Compositionality

Inhoudsopgave:

Compositionality
Compositionality

Video: Compositionality

Video: Compositionality
Video: SEMANTICS-3: A Theory of Semantics & the Principle of Compositionality 2023, December
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy. Info over auteur en citaat | Vrienden PDF Preview | InPho Zoeken | PhilPapers bibliografie

Compositionality

Voor het eerst gepubliceerd op 8 april 2004; inhoudelijke herziening vr 7 dec 2012

Alles wat het verdient om een taal te worden genoemd, moet betekenisvolle uitdrukkingen bevatten die zijn opgebouwd uit andere betekenisvolle uitdrukkingen. Hoe zijn hun complexiteit en betekenis gerelateerd? De traditionele opvatting is dat de relatie vrij hecht is: de betekenis van een complexe uitdrukking wordt volledig bepaald door de structuur en de betekenis van de bestanddelen ervan - als we eenmaal hebben vastgesteld wat de onderdelen betekenen en hoe ze in elkaar zijn gezet, hebben we geen speelruimte meer met betrekking tot de betekenis van het geheel. Dit is het compositorische principe, een fundamentele vooronderstelling van het meeste hedendaagse werk in de semantiek.

Voorstanders van compositie benadrukken typisch de productiviteit en systematiek van ons taalkundig begrip. We kunnen een grote, misschien wel oneindig grote verzameling complexe uitdrukkingen begrijpen wanneer we ze voor het eerst tegenkomen, en als we sommige complexe uitdrukkingen begrijpen, hebben we de neiging om andere te begrijpen die kunnen worden verkregen door hun bestanddelen opnieuw te combineren. Compositionaliteit zou in de beste verklaring van deze verschijnselen moeten voorkomen. Tegenstanders van de compositie wijzen doorgaans op gevallen waarin betekenissen van grotere uitdrukkingen lijken af te hangen van de intenties van de spreker, van de taalomgeving of van de omgeving waarin de uiting plaatsvindt zonder dat hun delen een vergelijkbare afhankelijkheid vertonen. Ze proberen te reageren op de argumenten van productiviteit en systematiek door erop te staan dat de verschijnselen beperkt zijn,en door alternatieve verklaringen voor te stellen.

 • 1. Verduidelijkingen

  • 1.1 Talen
  • 1.2 Betekenis
  • 1.3 Structuur
  • 1.4 Bepaling
  • 1.5 Context
  • 1.6 Gerelateerde principes

   • 1.6.1 Substitutiviteit
   • 1.6.2 Het primaat van woorden
   • 1.6.3 Het principe van regel tot regel
   • 1.6.4 Frege's contextprincipe
   • 1.6.5 Het bouwprincipe
 • 2. Formele verklaring
 • 3. Argumenten voor samenstelling

  • 3.1. Productiviteit
  • 3.2. Systematiek
  • 3.3. Methodologie
 • 4. Argumenten tegen samenstelling

  • 4.1. Hoe de compositie kan mislukken
  • 4.2. Hoe de compositie naar verluidt mislukt

   • 4.2.1 Voorwaardelijke voorwaarden
   • 4.2.2 Cross-sententiële anafora
   • 4.2.3 Bijvoeglijke naamwoorden
   • 4.2.4 Propositionele attitudes
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Verduidelijkingen

Er zijn veel stellingen die 'het principe van de compositie' worden genoemd. Het volgende kan als gemeenschappelijk referentiepunt dienen:

(C) De betekenis van een complexe uitdrukking wordt bepaald door de structuur en de betekenis van de componenten.

Belangrijke varianten van het compositieprincipe zullen hieronder worden gepresenteerd in een vorm die het meest lijkt op (C) om vergelijkingen te vergemakkelijken. [1] Bij het formuleren van nauwkeurigere versies is het van cruciaal belang om de pre-theoretische intuïties te volgen die velen ertoe brachten de compositie stevig in het achterhoofd te houden.

1.1 Talen

Het principe van de compositie wordt normaal gesproken gebruikt om de uitdrukkingen van een bepaalde taal L te kwantificeren:

(C ') Voor elke complexe uitdrukking e in L wordt de betekenis van e in L bepaald door de structuur van e in L en de betekenis van de bestanddelen van e in L.

Vragen over structuur en kiesdistrict worden geregeld door de syntaxis van L, terwijl de betekenissen van eenvoudige uitdrukkingen worden gegeven door de lexicale semantiek van L. Compositionaliteit houdt in (hoewel bij veel uitwerkingen niet het gevolg is van) de bewering dat syntaxis plus lexicale semantiek de gehele bepaalt semantiek voor L.

Het maakt een groot verschil of L een natuurlijke of een kunstmatige taal is. Syntactische en semantische vragen over een natuurlijke taal worden in het algemeen opgelost door empirisch onderzoek; syntactische en semantische vragen over een kunstmatige taal worden meestal opgelost door te controleren wat de juiste bepalingen zijn. Op het eerste gezicht blijken natuurlijke talen niet compositorisch te zijn, terwijl veel kunstmatige talen zijn ontworpen om aan zo'n vereiste te voldoen. (Compositionaliteit is een bonus als het gaat om proefcontrole in computertalen, of inductieve bewijzen in logische berekeningen.) Tenzij expliciet vermeld, moet praten over compositie worden opgevat als een discussie over de compositie van een bepaalde natuurlijke taal, of van natuurlijke talen in algemeen.

Als denken een soort taal is, kunnen we de vraag stellen of het compositorisch is. Gedachten zouden niet veel op het Swahili of de taal van de verzamelingenleer hoeven te lijken om de vraag te laten kloppen, maar we hebben de aannames nodig dat gedachten een betekenis hebben (en dus vermoedelijk niet zelf een betekenis zijn) en dat ze betekenisvolle bestanddelen hebben. Deze aannames volgen uit de taal van de gedachtehypothese. Degenen die deze hypothese verwerpen, spreken mogelijk nog steeds van de compositorische gedachte - maar alleen in uitgebreide zin.

Wat zou zo'n uitgebreid gevoel zijn? De sleutel tot het generaliseren van de compositie voor niet-linguïstische representatiesystemen is het versoepelen van de syntactische ideeën van kiesdistrict en structuur. Overweeg bijvoorbeeld het bord 'Geen linksafslaan':

verkeersbord geen bocht naar links
verkeersbord geen bocht naar links

Dit kan worden gezien als een complex teken dat kan worden opgesplitst in zinvolle kenmerken - de vorm, het kleurenpatroon, de pijl, enz. Deze kenmerken zijn de analogen van eenvoudige uitdrukkingen: ze komen voor in veel andere complexe tekens en ze lijken min of meer uniform bij te dragen. naar hun betekenissen.

verkeersbord geen u-bocht
verkeersbord geen u-bocht
verkeersbord draagt alleen links
verkeersbord draagt alleen links
verkeersbord geen vrachtwagens
verkeersbord geen vrachtwagens
verkeersbord interstates split in een mijl
verkeersbord interstates split in een mijl
verkeersbord niet invoeren
verkeersbord niet invoeren

Als we eenmaal een eerste greep hebben op wat telt als een bestanddeel en hoe de bestanddelen zijn samengesteld, kunnen we legitiem de vraag stellen of dit systeem van representaties compositorisch is. [2] Misschien kunnen we die zelfs beantwoorden. [3]

Binnen de denkfilosofie is er een groot debat tussen voorstanders van klassieke cognitieve architectuur en voorstanders van connectionisme. Het debat wordt doorgaans gepresenteerd als een debat over de compositie, maar daar gaat het niet precies om. De vraag is meestal of er zaken zijn als betekenisvolle denkbestanddelen (misschien in de uitgebreide zin waarin kan worden gezegd dat verkeersborden betekenisvolle bestanddelen hebben), en zo ja, of deze hetzelfde bijdragen (vermoedelijk hun betekenis). voor alle gedachten waarin ze voorkomen. Als het antwoord op de eerste vraag ontkennend is, komt de vraag naar de samenstelling niet aan de orde. Als het antwoord op de eerste vraag positief is, is de tweede onafhankelijk van de samenstelling.(Het kan zijn dat gedachte-constituenten altijd hetzelfde bijdragen aan een gedachte waarvan ze constituenten zijn, maar deze bijdragen, zelfs samen met de manier waarop de constituenten worden gecombineerd, bepalen sterk de betekenis van de gedachte. En het zou die gedachte kunnen zijn -constituenten dragen verschillende dingen bij aan verschillende gedachten - afhankelijk van de intenties van de denker, of misschien de omgeving van het denken - maar deze variabele bijdragen, plus de manier waarop de constituenten worden gecombineerd, bepalen volledig de betekenis van de gedachte.) Het debat over connectionisme hangt nauwer samen met de vraag of omgekeerde compositie geldt (vgl. paragraaf 1.5.4.)En het kan zijn dat gedachte-componenten verschillende dingen bijdragen aan verschillende gedachten - afhankelijk van de intenties van de denker, of misschien de omgeving van het denken - maar deze variabele bijdragen, plus de manier waarop de componenten worden gecombineerd, bepalen volledig de betekenis van de gedachte.) Het debat over het connectionisme hangt nauwer samen met de vraag of de omgekeerde compositie geldt (zie paragraaf 1.5.4.)En het kan zijn dat gedachte-componenten verschillende dingen bijdragen aan verschillende gedachten - afhankelijk van de intenties van de denker, of misschien de omgeving van het denken - maar deze variabele bijdragen, plus de manier waarop de componenten worden gecombineerd, bepalen volledig de betekenis van de gedachte.) Het debat over het connectionisme hangt nauwer samen met de vraag of de omgekeerde compositie geldt (zie paragraaf 1.5.4.)

1.2 Betekenis

Het compositorische principe is niet gebonden aan een specifieke betekenisconceptie. In feite wordt het vaak aangekondigd als een principe dat van toepassing is op alles wat een semantische theorie zou kunnen toekennen aan uitdrukkingen van een taal. Hoewel de verwijzing naar een willekeurige uitdrukking zeker niet iets is dat men normaal gesproken de 'betekenis' ervan zou noemen, worden versies van het volgende principe vaak 'het principe van de compositie' genoemd:

(C ref) Voor elke complexe uitdrukking e in L wordt de referentie van e in L bepaald door de structuur van e in L en de referenties van de bestanddelen van e in L.

(Ik gebruik het woord 'referentie' hier ongeveer zoals Frege zijn 'Bedeutung' na 1892 gebruikte. Maar het kan ook worden opgevat als Lewis 'extensie' gebruikt. De verschillen zijn groot, maar ze doen er niet toe voor de huidige doeleinden.) Om verwarring te voorkomen, moeten we dit het principe van de samenstelling van de referentie noemen, en (C) het principe van de samenstelling van de betekenis; als ik het heb over ongeschikte compositie, wordt altijd het laatste bedoeld. Aangezien de argumenten voor compositie doorgaans gebaseerd zijn op algemene overwegingen over taalkundig begrip - wat ik veronderstel zal niets meer of minder zijn dan begrijpen wat taalkundige uitdrukkingen betekenen [4] - voorstanders van (C ref) moeten een keuze maken. Ze kunnen pleiten (C ref) op verschillende gronden of ze kunnen beweren dat een geschikte theorie van het soort dat (ten opzichte van een aantal contextueel bepaalde factoren [5]) verwijzingen naar uitdrukkingen toekent, kan dienen als een theorie van betekenis.

Formalisaties van (C) maken doorgaans geen aannames over wat betekenissen zijn. Op deze manier bereiken we algemeenheid en blijven we uit de buurt van dogmatische uitspraken. Toch is het een vergissing om alle beperkingen op te geven, want daardoor wordt de compositie een loze vereiste. Het is triviaal dat we aan elke uitdrukking van een taal compositorisch iets kunnen toewijzen (als uitdrukkingen bijvoorbeeld als hun eigen betekenissen dienen, is semantiek zeker compositorisch!), Maar daaruit volgt niet dat het triviaal is om er betekenissen aan toe te kennen.

Het punt is ook van toepassing op subtielere pogingen om de samenstelling te bagatelliseren. Overweeg een beroemd resultaat dankzij Zadrozny (1994). Gegeven een set S van strings gegenereerd uit een willekeurig alfabet via aaneenschakeling en een betekenisfunctie m die de leden van een willekeurige set M toewijst aan de leden van S, kunnen we een nieuwe betekenisfunctie μ construeren zodat voor alle s, t ∈ S μ (st) = μ (s) (μ (t)) en μ (s) (s) = m (s). Wat dit laat zien is dat we een functie van willekeurige betekenis kunnen veranderen in een compositorische functie [6], zolang we de oude betekenissen vervangen door nieuwe, waaruit ze uniform herstelbaar zijn. [7]Maar dit toont niet aan dat het een triviale zaak is om een adequate betekenisopdracht voor S te bedenken. Aangezien synoniemen volgens μ niet samenvallen met synoniemen volgens m, moeten we de bewering dat μ zo adequaat is als m niet aanvaarden; en aangezien iemand die niet op de hoogte is van m entiteiten zou kunnen toewijzen aan leden van S na μ, moeten we niet de bewering aanvaarden dat de waarden van de laatste evenveel betekenissen verdienen als de waarden van de eerste. (Voor verdere bespreking van het resultaat van Zadrozny, zie Kazmi en Pelletier (1998), Westerståhl (1998), Dever (1999).)

Compositionaliteit beperkt duidelijk wat betekenissen kunnen zijn. Maar de beperkingen zijn alleen van toepassing op de betekenissen van complexe uitdrukkingen - want alles (C) vertelt ons dat de betekenissen van eenvoudige uitdrukkingen tafels en stoelen zouden kunnen zijn. Want laten de betekenissen van complexe uitdrukkingen logische vormen zijn, dat wil zeggen, structuurstructuren met de betekenissen van de samenstellende lexicale items die aan hun eindknooppunten zijn toegewezen. In vrij eenvoudige zin zijn de betekenissen van lexicale items dan delen van de betekenissen van complexe uitdrukkingen waarin ze voorkomen, en dus worden de betekenissen van complexen bepaald uit de relevante tafels en stoelen samen met hun syntactische compositiewijze; zie Horwich (1997) voor soortgelijke opmerkingen.

Dat Compositionality geen lexicale betekenis beperkt, lijkt in eerste instantie misschien paradoxaal, maar de bron van paradox is gewoon instabiliteit in het gebruik van het label 'Compositionality'. Soms wordt compositorie genoemd kenmerk in een taal (of niet-linguïstisch representatiesysteem) dat de productiviteit en systematiek van ons begrip het beste verklaart; vgl. Fodor (2001): 6. (C) is slechts een van de kenmerken die dergelijke verklaringen gebruiken - andere omvatten de context-invariantie van de meest lexicale betekenis, de eindigheid van het lexicon, de relatieve eenvoud van syntaxis en waarschijnlijk nog veel meer. Deze kenmerken vormen samen aanzienlijke beperkingen voor wat lexicale betekenissen zouden kunnen zijn; vgl. de documenten verzameld in Fodor en Lepore (2002) en Szabó (2004).

1.3 Structuur

Veel van wat hierboven is gezegd over de noodzaak om te beperken wat telt als betekenis, geldt ook voor structuur. Janssen (1986) heeft het bewijs dat we elke betekenisopdracht op een recursief opsommelbare reeks uitdrukkingen kunnen omzetten in een compositorische, zolang we de syntactische bewerkingen kunnen vervangen door verschillende. Als we erop staan - zoals het hoort - dat elke acceptabele semantische theorie moet respecteren wat de syntaxis ons vertelt over de structuur van complexe uitdrukkingen, zegt dit resultaat niets over de mogelijkheid om een adequate compositorische semantiek te bieden; vgl. Westerståhl (1998). [8] De moraal van het resultaat is dat hoewel toewijding aan de compositie trouw vereist aan geen bepaalde sekte van syntactici, men zich bij semantische theoretisering niet bewust kan zijn van syntactisch bewijs.

(C) vereist niet het soort nauwe correspondentie tussen syntaxis en semantiek die we intuïtief associëren met compositie. Om dit te illustreren, overweeg een standpunt, volgens welke de betekenis van een declaratieve zin s de verzameling mogelijke werelden is waar s waar is. Volgens een dergelijke opvatting zijn tautologieën synoniem, hoewel zinnen (aangezien Rudolf vermoedelijk sommige tautologische overtuigingen heeft en andere niet heeft) zinnen die voortvloeien uit het inbedden van tautologieën onder 'Rudolf gelooft dat …' dat niet zijn. (Ik ga ook uit van een ongecompliceerde semantiek voor propositionele attitudes zonder verborgen indexen of stilzwijgende kwantificering.) Intuïtief is dit een schending van de compositie. Toch is de semantiek niet in strijd met (C): tautologieën kunnen structureel of in de betekenis van hun componenten verschillen,wat zou kunnen verklaren hoe hun inbedding niet-synonieme zinnen kan opleveren; vgl. Carnap (1947) en Lewis (1970).

Om een semantische theorie als deze niet-compositorisch te regeren, moeten we eisen dat de betekenis van een complexe uitdrukking wordt bepaald door de onmiddellijke structuur ervan en de betekenis van de directe componenten. (De onmiddellijke structuur van een uitdrukking is de syntactische modus, de directe bestanddelen ervan worden gecombineerd. E is een onmiddellijk bestanddeel van e 'als e is een bestanddeel van e' en e 'heeft geen bestanddeel waarvan e een bestanddeel is.)

(C lokaal) Voor elke complexe uitdrukking e in L wordt de betekenis van e in L bepaald door de directe structuur van e in L en de betekenis van de directe bestanddelen van e in L.

Noem het versterkte principe lokale compositie, en (C) wereldwijde compositie; indien niet gekwalificeerd, moet 'compositorionaliteit' als globaal worden beschouwd. Het lokale principe is intuïtiever en semantici veronderstellen het vaak. In feite gaan sommige theoretici er niet alleen van uit (C lokaal), maar ook dat aaneenschakeling uniform wordt geïnterpreteerd als functionele toepassing, of misschien als conjunctie; vgl. Pietroski (2005, 2012). Als dat zo is, kunnen we expliciet over structuur praten en simpelweg zeggen dat de betekenissen van complexe uitdrukkingen worden bepaald door de betekenissen van hun directe bestanddelen. Anderen benadrukken dat het relevante begrip structuur (C lokaal) appelleert aan degene die zichtbaar is op het oppervlak van zinnen, en daarom mag onze syntaxis geen beweging of lege elementen postuleren; vgl. Jacobson (2002, 2012). Het is duidelijk dat een beroep doen op ons vermogen om nieuwe uitdrukkingen op zich te begrijpen geen directe ondersteuning biedt voor dergelijke sterke claims.

1.4 Bepaling

Intuïtief, als een taal compositorisch is, kan deze geen paar niet-synonieme complexe expressies bevatten met een identieke structuur en paarsgewijze synonieme componenten. Dit moet voortvloeien uit het feit dat dezelfde structuur en dezelfde betekenissen van onderdelen niet meer dan één betekenis binnen een taal kunnen bepalen. Maar om ervoor te zorgen dat de gevolgtrekking echt geldt, moeten we een bepaalde lezing van (C) uitsluiten.

Fine (2007) pleit voor de volgende opvatting: 'Cicero' en 'Tully' zijn synoniemen, maar 'Cicero is Cicero' en 'Cicero is Tully' niet, ondanks het feit dat deze zinnen dezelfde structuur hebben. Het betekenisverschil komt voort uit het feit dat de eerste zin semantische co-referentie codeert, maar de laatste niet. Dit alles is volledig compatibel met het feit dat Engels geen tegenvoorbeeld is voor (C coll):

(C coll) Voor elke complexe uitdrukking e in L wordt de betekenis van e in L bepaald door de structuur van e in L en de betekenissen van de bestanddelen van e in L collectief.

Volgens Fine gaat wat de bestanddelen van 'Cicero is Cicero' collectief betekenen, verder dan wat de bestanddelen van 'Cicero is Tully' doen. De collectieve betekenis omvat de individuele betekenissen plus bepaalde betekenisrelaties die er tussen bestaan. Noem het zwakke principe (C coll) collectieve compositie; volgens de gebruikelijke praktijk (C) zal worden begrepen als distributieve samenstelling.

Het is duidelijk dat de betekenissen van complexe uitdrukkingen afhangen van individuele betekenissen van hun delen. De enige kans dat (C coll) waar is, is als de collectieve betekenis van onderdelen (wat dat ook moge zijn) elk van de individuele betekenissen van onderdelen bepaalt. Dit is zeker zo volgens Fine: hij denkt dat de betekenis van 'Cicero is Cicero' afhangt van de structuur (daarom is het niet synoniem met 'Is Cicero Cicero?'), Van de individuele betekenissen van de bestanddelen (dit is waarom het is niet synoniem met 'Cicero is Caesar'), en bovendien met de beoogde co-referentie relatie tussen het onderwerp en het object, wat een aspect is van de collectieve betekenis van zijn bestanddelen (daarom is het niet synoniem met ' Cicero is Tully ').

Gezien de distributieve lezing, sluit (C) het bestaan uit van een paar niet-synonieme complexe expressies met identieke structuur en paarsgewijze synonieme bestanddelen binnen een enkele taal. Maar (C) zwijgt over de mogelijkheid dat een dergelijk paar in verschillende talen bestaat. Maar dit is een openlijke schending van wat we normaal gesproken met vastberadenheid bedoelen.

Hier is een illustratie van Szabó (2000b). Stel dat Engels compositorisch is. Neem twee van de niet-synonieme zinnen - zeg 'Olifanten zijn grijs' en 'Julius Caesar werd vermoord op de ides van maart' - en definieer Crypto-Engels als de taal met dezelfde uitdrukkingen, dezelfde syntaxis en bijna dezelfde semantiek als Engels. Het enige verschil is dat als een zin in het Engels synoniem is met een van de twee aangewezen zinnen, het synoniem is met de andere in Crypto-Engels. We gingen ervan uit dat Engels compositorisch is en dat er daarom geen paar niet-synonieme complexe uitdrukkingen in het Engels zijn met een identieke structuur en paarsgewijze synoniemen. In de eerste plaats moet hetzelfde gelden voor Crypto-English. Maar intuïtief is Crypto-Engels niet compositorisch. De structuur en de betekenis van bestanddelen van de Crypto-Engelse zin 'Olifanten zijn grijs' kan niet bepalen wat deze zin betekent in Crypto-Engels - als ze dat zouden doen, dan zouden de structuur en de betekenis van de bestanddelen van de Engelse zin 'Olifanten zijn grijs' moeten bepalen wat 'Julius Caesar werd vermoord op de ides van maart' in het Engels betekent.

Als we een betere match met onze intuïties willen, moeten we meer eisen van een compositietaal dan alleen het bestaan van een functie van structuren en betekenissen van delen tot betekenissen van gehelen. Een mogelijkheid zou zijn om beperkingen op te leggen aan deze functie - we zouden bijvoorbeeld kunnen eisen dat het berekenbaar is, of misschien zelfs dat de berekening redelijk snel is. Maar het bovenstaande voorbeeld laat zien dat een dergelijke versterking het probleem niet zou oplossen: als het berekenen van de betekenissen van complexe uitdrukkingen in het Engels gemakkelijk is, zal het ook niet moeilijk zijn in Crypto-Engels. We kunnen in plaats daarvan kiezen voor de volgende versterking van (C):

(C kruis) Voor elke complexe uitdrukking e in L wordt de betekenis van e in L functioneel bepaald door een enkele functie voor alle mogelijke menselijke talen door de structuur van e in L en de betekenis van de bestanddelen van e in L.

Noem het versterkte principe cross-linguïstische compositionaliteit, en (C) - wanneer 'bepalen' simpelweg wordt gelezen als 'functioneel bepalen' en we kunnen verschillende functies hebben voor verschillende talen - taalgebonden compositie. Merk op dat formele talen die zijn ontworpen om te voldoen aan taalgebonden compositorionaliteit desalniettemin in strijd kunnen zijn met cross-linguïstische compositoricaliteit, simpelweg omdat hun syntaxis of de betekenis van hun constituenten een of andere universele beperking op menselijke talen schendt. Merk ook op dat, ongeacht de epistemische status van een andere versie van het principe van compositie, de cross-linguïstische compositie duidelijk een empirische hypothese is. [9]

Als ik het heb over ongeschikte compositie, bedoel ik altijd taalgebonden compositie. Nogmaals, het sterkere principe ligt veel dichter bij onze pre-theoretische intuïties en wordt in de praktijk vaak stilzwijgend aangenomen. Maar de traditionele overwegingen ten gunste van de compositie ondersteunen alleen de zwakkere stelling.

1.5 Context

Het feit dat natuurlijke talen indexicals bevatten, dwingt ons om onderscheid te maken tussen twee noties van betekenis. Enerzijds hebben uitdrukkingen een vaste betekenis die volgens afspraak is vastgelegd en die bekend is bij taalkundig bekwaam. Aan de andere kant worden uitdrukkingen in gebruik geassocieerd met gelegenheidsbetekenissen die door tolken gedeeltelijk worden onderscheiden op basis van contextuele informatie. De terminologie komt uit Quine (1960). Kaplan (1977) gebruikt de termen karakter en inhoud, maar hij maakt een aantal inhoudelijke aannames over wat deze zijn waarvan ik van plan ben te abstraheren. We mogen dus niet aannemen dat betekenissen van gelegenheden gestructureerde entiteiten zijn die zijn opgebouwd uit objecten, eigenschappen en relaties, of zelfs maar dat de betekenissen van gelegenheden van declaratieve zinnen altijd proposities zijn. Ook,we hoeven niet aan te nemen dat staande betekenissen functies zijn van context tot betekenissen van gelegenheden, of zelfs dat ze in context bepalen wat betekenissen van gelegenheden zijn.

Als we over betekenis spreken, hebben we meestal een betekenis in gedachten. Maar niet altijd - wanneer een contract specificeert dat in de hoofdtekst 'huidige editie van de bouwcode' de editie van 2012 van de Florida Building Code betekent, wordt duidelijk de betekenis van de gelegenheid vastgelegd. Overeenkomend met deze twee betekenissen van betekenis, zijn er twee versies van het compositorische principe. Aangezien de betekenis van de gelegenheid gedeeltelijk wordt bepaald door de context (C occ), moet deze worden gerelativeerd naar de context: [10]

(C- standaard) Voor elke complexe uitdrukking e in L wordt de staande betekenis van e in L bepaald door de structuur van e in L en de staande betekenissen van de bestanddelen van e in L.
(C occ) Voor elke complexe uitdrukking e in L en elke context c, wordt de gelegenheidsbetekenis van e in L bij c bepaald door de structuur van e in L en de gelegenheidsbetekenissen van de bestanddelen van e in L bij c.

Laten we uitdrukkingen noemen waarvan de betekenis van de gelegenheid soms afwijkt van hun betekenis, die contextafhankelijk is. De reikwijdte van contextafhankelijke lexicale items is controversieel. Aan de ene kant zijn er semantische minimalisten die denken dat deze slechts een handvol uitdrukkingen bevatten: de persoonlijke en demonstratieve voornaamwoorden, een paar bijwoorden (bijv. 'Hier', 'nu', 'volgende') en een paar bijvoeglijke naamwoorden (bijv. 'Feitelijk') ',' aanwezig ',' lokaal '); vgl. Cappelen en Lepore (2005). Aan de andere kant zijn radicale contextualisten die denken dat in wezen alle lexicale items contextafhankelijk zijn; bijvoorbeeld Searle (1980). Zoals gewoonlijk zitten de meeste theoretici ergens in het midden - ze nemen warmte van beide kanten op, dat hun mening onhoudbaar is.

Radicaal contextualisme wordt soms gezien als een uitdaging voor de compositie, meer bepaald voor (C occ); vgl. Cohen (1986), Lahav (1989), Fodor (2001a). Het mag niet zo zijn. Een effectief argument vanuit contextafhankelijkheid tegen (C occ) zou moeten aantonen dat er ten minste één complexe uitdrukking in L is waarvan de betekenis van de gelegenheid varieert met de context, terwijl de betekenis van de samenstellende elementen van de gelegenheid allemaal hetzelfde blijft. Bij de gebruikelijke overwegingen tegen de compositie wordt het tweede deel doorgaans weggelaten. Neem bijvoorbeeld de opmerking van Searle dat "het soort ding dat het maaien omvat, heel anders is dan bijvoorbeeld het soort maaien van een cake" vgl. Searle (1980): 222. Wat volgt hieruit? Misschien moeten we concluderen dat in een typische context de betekenis van 'maai het gras' anders is dan de betekenis van 'maai de taart'. Zolang de betekenis van 'knippen' voor de gelegenheid voldoende gevoelig is voor de taalkundige omgeving, is dit volledig compatibel met (C occ).

We moeten er natuurlijk niet op staan dat de betekenis van 'afsnijden' afhangt van niets anders dan de permanente betekenis en de taalomgeving waarin het voorkomt. Zoals Searle zelf benadrukte, kan 'het gras maaien' een soort ding uitkiezen als we het gebruiken in een context van het verkopen van grasmatten en een ander dat we gebruiken in een context van het verkopen van grasmaaiers. Dit toont aantoonbaar aan dat de gelegenheidsbetekenis van 'knippen' ook afhangt van extra-linguïstische factoren. Maakt niet uit: ook dit is volledig compatibel met (C occ). Compositionaliteit vereist niets meer dan dat alle contextafhankelijkheid wordt verantwoord via contextafhankelijkheid in het lexicon en er wordt geen standpunt ingenomen over hoeveel en wat voor soort lexicale contextafhankelijkheid er zou kunnen zijn; vgl. Szabó (2010), Lasersohn (2012) en Recanati (2012). [11]

1.6 Gerelateerde principes

We hebben verschillende interpretaties onderscheiden voor de schijnbaar eenvoudige bewering dat een bepaalde taal compositorisch is en we hebben een redelijk natuurlijke taal gekozen. Daarom stelden we voor om (C) te lezen als zijnde over betekenis (in tegenstelling tot referentie of een andere waarde die men zou kunnen toekennen aan uitdrukkingen), dat het functionele bepaling van betekenis postuleert binnen een bepaalde taal (in tegenstelling tot in een klasse van talen) en dat de determinanten van de betekenis van een complexe uitdrukking de volledige structuur zijn (in tegenstelling tot alleen de directe structuur) en de betekenissen van de afzonderlijke componenten ervan (in tegenstelling tot collectief). We hebben gezien dat (C) zelfs na deze verduidelijkingen dubbelzinnig blijft, want er zijn minstens twee soorten betekenis waar het over zou kunnen gaan (staande betekenis en betekenis van gelegenheid). Als het gaat om de betekenis van gelegenheid,het moet een onderdrukte kwantificering over contexten omvatten (net zoals het een onderdrukte kwantificering over talen bevat).

Er zijn een aantal noemenswaardige principes die vaak worden besproken samen met (en worden soms verward met) het principe van de compositie. Het is nuttig om te zien welke, als een van deze gelijk is aan (C).

1.6.1 Substitutiviteit

Beschouw eerst het vaak aangehaalde principe dat zegt dat vervanging van synoniemen altijd betekenisbehoudend is. Zoals gezegd vereist het principe verduidelijking. Om te beginnen geldt niet elk geval van vervanging als vervanging: de uitdrukking die we vervangen door het synoniem binnen een grotere uitdrukking moet een bestanddeel zijn van de grotere uitdrukking. Anders, zoals Geach opmerkte, zou de synoniem van 'Plato was kaal' met 'Kaalheid was een attribuut van Plato' de synoniem zijn van 'De filosoof wiens meest vooraanstaande leerling Plato was, was kaal' en 'De filosoof wiens meest vooraanstaande leerling was kaalheid was een kenmerk van Plato ' vgl. Bereik (1965): 110.

Daarnaast moeten we twee kwesties scheiden: of vervanging van synoniemen een betekenisvolle uitdrukking in een betekenisloze uitdrukking kan veranderen, en of het een betekenisvolle uitdrukking in een uitdrukking met een andere betekenis kan veranderen. Het principe dat de eerste mogelijkheid uitsluit, werd voor het eerst voorgesteld door Husserl (1913): 318, en wordt gewoonlijk uitgedrukt in termen van het begrip semantische categorie. Twee uitdrukkingen behoren tot dezelfde semantische categorie voor het geval ze niet substitueerbaar zijn binnen een zinvolle uitdrukking salva significatione (zonder verlies van betekenis). Volgens het principe van Husserl:

(H) Synoniemen horen in dezelfde semantische categorie.

(H) is nogal controversieel - intuïtief zijn er veel synoniemen die niet overal onverwisselbaar zijn. 'Waarschijnlijk' en 'waarschijnlijk' betekenen vrijwel hetzelfde, hoewel 'Jacques waarschijnlijk zal vertrekken' zinvol is, terwijl 'Jacques waarschijnlijk zal vertrekken' aantoonbaar niet is; vgl. Gazdar (1985): 32. [12] En - controversiëler - er kunnen synoniemen zijn die bijna nergens onverwisselbaar zijn: 'snel' en 'snel' zijn goede kandidaten.

Het principe dat de mogelijkheid uitsluit dat vervanging van synoniemen een betekenisvolle uitdrukking zou kunnen veranderen in een uitdrukking met een andere betekenis, komt in twee versies:

(S enkelvoud) Als twee betekenisvolle uitdrukkingen alleen verschillen doordat de ene het resultaat is van het vervangen van een synoniem door een onderdeel binnen de andere, dan zijn de twee uitdrukkingen synoniemen.
(S meervoud) Als twee betekenisvolle uitdrukkingen alleen verschillen omdat de ene het resultaat is van het vervangen van sommige synoniemen voor bepaalde bestanddelen binnen de andere, dan zijn de twee uitdrukkingen synoniemen.

Ervan uitgaande dat de taal die wordt besproken een grammatica heeft die vereist dat elk bestanddeel van een betekenisvolle complexe uitdrukking zelf betekenisvol moet zijn (meervoud) sterker is dan (C) - het is gelijk aan lokale, distributieve, taalgebonden samenstelling van betekenis. Ervan uitgaande dat de taal voldoet aan (H), (S enkelvoud) gelijk is aan (S meervoud); vgl. Hodges (2001) Stelling 4.

1.6.2 Het regel-tot-regel principe

Soms wordt de bewering dat L compositorisch is, direct gepresenteerd als een bewering over de relatie tussen de syntaxis en semantiek. Het volgende proefschrift wordt vaak het regel-tot-regel-principe genoemd:

(RR) Aan elke syntactische regel komt een semantische regel overeen die betekenissen toekent aan de output van de syntactische regel op basis van de betekenissen van de inputs.

Hoe sterk een claim (RR) is, hangt af van wat in de regel telt. Als een willekeurige functie die naam verdient, is het rule-to-rule-principe sterker dan (C): het staat gelijk aan lokale, distributieve, taalgebonden samenstelling van betekenis. Maar als we volkomen aannemelijk maken dat een semantische regel berekenbaar (of misschien gemakkelijk berekenbaar) moet zijn, dan is het regel-tot-regel-principe sterker dan dat. En als we aannemen dat regels een soort psychologische realiteit moeten hebben, zegt (RR) iets heel anders dan (C).

1.6.3 Het primaat van woorden

Normaal gesproken, als we zeggen dat iets iets anders bepaalt, denken we dat het eerste causaal of verklarend is voorafgaand aan het laatste. Hoewel het principe van de compositie meestal niet op deze manier wordt begrepen, lezen filosofen het soms als een principe dat de prioriteit van woordbetekenis boven zinbetekenis, of meer in het algemeen, de prioriteit van betekenissen van lexicale items boven de betekenissen van complexe uitdrukkingen stelt:

(P) Complexe uitdrukkingen hebben hun betekenis vanwege hun structuur en de betekenis van hun bestanddelen.

Er wordt vaak gedacht dat (P) in spanning staat met het idee dat elke uitdrukking de betekenis heeft die het heeft vanwege de manier waarop het binnen een taalgemeenschap wordt gebruikt. Het conflict zou moeten ontstaan omdat (i) het gebruik van een uitdrukking is uitgeput door het gebruik ervan in spraakhandelingen, en (ii) het zijn zinnen, niet woorden, die kunnen worden gebruikt om spraakhandelingen te maken. Hiertegenover kan worden gesteld dat verwijzing een van de spraakhandelingen is die sprekers routinematig uitvoeren en dat deze spraakhandeling wordt gedaan met woorden, niet met zinnen. Men zou kunnen proberen (i) te vervangen door een sterkere bewering, bijvoorbeeld dat het gebruik van een uitdrukking is uitgeput door het gebruik ervan bij het beweren, vragen, bevelen en enkele andere toespraakhandelingen, zonder verwijzing. Maar zelfs als het waar is, slaat de sterkere claim het argument tegen (P) mogelijk niet op, omdat, tenminste op het eerste gezicht,we kunnen beweringen doen door geïsoleerde woorden uit te spreken; vgl. Stainton (2006). Davis (2003) ontwikkelt een gedetailleerde betekenistheorie die (P) combineert met een versie van de gebruikstheorie van betekenis.

Zeggen dat er geen gemakkelijk argument is tegen (P), is verre van zeggen dat het waar moet zijn. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat (P) aanzienlijk sterker is dan (C) en dat de gebruikelijke argumenten voor compositie dit op zichzelf niet kunnen rechtvaardigen.

1.6.4 Frege's contextprincipe

In paragraaf 60 van de Grondslagen van de Rekenkunde verklaart Frege op beroemde wijze dat woorden alleen binnen een volledige zin betekenis hebben. Dit wordt in de literatuur aangeduid als het contextprincipe van Frege. Frege schrijft dat 'het voldoende is als de zin als geheel betekenis heeft; daardoor krijgen ook de delen hun betekenis”. [13] Op het eerste gezicht beweert dit dat woorden hun betekenis hebben dankzij de betekenis van zinnen waarin ze als bestanddeel voorkomen. Dit is niet compatibel met (P), maar niet met (C). Zelfs als woorden alleen zinvol zijn omdat ze als bestanddeel binnen zinnen voorkomen, kan er toch een functie zijn (misschien zelfs een enkele functie in alle mogelijke menselijke talen) die de structuur van een zin en de betekenis van de samenstellende woorden in kaart brengt aan de betekenis van die zin.

Er is een alternatieve manier om het principe van Frege te interpreteren, een manier waardoor het een vastberadenheidsclaim is, geen primaatclaim. Om het te formuleren in een vorm die overeenkomt met de algemeenheid van (C), moeten we het praten over woorden en zinnen laten vallen en in plaats daarvan praten over complexe uitdrukkingen en hun componenten:

(Alle) De betekenis van een uitdrukking wordt bepaald door de betekenis van alle complexe uitdrukkingen waarin deze voorkomt als bestanddeel.

Net als het compositorische principe kan (F all) worden geïnterpreteerd als een claim over verwijzing of betekenis, lokaal of globaal, collectief of distributief, op een taalgebonden manier of taaloverschrijdend. Compositionaliteit gaat over bottom-up betekenisbepaling, terwijl het contextprincipe over top-down betekenisbepaling. Zolang het niet wordt begrepen als een causale of verklarende relatie, kan de bepaling symmetrisch zijn, dus elke versie van (C) is compatibel met de corresponderende versie van (F all).

Er is een versterking van (F all), volgens welke de betekenis van een uitdrukking niet alleen wordt bepaald door de betekenis van alle uitdrukkingen waarin het voorkomt als bestanddeel, maar door de betekenis van een van deze uitdrukkingen:

(F elke) De betekenis van een uitdrukking wordt bepaald door de betekenis van elke complexe uitdrukking waarin deze voorkomt als bestanddeel.

(F any) is een direct gevolg van het omgekeerde van (C) - ook wel omgekeerde compositie genoemd - volgens welke de betekenis van een complexe uitdrukking de structuur van de uitdrukking en de betekenis van de bestanddelen ervan bepaalt. (Fodor (1998b), Fodor en Lepore (2001), Pagin (2003) pleiten voor omgekeerde compositie; Patterson (2005), Robbins (2005), Johnson (2006) behoren tot de tegenstanders. Het debat is complex, deels omdat in ieder geval sommige voorstanders van omgekeerde compositie pleiten alleen voor de taal van het denken; vgl. Fodor (2001).)

(F any) is een zeer sterke stelling en de meeste standaard semantische theorieën zijn er niet mee verenigbaar. Neem bijvoorbeeld een eenvoudige Carnapiaanse semantiek die aan elke zin de reeks mogelijke werelden toewijst waar het waar is. Stel dat we een taal overwegen die de standaard logische operatoren bevat, en dat dus elke zin een bestanddeel is van een noodzakelijk echte zin. Aangezien de betekenis van een noodzakelijke waarheid de verzameling van alle mogelijke werelden is, zou deze verzameling de betekenis van alle zinnen in de taal moeten bepalen, wat absurd is.

Een principe van gemiddelde sterkte tussen (F all) en (F any) is (F cof):

(F cofinal) De betekenis van een uitdrukking wordt bepaald door de betekenis van alle uitdrukkingen binnen een cofinale reeks uitdrukkingen.

(Een cofinale set uitdrukkingen is een set zodat elke expressie voorkomt als een bestanddeel in ten minste één lid van de set. Behalve voor zeer vreemde talen, is de set van alle expressies binnen de taal waarin een bepaalde expressie voorkomt als een bestanddeel) een van de vele cofinale verzamelingen van uitdrukkingen, dus (F all) volgt uit (F cof) maar niet andersom. Dat (F cof) volgt uit (F any) maar niet andersom is triviaal.)

Een interessant kenmerk van (F cofinal) is dat het in strijd lijkt te zijn met een Quine's stelling over de onbepaaldheid van vertaling (genomen als een stelling die de onbepaaldheid van betekenis impliceert). Stel dat de verzameling van alle observatiezinnen cofinal is binnen een redelijk groot fragment van een natuurlijke taal en dat de betekenis van een observatiezin identiek is aan de stimulusbetekenis - (F cofinal) zorgt er dan voor dat de betekenis van alle woorden binnen wordt bepaald ons fragment. Onlangs is er een poging gedaan om dat aan te tonen (F cofinal) volgt uit minder controversiële beweringen, en misschien zelfs uit beweringen waaraan Quine zelf zich had verbonden; vgl. Werning (2004). De kern van Wernings argument is de uitbreidingsstelling; vgl. Stelling 14 in Hodges (2001). De stelling stelt dat een betekenistoewijzing aan een cofinale reeks uitdrukkingen die voldoet aan (H) en (S enkelvoud) een unieke uitbreiding heeft op een betekenistoewijzing aan alle uitdrukkingen die voldoet aan (H), (S enkelvoud) en het omgekeerde. (Er wordt een algemeen resultaat genoemd in Hodges (2012): 257.) De extra veronderstellingen die nodig zijn om van de uitbreidingsstelling tot een ontkenning van onbepaaldheid te komen, blijven twijfelachtig; vgl. Leitgeb (2005).

1.5.5 Het bouwprincipe

De bewering dat L compositorisch is, wordt vaak opgevat dat de betekenis van een willekeurige complexe uitdrukking in L is opgebouwd uit de betekenissen van de bestanddelen ervan in L - noem dit het bouwprincipe voor L. Dit is een vrij sterke claim, althans als we de bouwmetafoor serieus nemen. Dan moeten de betekenissen van complexe uitdrukkingen zelf complexe entiteiten zijn waarvan de structuur die van de zin weerspiegelt; vgl. Frege (1892), Frege (1919). Dit houdt vermoedelijk in, maar wordt niet veroorzaakt door lokale distributieve cross-linguïstische samenstelling van betekenis.

2. Formele verklaring

Montague (1970) suggereerde een opvallende manier om het principe van de compositie formeel vast te leggen. Het belangrijkste idee is dat de compositie vereist dat er een homomorfisme bestaat tussen de uitdrukkingen van een taal en de betekenissen van die uitdrukkingen.

Laten we de uitdrukkingen van een taal beschouwen als een set waarop een aantal bewerkingen (syntactische regels) zijn gedefinieerd. Laten we eisen dat syntactische regels altijd van toepassing zijn op een vast aantal expressies en een enkele expressie opleveren, en laten we toestaan dat syntactische regels voor bepaalde expressies ongedefinieerd zijn. Een syntactische algebra is dus een gedeeltelijke algebra E = ⟨E, (F γ) γ∈Γ⟩, waarbij E de verzameling (eenvoudige en complexe) uitdrukkingen is en elke F γ een gedeeltelijke syntactische bewerking is op E met een vaste ariteit. De syntactische algebra wordt geïnterpreteerd door middel van een betekenistoewijzing m, een functie van E tot M, de verzameling beschikbare betekenissen voor de uitdrukkingen van E.

Beschouw nu F, ak -ary syntactische operatie op E. m is F- compositorisch voor het geval er een ak-partiële functie G op M is, zodat wanneer F (e 1,…, e k) is gedefinieerd,

m (F (e 1,…, e k)) = G (m (e 1),…, m (e k)).

(In het Engels: er is een gedeeltelijke functie van de betekenissen van e 1,…, e k tot de betekenis van de uitdrukking die is opgebouwd uit e 1,…, e k door een toepassing van de syntactische regel F.)

Tot slot kunnen we zeggen dat m compositorische simpliciter voor het geval m F- compositorische voor elke syntactische operatie in E. Wanneer m is compositie, induceert de semantische algebra M = ⟨M, (G γ) γ∈Γ ⟩ aan M, en het is een homomorfisme tussen E en M; vgl. Westerståhl (1998). (Zie Janssen (1986), (1997), Hodges (2001) en Pagin en Westerståhl (2010a) voor details, varianten en formele resultaten. Zie Pagin (2005) voor generalisaties die betrekking hebben op talen met verschillende soorten contextafhankelijkheid.), Pagin en Pelletier (2007) en Westerståhl (2012).)

Aangezien er geen beperkingen zijn aan wat m toewijst aan leden van E, bevat de formele verklaring zowel de samenstelling van de referentie als de samenstelling van de betekenis. Zoals gezegd, legt het principe de lokale distributieve taalgebonden samenstelling vast: het vereist dat elke toepassing van elke syntactische regel binnen een taal wordt gematcht door een toepassing van een geschikte semantische functie. Het is eenvoudig om cross-linguïstische samenstelling vast te leggen: we hoeven alleen maar te zeggen dat de uitdrukkingen binnen E de uitdrukkingen zijn van alle mogelijke menselijke talen. (Natuurlijk, als we toestaan dat de syntactische algebra uitdrukkingen van verschillende talen bevat,we willen misschien volhouden dat syntactische bewerkingen expressies van een taal toewijzen aan complexe expressies van dezelfde taal en dat ze ongedefinieerd blijven voor gevallen waarin hun argumentposities worden gevuld door expressies uit verschillende talen.[14])

Het is ingewikkelder om globale composities vast te leggen. Hier is een poging. Laten we zeggen dat de uitdrukkingen e en e 'lokale equivalenten zijn voor het geval ze het resultaat zijn van het toepassen van dezelfde syntactische bewerking op lijsten met uitdrukkingen, zodat corresponderende leden van de lijsten synoniem zijn. (Formeler: voor een natuurlijk getal k is er ak -ary F in E, en er zijn enkele uitdrukkingen e 1,…, e k, e 1 ',…, e k ' in E, zodat e = F (e 1,…, e k), e '= F (e 1 ',…, e k '), en voor elke 1 ≤ i ≤ k, m (e i) = m (e i').) Het is duidelijk dat m lokaal compositorisch is voor het geval dat lokaal equivalente uitdrukkingenparen allemaal synoniemen zijn. Laten we zeggen dat de uitdrukkingen e en e 'globale equivalenten zijn voor het geval ze het resultaat zijn van het toepassen van dezelfde syntactische bewerking op lijsten met uitdrukkingen, zodat corresponderende leden van de lijsten ofwel (i) eenvoudig en synoniem of (ii) complex zijn en wereldwijd equivalent. (Hier is de recursieve definitie formeler. Laten we zeggen dat de uitdrukkingen e en e '1-globale equivalenten zijn voor het geval ze synoniem zijn voor eenvoudige uitdrukkingen. Laten we zeggen dat de uitdrukkingen e en e' n-globale equivalenten zijn in voor een natuurlijk getal k is er ak -ary F in E, en er zijn enkele uitdrukkingen e 1, …, e k, e 1',…, E k ' in E, zodanig dat e = F (e 1,…, e k), e '= F (e 1 ',…, e k '), en voor elke 1 ≤ i ≤ k daar is een 1 ≤ j <n zodat e i en e i 'j-globale equivalenten zijn. Laten we tot slot zeggen dat de uitdrukkingen e en e 'globale equivalenten zijn voor het geval dat voor een natuurlijk getal n ze n-globale equivalenten zijn.) [15] Ik stel voor dat m globaal samengesteld is voor het geval globaal equivalente uitdrukkingenparen zijn alle synoniemen.

Collectieve samenstelling is een verdere verzwakking van de wereldwijde samenstelling. Het kan met dezelfde truc worden geformaliseerd. We kunnen dus zeggen dat m collectief compositorisch is voor het geval dat collectief equivalente uitdrukkingenparen allemaal synoniemen zijn, waarbij we collectieve gelijkwaardigheid precies definiëren als globale gelijkwaardigheid met één verschil. In de recursieve stap eisen we niet alleen dat e i en e i 'j-collectieve equivalenten zijn, maar ook dat dezelfde semantische relaties moeten gelden tussen e 1,…, e k en onder e 1 ',…, e k'. We laten dus ruimte voor de mogelijkheid dat 'Cicero is Cicero' niet collectief gelijkwaardig is aan 'Cicero is Tully', ook al hebben ze dezelfde structuur en zijn hun eigenlijke bestanddelen allemaal collectief gelijkwaardig; zie paragraaf 1.4.

3. Argumenten voor samenstelling

Het eenvoudigste argument voor compositie is dat het wordt ondersteund door intuïties die velen beweren te hebben over betekenis en structuur. Hoewel er interessante vermeende tegenvoorbeelden zijn (zie paragraaf 4.2.), Kunnen ze waarschijnlijk worden verklaard door bescheiden herzieningen van onze syntactische en / of semantische theorieën. Deze verdediging is redelijk maar veel te bescheiden. Want ook al slaagt het erin om sommigen te overtuigen die nog niet overtuigd zijn, het laat ons allemaal in het duister waarom de compositie waar is. Verdedigers van compositionaliteit zouden het beter moeten doen.

3.1 Productiviteit

Het argument dat het vaakst wordt gebruikt om de compositie te ondersteunen is gebaseerd op productiviteit. Het gaat (althans) terug naar Frege, die beweerde dat "de mogelijkheid van het begrijpen van zinnen die we nog nooit eerder hebben gehoord hier duidelijk op berust, dat we de zin van een zin kunnen samenstellen uit delen die overeenkomen met woorden." (Frege 1914 ?: 79) Het argument is een gevolgtrekking van de beste verklaring, die kan worden uitgebreid en anders geformuleerd zonder aan te nemen dat betekenissen Fregese zintuigen zijn. [16]

Argument van productiviteit: aangezien bekwame sprekers een complexe uitdrukking kunnen begrijpen die ze nog nooit eerder zijn tegengekomen, moet het zijn dat ze (misschien stilzwijgend) iets weten op basis waarvan ze zonder aanvullende informatie kunnen achterhalen wat e betekent. Als dat zo is, moet iets wat ze al weten, bepalen wat e betekent. En deze kennis kan niet aannemelijk zijn behalve kennis van de structuur van e en kennis van de individuele betekenissen van de eenvoudige componenten van e.

Om de bewering te versterken dat we in feite complexe uitdrukkingen begrijpen die we nog nooit eerder hebben gehoord, doen filosofen vaak een beroep op onbegrensdheid: hoewel we eindige wezens zijn, hebben we het vermogen om elk van een oneindig groot aantal complexe uitdrukkingen te begrijpen. Hoewel er andersdenkenden zijn - bijvoorbeeld Ziff (1974) - is de bewering dat natuurlijke talen oneindig veel complexe uitdrukkingen bevatten aannemelijk. [17]Maar het is even aannemelijk dat niemand die dit artikel de eerste keer leest ooit eerder deze zin is tegengekomen, en daarom lijkt de omweg door kardinaliteitsoverwegingen overbodig. Af en toe wordt het feit dat natuurlijke talen leerbaar zijn, ook gebruikt om te pleiten voor compositoriek. Dit is geen onafhankelijk argument: de reden dat het opmerkelijk is dat we een natuurlijke taal kunnen leren, is dat als we het eenmaal hebben geleerd, ons begrip productief is. Als we uitdrukkingen die we nooit eerder tegenkwamen niet konden begrijpen, konden we zonder gedetailleerde empirische studie de hypothese niet uitsluiten dat we de betreffende taal uit het hoofd leerden.

Het eerste dat moet worden opgemerkt over het argument van productiviteit is dat het een argument is voor (C) - wereldwijde distributieve taalgebonden compositorische betekenisgeving. In zijn huidige vorm biedt het geen reden om te geloven dat dit principe niet met zich meebrengt; in het bijzonder kan het geen (C ref), (C local) of (C cross) vaststellen.

Het argument kan worden bekritiseerd op grond dat dergelijke overwegingen eenvoudigweg geen universele claim kunnen staven. Stel dat iemand suggereert dat de complexe uitdrukking e een tegenvoorbeeld is voor (C). Het feit dat we de neiging hebben om allerlei complexe uitdrukkingen te begrijpen die we nog nooit eerder hebben gehoord, betekent niet dat we e bij de eerste ontmoeting zouden begrijpen. Maar stel dat we dat zouden doen. Maar zelfs als we in het algemeen de neiging hebben om complexe uitdrukkingen te begrijpen die we nog nooit eerder hebben gehoord vanwege onze kennis van hun structuur en de betekenis van hun eenvoudige componenten, zouden we e op een andere manier kunnen begrijpen. Algemene overwegingen van productiviteit kunnen niet uitsluiten dat er uitzonderingen zijn op de compositie. (Geïsoleerde vermeende uitzonderingen worden vaak verklaard als idioom-uitdrukkingen waarvan de syntactische complexiteit alleen duidelijk is. Maar tenzij ons duidelijke niet-semantische gronden worden gegeven om idiomen te onderscheiden, is de zet bedenkelijk voor de vraag. Dergelijke criteria zijn voorgesteld, maar ze zijn nogal controversieel; vgl. Nunberg, Sag en Wasow (1994).)

Als we onze blik verlagen en niets meer proberen te bewijzen dan de bewering dat natuurlijke talen over het algemeen gehoorzamen aan wereldwijde distributieve taalgebonden compositorische betekenis, is het argument van productiviteit redelijk sterk.

3.2 Systematiek

Een ander argument ten gunste van de compositie is gebaseerd op systematiek, het feit dat er duidelijke en voorspelbare patronen zijn tussen de zinnen die we begrijpen. Iedereen die bijvoorbeeld 'Het kleed onder de stoel' begrijpt, kan 'De stoel onder het tapijt' begrijpen en omgekeerd. Dit is ook een gevolgtrekking van de beste verklaring en kan als volgt worden samengevat:

Argumentatie van systematiek: Iedereen die een complexe uitdrukking e en e 'begrijpt die is opgebouwd door de syntactische bewerking F uit de onderdelen e 1, …, e n en e 1 ', …, e n ', kan ook elke andere betekenisvolle complexe uitdrukking begrijpen e ″ opgebouwd uit F uit uitdrukkingen tussen e 1,…, e n, e 1 ',…, e n'. Het moet dus zijn dat iedereen die weet wat e en e betekenen, in staat is om zonder aanvullende informatie uit te zoeken wat e ″ betekent. Als dat zo is, moet de betekenis van e en e 'gezamenlijk de betekenis van e ″ bepalen. Maar de enige plausibele manier waarop dit waar zou kunnen zijn, is als de betekenis van e F bepaalt en de betekenis van e 1, …, e n, de betekenis van e 'bepaalt F en de betekenis van e 1 ', …, e n ', en F en de betekenissen van e 1,…, e n, e 1 ',…, e n ' bepalen de betekenis van e ″.

Hoewel de argumenten van productiviteit en systematiek meestal in één adem worden genoemd, zijn het heel verschillende overwegingen. In tegenstelling tot de hoofdpremisse van de eerste, is de hoofdpremisse van de laatste allesbehalve duidelijk. Bijzondere gevallen zijn aannemelijk genoeg: het lijkt redelijk dat iedereen die 'De hond slaapt' en 'De kat is wakker' ook 'De hond is wakker' en 'De kat slaapt' kan begrijpen, en dat iedereen die het kan begrijpen 'zwarte hond' en 'witte kat' kunnen ook 'zwarte kat' en 'witte hond' begrijpen. Maar begrijpen ook iedereen die 'binnen een uur' en 'zonder horloge' begrijpt 'ook' binnen een uur 'en' zonder uur '? En begrijpen iedereen die begrijpt 'halverwege gesloten' en 'stevig geloofd' ook 'halverwege geloofd' en 'stevig gesloten'? Zoals Johnson (2004) stelt:de bewering dat natuurlijke talen systematisch zijn, veronderstelt een natuurlijke, niet-overlappende taalkundige categorisering van alle uitdrukkingen. Het bestaan van een dergelijke indeling is een gewaagde empirische hypothese.

Fodor (1998b) biedt wel een empirisch argument voor systematiek. Het idee is dat als complexe uitdrukkingen zouden kunnen worden begrepen zonder hun bestanddelen te begrijpen, het onduidelijk is hoe blootstelling aan een corpus dat bijna volledig uit complexe uitdrukkingen bestaat, zou kunnen volstaan om de betekenis van lexicale items te leren. Maar empirisch gezien leren kinderen de betekenis van woorden door ze bijna uitsluitend binnen andere uitdrukkingen tegen te komen. Zoals Robbins (2005) opmerkt, kan deze waarneming op zijn best tot de conclusie leiden dat het begrijpen van een voldoende grote reeks complexe uitdrukkingen waarin een bepaalde uitdrukking voorkomt als bestanddeel voldoende is om het bestanddeel zelf te begrijpen. Het toont niet aan dat het begrijpen van een complexe uitdrukking voldoende is om de bestanddelen ervan te begrijpen.

De argumenten van productiviteit en systematiek verschillen in wat ze beogen te bewijzen. Ten eerste bewijst het argument van systematiek iets zwakker dan (elke versie van) compositoriciteit. Als we het argument voeren voor het paar zinnen 'De hond slaapt' en 'De kat is wakker', kunnen we concluderen dat de betekenis van 'de hond', 'de kat', 'slaapt' en 'wakker is' plus predicatie bepaalt de betekenis van 'De hond is wakker'. Daaruit volgt niet dat de betekenissen van 'de hond' en 'is wakker' plus predicatie dat doen. Ten tweede, als dit probleem op de een of andere manier kan worden opgelost, bewijst het argument van systematiek niet alleen globale, maar ook lokale samenstellingsbaarheid: het vertelt ons dat de betekenissen van onmiddellijke constituenten en onmiddellijke structuur de betekenissen van complexe uitdrukkingen fixeren. Als het tot slot lukt,het argument van systematiek blijkt niet alleen een versie van het compositieprincipe, maar ook omgekeerde compositie. We worden verzocht te concluderen dat de betekenis van een willekeurige complexe uitdrukking de onmiddellijke structuur en de betekenis van de directe componenten bepaalt; vgl. sectie 1.5.4, Fodor en Lepore (2001): 59, Pagin (2003): 292.

Net als bij het argument van productiviteit, kan het argument van systematiek niet geïsoleerde tegenvoorbeelden uitsluiten. Toch is het een redelijk sterke overweging ten gunste van de bewering dat natuurlijke talen over het algemeen gehoorzamen aan taalgebonden distributieve lokale samenstelling van betekenis en het omgekeerde.

3.3 Methodologie

Veruit de meest populaire reden om in compositie te geloven, is dat het werkt. Taalkundigen hebben verschillende versies van het principe als werkhypothese aangenomen en op basis daarvan semantische theorieën ontwikkeld. Deze theorieën hebben intuïtief bevredigende verklaringen gegeven voor bepaalde gegevens, zoals de geldigheid of ongeldigheid van bepaalde gevolgtrekkingen of voor verschillende soorten contrasten tussen bepaalde minimale paren. Bovendien, telkens wanneer werd gesuggereerd dat bepaalde verschijnselen het principe moesten laten varen, werd later aangetoond dat dit niet zo is: redelijk elegante en relatief natuurlijke compositietheorieën lagen om de hoek; vgl. rubriek 4.2.

Ondanks zijn populariteit is dit geen erg goede reden om in compositie te geloven. Het feit dat compositorische semantische theorieën bepaalde dingen kunnen verklaren, bewijst niet dat ze die dingen verklaren omdat ze compositorisch zijn. Hebben we reden om te denken dat we, zonder aan te nemen van de compositie, niet in staat zouden zijn dezelfde dingen uit te leggen? Het lijkt mij dat we een dergelijke reden niet hebben: semantici hebben zich gericht op de vraag of ze de compositie kunnen vasthouden terwijl ze bevredigende verklaringen geven, niet of ze de compositie moeten omarmen om een bevredigende verklaring te geven. We mogen niet aannemen dat het aannemen van compositie als werkhypothese op enigerlei wijze heeft bijgedragen tot verklarend succes in semantiek.

Een veelbelovender methodologisch argument voor compositoriek gaat als volgt. Het feit dat we in realtime kunnen communiceren, maakt het overweldigend waarschijnlijk dat de computationele complexiteit van het interpretatiealgoritme dat we gebruiken relatief laag is. In feite lijkt het redelijk om te denken dat semantische theorieën met minimale complexiteit, als andere dingen gelijk zijn, de voorkeur verdienen. En er zijn bepaalde resultaten die aantonen dat, onder bepaalde omstandigheden, semantiektheorieën die voldoen aan een zekere versterking van (C) minimaal complex zullen zijn; vgl. Pagin (2012). Helaas zijn de omstandigheden in kwestie vaak onrealistisch voor natuurlijke talen. Desalniettemin kunnen we ze beschouwen als idealisaties, wat het aannemen van compositie als werkhypothese nog steeds redelijk maakt.

4. Argumenten tegen samenstelling

Overwegingen met betrekking tot productiviteit en systematiek zijn krachtig. Het lijkt voor velen dat de verklaring van deze verschijnselen die compositie veronderstellen niet alleen de beste is, maar ook de enige die je je kunt voorstellen. Dus, voordat ik enkele van de vermeende tegenvoorbeelden van de semantische literatuur naar compositorie onderzoek, zal ik, om de verbeeldingskracht te versterken, een eenvoudige niet-linguïstische casus bespreken waarin ons begrip productief en systematisch is, ondanks een duidelijk gebrek aan compositoriciteit in het systeem van representaties.

4.1 Hoe de compositie kan mislukken

Overweeg de algebraïsche notatie voor schaken. [18]Hier zijn de basis. De rijen van het schaakbord worden weergegeven door de cijfers 1, 2,…, 8; de kolommen worden weergegeven door de kleine letters a, b,…, h. De vierkanten worden geïdentificeerd door kolom en rij; b5 bevindt zich bijvoorbeeld op het snijpunt van de tweede kolom en de vijfde rij. Hoofdletters vertegenwoordigen de stukken: K staat voor koning, Q voor koningin, R voor toren, B voor loper en N voor ridder. Bewegingen worden meestal weergegeven door een triplet bestaande uit een hoofdletter die staat voor het stuk dat de zet maakt en een teken dat staat voor het vierkant waar het stuk beweegt. Hierop zijn vijf uitzonderingen: (i) bewegingen gemaakt door pionnen missen vanaf het begin de hoofdletter, (ii) wanneer meer dan één stuk van hetzelfde type hetzelfde vierkant zou kunnen bereiken,het bord voor het vierkant van vertrek wordt onmiddellijk voor het bord voor het vierkant van aankomst geplaatst, (iii) wanneer een zet resulteert in een vangst, wordt een x onmiddellijk voor het bord voor het vierkant van aankomst geplaatst, (iv) het symbool 0-0 staat voor rokade aan de kant van de koning, (v) het symbool 0-0-0 staat voor rokade aan de kant van de koningin. + staat voor check en ++ voor mate. De rest van de notatie dient om commentaar te geven over de zetten en is niet essentieel om het te begrijpen. De rest van de notatie dient om commentaar te geven over de zetten en is niet essentieel om het te begrijpen. De rest van de notatie dient om commentaar te geven over de zetten en is niet essentieel om het te begrijpen.

Iemand die de algebraïsche notatie begrijpt, moet beschrijvingen van bepaalde schaakpartijen erin kunnen volgen en iemand die dat kan, moet kunnen zien welke zet wordt weergegeven door bepaalde regels binnen een dergelijke beschrijving. Desalniettemin is het duidelijk dat wanneer iemand de lijn Bb5 in het midden van een dergelijke beschrijving ziet, weten wat B, b en 5 betekenen, niet genoeg zal zijn om erachter te komen wat deze beweging zou moeten zijn. Het moet een zet zijn naar b5 gemaakt door een loper, maar we weten niet welke loper (zelfs niet of het wit of zwart is) en we weten niet van welk veld het komt. Dit alles kan worden bepaald door de beschrijving van het spel vanaf het begin te volgen, ervan uitgaande dat men weet wat de initiële configuraties van figuren op het schaakbord zijn, dat wit eerst beweegt,en dat daarna zwart en wit achter elkaar bewegen. Maar naar Bb5 zelf staren helpt niet.

De eerste moraal van het voorbeeld is dat we productief en systematisch begrip van representaties kunnen hebben, zelfs als we complexe representaties niet begrijpen, louter door hun eenvoudige componenten en de manier waarop die componenten worden gecombineerd te begrijpen. De reden dat dit kan gebeuren, is dat iedereen die het systeem begrijpt, bepaalde dingen weet (bijv. De initiële configuratie van stukken en de volgorde van bewegingen) waaruit ze de ontbrekende informatie kunnen achterhalen (bijv. Welke figuur beweegt en waar vandaan).

De tweede moraal is dat we - gegeven bepaalde veronderstellingen over betekenis in schaaknotatie - een productief en systematisch begrip van representaties kunnen hebben, zelfs als het systeem zelf niet compositorisch is. De aannames in kwestie zijn dat (i) de beschrijving die ik in de eerste alinea van dit hoofdstuk gaf volledig bepaalt wat de eenvoudige uitdrukkingen van schaaknotatie betekenen en ook hoe ze kunnen worden gecombineerd om complexe uitdrukkingen te vormen, en dat (ii) de betekenis van een lijn binnen een schaaknotatie bepaalt een zet. Men kan (i) afwijzen en bijvoorbeeld betogen dat de betekenis van B in Bb5 een indexische component bevat en binnen de context van een beschrijving een bepaalde loper kiest die zich verplaatst van een bepaald vierkant. Men kan ook afwijzen (ii) en argumenteren, bijvoorbeelddat de betekenis van Bb5 niets meer is dan de betekenis van 'een of andere bisschop verhuist van ergens naar vierkant b5' - uitingen van Bb5 kunnen extra informatie bevatten, maar dat is niet van belang voor de semantiek van de notatie. Beide bewegingen zouden de compositie tegen een prijs besparen. De eerste compliceert aanzienlijk wat we te zeggen hebben over lexicale betekenissen; de tweede vergroot de kloof tussen betekenissen van uitdrukkingen en betekenissen van hun uitingen. Of het besparen van compositoriek een van deze kosten waard is (of dat er een ander verhaal te vertellen is over ons begrip van de algebraïsche notatie) is zeker niet duidelijk. Voor zover we weten, kan algebraïsche notatie niet-compositorisch zijn. Beide bewegingen zouden de compositie tegen een prijs besparen. De eerste compliceert aanzienlijk wat we te zeggen hebben over lexicale betekenissen; de tweede vergroot de kloof tussen betekenissen van uitdrukkingen en betekenissen van hun uitingen. Of het besparen van compositoriek een van deze kosten waard is (of dat er een ander verhaal te vertellen is over ons begrip van de algebraïsche notatie) is zeker niet duidelijk. Voor zover we weten, kan algebraïsche notatie niet-compositorisch zijn. Beide bewegingen zouden de compositie tegen een prijs besparen. De eerste compliceert aanzienlijk wat we te zeggen hebben over lexicale betekenissen; de tweede vergroot de kloof tussen betekenissen van uitdrukkingen en betekenissen van hun uitingen. Of het besparen van compositoriek een van deze kosten waard is (of dat er een ander verhaal te vertellen is over ons begrip van de algebraïsche notatie) is zeker niet duidelijk. Voor zover we weten, kan algebraïsche notatie niet-compositorisch zijn. Voor zover we weten, kan algebraïsche notatie niet-compositorisch zijn. Voor zover we weten, kan algebraïsche notatie niet-compositorisch zijn.

4.2 Hoe de compositie naar verluidt mislukt

We bespreken nu kort vier beroemde vermeende tegenvoorbeelden van de samenstelling van het Engels uit de semantische literatuur. De lijst is niet representatief maar zeker niet uitputtend. (Zie Zimmerman (2012) voor een meer systematisch overzicht van hoe typischheidsproblemen doorgaans worden opgelost in formele semantiek.) In elk geval geven we ook aan hoe redelijke antwoorden op de uitdagingen eruit zouden kunnen zien.

Vermeende tegenvoorbeelden van (C) zijn altijd complexe uitdrukkingen waarvan de betekenis niet alleen lijkt af te hangen van de betekenis van hun bestanddelen en van hun structuur, maar ook van een derde factor. Soms is deze derde factor de linguïstische context: wat een complexe uitdrukking betekent, lijkt gedeeltelijk af te hangen van hoe het is ingebed in een zin (zie 4.2.1) of een reeks zinnen (zie 4.2.2). In andere gevallen is de derde factor extra-linguïstisch: de setting waarin de complexe uitdrukking wordt gebruikt (zie 4.2.3) of iemands overtuigingen over wat de uitdrukking betekent (zie 4.2.4).

Dergelijke vermeende tegenvoorbeelden zijn niet allemaal op hetzelfde niveau. Hoewel ze allemaal de letter van (C) schenden, kunnen sommige gemakkelijker worden verzoend met productiviteit en systematiek dan andere. Als zou blijken dat voor het interpreteren van een ingesloten zin ook informatie over de insluitende zin nodig is, zouden we moeten concluderen dat het algoritme voor het berekenen van de betekenissen van complexe uitdrukkingen ingewikkelder is dan we dachten. Maar een gecompliceerd algoritme is nog steeds een algoritme en de kernuitleg over hoe we complexe uitdrukkingen begrijpen, zou onaangetast blijven. Als daarentegen zou blijken dat we, om een zin te kunnen interpreteren, allerlei kortstondige niet-linguïstische feiten moeten kennen, moeten we concluderen dat het feit dat we allerlei onbekende zinnen betrouwbaar kunnen begrijpen een mysterie is. Degenen die vermeende tegenvoorbeelden van deze laatste soort accepteren, moeten alternatieve verklaringen geven voor productiviteit en systematiek.

4.2.1 Voorwaardelijke voorwaarden

Overweeg het volgende minimale paar:

(1) Iedereen zal slagen als hij hard werkt.

(2) Niemand zal slagen als hij uitvalt.

Een goede vertaling van (1) naar een eerste-orde taal is (1 '). Maar de analoge vertaling van (2) zou (2 ') opleveren, wat onvoldoende is. Een goede vertaling voor (2) zou (2 ″) zijn, maar het is onduidelijk waarom. We kunnen '¬∃' converteren naar het equivalent '∀¬', maar dan moeten we ook op onverklaarbare wijze de negatie in de consequentie van de ingebedde conditionering duwen.

(1 ') ∀ x (x werkt hard → x zal slagen)

(2') ¬∃ x (x mislukkingen → x zal slagen)

(2 ″) ∀ x (x mislukkingen uit → ¬ (x zal slagen))

Dit geeft aanleiding tot een probleem voor de samenstelling van het Engels, aangezien het nogal aannemelijk lijkt dat de syntactische structuur van (1) en (2) hetzelfde is en dat 'als' een soort conditionele connectiviteit bijdraagt - niet noodzakelijk een materiële conditionele! -naar de betekenis van (1). Maar het lijkt erop dat het niet alleen dat kan bijdragen aan de betekenis van (2). Om precies te zijn, de interpretatie van een ingebedde voorwaardelijke clausule lijkt gevoelig te zijn voor de aard van de kwantor in de inbeddingszin - een schending van de compositie. [19]

Een antwoord zou kunnen zijn om te beweren dat 'indien' geen voorwaardelijke connectiviteit draagt in de betekenis van (1) of (2) - het markeert eerder een beperking op het domein van de kwantor, zoals de parafrases onder (1 ″) en (2 ″) suggereren: [20]

(1 ″) Iedereen die hard werkt, zal slagen.

(2 ″) Niemand die gek wordt, zal slagen.

Maar dit simpele voorstel (hoe het ook geïmplementeerd kan worden) komt in de problemen als het gaat om kwantoren als 'de meeste'. In tegenstelling tot (3 ') zegt (3) dat de studenten (in het contextueel gegeven domein) die slagen als ze hard werken, de meeste studenten zijn (in het contextueel relevante domein):

(3) De meeste studenten zullen slagen als ze hard werken.

(3 ') De meeste studenten die hard werken, zullen slagen.

Er zijn samenstellingsvoorstellen die dit voorbeeld behandelen, maar de voor de hand liggende zijn ad hoc. Of een elegante semantische analyse kan omgaan met -clauses onder kwantificatoren, terwijl ze aan de compositie gehoorzamen, blijft een open vraag. [21]

4.2.2 Cross-sententiële anafora

Overweeg het volgende minimale paar van Barbara Partee:

(4) Ik liet tien knikkers vallen en vond ze op één na. Het ligt waarschijnlijk onder de bank.

(5) Ik liet tien knikkers vallen en vond er negen. Het ligt waarschijnlijk onder de bank.

Er is een duidelijk verschil tussen (4) en (5) - de eerste is niet problematisch, de tweede duidelijk oneven. Dit verschil is waarschijnlijk een kwestie van betekenis en daarom kunnen (4) en (5) geen synoniemen zijn. Desalniettemin zijn de eerste zinnen in ieder geval waarheidsvoorwaardelijk equivalent. Als we een conceptie van betekenis aannemen waarbij waarheidsvoorwaardelijke gelijkwaardigheid voldoende is voor synoniem, hebben we een schijnbaar tegenvoorbeeld voor compositie.

Weinigen zouden erop staan dat de eerste zinnen van (4) en (5) echt synoniem zijn. Interessant aan dit voorbeeld is dat zelfs als we concluderen dat we moeten kiezen voor een meer verfijnde betekenisopvatting, het niet meteen duidelijk is hoe dat het contrast tussen deze zinnen verklaart. Het verschil is duidelijk te wijten aan het feit dat 'één' voorkomt in de eerste zin van (4), dat beschikbaar is als een passend antecedent voor 'het' en dat niets in de eerste zin van (5) een soortgelijke rol. Sommige auteurs hebben gesuggereerd dat de juiste manier om dit probleem te benaderen is om te kiezen voor een dynamische betekenisconceptie, een die anaforische mogelijkheden voor volgende zinnen kan coderen. [22]

Hoe interessant deze gevallen ook mogen zijn, het is helemaal niet duidelijk dat we voor een echte uitdaging van de compositie staan, ook al willen we vasthouden aan het idee dat betekenissen slechts waarheidscondities zijn. Want het is niet duidelijk dat (5) de normale waarde van (4) mist - bij nader inzien lijkt het beter te zeggen dat de lezing beschikbaar is, ook al is het aanzienlijk moeilijker te krijgen. (Vergelijk dit met een voorbeeld vanwege - denk ik - Irene Heim: 'Ze zijn getrouwd. Ze is mooi.' Dit lijkt op (5) omdat de eerste zin een expliciet antecedent mist voor het voornaamwoord in de tweede. Desalniettemin is het duidelijk dat de bruid mooi zou zijn.) Als het verschil tussen (4) en (5) alleen dit is, is het niet langer duidelijk dat we het idee moeten accepteren dat ze van betekenis moeten verschillen.

4.2.3 Bijvoeglijke naamwoorden

Stel dat een Japans esdoornblad, bruin geworden, groen is geverfd. Overweeg iemand die naar dit blad wijst (6):

(6) Dit blad is groen.

De uiting kan de ene keer waar zijn (bijvoorbeeld wanneer de spreker bladeren sorteert ter versiering) en de andere keer (bijvoorbeeld wanneer de spreker probeert de boomsoort waartoe het blad behoort te identificeren). De betekenissen van de woorden zijn bij beide gelegenheden hetzelfde, evenals hun syntactische samenstelling. Maar de betekenis van (6) bij deze twee gelegenheden - wat (6) zegt bij deze gelegenheden - is anders. Zoals Charles Travis, de uitvinder van dit voorbeeld, zegt: "… woorden kunnen alle voorgeschreven kenmerken hebben terwijl ze iets waars zeggen, maar ook terwijl ze iets vals zeggen." [23]

Minstens drie reacties bieden zich aan. Een daarvan is het ontkennen van de relevante intuïtie. Misschien is het blad echt groen als het groen is geverfd en (6) in beide situaties echt wordt uitgesproken. Desalniettemin zijn we soms terughoudend om zo'n ware uiting te doen uit angst om misleidend te zijn. We kunnen worden verondersteld ten onrechte te suggereren dat het blad groen is onder de verf of dat het helemaal niet is geverfd. [24]De tweede optie is erop te wijzen dat het feit dat een zin de ene keer iets zegt en de andere keer iets anders is, niet in strijd is met de betekenis die hetzelfde blijft. Hebben we dan een uitdaging voor de compositie van referentie, of misschien voor de compositie van inhoud? Niet duidelijk, want de referentie of inhoud van 'groen' kan ook tussen de twee situaties veranderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de lexicale weergave van dit woord een indexisch element bevat. [25]Als dit ad hoc lijkt, kunnen we in plaats daarvan zeggen dat hoewel er geen contextafhankelijke uitdrukking is in (6), het toch kan worden gebruikt om zowel ware als valse beweringen te doen. Misschien zijn de compositiebepaalde betekenissen van gelegenheden verarmd (misschien zelfs niet propositioneel), en daarom verschillen ze meestal van wat sprekers beweren. [26]

4.2.4 Propositionele attitudes

Misschien wel het meest bekende bezwaar tegen compositoriek komt van de waarneming dat zelfs als e en e 'synoniemen zijn, de waarheidswaarden van zinnen waarin ze voorkomen ingebed in het clausale complement van een mentaal attitude-werkwoord, heel verschillend kunnen zijn. Dus ondanks het feit dat 'oogarts' en 'oogarts' synoniemen zijn, kan (7) waar en (8) onwaar zijn als Carla dit feit niet kent:

(7) Carla is van mening dat oogartsen rijk zijn.

(8) Carla is van mening dat oogartsen rijk zijn.

We hebben dus een geval van schijnbare schending van de compositie; vgl. Pelletier (1994).

Er is een aanzienlijke literatuur over de semantiek van propositionele attitudeverslagen. Sommigen zijn van mening dat dit soort overwegingen aantonen dat er geen echte synoniemen zijn in natuurlijke talen. Als dat zo is, is de compositionaliteit (althans de taalgebonden versie) natuurlijk vacuüm waar. Sommigen ontkennen de intuïtie dat (7) en (8) kunnen verschillen in waarheidscondities en zoeken verklaringen voor de tegengestelde schijn in termen van implicatuur. [27] Sommigen geven de oprichtingsbrief op, maar bieden nog steeds recursieve semantische clausules. [28] En sommigen behouden de compositoriciteit door het postuleren van een verborgen index die geassocieerd wordt met 'geloven'. [29]

Bibliografie

 • Bach, K., 1994, 'Semantic slack: what said and more', in S. Tsohatzidis (red.), Foundations of Speech-Act Theory, London: Routledge, pp. 267–291.
 • Barker, S., 1997, 'Materiële implicatie en algemene indicatieve voorwaarden', The Philosophical Quarterly, 47: 195–211.
 • Berg, J., 2002: 'Is semantiek nog mogelijk?' Journal of Pragmatics, 34: 349–359.
 • Båve, A., 2008, 'A pragmatic defence of Millianism' Philosophical Studies, 138: 271–289.
 • –––, 2005, Insensitive Semantics, Oxford: Oxford University Press.
 • Carnap, R., 1947, Betekenis en noodzaak, Chicago: University of Chicago Press.
 • Cohen, LJ, 1986: 'Hoe is conceptuele innovatie mogelijk?' Erkenntnis, 25: 221–238.
 • Chierchia, G., 1995, The Dynamics of Meaning: Anaphora, Presupposition, and the Theory of Grammar, Chicago: University of Chicago Press.
 • Cresswell, M., 1986, Structured Meanings, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Davidson, D., 1965, 'Theorieën van betekenis en leerbare talen', herdrukt in D. Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Clarendon Press, 2001: 3–16.
 • –––, 1970, 'Semantics for natural languages', herdrukt in D. Davidson, Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Clarendon Press, 2001: 55–64.
 • Davies, M., 1981, Betekenis, kwantificering, noodzaak, Londen: Routledge.
 • Davis, W., 2003, Betekenis, expressie en gedachte, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Dever, J., 1999, 'Compositionaliteit als methodologie', Taalkunde en filosofie, 22: 311–326.
 • Dummett, M., 1973, Frege: taalfilosofie, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Evans, G., 1982, The Varieties of Reference, Oxford: Clarendon Press.
 • Fine, K., 2007, Semantic Relationism, Oxford: Blackwell.
 • von Fintel, K., 1998, 'Quantifiers and if -clauses', The Philosophical Quarterly, 48: 209–214.
 • Fischer, E., 2000, Linguistic Creativity: Exercises in 'Philosophical Therapy', Dordrecht: Kluwer.
 • Fodor, J., 1991, 'Waarom betekenis (waarschijnlijk) geen conceptuele rol is', Mind and Language, 6: 329–343.
 • –––, 1996: 'De huisdierenvis en de rode haring: waarom concepten geen prototypes zijn', Cognition, 58: 243–276.
 • –––, 1998a, 'Er zijn geen herkenningsconcepten - zelfs niet ROOD', in In Critical Condition, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 35–47.
 • –––, 1998b, 'Er zijn geen herkenningsconcepten - zelfs niet RED, deel 2: de plot wordt dikker', 'In In Critical Condition, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 49–62.
 • –––, 2001a, 'Taal, gedachte en compositie,' Geest en taal, 16: 1–15.
 • –––, 2001b, 'Waarom de compositie niet zal verdwijnen: reflecties op Horwich's' deflatoire 'theorie,' Ratio, 14: 350–368.
 • Fodor, J. en E. Lepore, 1992, Holism: A Shopper's Guide, Oxford: Blackwell.
 • –––, 2002, The Compositionality Papers, Oxford: Oxford University Press.
 • Fodor, J., en Pylyshyn, Z., 1988, 'Connectionism and cognitive architecture: A kritiek,' Cognition, 28: 3–71.
 • Frege, G., 1884, The Foundations of Arithmetic, Evanston, IL: Northwestern University Press, 1980.
 • –––, 1891, 'Over de wet van inertie', herdrukt in B. McGuiness (red.), Collected Papers on Mathematics, Logic, and Philosophy, Oxford: Blackwell, 1984: 123–138.
 • –––, 1892, 'Over concept en object', herdrukt in B. McGuiness (red.), Collected Papers on Mathematics, Logic and Philosophy, Oxford: Blackwell, 1984: 182–194.
 • –––, 1906a, 'Foundations of geometry / II', herdrukt in B. McGuiness (red.), Collected Papers on Mathematics, Logic, and Philosophy, Oxford: Blackwell, 1984: 293–340.
 • –––, 1906b, 'Inleiding tot de logica', in Hermes et al. (redactie), Postume Writings, Chicago: Chicago University Press, 1979: 185–196.
 • –––, 1914, 'Logica in de wiskunde', in Hermes et al. (redactie), Postume Writings, Chicago: Chicago University Press, 1979: 201–250.
 • –––, 1914 ?, 'Brief aan Jourdain', in G. Gabriel et al. (redactie), Philosophical and Mathematical Correspondence, Chicago: Chicago University Press, 1980: 78–80.
 • –––, 1923, 'Samengestelde gedachten', herdrukt in B. McGuiness (red.), Collected Papers on Mathematics, Logic, and Philosophy, Oxford: Blackwell, 1984: 390–406.
 • Gazdar, G., Klein E., Pullum G. en Sag I., 1985, Generalized Phrase Structure Grammar, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Geach, P., 1965, 'Logical procedures and the identity of expressions', Reprinted in Logic Matters, Berkeley, CA: University of California Press, 1980, pp. 108–115.
 • Grandy, R., 1990, 'Understanding and compositionality', in JA Tomberlin (red.), Philosophical Perspectives, 4: Action Theory and Philosophy of Mind, Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Co.: 557 - 572.
 • Groenendijk J. en M. Stokhof, 1990, 'Dynamic Montague Grammar', in L. Kálmán et al. Proceedings of the 2 e Symposium on Logic and Language, Budapest: Akadémiai Kiadó, 3–48.
 • –––, 1991, 'Dynamic Predicate Logic', Linguistics and Philosophy, 14: 39–100.
 • Heim, I., 1982, The Semantics of Definite and Indefinite Noun Phrases, Ph. D. Proefschrift, Universiteit van Massachusetts in Amherst. Garland Publishing Inc., 1988.
 • Hendrix, H., 2001, 'Compositionaliteit en modeltheoretische interpretatie', Journal of Logic, Language and Information, 10: 29–48.
 • Higginbotham, J., 1985, 'On semantics', Linguistic Inquiry, 16: 547–593.
 • –––, 1986, 'Linguistic theory and Davidson's programme in semantics', in E. Lepore (red.), Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Oxford: Blackwell: 29–48.
 • –––, 2003, 'Conditionals and compositionality', in J. Hawthorne (red.), Philosophical Perspectives, 17: 181–194.
 • –––, 2007, 'Enige gevolgen van de compositie', in G. Ramchand en C. Reiss (red.), The Oxford Handbook of Linguistic Interfaces, Oxford: Oxford University Press: 425–444.
 • Hintikka, J., 1981, 'Theorieën van waarheid en leerbare talen', in S. Kanger en S. Öhman (red.), Filosofie en grammatica, Dordrecht: Reidel: 37–58.
 • Hintikka, J. en G. Sandu, 1997, 'Speltheoretische semantiek', in J. van Benthem en A. ter Meulen (red.), Handbook of Logic and Language, Amsterdam: Elsevier. 361–410.
 • Hodges, W., 1998, 'Compositionaliteit is niet het probleem', Logic and Logical Philosophy, 6: 7–33.
 • –––, 2001, 'Formal features of compositionality', Journal of Logic, Language, and Information, 10: 7–28.
 • –––, 2012, 'Formalizing between Meaning and Syntax', in M. Werning, W. Hinzen, en E. Machery (red.), The Oxford Handbook of Compositionality, Oxford: Oxford University Press, pp. 245–261.
 • Horwich, P., 1997, 'The composition of betekenissen', Philosophical Review, 106: 503–533.
 • Husserl, E., 1913, Logische Untersuchungen II / 1, Tübingen: Max Niemeyer.
 • Janssen, TMV, 1983, Foundations and Applications of Montague Grammar, Amsterdam: Mathematisch Centrum.
 • –––, 1997, 'Compositionality', in J. van Benthem en A. ter Meulen (red.), Handbook of Logic and Language, Amsterdam: Elsevier. 417–473.
 • –––, 2001, 'Frege, contextualiteit en compositionaliteit', Journal of Logic, Language, and Information, 10: 115–136.
 • Jacobson, P., 2002, 'The (dis) organisation of grammar: 25 years,' Linguistics & Philosophy, 25: 601–626.
 • Jacobson, P., 2012, 'Direct Compositionality', in M. Werning, W. Hinzen, en E. Machery (red.), The Oxford Handbook of Composition, Oxford: Oxford University Press, pp. 109–128.
 • Johnson, K., 2004, 'Over de systematiek van taal en denken', Journal of Philosophy, 101: 111–139.
 • Johnson, K., 2006, 'Over de aard van omgekeerde composities', Erkenntnis, 64: 37–60.
 • Kamp, H., 1981, 'Een theorie van waarheid en semantische representatie', in J. Groenendijk en M. Stokhof (red.), Formal Methods in the Study of Natural Language, Amsterdam: Amsterdam Centrum: 277–322.
 • Kamp, H. en B. Partee, 1995, 'Prototypetheorie en -samenstelling', Cognition, 57: 129–191.
 • Kaplan, D., 1977, 'Demonstratives. An Essay on the Logic, Metaphysics, and Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals ', herdrukt in J. Almog, J. Perry en HK Wettstein (red.), Thema's uit Kaplan, Oxford: Oxford University Press, 1989, pp. 481– 565.
 • Kazmi, A. en FJ Pelletier, 1998: 'Is de compositie formeel leeg?' Taalkunde en filosofie, 21: 629–633.
 • Kratzer, A., 1986, 'Conditionals', Chicago Linguistic Society, 22: 1–15.
 • Lahav, R., 1989, 'Against compositionality: the case of adjectives', Philosophical Studies, 57: 261–279.
 • Larson, R. en G. Segal, 1995, Kennis van betekenis: een inleiding tot de semantische theorie, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Leitgeb, H., 2005, 'Hodges'-stelling houdt geen rekening met de determinatie van vertaling: een antwoord op Werning,' Erkenntnis, 62: 411–425.
 • Lewis, D., 1970, 'General semantics', herdrukt in filosofische artikelen. Vol. 1, Oxford: Oxford University Press: 189–229.
 • –––, 1975, 'Adverbs of quantification', herdrukt in Papers in Philosophical Logic, Cambridge: Cambridge University Press: 5–20.
 • –––, 1980, 'Index, context en inhoud', herdrukt in Papers in Philosophical Logic, Cambridge: Cambridge University Press: 21–44.
 • Martin RL, 1994, The Meaning of Language, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Montague, R., 1970, 'Universal Grammar', herdrukt in R. Thomason (red.), Formal Philosophy, New Haven: Yale University Press, 1974: 222–246.
 • Nunberg G., IA Sag en T. Wasow, 1994, 'Idioms', Language, 70: 491–538.
 • Pagin, P., 2003, 'Communication and strong compositionality', Journal of Philosophical Logic, 32: 287–322.
 • –––, 2005, 'Compositionaliteit en context', in G. Preyer en G. Peter (red.), Contextualism in Philosophy: Knowledge, Meaning, and Truth, Oxford: Clarendon Press: 303–348.
 • –––, 2012, 'Communicatie en de complexiteit van semantiek', in M. Werning, W. Hinzen en E. Machery (red.), The Oxford Handbook of Compositionality, Oxford: Oxford University Press, pp. 510–529.
 • Pagin, P. en FJ Pelletier., 2007, 'Context, inhoud en compositie', in G. Preyer en G. Peter (red.), Contex-Sensitivity and Semantic Minimalism, Oxford: Clarendon Press: 25–62.
 • Pagin, P. en D. Westerståhl, 2010a, 'Compositionaliteit I: definities en varianten', Philosophy Compass, 5: 250–264.
 • –––, 2010b, 'Compositionaliteit II: argumenten en problemen', Philosophy Compass, 5: 265–282.
 • Partee, B., 1984, 'Compositionality', in F. Landman en F. Veltman (eds.), Varieties of Formal Semantics, Dordrecht: Foris: 281–312.
 • –––, 1995, 'Lexical semantics and compositionality', D. Osherson (red.), An Invitation to Cognitive Science. Vol. 1, Cambridge, MA: MIT Press: 311–360.
 • Patterson, D., 2005, 'Leerbaarheid en samenstelling', Mind and Language, 20: 326–352.
 • Pelletier, FJ, 1994, 'The principle of semantic compositionality', Topoi, 13: 11–24.
 • –––, 2001: 'Geloofde Frege in het principe van Frege?' Journal of Logic, Language, and Information 10: 87–114.
 • –––, 2003, 'Contextafhankelijkheid en -samenstelling', Mind and Language, 18: 148–161.
 • Pietroski, P., 2005, evenementen en semantische architectuur, Oxford: Oxford University Press.
 • Pietroski, P., 2012, 'Semantic monadicity and conceptual polyadicity', in M. Werning, W. Hinzen, en E. Machery (red.), The Oxford Handbook of Compositionality, Oxford: Oxford University Press, pp. 129–148.
 • Platts, M., 1979, Ways of Meaning, London: Routledge.
 • Quine, V., 1960, Word and Object, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Recanati, F., 2004, Letterlijke betekenis, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Recanati, F., 2012, 'Flexibiliteit en contextafhankelijkheid', in M. Werning, W. Hinzen en E. Machery (red.), The Oxford Handbook of Compositionality, Oxford: Oxford University Press, pp. 175–191.
 • Robbins, P., 2001, 'Wat compositionaliteit nog kan doen', Philosophical Quarterly, 51: 328–336.
 • Robbins, P., 2005, 'The myth of reverse compositionality' Philosophical Studies, 125: 251–275.
 • Sainsbury, M., 2001, 'Twee manieren om een sigaret te roken' Ratio, 14: 386–406.
 • Salmon, N., 1986, Frege's Puzzle, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Schiffer, S., 1987, The Remnants of Meaning, Cambridge, MA: MIT Press.
 • –––, 1991: 'Heeft Mentalese een compositorische semantiek?' in B. Loewer en G. Rey (red.), Betekenis in gedachten: Fodor en zijn critici, Oxford: Blackwell.
 • Searle, J., 1980, 'De achtergrond van betekenis' in F. Kiefer en M. Bierwisch (red.), Speech-Act Theory and Pragmatics, Dordrecht: Reidel.
 • Soames, S., 2005, 'Naming and asserting', in ZG Szabó (red.), Semantics vs. Pragmatics, Oxford: Oxford University Press, pp. 356–382.
 • Stainton, R., 2003, Words and Thoughts, Oxford: Oxford University Press.
 • Stanley, J. en ZG Szabó, 2000, 'On kwantifier domain restriction', Mind and Language, 15: 219–261.
 • Szabó, ZG, 2000a, problemen van de compositie, New York: Garland.
 • –––, 2000b, 'Compositionaliteit als supervenience', Linguistics and Philosophy, 23: 475–505.
 • –––, 2000c, 'Adjectives in context', in I. Kenesei en R. Harnish (red.), Perspectives on Semantics, Pragmatics, and Discourse, Amsterdam: John Benjamins, pp. 119–146.
 • –––, 2004, 'Review of J. Fodor and E. Lepore The Compositionality Papers', Mind 113: 340–344.
 • –––, 2008, 'Structuur en conventies'. Philosophical Studies, 137: 399–408.
 • –––, 2010, 'The Determination of Content', Philosophical Studies, 148: 253–272.
 • Werning, M., 2004, 'Compositionaliteit, context, categorieën en de onbepaaldheid van vertaling', Erkenntnis, 60: 145–178.
 • Werning, M., 2005, 'Juiste en foute redenen voor compositoriciteit', M. Werning (red.), The Compositionaliteit van betekenis en inhoud. Deel 1: fundamentele kwesties, Frankfurt: Ontos Verlag: 285-309.
 • Westerståhl, D., 1998, 'On mathematical proofs of the vacuity of compositionality', Linguistics and Philosophy, 21: 635–643.
 • ––– 2012, 'Compositionality in Kaplan-style semantics', in M. Werning, W. Hinzen, en E. Machery (red.), The Oxford Handbook of Compositionality, Oxford: Oxford University Press, pp. 192–219.
 • Zadrozny, W., 1994, 'From compositioning to systematic semantics', Linguistics and Philosophy, 17: 329–342.
 • Zeevat, H., 1989, 'Een compositorische benadering van de discoursrepresentatietheorie', Linguistics and Philosophy, 12: 95–131.
 • Zimmermann, TE, 2012, 'Compositionaliteitsproblemen en hoe ze op te lossen', in M. Werning, W. Hinzen en E. Machery (red.), The Oxford Handbook of Compositionality, Oxford: Oxford University Press, pp. 81– 106.

Academische hulpmiddelen

sep man pictogram
sep man pictogram
Hoe deze vermelding te citeren.
sep man pictogram
sep man pictogram
Bekijk een voorbeeld van de PDF-versie van dit item bij de Vrienden van de SEP Society.
inpho icoon
inpho icoon
Zoek dit onderwerp op bij het Indiana Philosophy Ontology Project (InPhO).
phil papieren pictogram
phil papieren pictogram
Verbeterde bibliografie voor dit item op PhilPapers, met links naar de database.

Andere internetbronnen

 • von Fintel, K. en S. Iatridou, 2002, 'If and when' if'-clausules kunnen kwantificatoren beperken ', niet-gepubliceerd manuscript.
 • Geurts, B., 2004, 'On a ambiguity in quantified conditionals', ongepubliceerd manuscript.