Oxford University Press.
 • Simons, P., 1987. Onderdelen: A Study in Ontology, Oxford: Oxford University Press.
 • Sosa, E., 1993. 'Het pragmatische realisme van Putnam', Journal of Philosophy, 90: 605–26.
 • –––, 1999. 'Existential Relativity', Midwest Studies in Philosophy, 22: 132–143.
 • Tarski, A., 1986. 'Wat zijn logische begrippen?', 'History and Philosophy of Logic', 7: 143–154.
 • Tennant, N., 1990. Natural Logic, 2e editie, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Thomasson, A., 2016. Ontologie gemakkelijk gemaakt, New York: Oxford University Press.
 • Turner, J., 2011. 'Ontological Nihilism,' Oxford Studies in Metaphysics (Volume 6), K. Bennett en D. Zimmerman (red.), Oxford: Oxford University Press, pp. 3–55.
 • van Benthem, J., 1986. Essays in Logical Semantics, Dordrecht: D. Reidel.
 • –––, 1989. 'Logische constanten in verschillende typen', Notre Dame Journal of Formal Logic, 30 (3): 315–342.
 • van Inwagen, P., 1998. 'Meta-ontology', Erkenntnis, 48: 233-250; herdrukt in van Inwagen 2001.
 • –––, 2001. Ontologie, identiteit en modaliteit, Cambridge: Cambridge University Press
 • Velleman, JD, 2000. 'On the Aim of Belief', hoofdstuk 11 van The Possibility of Practical Reason, Oxford: Oxford University Press.
 • Williamson, T., 1999. 'Een opmerking over waarheid, tevredenheid en het lege domein', Analyse, 59: 3–8.
 • Wright, C., 1983. Frege's Conception of Numbers as Objects, Aberdeen: Aberdeen University Press.
 • Yablo, S., 1998. 'Ligt de ontologie op een fout?', Proceedings of the Aristotelean Society, 72: 229–61.
 • Zalta, EN, 1983. Abstracte objecten: een inleiding tot de axiomatische metafysica, Dordrecht: D. Reidel.

Academische hulpmiddelen

sep man pictogram
sep man pictogram
Hoe deze vermelding te citeren.
sep man pictogram
sep man pictogram
Bekijk een voorbeeld van de PDF-versie van dit item bij de Vrienden van de SEP Society.
inpho icoon
inpho icoon
Zoek dit itemonderwerp op bij het Internet Philosophy Ontology Project (InPhO).
phil papieren pictogram
phil papieren pictogram
Verbeterde bibliografie voor dit item op PhilPapers, met links naar de database.

Andere internetbronnen

 • The Theory of Abstract Objects, schets van Edward N. Zalta's systematische formele ontologie.
 • Buffalo Ontology Site.
 • Empirisme, semantiek en ontologie. Online versie van het beroemde essay van Carnap, in HTML opgemaakt door Andrew Chrucky
 • Rudolf Carnap, Internet Encyclopedia of Philosophy artikel over Carnap.
 • Frege, Gottlob, Grundlagen der Arithmetik (in het Duits) (PDF), het origineel van wat wordt vertaald als de grondslagen van de rekenkunde.

Aanbevolen: