Fictie

Inhoudsopgave:

Fictie
Fictie
Video: Fictie
Video: Fictie en non-fictie 2023, Februari
Anonim

Fictie

Voor het eerst gepubliceerd op vr 30 maart 2007

Voorlopig kan het fictionalisme over een vertooggebied, zoals ethiek of wiskunde, worden gekarakteriseerd als de opvatting dat binnen dat vertoog gemaakte beweringen niet het best worden gezien als gericht op letterlijke waarheid, maar beter worden beschouwd als een soort 'fictie'. Zoals we zullen zien, is deze eerste karakterisering van het fictionalisme op verschillende manieren ruw. Maar het is een nuttig vertrekpunt.

Dit item is verdeeld in vijf hoofdsecties. Het eerste deel bevat een kort overzicht van fictieve opvattingen. In het tweede deel wordt nauwkeuriger beschreven wat voor verschillende fictionalistische stellingen er zijn. In de derde en vierde paragraaf worden belangrijke argumenten voor en tegen het fictionalisme kort samengevat. Het vijfde deel is gewijd aan een algemenere discussie over de filosofische betekenis van fictionalisme.

 • 1. Beknopte geschiedenis en overzicht
 • 2. Enkele kwalificaties en onderscheidingen

  • 2.1 Taal en ontologie
  • 2.2 Hermeneutisch en revolutionair fictionalisme
  • 2.3 Betekenis versus gebruik
  • 2.5 Attitudes
 • 3. Argumenten voor fictie

  • 3.1 Via eliminativistisch antirealisme
  • 3.2 Het orakel
  • 3.3 De paradox van het bestaan
  • 3.4 Analogieën met een onomstreden niet-letterlijk discours
 • 4. Argumenten tegen fictie

  • 4.1 Het fenomenologische bezwaar
  • 4.2 Kan fictie de goederen leveren?
  • 4.3 Kritiek op systematiek
  • 4.4 De rijzende zon en de gemiddelde man
  • 4.5 Filosofie van taalproblemen
  • 4.6 Oude problemen in nieuwe flessen?
  • 4.7 Het bezwaar van Brock-Rosen
 • 5. Betekenis
 • Bibliografie
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Beknopte geschiedenis en overzicht

Enkele historisch belangrijke voorlopers van het moderne fictionalisme zijn Jeremy Bentham (1932), Hans Vaihinger (1911) en, specifiek in het morele geval, Nietzsche. Voltaires beroemde "Als God niet bestond, zou het nodig zijn hem uit te vinden" kan worden gezien als een fictieve houding tegenover theïsme. Bovendien geeft Berkeleys advies om met de geleerde te denken en met de vulgaire bron te spreken een fictionalistische houding uit (uit § 51 van A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, waarbij hij zijn immaterialisme verdedigt tegen de beschuldiging dat het niet past bij de manier waarop we spreken). Onder nog eerdere voorgangers hebben we het pyrronisme (zie Sextus Empiricus, "Outlines of Skepticism", (2000)). Pierre Duhem (1913) stelt dat de dominante kijk op astronomie vóór de komst van de moderne natuurkunde was dat een fictionalistische houding passend was.Voor enige bespreking van deze historische voorlopers, zie Gideon Rosen (2005) (voor een bespreking van Pyrrhonism, the early history of astronomy, and Bentham), Arthur Fine (1993) (voor een bespreking van Vaihinger) en Nadeem Hussain (2007) (voor een bespreking van Nietzsche en andere 19e-eeuwse Duitse filosofen met fictieve neigingen).

Hartry Field (1980 en 1989), Joseph Melia (bijv. 2000), Mark Balaguer (bijv. 1998) en Stephen Yablo (zie vooral 2000, 2000a, 2001 en 2002) hebben de afgelopen tijd het fictionalisme over wiskundig discours verdedigd; Bas van Fraassen (1980) verdedigde een versie van het fictionalisme over wetenschappelijke theorieën; Richard Joyce (2001, 2005), Mark Kalderon (2005a) en Daniel Nolan, Greg Restall en Caroline West (2005) hebben het morele fictionalisme verdedigd; Kendall Walton (1985, 1990, 2000), Mark Crimmins (1998), Stuart Brock (2002), Mark Balaguer (1998a), Anthony Everett (2005) en Frederick Kroon (2000, 2004) fictie over zaken als negatieve existentials, identiteit uitspraken, propositionele attitudeverslagen en fictieve personages; Peter van Inwagen (1990) en Cian Dorr en Gideon Rosen (2002) fictie over het gewone objectendiscours;James Woodbridge (2005) fictie over waarheid; en DM Armstrong (1989), Gideon Rosen (1990), John Nolt (1986), Seahwa Kim (2005) en John Divers (1999) modal fictionalisme. (Zie de bibliografie voor verdere referenties.)

2. Enkele kwalificaties en onderscheidingen

Bovenstaande karakterisering van het fictionalisme behoeft kwalificatie en aanvulling. In deze sectie wordt meer precisie gegeven.

2.1 Taal en ontologie

Een eerste cruciaal onderscheid is tussen een taalkundige en een ontologische scriptie. De linguïstische stelling is, ruwweg, die hierboven reeds is uitgedrukt, volgens welke uitspraken van zinnen van het discours niet het beste kunnen worden gezien als pogingen om te zeggen wat letterlijk waar is, maar als een of andere nuttige fictie. De ontologische stelling is daarentegen de stelling dat de voor het discours kenmerkende entiteiten niet bestaan ​​of de ontologische status hebben van fictieve entiteiten. Men kan de taalkundige stelling omarmen zonder de ontologische stelling te omarmen, en vice versa.

Vaak worden de scripties samen uitgevoerd. Nolan, Restall en West (2005) zeggen bij het introduceren van fictionalisme: “De eenvoudigste fictieve benadering van een verhandeling veronderstelt dat bepaalde beweringen in dat betoog letterlijk vals zijn, maar desalniettemin de moeite waard om in bepaalde contexten te worden geuit, aangezien de pretentie dat dergelijke beweringen waar zijn, is de moeite waard voor verschillende theoretische doeleinden”. (De complicatie die ze introduceren is dat sommige fictionalisten eenvoudigweg agnostisch zijn over de relevante beweringen.) Zoltán Szabó (2001) zegt, bij het karakteriseren van fictionalisme: “Een fictionalist zijn over F s is te denken dat onze naïeve houding ten opzichte van F-discours is slechts halverwege juist: we hebben gelijk als we denken dat we echte enkelvoudige termen gebruiken die beweren te verwijzen naar F s, maar verkeerd als we denken dat ze er daadwerkelijk in slagen te verwijzen.Bij het aangaan van F-discours glippen we onbedoeld in fictief gepraat '. De reden dat de taalkundige en ontologische scripties vaak samen worden uitgevoerd, is dat de taalkundige scriptie vaak wordt ingegeven door ontologische bekommernissen. Iemand die nominalist is, kan zich op die grond bijvoorbeeld aangetrokken voelen tot fictie over wiskundig discours.

De focus in deze inzending zal voornamelijk liggen op de taalkundige scriptie. De ontologische stelling zou kunnen worden gehouden door iemand die meent dat we beter af zijn met het simpelweg verlaten of verwerpen van het doeldiscours, en dat is geen uitgesproken fictieve stelling.

Verschillende soorten ontologische bekommernissen motiveren verschillende fictieve stellingen. In een geval als dat van de wiskunde gaat het om het bestaan ​​van een bepaald soort object. Het lijkt erop dat wiskundige zinnen die letterlijk worden begrepen voor de waarheid een bepaald soort object vereisen waarvan het bestaan ​​- zo gaat de zorg - problematisch is. In een geval als bijvoorbeeld dat van de ethiek is de bezorgdheid anders. De zorg is ontologisch - hoe kunnen er zoiets zijn als morele vereisten? - maar we hebben het niet direct over een bepaald type object. Over de verschillende varianten van het fictionalisme veralgemeend, zal ik zeggen dat de ontologische zorg de ontologische verplichtingen van de relevante zinnen betreft wanneer ze letterlijk worden genomen. De formulering suggereert dat de zorg betrekking heeft op het eerste geval: een zogenaamd problematisch soort object. Maar zoals ik het hier van plan ben,het omvat ook het tweede type zaak.

2.2 Hermeneutisch en revolutionair fictionalisme

Een tweede onderscheid is tussen hermeneutisch en revolutionair fictionalisme. [1] Hermeneutisch fictionalisme over een betoog D is een stelling over de werkelijke aard van het betoog: volgens hermeneutisch fictionalisme mikken we eigenlijk niet op de letterlijke waarheid, maar verschijnen of doen we alsof we dat doen. Revolutionair fictionalisme houdt daarentegen vol dat wanneer we ons bezighouden met D, we alleen zulke beweringen moeten doen alsof, of dat het punt van ons bezighouden met D zou worden bereikt door beweringen te doen alsof. Het is duidelijk dat hermeneutisch en revolutionair fictionalisme verschillende stellingen zijn en afzonderlijk moeten worden beoordeeld. In de rest van de discussie in paragraaf 2 zal ik me openlijk richten op hermeneutisch fictionalisme. Ik vertrouw erop dat het eenvoudig zal zijn om te zien hoe de punten generaliseren naar revolutionair fictionalisme.

2.3 Betekenis versus gebruik

De meeste hermeneutische fictionalisten over een bepaalde verhandeling zijn van mening dat, hoewel we normaal gesproken zinnen in de verhandeling uitspreken in een fictieve geest, we deze zinnen letterlijk zouden kunnen en misschien ook wel zouden gebruiken. Een wiskundige fictionalist zou bijvoorbeeld typisch stellen dat wanneer we zeggen "er zijn priemgetallen" in gewone contexten, we dit in een fictieve geest bedoelen, maar voegen eraan toe dat wanneer we dit zeggen in de filosofiekamer, we soms letterlijk willen spreken. Maar je kunt je in ieder geval een ander soort hermeneutisch fictionalisme voorstellen. Neem het discours over fictieve personages. Een naam als 'SpongeBob' wordt voor het eerst geïntroduceerd met het oog op het vertellen van verhalen en voor het maken van interne beweringen in het verhaal, bijvoorbeeld de bewering dat SpongeBob in een ananas onder de zee leeft.Maar er bestaat onenigheid over het juiste verslag van het gebruik van namen van fictieve entiteiten, buitensporige, niet-verhaalvertellende contexten, bijvoorbeeld in "SpongeBob is een beter rolmodel dan Superman". Sommige filosofen zijn van mening dat dit 'extrafictieve' gebruik van fictieve namen aantoont dat 'SpongeBob' een verwijzing heeft buiten de fictie (bijvoorbeeld dat het verwijst naar een abstracte entiteit). Anderen zijn van mening dat 'SpongeBob' weliswaar zinvol kan worden gebruikt in dergelijke contexten, maar dat het in dergelijke contexten niet meer is dan een niet-verwijzende lege naam, naast 'Zeus' en 'Vulcan'. Maar we kunnen ons een derde soort opvatting voorstellen, volgens welke namen van fictieve personages als het ware alleen betekenis hebben in de fictie. Iedereen die zich tot zo'n mening aangetrokken voelt, moet een bijzonder verhaal vertellen over schijnbaar buitensporige waarheden (Brock 2002). Evenzo, en terugkomend op het fictionalisme,men kan zich een fictionalist voorstellen over een of ander betoog dat ontkent dat de relevante zinnen zelfs zinvol kunnen worden gebruikt buiten de pretentie; die meent dat de zinnen alleen voor schijndoeleinden zijn bestemd.

Het uitzicht klinkt misschien vergezocht. Maar Yablo komt dicht bij het suggereren van een dergelijke visie als hij in (1998) zegt dat hij, na gemotiveerd fictionalisme over het gebruik van namen van steden, niet weet wat het zou zijn om "Chicago bestaat" meer letterlijk te gebruiken dan hij doet het al. Laten we het fictionalisme noemen volgens welke er een letterlijk gebruik is van de zinnen in kwestie waarmee het gewone gebruik contrasten gebruikt, het fictionalisme; noem de andere betekenis fictionalisme. Het onderscheid komt mogelijk overeen met het onderscheid van Woodbridge (2005) tussen extrinsieke en intrinsieke pretentie. Woodbridge is van mening dat wat extrinsieke pretentie kenmerkt, is dat we de uiting letterlijk kunnen nemen, terwijl in gevallen van intrinsieke pretentie "de pretentie een integraal onderdeel is van de uiting die überhaupt iets zegt".Gebruik van fictie is verreweg de meest voorkomende doctrine. Maar het is vermeldenswaard dat het ook fictie betekent, zowel omdat sommige fictionalisten het lijken te omarmen, als omdat het onderscheid relevant zal zijn voor enkele van de argumenten tegen fictionalisme.

In navolging van Yablo (2001) kunnen we onderscheid maken tussen de volgende fictieve opvattingen (ongeveer X s):

Instrumentalisme: de spreker beweert niets 'echt', hij doet alleen maar alsof hij dat doet.

Meta-fictionalisme: de spreker stelt 'echt' dat volgens een bepaalde fictie de X's zo en zo zijn.

Object-fictionalisme: de spreker beweert 'echt' dat de wereld in een bepaalde toestand verkeert, namelijk de toestand waarin hij moet zijn om het waar te maken in de relevante fictie dat de X's zo en zo zijn.

Figuralisme: de spreker stelt 'echt' dat iets in een bepaalde staat verkeert, maar misschien niet de wereld; de X's fungeren als representatieve hulpmiddelen in een figuurlijke beschrijving van de Y's, waarbij de Y's zelf representatieve hulpmiddelen kunnen zijn die worden aangeroepen om ons te helpen nog meer objecten te beschrijven.

(Vergelijk ook de catalogus van fictieve opvattingen in Kalderon (2005a), hoofdstuk 3.)

Een breder onderscheid is dat tussen wat contentfictionalisme kan worden genoemd en force fictionalisme. De inhoudsfictionalist stelt dat in (gewone) uitspraken van D enige inhoud wordt beweerd, maar wat wordt beweerd is iets anders dan hun letterlijke inhoud. De krachtfictionalist is van mening dat de inhoud uitgedrukt in een (gewone) zin van een zin van D niet wordt beweerd: in plaats daarvan wordt een andere spraakhandeling uitgevoerd. Instrumentalisme is een vorm van dwangfictionalisme. De andere vormen van fictionalisme zijn in eerste instantie vormen van contentfictionalisme. Merk op dat inhoud en gedwongen fictie gecombineerd kunnen worden. Een fictionalist kan stellen dat in een (gewone) zin van D de letterlijke inhoud van de zin wordt overgebracht, maar niet wordt beweerd, maar die ook meent dat een andere inhoud dan de letterlijke inhoud wordt beweerd.Dit is zelfs een nogal natuurlijke opvatting: in een gewone uitspraak van een zin van D doet de spreker alsof het waar is wat de letterlijke inhoud van de zin is, en daarmee beweert ze iets anders dan de letterlijke inhoud.

Soms wordt er bij het bespreken van het fictionalisme van uitgegaan dat het fictionalisme van de meta-fictionalistische variant zou moeten zijn. Dit is een vergissing. Er zijn bezwaren tegen metafictionalisme die niet generaliseren naar andere fictionalistische stellingen. Joyce (2005) benadrukt dat metafictionalisme niet voldoende onderscheid maakt tussen het vertellen van een verhaal en het beschrijven van een verhaal. Wanneer we ons bezighouden met fictie, doen we het eerste, maar de metafictionalist beweert dat we het laatste doen. Yablo (2001) benadrukt, in het geval van wiskundig fictionalisme, dat wanneer we normaal gesproken wiskundige zinnen gebruiken, we iets apriori en noodzakelijk lijken te beweren, maar het lijkt niet apriori en noodzakelijk dat volgens de fictie van standaard wiskunde de dingen zo staan -en dus. In het algemeen dwingt meta-fictionalisme de aandacht naar de "volgens de fictie …" -operator,maar de problemen die zich voordoen zijn niet relevant voor een van de andere fictieve opvattingen. (Zie Kim (2005) voor een bespreking van enkele van de mogelijke problemen die zich voordoen, die bijvoorbeeld te maken hebben met het voorwaardelijk bestaan ​​van ficties.)

2.5 Attitudes

Er moeten ook verschillen worden gemaakt met betrekking tot welke mentale houding de hermeneutische fictionalist over een verhandeling die D zegt te hebben over uitingen binnen D. Zoals de naam 'fictionalisme' aangeeft, wordt vaak gezegd dat de houding de houding is die we hebben tegenover paradigmatische gevallen van fictie - vandaar de naam 'fictionalisme'. (Onze doeleinden om de houding aan te nemen kunnen in het geval van een paradigmatisch geval van fictie anders zijn dan in het geval van een van de verhandelingen die hier worden besproken. Maar dat is anders.) Er wordt ook vaak gezegd dat de houding die van pretentie of -geloven. Degenen die D vergelijken met schijngeloof, vertrouwen normaal gesproken op het verslag van schijngeloof van Walton (1990, 1993). Yablo's (bijv. 1998, 2001, 2002) hermeneutisch fictionalisme wordt bijvoorbeeld sterk beïnvloed door Walton's schijnvertoning.De weergave van Yablo-Walton is nuttig verdeeld in twee delen. Ten eerste worden de uitspraken binnen D vergeleken met metaforische uitspraken. Ten tweede wordt een voorwendsel van metafoor gegeven.

Het is duidelijk dat er mogelijkheden zijn tussen de extreem-fictieve opvatting dat D het beste wordt gegeven met een metafoor / pretentie-verslag en de extreem-realistische opvatting dat gewone beweringen binnen D gericht zijn op letterlijke waarheid. (i) Van Fraassen (1980), die het wetenschappelijke discours bespreekt, benadrukt dat onze houding ten opzichte van onze beste theorie-theoriewereld 'acceptatie' is of kan zijn, eerder dan overtuiging, waarbij acceptatie een houding is die niet overtuigend is. (ii) Yablo (2006) heeft de mogelijkheid onderzocht dat we bij het aangaan van een wiskundig discours veronderstellen dat er wiskundige entiteiten bestaan. (En hoewel het mogelijk is om vooronderstelling te assimileren om te doen alsof, is een dergelijke assimilatie geen onderdeel van Yablo's officiële verhaal.) Vergelijk hier ook Hinckfuss (1993). (iii) Een suggestie ontwikkeld in Eklund (2005) is dat als het gaat om een ​​verscheidenheid aan zinnen die we gebruiken,we zijn vaak gewoon onverschillig voor sommige implicaties van wat ze uitdrukken: de fictionalist kan hierop een beroep doen en zeggen dat we onverschillig staan ​​voor de existentiële implicaties van wiskundige uitspraken in de echte wereld. Hoe verder we afwijken van paradigmatisch fictionalistische stellingen, die discours D duidelijk in verband brengen met fictie of pretentie, hoe twijfelachtiger het wordt of de besproken standpunten echt het label "fictionalisme" verdienen. Maar aantoonbaar delen alle stellingen op de lijst de belangrijkste attracties van paradigmatische versies van fictionalisme. (iv) Walton zelf houdt vol dat zelfs als hij een schijnvertoning geeft, de bewering niet is dat sprekers zelf actief met schijnvertoning bezig zijn. Om een ​​schijnvertoning correct te laten zijn over de uitspraken van een bepaalde spreker, is het voldoende dat de spreker deelneemt aan een vertoog (1993, 406-11).Vergelijk hier ook de opmerkingen van Crimmins '(1998) over' oppervlakkige pretentie '. Crimmins benadrukt dat, ondanks zijn pretentie, "we een manier van spreken instellen, geen fantasiewereld schilderen".

3. Argumenten voor fictie

Gezien de verscheidenheid aan fictionaliteiten is het moeilijk om een ​​beknopt overzicht te geven van de argumenten voor en tegen fictionalisme simpliciter. In deze paragraaf geven we een overzicht van bepaalde fictie-relevante argumenten, samen met opmerkingen over welke vormen van fictie deze argumenten beweren te rechtvaardigen. Het overzicht richt zich op argumenten die beloven relevant te zijn voor het fictionalisme als een algemene filosofische strategie, in plaats van argumenten die op zijn best relevant zijn voor het fictionalisme over een specifiek onderwerp.

3.1 Via eliminativistisch antirealisme

Een historisch belangrijk argument voor fictionalisme luidt als volgt. Stel dat er een onafhankelijk argument is voor wat we eliminativistisch antirealisme kunnen noemen over een bepaald discours (of het nu een wiskundig discours is, of een moreel discours, of….): Een argument dat de atoomzinnen van het discours allemaal vals zijn (of misschien zijn de waarheid waardeloos), hetzij omdat de karakteristieke objecten van het betoog niet bestaan ​​- er zijn geen cijfers - of omdat de karakteristieke predikaten ervan niet zijn geïndiceerd - niets klopt, is goed, enz. Dit eliminativistische antirealisme dreigt gewone sprekers van massaal te veroordelen, wijdverbreide fout. Dit wordt vaak beschouwd als een serieuze kost. Hier komt het fictionalisme te hulp: als we veronderstellen dat de uitspraken in kwestie in een fictieve geest zijn gedaan,dan elimineert het eliminativistische antirealisme over (zeg maar) wiskunde geen gewone sprekers van enorme fouten.

Zoals uiteengezet, is dit een argument voor hermeneutisch fictionalisme. Revolutionair fictionalisme, dat tot doel heeft een doel voor wiskundig betoog veilig te stellen dat zelfs kan dienen als wiskundige entiteiten niet bestaan, zou de dreiging die de eliminativistische antirealist van gewone sprekers zou zeggen, niet willen afwenden dat ze een enorme fout maken. Maar er is een argument dichtbij voor revolutionair fictionalisme. Het gaat als volgt: eliminativistisch antirealisme dreigt serieuze kosten met zich mee te brengen. Als er door de lichten van onze wiskundige filosofie geen wiskundige entiteiten zijn, lijkt het erop dat het wiskundige discours moet worden verlaten (omdat wiskundige uitspraken systematisch onjuist zijn): zo'n discours kan niet de moeite waard zijn. Hier komt het revolutionaire fictionalisme te hulp:Zolang er een zinvol doel van wiskundig discours is, ondanks het feit dat wiskundige entiteiten niet bestaan, hoeft het wiskundige discours niet te worden opgegeven.

Bekijk enkele specifieke voorbeelden om de potentiële betekenis van revolutionair fictionalisme beter te begrijpen. Ten eerste Joyce (2005) over moreel fictionalisme. Joyce vertrekt van de veronderstelling dat morele zinnen, wanneer ze letterlijk worden genomen, systematisch niet waar zijn, en wil aantonen dat het nog steeds praktisch nuttig kan zijn om te doen alsof dat niet zo is. Joyce vraagt ​​eerst wat de voordelen zijn om te geloven dat sommige handelingen moreel juist zijn en andere moreel verkeerd, en denkt dat zelfs als een dergelijke overtuiging onjuist is, het waardevol kan zijn: 'De onderscheidende waarde van categorische imperatieven is dat ze berekeningen tot zwijgen brengen. Op deze manier werken morele overtuigingen om zelfbeheersing tegen praktische irrationaliteit te versterken”(301). Het basisidee is dat om prudentiële redenen, in wezen redenen zoals voorgesteld door Hobbes en Hume,men dient te handelen in overeenstemming met vermeende morele vereisten ("de angst voor straf, het verlangen naar een voortdurende gunstige relatie, de motivatie om een ​​goede reputatie te behouden, het simpele feit dat men in het algemeen zijn medemensen leuk vindt, …"). Maar ware het niet voor de morele overtuigingen, dan zou men nog steeds verleid kunnen worden door de voordelen op korte termijn van immoreel handelen. Joyce, die zich tot moreel fictionalisme wendt, denkt dat de schijn dat morele eigenschappen worden geïnstantieerd, dezelfde voordelen kan hebben als het oprechte geloof dat ze zijn. Over het algemeen kunnen ficties echte emoties veroorzaken die motiverende effecten hebben. Joyce merkt op: "Menselijke motivatie wordt vaak effectiever opgewekt door mentale beelden dan door mentale berekening". Beschouw ten tweede het revolutionaire fictionalisme van Field (1980, 1989) in de filosofie van de wiskunde. Op het veld's mening dat de functie van wiskunde is om gevolgtrekkingen van bepaalde empirische en nominalistisch aanvaardbare verklaringen aan anderen te vergemakkelijken. Een wiskundige theorie kan deze functie vervullen zolang het conservatief is, waarbij een wiskundige theorie T conservatief is als, ruwweg, voor elke nominalistische theorie N, T + N geen gevolgen heeft voor de ontologie van N die niet de gevolgen zijn van N alleen. Het belangrijke punt is dat een wiskundige theorie niet waar hoeft te zijn om op deze manier nuttig te zijn. In beide gevallen is de veronderstelde les uit de gemaakte overwegingen dat pretentie ons zou dienen, evenals echt geloof of echte bewering in deze verhandelingen.Een wiskundige theorie kan deze functie vervullen zolang het conservatief is, waarbij een wiskundige theorie T conservatief is als, ruwweg, voor elke nominalistische theorie N, T + N geen gevolgen heeft voor de ontologie van N die niet de gevolgen zijn van N alleen. Het belangrijke punt is dat een wiskundige theorie niet waar hoeft te zijn om op deze manier nuttig te zijn. In beide gevallen is de veronderstelde les uit de gemaakte overwegingen dat pretentie ons zou dienen, evenals echt geloof of echte bewering in deze verhandelingen.Een wiskundige theorie kan deze functie vervullen zolang het conservatief is, waarbij een wiskundige theorie T conservatief is als, ruwweg, voor elke nominalistische theorie N, T + N geen gevolgen heeft voor de ontologie van N die niet de gevolgen zijn van N alleen. Het belangrijke punt is dat een wiskundige theorie niet waar hoeft te zijn om op deze manier nuttig te zijn. In beide gevallen is de veronderstelde les uit de gemaakte overwegingen dat pretentie ons zou dienen, evenals echt geloof of echte bewering in deze verhandelingen.de veronderstelde les uit de overgelegde overwegingen is dat pretentie ons zou dienen, evenals echt geloof of echte bewering in deze verhandelingen.de veronderstelde les uit de overgelegde overwegingen is dat pretentie ons zou dienen, evenals echt geloof of echte bewering in deze verhandelingen.

Merk op dat dit eerste argument voor fictionalisme slechts een indirect argument is voor de opvatting. Er staat dat als we reden hebben om eliminativistisch antirealisme over D te omarmen, dan zou fictie over D ook aantrekkelijk moeten zijn. Het argument is niet eens bedoeld om de intrinsieke verdiensten van het fictionalisme aan te pakken.

3.2 Het orakel

Stel dat een wezen waarvan je denkt dat het een alwetend Oracle is, je vertelde dat er in feite geen abstracte entiteiten zijn; u gaat deze bewering geloven. Zou je niet blijven praten zoals voorheen? Inclusief zinnen als "er is een even priemgetal" en andere schijnbaar begaanbare zinnen? En zou er bij wijze van spreken iets anders zijn of voelen over uw gebruik van deze zinnen?

Als het oordeel is dat we deze zinnen echt zouden blijven gebruiken zoals voorheen en niets anders zou lijken over ons gebruik ervan, dan hebben we hier een argument voor hermeneutisch fictionalisme. Zeker na de aankondiging van het orakel zetten we ons niet langer in voor het bestaan ​​van abstracte entiteiten. Maar als we gewoon doorgaan zoals voorheen, hebben we ons dus ook niet eerder gecommitteerd.

Het Oracle-argument komt naar voren in discussies over abstracte objecten. Maar de strategie is in principe duidelijk generaliseerbaar. Neem bijvoorbeeld de morele zaak. Stel dat een orakel je zou vertellen dat er eigenlijk geen morele feiten zijn. Er kan worden gesteld dat dit er niet toe zou leiden dat u uw praktijk van het maken van morele beweringen zou veranderen. Men kan aanvoeren dat de zaak analoog is aan de wiskundezaak.

Drie korte opmerkingen over het Oracle-argument zijn op hun plaats. Ten eerste gaat het Oracle-argument ervan uit dat de ontologische verbintenissen van de beweringen van een spreker transparant zijn voor de spreker. Het kan legitiem worden ontkend dat sprekers de relevante soort toegang hebben tot hun toezeggingen. Ten tweede benadrukt het Oracle-argument impliciet een belangrijk onderscheid. Fictie wordt vaak ingegeven door bezorgdheid over wat we wel en niet ontologisch toegewijd zijn. Maar waar moeten we ons op concentreren bij het peilen van onze ontologische verplichtingen - de overtuigingen die we hebben, of welke verplichtingen we aangaan in onze uitingen? Het Oracle-argument spreekt in de eerste plaats over welke verplichtingen we aangaan in onze uitingen: het spreekt niet rechtstreeks over de vraag wat de ontologische verplichtingen van onze overtuigingen zijn. Ten derde, zoals gezegd,het argument is duidelijk een argument voor hermeneutisch, niet revolutionair, fictionalisme.

(Het argument komt van Yablo (2000). Het gedachte-experiment zelf is oorspronkelijk van Burgess en Rosen (1997).)

3.3 De paradox van het bestaan

Hier is een soort puzzel of paradox die verschillende filosofen hebben benadrukt. Enerzijds lijken bestaansvragen moeilijk. De filosofische vraag of er abstracte entiteiten zijn, lijkt geen eenvoudig of triviaal antwoord toe te geven. Tegelijkertijd lijken er triviale argumenten te bestaan ​​die dit soort vragen bevestigend beantwoorden. Beschouw bijvoorbeeld het argument '2 + 2 = 4. Er is dus een getal dat, wanneer opgeteld bij 2, 4 oplevert. Dit is een getal. Er zijn dus cijfers 'of' Fido is een hond. Fido heeft dus de eigenschap een hond te zijn. Er zijn dus eigenschappen. ' Hoe los je deze paradox op? Een antwoord is: fictie aannemen. Het idee zou zijn dat we in de filosofiekamer niet fictief spreken, maar normaal gesproken wel. Dus in de filosofiekamer is de vraag naar het bestaan ​​van abstracte entiteiten moeilijk; daarbuiten,de vraag is eenvoudig. Wanneer een spreker gewoonlijk een zin uitspreekt die letterlijk een stelling uitdrukt die inhoudt dat er getallen zijn, is wat ze zegt juist, zolang er volgens de desbetreffende fictie getallen zijn. Maar wanneer ze dezelfde zin uitspreekt in de filosofiekamer, spreekt ze letterlijk en dan is wat ze beweert iets zeer onbeduidends. Het fictionalisme dat door deze redenering lijkt te worden ingegeven, is het gebruik van fictionalisme.Het fictionalisme dat door deze redenering lijkt te worden ingegeven, is het gebruik van fictionalisme.Het fictionalisme dat door deze redenering lijkt te worden ingegeven, is het gebruik van fictionalisme.

(Zie bv. Yablo (2000); Szabó (2001); Hofweber (2000). Van deze auteurs gebruikt echter alleen Yablo de paradox van het bestaan ​​om het fictionalisme te motiveren. Szabó en Hofweber stellen andere diagnoses.)

3.4 Analogieën met een onomstreden niet-letterlijk discours

Er kunnen drie overwegingen onder deze noemer worden genoemd.

(1) Onopvallende metaforen - metaforen die gemakkelijk onopgemerkt blijven - komen vrij vaak voor. Het zou ons dus niet verbazen als een of andere filosofisch interessante verhandeling doordrongen zou blijken te zijn van dergelijke metaforen. Beschouw de volgende lijst van Yablo (2000):

Ze hebben veel hindernissen op je pad gebracht, daar kan veel over worden gezegd, daar is geen precedent voor, iets zegt me dat je gelijk hebt, er zijn een aantal dingen die je beter niet kunt zeggen, er is iets dat ik vergat te vertellen namelijk. hoe het slot te bedienen, niets krijgt mijn geit zoveel als kauwgom in de klas, veel kan je voor mij doen, laten we de rode loper uitrollen, het laatste wat ik wil is …, hun mensen zijn in mijn aanzien gestegen, Ik heb haar in vertrouwen genomen, mijn geduld is bijna uitgeput, ik neem mijn risico, er is een spoor van verdriet in je ogen, een groeiend aantal van deze lekken is te herleiden tot het kantoor van Starr, ze heeft veel slimmeriken, laten we haal alles uit de kast, laten we doorgaan op de hierboven voorgestelde lijnen.

Het idee is dat de voorbeelden hier voorbeelden zijn van onopvallende metaforen. Maar als metaforen vaak zo onopvallend kunnen zijn, dan is misschien de niet-letterlijkheid van onze feitelijke uitspraken van D ook niet opdringerig. Wat Yablo hier zegt, is natuurlijk controversieel. Men kan volhouden dat sommige van Yablo's voorbeelden geen metaforen zijn maar idiomen. En men kan volhouden dat voor sommige van de voorbeelden de enige reden om ze als niet-letterlijk te beschouwen, voortkomt uit de overtuiging dat hun letterlijke waarheid metafysische absurditeiten vereist. Maar zolang er een behoorlijk aantal onopvallende metaforen zijn, heeft Yablo misschien een punt.

(2) Een van de manieren waarop fictionalisten proberen te pleiten voor hun doctrines, is door in beroep te gaan op gevallen waarin, naar men zegt, fictionalistische stellingen duidelijk waar zijn. Overweeg het eerste bewegingsdiscours. Sommige fictionalisten zijn van mening dat we graag dingen zeggen als "de zon komt op" en "die auto beweegt te snel", hoewel ze heel goed weten dat geen van beide zinnen letterlijk waar is in de relevante context van uiting. Het idee is dat voor de letterlijke waarheid van deze zinnen een Ptolemeïsch, absolutistisch wereldbeeld correct zou moeten zijn. Maar hoewel we deze zinnen gebruiken om beweringen te doen, geloven we natuurlijk niet dat dit soort wereldbeeld waar is, maar gaan we in plaats daarvan in een Ptolemeïsche en absolutistische fictie. Overweeg vervolgens uitdrukkingen van het formulier 'de gemiddelde F'. We spreken routinematig declaratieve zinnen met dergelijke uitdrukkingen in onderwerppositie;het lijkt erop dat als een dergelijke zin letterlijk waar zou zijn, er echt een gemiddelde F zou moeten zijn. Dit lijkt absurd. Het lijkt vreemd dat we ons vrolijk moeten inzetten voor zo'n absurditeit. Daarom wordt soms gesuggereerd dat hermeneutisch fictionalisme waar is voor het gebruik van deze uitdrukkingen.

(3) Zowel in (2000) als elders stelt Yablo een lijst op van analogieën tussen een onomstreden niet-letterlijk discours enerzijds en een discours over "platonische objecten" (PO's) - voor onze doeleinden kunnen we deze eenvoudig beschouwen als zou -zijn objecten rijp voor een fictieve behandeling [2] - aan de andere kant. Ik zal hier niet de hele lijst weergeven. Maar hier zijn enkele representatieve voorgestelde analogieën:

 • Parafrasabiliteit: MB's [wezens van metaforische schijn] zijn vaak weg te parafraseren zonder viltverlies van het onderwerp. 'Dat was haar eerste ontmoeting met het monster met groene ogen' gaat naar 'dat was haar eerste keer dat ze jaloers was'. 'Dat krijgt mijn geit echt' gaat naar 'dat irriteert me echt'.

  PO's zijn vaak weg te parafraseren zonder viltverlies van het onderwerp. 'Er is een mogelijke wereld met harige ezels' gaat naar 'harige ezels zijn mogelijk'. 'Ze deed het op de een of andere manier' gaat naar 'ze deed het op de een of andere manier'. Enzovoort.

 • Dwaasheid: MB's nodigen 'dwaze vragen' uit om gebieden te onderzoeken waar de schijngeloof niet op ingaat, we weten bijvoorbeeld hoe groot de gemiddelde ster is, maar waar bevindt hij zich? Je zegt dat je je lef hebt verloren, is het ingeleverd? Ben je van plan om het ongeschapen geweten van je ras in de smidse van onze ziel te laten vallen?

  PO's nodigen vragen uit die even dwaas zijn. Wat zijn de intrinsieke eigenschappen van de lege set? Kookt het water zelf heet? Zijn universalen volledig aanwezig in elk van hun instanties? Leiden relaties een verdeeld bestaan, verdeeld in hun relata?

Het is natuurlijk discutabel hoe precies deze analogieën zijn. Men kan redelijkerwijs vermoeden dat de bewering dat de zogenaamd dwaze vragen over PO's echt dwaas zijn, alleen filosofen met een bepaalde mentaliteit zal aanspreken.

4. Argumenten tegen fictie

Gebruik nu argumenten tegen het fictionalisme. Net als bij de argumenten voor fictionalisme, zal de focus liggen op argumenten die beloven relevant te zijn voor fictionalisme als een algemene metafysische strategie, in plaats van argumenten die hoogstens beloven relevant te zijn voor fictionalisme over een bepaald onderwerp. [3] Veel van de argumenten zijn primair gericht tegen het fictionalisme van de hermeneutische variëteit.

4.1 Het fenomenologische bezwaar

Het meest voor de hand liggende bezwaar tegen het fictionalisme is dat het duidelijk absurd lijkt om een ​​schijnbaar sober discours, zoals een wiskundig of modaal of moreel discours, te assimileren met schijngeloof en fictie. ("Wiskundig discours lijkt gewoon helemaal niet op cowboys en indianen.") Dit is een bezwaar dat specifiek gericht is tegen hermeneutisch fictionalisme; het is ronduit irrelevant, aangezien het gericht is tegen een revolutionaire fictionalist.

We hebben al enkele fictieve antwoorden op dit bezwaar gezien. Een antwoord (paragraaf 3.4) is dat we, afgezien van filosofisch interessante verhandelingen, vaker met schijngeloof en fictie bezig zijn dan we gewoonlijk denken. Een ander antwoord - gerelateerd aan het onderscheid gemaakt in paragraaf 2.5 - is dat er varianten van fictionalisme zijn die niet beweren dat er een nauwe analogie bestaat tussen het doeldiscours enerzijds en fictie en schijn anderzijds.

Er zijn pogingen gedaan om wat in wezen het fenomenologische bezwaar is, nauwkeuriger te maken. Jason Stanley heeft twee verwante bezwaren met betrekking tot de aard van de fictieve oproep tot pretentie. (i) De hermeneutische fictionalist zegt dat we ons bezighouden met schijn, waar het ons niet lijkt dat we zijn. Daarom zegt Stanley: “Als de hermeneutische fictionalist correct is, dan kan x de propositionele pretentie ten opzichte van een propositie verdragen, zonder dat deze in principe toegankelijk is voor x dat x de propositionele pretentie ten opzichte van die propositie draagt. Maar dit introduceert een nieuwe en vrij drastische vorm van mislukking van het gezag van de eerste persoon over de eigen mentale toestanden”. (ii) Door wat de fictionalist zegt,dezelfde psychologische mechanismen die bij schijngeloof betrokken zijn, zijn betrokken bij het begrijpen van het gebruik van een discours waarvan het fictionalisme waar is. Maar het lijkt erop dat dit om empirische redenen problematisch kan zijn. Autistische personen hebben problemen met schijn, dus volgens de hypothese van de fictionalist zouden ze ook problemen moeten hebben met het begrijpen van het gebruik van een discours waarvan het fictionalisme waar is. Maar autistische personen hebben geen problemen met wiskundig discours, modaal discours of discours over negatieve existentialen, etc.s hypothese zouden ze eveneens problemen moeten hebben met het begrijpen van het gebruik van een discours waarvan het fictionalisme waar is. Maar autistische personen hebben geen problemen met wiskundig discours, modaal discours of discours over negatieve existentialen, etc.s hypothese zouden ze eveneens problemen moeten hebben met het begrijpen van het gebruik van een discours waarvan het fictionalisme waar is. Maar autistische personen hebben geen problemen met wiskundig discours, modaal discours of discours over negatieve existentialen, etc.

4.2 Kan fictie de goederen leveren?

Ook al zijn er verschillende argumenten en motivaties achter het fictionalisme, één belangrijke motivatie is duidelijk de ontologische. Fictie over een discours D wordt vaak als aantrekkelijk gezien, juist omdat het belooft om anderszins potentieel ernstige filosofische problemen met betrekking tot de ontologie van D te omzeilen. Maar het fictionalisme kan als het ware deze belofte niet nakomen; of dat is een zorg. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe dit kan gebeuren.

Ten eerste is het discours volgens het fictionalisme over een gegeven vertoog in opvallende opzichten analoog aan paradigmatische gevallen van fictie. Dit zou ontologische voordelen hebben. Specifiek wordt verondersteld dat de entiteiten die kenmerkend zijn voor het relevante discours soms dezelfde ontologische status hebben als fictieve entiteiten. Maar als fictieve entiteiten op zichzelf problematisch zijn, dan wordt er niet veel gewonnen door deze beweging. Fictie over fictieve personages - zie bv. Ch. 10 van Walton (1990), Brock (2002) en Everett (2005) - is een poging om dit probleem te omzeilen.

Beschouw ten tweede het fictieve karakter van Peter van Inwagen (1990) over gewone objecten. Van Inwagen suggereert dat als we bijvoorbeeld zeggen: "Er is een tafel hier", we echt beweren dat het zoiets is: er zijn hier eenvoudig tafelmodellen gerangschikt. Sider (1993) merkt een probleem op: van Inwagen's parafrasestrategie veronderstelt dat er eenvoud is en niet smurrie (met andere woorden, het veronderstelt dat alle objecten uiteenvallen in minimale delen, 'eenvoud') en er is geen eenvoudige manier om het te herformuleren zoals om rekening te houden met de mogelijkheid van smurrie. Als het inderdaad vreemd lijkt dat we in ons alledaagse discours een voorkeur zouden moeten uiten voor de hypothese dat er macrofysische objecten zijn boven agnosticisme over de kwestie,het zou sowieso nog vreemder lijken als we in onze gewone praktijken een voorkeur zouden uiten voor de hypothese dat er simpele dingen zijn in plaats van smurrie. Vandaar dat Van Inwagen's fictionalisme de goederen niet lijkt af te leveren; of dat is de zorg.

4.3 Kritiek op systematiek

Een van de grootste zorgen die Stanley (2001) aandrukt met betrekking tot hermeneutisch fictionalisme, betreft systematiek (41). Neem het geval van wiskunde. Oneindig veel zinnen behoren tot het wiskundig discours, en bekwaam zijn in het wiskundig discours houdt in dat je de competentie hebt om deze oneindig veel zinnen te begrijpen. Standaardoverwegingen met betrekking tot de eindigheid van onze geest vereisen dat ons begrip van deze oneindig veel zinnen iets is dat we hebben dankzij ons begrip van een eindige reeks principes: een compositorische semantische theorie is vereist. Maar het is, vreest het, onduidelijk hoe een compositorische fictionalistische semantische theorie er mogelijk uitziet.

Yablo's (2001) reactie op het bezwaar is om te zeggen: “Er zijn soorten spraak die eindige wezens duidelijk begrijpen, maar waarvan de semantiek niet compositorisch lijkt. Men verwacht geen compositorische semantiek voor hyperbool, metonymie of ironie: men verwacht geen compositorische semantiek voor spraak die wordt bepaald door verschuivende vooronderstellingen. Op de een of andere manier begrijpen we het. Dit suggereert dat [hermeneutische fictionalistische] analyses gericht op soorten spraak die lijken op hyperbool, metonymie of etc. niet mogen worden gehouden aan de standaard van een sterke systematiek of buste”. Er is iets vreemds aan deze reactie. De reden waarom we geen compositorische semantiek voor hyberbole verwachten, is dat we helemaal geen semantiek voor hyperbool verwachten.We denken niet dat er bepaalde zinnen zijn die hyperbolische betekenissen hebben - wat dat ook zou zijn - maar eerder dat sommige zinnen soms hyperbolisch worden gebruikt. Toch zegt er iets over wat Yablo zegt. De analogie met hyperbool en ironie laat zien dat Yablo een gebruiksfictionalist is: zijn hypothese gaat niet over de soorten betekenissen die wiskundige zinnen hebben, maar over wat we gewoonlijk met wiskundige zinnen doen. Vanuit dit perspectief is de vraag naar een compositorische fictionalistische semantiek voor wiskundige zinnen misplaatst omdat de fictionalist helemaal geen semantiek voor wiskundige zinnen voorstelt.De analogie met hyperbool en ironie laat zien dat Yablo een gebruiksfictionalist is: zijn hypothese gaat niet over de soorten betekenissen die wiskundige zinnen hebben, maar over wat we gewoonlijk met wiskundige zinnen doen. Vanuit dit perspectief is de vraag naar een compositorische fictionalistische semantiek voor wiskundige zinnen misplaatst omdat de fictionalist helemaal geen semantiek voor wiskundige zinnen voorstelt.De analogie met hyperbool en ironie laat zien dat Yablo een gebruiksfictionalist is: zijn hypothese gaat niet over de soorten betekenissen die wiskundige zinnen hebben, maar over wat we gewoonlijk met wiskundige zinnen doen. Vanuit dit perspectief is de vraag naar een compositorische fictionalistische semantiek voor wiskundige zinnen misplaatst omdat de fictionalist helemaal geen semantiek voor wiskundige zinnen voorstelt.

Stanley bespreekt, en verwerpt, een antwoord op zijn betoog dat veel lijkt op het argument dat hier naar voren is gebracht. Hij overweegt de vraag of de fictionalist over D moet worden opgevat als een bewering over welke stelling werkelijk wordt uitgedrukt in een gewone uiting van een declaratieve zin van D, of liever gewoon een bewering over wat pragmatisch wordt gecommuniceerd. Blijkbaar stellend dat de fictionalist in het laatste geval van de haak raakt, brengt Stanley een aantal argumenten naar voren ten gunste van het eerste alternatief. Het onderscheid dat Stanley maakt, is echter duidelijk anders dan het onderscheid tussen de betekenis van fictionalisme en het gebruik van fictionalisme. Je kunt een fictief gebruiker zijn terwijl je ervan uitgaat dat je mening gaat over welke stelling wordt uitgedrukt in een gewone uiting van een relevante zin.Het is niet duidelijk waarom een ​​fictieve hypothese over welke stelling in een uiting wordt uitgedrukt, een verplichting tot een compositorische fictionalistische semantiek zou moeten opleggen.

Deze opmerkingen zijn niet bedoeld om aan te geven dat de wiskundige fictionalist ons geen systematisch verslag verschuldigd is van wat wordt gecommuniceerd door wiskundige zinnen. Het punt is alleen dat wat verschuldigd is, geen compositorische semantiek is. Yablo's analogie, hyperbool, kan worden gebruikt om het punt te maken, ondanks de duidelijke verschillen tussen deze zaak en de wiskundezaak. Het enige dat nodig is om hyperbool te begrijpen, is een gewone compositorische semantiek die de letterlijke betekenissen van de betrokken zinnen geeft, plus een algemeen principe dat de zinnen die letterlijk door de zinnen worden uitgedrukt, relateert aan de opgeblazen zinnen die de zinnen uitdrukken wanneer ze hyperbolisch worden gebruikt. Evenzogegeven gebruik van fictionalisme is alles wat nodig is om te begrijpen wat er wordt gecommuniceerd in gewone uitingen van wiskundige zinnen een gewone compositorische semantiek plus een principe, of een reeks principes, die de letterlijke inhoud van wiskundige zinnen koppelt aan wat de fictionalist zegt dat de uitspraken normaal gesproken overbrengen.

4.4 De rijzende zon en de gemiddelde man

Zoals hierboven opgemerkt, is een manier waarop fictionalisten proberen te pleiten voor hun doctrines, door een beroep te doen op gevallen waarin, naar men zegt, fictionalistische stellingen duidelijk waar zijn. Twee van zulke gevallen zijn bewegingsdiscours en spreken over 'de gemiddelde F'. In beide gevallen kan echter aannemelijk worden gemaakt dat de juiste aandacht voor de semantiek de bewering van de fictionalist ondermijnt.

Overweeg eerst uitdrukkingen van het formulier 'de gemiddelde F'. Critici, zoals Stanley (2001), benadrukken dat hoewel een term met de vorm 'de gemiddelde F' oppervlakkig een singuliere term lijkt, het op belangrijke manieren ook verschilt van paradigmatische singuliere termen. Vergelijk (de te volgen voorbeelden zijn afkomstig van Stanley (2001) wiens discussie op zijn beurt afhankelijk is van Higginbotham (1985)):

1a. De gemiddelde rode auto krijgt 2,3 tickets per jaar.

1b. De rode gemiddelde auto krijgt 2,3 tickets per jaar.

2a. De rood glimmende auto op de hoek heeft een lekke band.

2b. De glimmende rode auto op de hoek heeft een lekke band.

Zowel (2a) als (2b) zijn volkomen acceptabel. Maar hoewel (1a) acceptabel is, is (1b) duidelijk afwijkend. Op dit soort gronden redeneert Stanley dat de fictionalist geen steun kan ontlenen aan het voorbeeld. 'Gemiddeld' is geen regelmatig bijvoeglijk naamwoord en 'de gemiddelde F' functioneert niet semantisch zoals een gewone enkelvoudige term.

Draai naast bewegingsdiscours. Brendan Jackson (aanstaande) stelt dat elke verleiding om een ​​fictionalist te zijn over bewegingsdiscours voortkomt uit een te eenvoudige opvatting van de semantiek van de relevante zinnen. Vergelijken

(3) Europa is klein.

(4) Die mobiele telefoon is een beetje zwaar.

(5) De afstandsbediening bevindt zich links van de televisie.

(6) Een leeuw verbergt zich achter de struik.

Jackson merkt twee dingen op. Ten eerste zijn deze gevallen 'analoog aan wat er gebeurt als we typische bewegingsbeschrijvingen uitspreken. We kunnen al deze uitingen als onvolledig beschrijven, in de zin dat er een parameter is - een vergelijkingsklasse, een doel, een perspectief of een referentiekader - waarmee rekening moet worden gehouden als de uiting moet worden beschouwd als een mogelijke uiting true proposition, en toch bevat de uiting geen expliciet woord of zin die een waarde voor deze parameter specificeert”. En ten tweede zijn semantici het meestal eens over wat er in (3) - (6) gebeurt: de zinnen zijn gewoon contextgevoelig. Er is geen fictief voorstel nodig om uit te leggen waarom we in typische uitingen daarvan iets waars uitdrukken. Volgens Jackson kan hetzelfde verhaal worden verteld in het geval van bewegingsbeschrijvingen.

De punten betreffende bewegingsdiscours en 'de gemiddelde F' in eerste instantie doen alleen twijfels rijzen over enkele specifieke voorbeelden die fictionalisten doorgaans gebruiken om hun fictionalistische stellingen te motiveren. Maar ze suggereren ook een meer algemene les: fictieve scripties kunnen vaak worden ondermijnd door meer aandacht te besteden aan de semantiek van het betoog in kwestie.

4.5 Filosofie van taalproblemen

De hermeneutische fictionalist over een discours D beweert kenmerkend dat er een radicale mismatch is tussen de assertische inhoud van uitspraken van zinnen van D (wat wordt uitgedrukt in gewone uitspraken van deze zinnen) en de semantische inhoud van deze zinnen (wat deze zinnen letterlijk uitdrukken, in de context van uiting). Maar wanneer zo kaal wordt gezegd wat de strategie is, zouden er onmiddellijk twee gerelateerde zorgen moeten ontstaan, die te maken hebben met fundamentele kwesties in de taalfilosofie.

Ten eerste hebben veel filosofen, zelfs door radicale gebruikstheorieën opzij te zetten, aangenomen dat de semantische inhoud van een zin op de een of andere manier wordt bepaald door wat de zin gewoonlijk gebruikt om uit te drukken. Dit lijkt te betekenen dat er een nauw verband moet zijn tussen de semantische inhoud van een zin en hoe de zin gewoonlijk wordt gebruikt. Maar dan is het vreemd of er een soort mismatch is tussen assertorische inhoud en semantische inhoud die de fictionalist beweert te hebben; of dat is de zorg.

Ten tweede wijst het op een meer technische manier stellen van zaken op een andere potentiële moeilijkheid. Er zijn diepgaande en onopgeloste problemen in de taalfilosofie met betrekking tot de aard van respectievelijk assertorische en semantische inhoud en over de relatie daartussen. Hoewel deze problemen onopgelost blijven, kan het voorbarig zijn om sterke beweringen te doen over de relatie tussen de assertorische en semantische inhoud. In het algemeen, en met betrekking tot de punten die in de vorige paragraaf zijn gemaakt, kan worden vermoed dat fictionalisten de neiging hebben om een ​​te eenvoudige kijk op semantische inhoud te hebben.

Een fictief antwoord op deze bezorgdheid is te zeggen dat ze alleen omwille van het argument een conservatieve kijk op de semantische inhoud van de zinnen van het betoog in kwestie aanneemt. Ze kan zeggen dat haar uitgangspunt is dat de verhandelingen in feite niet ontologisch bindend zijn. Als de zinnen niet ontologisch zijn, zelfs niet als ze letterlijk worden gebruikt, is dat prima. Wat ze betoogt, is dat zelfs als de zinnen ontologisch bindend zijn zoals ze letterlijk worden gebruikt, er reden is om te denken dat het betoog niet ontologisch is. Misschien, in het licht van de vraag hoe gebruik betekenis bepaalt, zou het feit dat ons gebruik van de zinnen niet ontologisch bindend is, enige semantiek van deze zinnen in twijfel trekken, gegeven wat ze zijn.Maar dat doet niets af aan het meer algemene filosofische punt dat de fictionalist doorgaans wil maken: dat het discours niet ontologisch bindend is.

4.6 Oude problemen in nieuwe flessen?

Een soort bezorgdheid die men zou kunnen hebben over het fictionalisme is dat het op zichzelf niet echt helpt om de problemen te vermijden die soortgelijke benaderingen met zich meebrengen. Hier zijn twee voorbeelden.

(1) Parafrase. Al lang voordat het fictionalisme in zwang kwam, hebben filosofen graag een beroep gedaan op parafrase: er wordt vaak beweerd dat zinnen die zulke en die proposities lijken uit te drukken, eigenlijk alleen maar die en die andere proposities uitdrukken. (Het klinkt bijvoorbeeld alsof je echt over materiële objecten praat, maar eigenlijk beweer je alleen iets over feitelijke en mogelijke sense-data.) Vaak zijn zulke oproepen tot parafrasering gestrand op de details: vertellende bezwaren hebben aangetoond hoe de parafrases falen alle zinnen binnen het toepassingsgebied van het voorstel behandelen. Bezwaren tegen sommige fictionalistische theorieën worden voorgesteld in een vergelijkbare vorm, aangezien sommige fictionalisten in feite parafrasen aanbieden. Neem bijvoorbeeld Van Inwagen's (1985) bezwaar tegen fictie over fictieve personages,zoals bijvoorbeeld onderschreven door Kendall Walton (1985, 1990, 2000). Beschouw het paar zinnen van van Inwagen,

(S1) Er is een fictief personage dat voor elke roman in die roman voorkomt of een model is voor een personage dat dat wel doet.

en

(S2) Als in geen enkele roman een personage voorkomt, dan wordt een personage gemodelleerd naar een ander personage.

Zin (S1) lijkt zin (S2) met zich mee te brengen, maar de beschuldiging is dat de door Walton aangeboden parafrasen dit niet respecteren. De parafrases die Walton aanbiedt, zijn van de vorm "Te doen alsof, K is fictief om echt te spreken in een spel van die en die soort": maar dan wordt de parafrase van (S2) niet in de parafrase van (S1). Over het bezwaar valt natuurlijk veel te zeggen. (Het antwoord dat Walton (2000) geeft is dat de bewering die (S1) met zich meebrengt (S2) zelf pretendeert.) In wezen wordt op hetzelfde soort bezwaar gedrukt door Richard (2000), Stanley (2001) en Kroon (2004) tegen Mark Crimmins '(1998) fictionalisme over propositionele houdingsgesprekken en discours met lege namen.

(2) In zijn (2005a) verdediging van een versie van moreel fictionalisme betoogt Mark Kalderon dat niet-cognitivisten die het Frege-Geach-probleem proberen te vermijden (zie voor een presentatie van dit probleem het gedeelte Embedding Problem van de inzending) over moreel cognitivisme versus niet-cognitivisme) zou een versie van moreel fictionalisme moeten aannemen. De resulterende theorie zou er een zijn volgens welke morele zinnen gewone representatieve inhoud hebben, maar aanvaarding van morele zinnen betekent niet dat je in de letterlijke waarheid van deze inhoud gelooft, maar eerder dat je er een niet-cognitieve houding tegenover hebt. De reden waarom dit het Frege-Geach-probleem zou moeten omzeilen, zou zijn dat dergelijke argumenten

(P1) Stelen is fout.

(P2) Als stelen verkeerd is, dan is het verkeerd om je kleine broertje te laten stelen.

(C) Dus het is verkeerd om je kleine broertje te laten stelen.

stel dat deze herziene niet-cognitivistische opvatting zonder meer geldig is: want de zin die letterlijk tot uitdrukking komt in de slotzin, komt voort uit de proposities die letterlijk tot uitdrukking komen in de premisse zinnen.

Men kan zich echter redelijkerwijs zorgen maken dat de beoogde fictionalistische beweging in feite helemaal niet helpt bij het Frege-Geach-probleem. Voor iemand die een dergelijk argument daadwerkelijk presenteert, zou dit een goed argument zijn. Maar om dit zo te laten zijn, moet wat de argumentator feitelijk uitdrukt in de premisse zin een goede reden zijn om te accepteren wat ze in de slotzin zinvol uitdrukt. De morele fictionalist van Kalderon staat voor het probleem om verantwoording af te leggen over wat er in feite wordt uitgedrukt dat dit respecteert. Maar dit lijkt niet wezenlijk te verschillen van het traditionele niet-cognitivistische probleem om te zeggen wat de betekenis van de relevante zinnen is, zodat de indruk dat een argument geldig is, kan worden gerespecteerd.

4.7 Het bezwaar van Brock-Rosen

Hier is een eenvoudige manier om het zogenaamde Brock-Rosen-bezwaar tegen modaal fictionalisme uiteen te zetten. (Ik volg hier de presentatie van Divers en Hagen (2006).) Overweeg de stelling,

(P) Er zijn meerdere werelden,

waar we met 'werelden' Lewisiaanse mogelijke werelden bedoelen. De modal fictionalist wil zich niet binden aan de letterlijke waarheid van (P). Maar het bezwaar is dat ze dat uiteindelijk doet. Voor

(1) Volgens de modale fictie, P.

Nu, meent de modale fictionalist, is het bezwaar dat voor elke modale zin 'A',

(M) 'A' is waar iff volgens de modale fictie, A *,

waar 'A *' de vertaling is van 'A' in mogelijke werelden.

Een instantie van (M) is dan

(2) Noodzakelijk P iff volgens de modale fictie, op elke wereld, P.

Door (1) en (2),

(3) Noodzakelijk P.

En daarom,

(4) P.

Hoewel het Brock-Rosen-bezwaar voor het eerst werd opgeworpen tegen modal fictionalisme en in die context het meest werd besproken, is het belangrijk op te merken dat het bezwaar algemeen is. We kunnen bijvoorbeeld een soortgelijk argument voeren in het geval van cijfers. (Dit werd voor het eerst benadrukt in Nolan en O'Leary-Hawthorne (1996).) Hier is hoe het bezwaar in dat geval verloopt.

Volgens wiskundig fictionalisme,

(#) Voor elk soort entiteit F zijn er n F s iff volgens de cijfers fictie, het aantal Fs = n.

Maar pas dit nu toe op cijfers. Een direct gevolg is dat de fictionalist moet concluderen dat er (strikt en letterlijk) cijfers zijn.

Een diagnose - en vermeende oplossing - van dit probleem houdt verband met de eerder getrokken verschillen. Volgens deze diagnose is het bezwaar dat de fictionalist een gebruiksfictionalist moet zijn. Het is de betekenisfictionalist die vertrouwt op algemene vertaalschema's zoals (M) of (#). De fictieve gebruiker kan, zonder echt verlies, het vertrouwen op dergelijke algemene vertaalschema's opgeven. (Zie voor deze diagnose Nolan en O'Leary-Hawthorne (1996) en Yablo (2001). Voor meer informatie over het bezwaar van Brock-Rosen tegen modaal fictionalisme, zie het artikel over modaal fictionalisme.)

5. Betekenis

Laten we ons tenslotte tot het bredere beeld wenden: de potentiële filosofische betekenis van fictionalisme.

Het is duidelijk, en zoals eerder opgemerkt, dat de hermeneutische fictionalist de eliminativistische antirealist te hulp kan komen: het aannemen van fictionalisme is voor de eliminativistische antirealist een aantrekkelijker alternatief dan een vorm van foutentheorie aan te nemen. [4]

Afgezien van positieve motivaties voor antirealisme, is fictionalisme ook van belang voor het evalueren van bepaalde argumenten voor realisme. Laat me er twee bespreken. (a) Wat we gewone taalargumenten kunnen noemen. Een gewoon taalargument voor het bestaan ​​van F s gaat als volgt. “(1) Zinnen als en zo zijn waar. (2) (Semantische analyse toont aan dat) om die zinnen waar te maken, er F s moeten zijn. (3) Er moeten dus F's zijn. ' Een argument van dit formulier is duidelijk geldig. De vraag naar de deugdelijkheid van een dergelijk argument komt neer op de vraag of de premissen waar zijn. Hermeneutisch fictionalisme levert problemen op voor de rechtvaardiging van premisse (1). Misschien blijkt alles uit het gewone betoog dat we op de een of andere manier ware proposities overbrengen of communiceren wanneer we de relevante zinnen uitspreken.Maar hermeneutisch fictionalisme geeft aan hoe we dat kunnen doen zonder dat de zinnen letterlijk ware proposities uitdrukken. (b) Onmisbaarheid. Laten we wiskunde opnieuw als voorbeeld nemen. Een van de meest invloedrijke argumenten voor platonisme in de wiskundefilosofie is het onmisbaarheidsargument, volgens welke die kwantificering over wiskundige entiteiten onmisbaar is voor onze beste theorie van de wereld, en daarom moeten we wiskundige entiteiten laten bestaan. (Dit is een zeer ruwe karakterisering van onmisbaarheidsargumenten. Zie voor meer details de vermelding over onmisbaarheidsargumenten in de filosofie van de wiskunde.) Maar revolutionair fictionalisme suggereert een complicatie: zelfs als in zekere zin kwantificering over wiskundige entiteiten onmisbaar is voor ons best theorie van de wereld,misschien is het niet de letterlijke kwantificering over wiskundige entiteiten die dus onmisbaar is. De relatie tussen hermeneutisch fictionalisme en onmisbaarheidsargumenten is iets indirecter. Maar hermeneutisch fictionalisme is relevant voor onmisbaarheidsargumenten, in zoverre het een analyse is van wat wetenschappers van verschillende streken eigenlijk zeggen en geloven die ons vertellen wat "onze beste theorie van de wereld" is.

De zojuist genoemde argumenten voor realisme zijn argumenten die typisch worden aangedragen door degenen die een 'Chinese' benadering van ontologie hanteren. In dit opzicht - de benadering van veel van die theoretici die ontologie serieus nemen - zouden we in die entiteiten moeten geloven die onze beste theorie van de wereld kwantificeert. Hoewel fictionalisme problemen oplevert voor specifieke Chinese argumenten, zoals het onmisbaarheidsargument, worden fictionalisten natuurlijk beschouwd als methodologische bondgenoten van orthodoxe Quineërs. Ze kunnen het met orthodoxe Quineërs eens zijn dat we in die entiteiten moeten geloven die onze beste theorie van de wereld kwantificeert. Het is alleen dat ze willen benadrukken dat we dit moeten begrijpen als "letterlijk kwantificeert over", en dat in sommige interessante gevallen niet aan de voorwaarde van letterlijkheid is voldaan.

Meer radicaal is echter het thema van een van Yablo's vroegste artikelen over fictionalisme, Yablo (1998), dat de loutere beschikbaarheid van fictionalisme als theoretische optie problemen oplevert voor ontologie als een serieuze onderneming. Gegeven dat wanneer de Quinean zegt dat we moeten geloven in wat de beste theorie kwantificeert over, dit moet worden begrepen als "letterlijk kwantificeert over". Maar dan is het Quinean-programma in de ontologie afhankelijk van het letterlijke / fictieve onderscheid. Maar dit onderscheid is problematisch: zeggen welke delen van onze spraak fictief zijn en welke letterlijk zijn, stelt Yablo, minstens zo problematisch als het zeggen welke zinnen synthetisch en welke analytisch zijn.Er is dus minstens zo goede reden om te twijfelen aan het letterlijke / fictieve onderscheid - en dus aan het Quineese programma in de ontologie - als aan het analytische / synthetische onderscheid. Dit is ad hominem, aangezien Quine zelf het beroemde analytische / synthetische onderscheid aanviel.

Er kunnen hier twee metaontologische punten worden gemaakt. Een relatief gematigd punt is dat het vaak zo moeilijk is om te onderscheiden aan welke kant van het letterlijke / fictieve onderscheid een of ander betoog valt dat argumenten van de Chinese soort zelden goed worden onderbouwd. Een ander punt is dat er soms - of, in de meest radicale versie van het idee, altijd - geen sprake is van de vraag of een deel van het betoog letterlijk of fictief is. Het is hier het meest radicale punt dat het meest analoog is aan wat Quine zegt over het analytisch / synthetisch onderscheid.

Bibliografie

 • Balaguer, M., 1998, Platonism and Anti-Platonism in Mathematics, Oxford: Oxford University Press.
 • Balaguer, M., 1998a, "Attitudes Without Propositions", filosofie en fenomenologisch onderzoek, 98: 805-26.
 • Bentham, J., 1932, The Theory of Fictions, in Bentham's Theory of Fictions, CK Ogden (red.), New York: Harcourt, Brace and Company.
 • Blackburn, S., 2005, 'Quasi-realism no Fictionalism', in Kalderon (2005), pp. 322-38.
 • Brock, S., 2002, "Fictionalism about Fictional Characters", Noûs, 36: 1-21.
 • Burgess, J., 1983, "Why I am Not a Nominalist", Notre Dame Journal of Formal Logic, 24: 93-105.
 • Burgess, J., 2004, "Wiskunde en somber huis", Philosophia Mathematica, 12: 18-36.
 • Burgess, J. en G. Rosen, 1997, A Subject zonder Object, Oxford: Clarendon Press.
 • Crimmins, M., 1998, "Hesperus and Phosphorus: Sense, Pretense, and Reference", Philosophical Review, 107: 1-48.
 • Divers, J. en J. Hagen, 2006, "The Modal Fictionalist Predicament", in F. MacBride (red.), Identity and Modality, Oxford: Oxford University Press.
 • Dorr, C. en G. Rosen, 2002, "Composition as a Fiction", in R. Gale (red.), The Blackwell Guide to Metaphysics, Oxford: Blackwell.
 • Duhem, P., 1913, Le Système du Monde; histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, Parijs: A. Hermann. Gepubliceerd in het Engels als To Save the Phenomena: An Essay on the Idea of ​​Physical Theory from Plato to Galileo, vertaald door Edmund Doland en Chaninah Maschler, Chicago: University of Chicago Press, 1969.
 • Eklund, M., 2002, "Peter van Inwagen over materiële wezens", Ratio, 15: 245-56.
 • Eklund, M., 2005, "Fiction, Indifference and Ontology", Philosophy and Phenomenological Research, 71: 557-79.
 • Everett, A., 2005, "Against Fictional Realism", Journal of Philosophy, 102: 624-49.
 • Everett, A. en T. Hofweber, (red.), 2000, lege namen, fictie en de puzzels van niet-bestaan, Stanford: CSLI-publicaties.
 • Field, H., 1980, Science Without Numbers, Princeton: Princeton University Press.
 • Field, H., 1989, Realisme, Wiskunde en Modaliteit, Oxford: Blackwell.
 • Fine, A., 1993, "Fictionalism", Midwest Studies in Philosophy, 18: 1-18.
 • Frans, P. en H. Wettstein, (red.), 2001, Midwest Studies in Philosophy Volume XXV: Figurative Language, Oxford: Blackwell.
 • Higginbotham, J., 1985, "On Semantics", Linguistic Inquiry, 16: 547-94.
 • Hinckfuss, I., 1993, "Suppositions, Presuppositions, and Ontology", Canadian Journal of Philosophy, 23: 595-618.
 • Hofweber, T., 2000, "Quantification and Non-Existent Objects", in Everett en Hofweber (2000), pp. 249-73.
 • Hussain, N., 2004, "The Return of Moral Fictionalism", Philosophical Perspectives, 18: 149-87.
 • Hussain, N., 2007, "Honest Illusion: Valuing for Nietzsche's Free Spirits", in B. Leiter en N. Sinhababu (red.), Nietzsche and Morality, Oxford: Oxford University Press.
 • Jackson, B., te verschijnen, "Truth vs Pretense in Discourse About Motion (Or, Why the Sun Really Does Rise Does Rise Does Real Rise Does Real Rise Doesally Rise Doesally Rise Doesally Rise?)", Noûs.
 • Joyce, R., 2001, The Myth of Morality, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Joyce, R., 2005, "Moral Fictionalism", in Kalderon (2005), pp. 287-313.
 • Kalderon, M., (red.), 2005, Fictionalism in Metaphysics, Oxford: Clarendon Press.
 • Kalderon, M., 2005a, Moral Fictionalism, Oxford: Clarendon Press.
 • Kim, S., 2005, "Modal Fictionalism and Analysis", in Kalderon (2005), pp. 116-33.
 • Kroon, F., 2000, "Negative Existentials", in Everett en Hofweber (2000), pp. 95-116.
 • Kroon, F., 2004, "Descriptivism, Pretense, and the Frege-Russell Problems", Philosophical Review, 113: 1-30.
 • Lewis, D., 1978, "Truth in Fiction", American Philosophical Quarterly, 15: 37-46.
 • Lewis, D., 2005, "Quasi-realism is Fictionalism", in Kalderon (2005), pp. 314-21.
 • Lillehammer, H., 2004, "Moral Error Theory", Proceedings of the Aristotelian Society, 104: 95-111.
 • MacBride, F., 1999, "Listening to Fictions: A Study of Fieldian Nominalism", British Journal for the Philosophy of Science, 50: 431-55.
 • Mackie, J., 1977, Ethics: Inventing Right and Wrong, Harmondsworth, New York: Penguin.
 • McCormick, P., (red.), 1985, The Reasons of Art / L'Art a ses Raisons, Ottawa: University of Ottawa Press.
 • Melia, J., 1995, "Over wat er niet is", Analyse, 55: 223-9.
 • Melia, J., 2000, "Weaseling Away the Onmisbaarheidsargument", Mind, 109: 453-79.
 • Nolan, D. en J. O'Leary-Hawthorne, 1996, "Reflexive fictionalisms", Analysis, 56: 26-32
 • Nolan, D., G. Restall en C. West, 2005, "Moral Fictionalism Versus the Rest", Australasian Journal of Philosophy, 83: 307-30.
 • Richard, M., 2000, "Semantic Pretense", in Everett en Hofweber (2000), pp. 205-32.
 • Rosen, G., 1990, "Modal Fictionalism", Mind, 99: 327-54.
 • Rosen, G., 1994, "Wat is constructief empirisme?", Philosophical Studies, 74: 143-78.
 • Rosen, G., 2005, "Problems in the History of Fictionalism", in Kalderon (2005), pp. 14-64.
 • Rosen, G. en J. Burgess, 2005, "Nominalism Reconsidered", in S. Shapiro (red.), The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic, Oxford: Oxford University Press.
 • Searle, J., 1979, Expression and Meaning, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sextus Empiricus, 2000, Outlines of Skepticism, J. Annas en J. Barnes (red.), Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sider, T., 1993, "Van Inwagen and the Possibility of Gunk", Analysis, 53: 285-9.
 • Stanley, J., 2001, "Hermeneutic Fictionalism", in het Frans en Wettstein (2001), pp. 36-71.
 • Szabó, Z., 2001, "Fictionalism and Moore's Paradox", Canadian Journal of Philosophy, 31: 293-308.
 • Uzquiano, G., 2004, "Plurals and Simples", The Monist, 87: 429-51.
 • Vaihinger, H., 1911, Die Philosophie des Als Ob, Berlijn: Verlag von Reuther & Reichard. In het Engels gepubliceerd als The Philosophy of 'As If', vertaald door CK Ogden, London: Kegan Paul, 1923.
 • Van Fraassen, B., 1980, The Scientific Image, Oxford: Oxford University Press.
 • Van Fraassen, B., 1994, "Gideon Rosen on Constructive Empiricism", Philosophical Studies, 74: 179-92.
 • Van Inwagen, P., 1985, "Pretense and Paraphrase", in McCormick (1985), pp. 414-22.
 • Van Inwagen, P., 1990, Material Beings, Ithaca, New York: Cornell University Press.
 • Van Inwagen, P., 2000, "Quantification and Fictional Discourse", in Everett en Hofweber (2000), pp. 235-47.
 • Walton, K., 1985, "Fictional Entities", in McCormick (1985), blz. 403-13.
 • Walton, K., 1990, Mimesis en Make-Believe, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Walton, K., 1993, "Metaphor and Prop Oriented Make-Believe", European Journal of Philosophy, 1: 39-57. Herdrukt in Kalderon (2005), pp. 65-87.
 • Walton, K., 2000, 'Existence as Metaphor?', In Everett en Hofweber (2000), pp. 69-94.
 • Woodbridge, J., 2005, 'Truth as a Pretense', in Kalderon (2005), pp. 134-77.
 • Yablo, S., 1998, "Rust Ontology op een fout?", Proceedings of the Aristotelian Society, Suppl. Vol. 72: 229-6.
 • Yablo, S., 2000, "A Paradox of Existence", in Everett en Hofweber (2000), pp. 275-312.
 • Yablo, S., 2000a, "Apriority and Existence", in P. Boghossian en C. Peacocke (red.), New Essays on the A Priori, Oxford: Oxford University Press, pp. 197-228.
 • Yablo, S., 2001, "Go Figure: A Path Through Fictionalism", in het Frans en Wettstein (2001), pp. 72-102.
 • Yablo, S., 2002, "Abstract Objects: A Case Study", Philosophical Issues, 12: 220-40.
 • Yablo, S., 2005, "The Myth of the Seven", in Kalderon (2005), pp. 88-115.
 • Yablo, S., 2006, "Non-Catastrophic Presupposition Failure", in J. Thomson en A. Byrne (red.), Inhoud en modaliteit: thema's uit de filosofie van Robert Stalnaker, Oxford: Oxford University Press.

Andere internetbronnen

"Moral Fictionalism" door Daniel Nolan, Greg Restall en Caroline West (langere versie van Nolan, Restall and West (2005); bevat een algemene inleiding tot het fictionalisme die niet is opgenomen in de gepubliceerde versie)

Populair per onderwerp