Historicistische Theorieën Van Wetenschappelijke Rationaliteit

Inhoudsopgave:

Historicistische Theorieën Van Wetenschappelijke Rationaliteit
Historicistische Theorieën Van Wetenschappelijke Rationaliteit
Video: Historicistische Theorieën Van Wetenschappelijke Rationaliteit
Video: Positivisme: Weten zonder Waarheid - dr. Fons Dewulf - Permanente Vorming 2023, Februari
Anonim

Toegang navigatie

 • Inhoud van het item
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Vrienden PDF-voorbeeld
 • Info over auteur en citaat
 • Terug naar boven

Historicistische theorieën van wetenschappelijke rationaliteit

Voor het eerst gepubliceerd op 12 augustus 1996; inhoudelijke herziening vr 15 aug 2014

Van de filosofen die hebben getracht de wetenschappelijke rationaliteit te karakteriseren, hebben de meesten op de een of andere manier aandacht besteed aan de geschiedenis van de wetenschap. Zelfs Karl Popper, die naar ieders maatstaven geen historicus is, gebruikt de geschiedenis van de wetenschap vaak als een illustratief en polemisch apparaat. Er zijn echter relatief weinig theoretici die theorieën aanbieden volgens welke gegevens uit de geschiedenis van de wetenschap op de een of andere manier het concept van rationaliteit vormen of bewijzen. Laten we zulke theorieën historistische theorieën noemen.

Het idee achter historistische rationaliteitstheorieën is, ruw gezegd, dat een goede theorie van rationaliteit op de een of andere manier in de geschiedenis van de wetenschap zou moeten passen. Volgens een minimale lezing van "fit", zal een goede theorie van rationaliteit de meeste grote episodes in de wetenschapsgeschiedenis als rationeel bestempelen. Een meer veeleisende lezing stelt dat de beste theorie van rationaliteit degene is die het aantal rationele episodes in de geschiedenis van de wetenschap maximaliseert (behoudens enige filtering uit sociologisch geïnfecteerde episodes). Het is echter onduidelijk of (i) historisme een conceptuele claim is volgens welke het een analytische of op zijn minst noodzakelijke waarheid is dat rationaliteit in de geschiedenis past, of (ii) of historisme een epistemologische claim is volgens welke de beste manier om erachter te komen over rationaliteit is het raadplegen van de geschiedenis van de wetenschap.Historicisme (i) lijkt moeilijk te motiveren, terwijl historicisme (ii) zou kunnen vervallen in trivialiteit. In het geval van instrumentele regels die ons bijvoorbeeld de beste manier vertellen om bepaalde doelen te bereiken, zouden filosofen van alle niveaus zeggen dat het kijken naar historische pogingen om die doelen te bereiken ons zal helpen onze huidige voorstellen om ze te bereiken te evalueren.

Twee andere onduidelijkheden over de reikwijdte van het historisme zijn hier de moeite waard. Ten eerste kan men zich afvragen of historicisme pas een goed idee wordt als men eenmaal heeft vastgesteld dat wetenschap in wezen succesvol is, of dat historicisme binnen elke wetenschappelijke gemeenschap en mogelijke wereld zou moeten worden onderschreven. Ten tweede zou het goed zijn om te verduidelijken hoe de studie van de geschiedenis, die redelijkerwijs kan worden beschouwd als een grotendeels beschrijvende onderneming, kan dienen als basis voor een normatieve rationaliteitstheorie. Met andere woorden, het is onduidelijk hoe het historicisme de 'is / moet-kloof' moet overbruggen. Deze laatste vraag zal bijzonder urgent worden voor sommige van de historismen die later in dit artikel worden besproken.

Om het historisme te begrijpen, moet men ook het onderscheid tussen methodologie en metamethodologie begrijpen. In de taal en geschiedenis van de wetenschap is een methodologie voor wetenschappelijke rationaliteit een theorie van rationaliteit: ze vertelt ons wat rationeel is en wat niet in specifieke gevallen. De regel 'Accepteer de theorie altijd met de grootste mate van bevestiging' zou dus gelden als (onderdeel van) een methodologie. Aan de andere kant biedt een metamethodologie ons de normen waarmee we de theorieën over rationaliteit evalueren die onze methodologieën vormen. Historicus zijn over rationaliteit is een metamethodologische claim accepteren: een goede theorie van rationaliteit moet passen in de geschiedenis van de wetenschap. Dus hoewel historici het misschien eens zouden zijn over een algemene metamethodologie,ze kunnen en zullen sterk verschillen in het soort theorie dat ze produceren met die metamethodologie.

 • 1. Paradigma's: consensus
 • 2. Onderzoeksprogramma's: nieuwe voorspellingen
 • 3. Onderzoekstradities: opgeloste problemen
 • 4. Algemene kritiek
 • 5. Neohistoristische ontwikkelingen
 • Bibliografie
 • Academische hulpmiddelen
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Paradigma's: consensus

Historisme in de wetenschapsfilosofie is een vrij recente ontwikkeling. Het kan misschien worden gedateerd op de publicatie van Kuhn's invloedrijke The Structure of Scientific Revolutions in 1962. Voordien waren de twee dominante theorieën van wetenschappelijke rationaliteit confirmisme (wetenschappers zouden theorieën moeten accepteren die waarschijnlijk waar zijn, gezien het bewijs) en falsificatie (wetenschappers theorieën die valse voorspellingen doen over waarneembare waarnemingen af ​​te wijzen en te vervangen door theorieën die in overeenstemming zijn met al het beschikbare bewijs). Beide theorieën komen voort uit puur logische wortels, confirmatie uit Carnap's werk over inductieve logica en falsificatie uit Popper's verwerping van inductieve logica in combinatie met zijn bewering dat universalen kunnen worden vervalst door een enkele tegeninstantie.Geen van deze theorieën was verantwoordelijk voor de geschiedenis van de wetenschap in de volgende belangrijke betekenis: Als bleek dat de geschiedenis van de wetenschap weinig of geen beslissingen vertegenwoordigde in overeenstemming met, bijvoorbeeld, Carnap's bevestiging, dan was dat des te erger voor de geschiedenis van de wetenschap. Een dergelijke ontdekking zou alleen maar aantonen dat wetenschappers grotendeels irrationeel waren. Bevestiging zou niet worden aangevochten. Bevestiging werd eerder aangevochten op conceptuele, ahistorische gronden, zoals het onvermogen om plausibele maar niet-willekeurige bevestigingsniveaus te genereren voor monsters van gemiddelde grootte, de moeilijkheden die men tegenkwam bij het bedenken van een geschikt criterium voor bewijskracht, enzovoort. Om een ​​idee te krijgen van de algemene historistische benadering, laten we eerst het werk bekijken van de drie belangrijkste historici, Thomas Kuhn, Imre Lakatos en Larry Laudan.

Kuhn's werk bracht drie grote transformaties teweeg in de studie van wetenschappelijke rationaliteit. Eerst en vooral bracht het de geschiedenis naar voren. De impliciete (zo niet expliciete) boodschap van The Structure of Scientific Revolutions is dat een respectabele theorie van de rationele wetenschappelijke procedure in overeenstemming moet zijn met het grootste deel van de feitelijke wetenschappelijke procedure. Ten tweede, in plaats van aan te nemen dat wetenschappelijke theorieën de eenheden van rationele evaluatie waren, was Structuur gebaseerd op een eenheid die kon blijven bestaan ​​door kleine theoretische veranderingen. Daarom kon het een onderscheid maken tussen herzieningen en grootschalige afwijzing. Kuhn noemde deze eenheid 'het paradigma' en zijn voorouders leven voort als het onderzoeksprogramma, de onderzoekstraditie, de wereldwijde theoretische eenheid, enzovoort. Ten derde, Kuhn 's werk bracht de echte problemen aan het licht waarmee historisch bewuste verslagen van rationaliteit worden geconfronteerd: als alles is gezegd en gedaan, is er misschien geen transhistorische regel voor rationele wetenschappelijke procedures. Hoewel dit laatste verschil tussen Kuhn en zijn voorgangers misschien niet nodig is om de gehele ontvangen opvatting van rationaliteit te verwerpen, suggereert het wel dat er belangrijke herzieningen van die opvatting nodig zijn - wat veel van Kuhn's meest fervente critici ertoe aanzet zijn opvatting als irrationalistisch te verwerpen.het suggereert wel dat er belangrijke herzieningen van die opvatting nodig zijn, waardoor veel van de meest fervente critici van Kuhn zijn mening als irrationalist afwijzen.het suggereert wel dat er belangrijke herzieningen van die opvatting nodig zijn, waardoor veel van de meest fervente critici van Kuhn zijn mening als irrationalist afwijzen.

Volgens Kuhn is de wetenschappelijke praktijk verdeeld in twee fasen, de normale wetenschap en de revolutionaire wetenschap. Tijdens de normale wetenschap wordt het dominante paradigma niet in twijfel getrokken of serieus getest. De leden van de wetenschappelijke gemeenschap gebruiken het paradigma eerder als een instrument om onopgeloste problemen op te lossen. Af en toe zal de gemeenschap bijzonder resistente problemen of anomalieën tegenkomen, maar als een paradigma slechts een paar anomalieën tegenkomt, is er onder haar voorstanders weinig reden tot bezorgdheid. Alleen als de anomalieën blijven bestaan ​​en / of toenemen, zal de gemeenschap in een crisistoestand terechtkomen, wat op haar beurt de gemeenschap in de fase van revolutionaire wetenschap kan duwen.

Tijdens een periode van revolutionaire wetenschap debatteert de wetenschappelijke gemeenschap actief over de onderliggende principes van het dominante paradigma en zijn rivalen. De manier waarop dominantie wordt gevestigd, is misschien wel de belangrijkste plaats van onenigheid over Kuhn's werk. De meest invloedrijke interpretatie schildert Kuhn als een arationalist. Deze interpretatie brengt een deel van zijn plausibiliteit voort uit Kuhn's eigen bekentenis dat hij geen algemene theorie kon geven over het soort creatieve probleemoplossing dat aanleiding geeft tot nieuwe paradigma's, hoewel hij er veel later in zijn carrière achter bleef. De interpretatie maakt veel gebruik van Kuhn's gebruik van de theorie-beladenheid van observatie en verschillende soorten onvergelijkbaarheid.Het veronderstelde resultaat van deze kenmerken is dat de voorstanders van verschillende paradigma's vaak niet met elkaar kunnen communiceren, en dat, zelfs als ze kunnen communiceren, hun beoordelingsnormen altijd hun eigen paradigma's zullen begunstigen. Er is dus geen rationele basis om tussen paradigma's te kiezen: de omschakeling van het ene wereldbeeld naar het andere is niet zozeer een met redenen omklede zaak als wel het wetenschappelijke equivalent van een perceptuele gestaltverschuiving. In dit opzicht kan de overgang tussen paradigma's het beste sociologisch worden uitgelegd, in termen van institutionele macht, polemiek en misschien generatievervanging.de omschakeling van het ene wereldbeeld naar het andere is niet zozeer een beredeneerde aangelegenheid, maar het wetenschappelijke equivalent van een perceptuele gestaltverschuiving. In dit opzicht kan de overgang tussen paradigma's het beste sociologisch worden uitgelegd, in termen van institutionele macht, polemiek en misschien generatievervanging.de omschakeling van het ene wereldbeeld naar het andere is niet zozeer een beredeneerde aangelegenheid, maar het wetenschappelijke equivalent van een perceptuele gestaltverschuiving. In dit opzicht kan de overgang tussen paradigma's het beste sociologisch worden uitgelegd, in termen van institutionele macht, polemiek en misschien generatievervanging.

De vorige positie vereist mogelijk onrealistisch sterke gevoelens van onvergelijkbaarheid en theorie-geladenheid. Volgens een meer gematigde kijk op onvergelijkbaarheid veronderstelt de revolutionaire wetenschap niet dat voorstanders van het ene paradigma niet kunnen begrijpen wat de voorstanders van een ander zeggen. Het behoudt echter onvergelijkbaarheid over waarden. Volgens deze opvatting is er geen principiële manier om de keuzes en wegingen van waarden die door verschillende paradigma's worden gebruikt te evalueren. Rationaliteit is niet meer procedureel in kaart te brengen. Rationaliteit kan alleen worden gered door een beroep te doen op beweringen die een grondige onderbouwing nodig hebben, zoals bijvoorbeeld dat wetenschappers zijn opgeleid om een ​​rationele consensus te bereiken zonder regels daarvoor.Deze interpretatie van Kuhn gaat vaak gepaard met de bewering dat de wetenschap is gevorderd in het licht van haar toenemende vermogen om problemen op te lossen. Maar nogmaals, er is een belangrijke kwalificatie: hoewel we kunnen beweren dat, bijvoorbeeld, het Newtoniaanse paradigma meer problemen oploste dan het Aristotelische, kunnen we niet beweren dat Aristotelische opgeloste problemen zijn opgenomen in de Newtoniaanse. De overgang van het ene paradigma naar het andere brengt zowel verliezen als winsten met zich mee, maar per saldo is er een netto winst in het probleemoplossend vermogen.De overgang van het ene paradigma naar het andere brengt zowel verliezen als winsten met zich mee, maar per saldo is er een netto winst in het probleemoplossend vermogen.De overgang van het ene paradigma naar het andere brengt zowel verliezen als winsten met zich mee, maar per saldo is er een netto winst in het probleemoplossend vermogen.

Hoewel deze interpretatie van Kuhn hem als een rationalist schildert, vormt hij een vorm van rationalisme die twee beweringen verwerpt die veel rationalisten van essentieel belang achtten voor hun onderneming: (i) dat rationaliteit een door regels bestuurd proces is, en (ii) dat wetenschappelijke vooruitgang is cumulatief. De redenen voor deze twee claims zijn niet zozeer historisch als conceptueel. Als we bijvoorbeeld veronderstellen dat de keuze tussen paradigma's wordt gemaakt zonder regels, en dat we het als rationeel moeten vertrouwen, simpelweg omdat de mensen die de keuzes maken, goed zijn opgeleid, dan zouden we ons niet kunnen afvragen of er een puur sociologische verklaring is bestellen? Evenzo, als wordt aangenomen dat het ene paradigma meer problemen oplost dan het andere,zelfs in de aanwezigheid van de nieuwe onderzoeksmogelijkheden die het tweede paradigma opent en de belangrijke problemen die het oplost die het eerste niet kan, kunnen we ons dan niet afvragen of de schijnbare vooruitgang niet meer is dan een geval van geschiedenis die door de overwinnaars is herschreven ? Welke solide filosofische gronden zijn er om aan te nemen dat de door het zegevierende paradigma behaalde winsten opwegen tegen de verliezen? Brown (1989) behandelt onder meer de eerste zorg en Laudan (1977) de tweede (zoals later in deze bijdrage zal worden besproken), maar tot op heden is er geen bevredigend antwoord op een van deze vragen. Zo lijkt Kuhn de rationalist op een wankele conceptuele grond te staan.zouden we ons dan niet kunnen afvragen of de schijnbare vooruitgang niet meer is dan een geval van geschiedenis die door de overwinnaars is herschreven? Welke solide filosofische gronden zijn er om aan te nemen dat de door het zegevierende paradigma behaalde winsten opwegen tegen de verliezen? Brown (1989) behandelt onder meer de eerste zorg en Laudan (1977) de tweede (zoals later in deze bijdrage zal worden besproken), maar tot op heden is er geen bevredigend antwoord op een van deze vragen. Zo lijkt Kuhn de rationalist op een wankele conceptuele grond te staan.zouden we ons dan niet kunnen afvragen of de schijnbare vooruitgang niet meer is dan een geval van geschiedenis die door de overwinnaars is herschreven? Welke solide filosofische gronden zijn er om aan te nemen dat de door het zegevierende paradigma behaalde winsten opwegen tegen de verliezen? Brown (1989) behandelt onder meer de eerste zorg en Laudan (1977) de tweede (zoals later in dit artikel zal worden besproken), maar tot op heden is er geen bevredigend antwoord op een van deze vragen. Zo lijkt Kuhn de rationalist op een wankele conceptuele grond te staan.

De interpretatie is ook vatbaar voor kritiek op historistische gronden. [1] Hacking (2006) en anderen hebben betoogd dat grootschalige concepties van rationaliteit zelf in de loop van de tijd variëren. Maar als in de historistische geest wordt aangenomen dat dit historische feit de bewering onderbouwt dat de aanvaardbaarheid van "stijlen van redeneren" in de loop van de tijd varieert, dan, als een Kuhniaanse revolutie een verschuiving met zich meebrengt in de voorkeursstijlen van redeneren, is er mogelijk geen een enkele opvatting van rationaliteit zijn die kan worden gebruikt om de probleemoplossende capaciteiten van de concurrerende paradigma's te vergelijken.

Afgezien van specifieke zorgen, is Kuhn onbevredigend voor onze doeleinden omdat hij ons geen specifiek verslag van rationaliteit noch een expliciet verslag van historicistische metamethodologie verschaft. Omdat ze specifiek zijn waar Kuhn niet is, verdienen de belangrijkste opvolgers van Kuhn, Imre Lakatos en Larry Laudan onze speciale aandacht.

2. Onderzoeksprogramma's: nieuwe voorspellingen

Lakatos 'theorie van rationaliteit is gebaseerd op het idee van het onderzoeksprogramma, dat een reeks theorieën is die worden gekenmerkt door een harde kern (de kenmerken van de theorieën die essentieel zijn voor lidmaatschap van het onderzoeksprogramma), de beschermende gordel (de kenmerken die kan worden gewijzigd), de negatieve heuristiek (een bevel om de harde kern niet te veranderen) en de positieve heuristiek (een plan voor het wijzigen van de beschermende riem). De beschermriem is om twee redenen gewijzigd. In een vroeg stadium zal een onderzoeksprogramma onrealistische veronderstellingen doen (dwz Newton's vroege veronderstelling dat de zon en de aarde puntmassa's zijn). De beschermriem is aangepast om het programma realistischer te maken. Het wordt pas toetsbaar als het een voldoende mate van realisme heeft bereikt. Zodra het programma de fase van testbaarheid heeft bereikt,de veiligheidsgordel wordt gewijzigd wanneer het programma valse experimentele voorspellingen doet.

Niet alle wijzigingen aan de veiligheidsgordel zijn echter gelijk. Als een wijziging niet alleen het probleem oplost, maar het onderzoeksprogramma ook in staat stelt een nieuwe voorspelling te doen, dan is de wijziging progressief. Als de wijziging niet meer is dan een ad-hocmanoeuvre, dat wil zeggen, als het niet tot nieuwe voorspellingen leidt, wordt het als gedegenereerd beschouwd. In eerste instantie classificeert Lakatos een voorspelling als nieuw, en alleen als het voorspelde fenomeen nooit is waargenomen vóór de voorspelling. Latere Lakatos (Lakatos en Zahar, 1976) breidt de definitie uit tot fenomenen die mogelijk vóór de voorspelling waren waargenomen, maar die niet tot de problemen behoorden die de wijziging was bedoeld om op te lossen.

Een onderzoeksprogramma verkeert in goede gezondheid, zolang een voldoende aantal van de wijzigingen daarin progressief zijn. De problemen nemen toe in de mate dat deze veranderingen gedegenereerd zijn. Zodra een onderzoeksprogramma voldoende is gedegenereerd en als er een progressief onderzoeksprogramma voor in de plaats is gekomen, moet het gedegenereerde programma worden weggegooid. Lakatos geeft ons echter geen details over manieren om degeneratie te meten, noch lokaliseert hij het punt waarop degeneratie fataal kan zijn voor een onderzoeksprogramma.

De metamethodologie van Lakatos is juist interessant omdat het aansluit bij zijn methodologie: een metamethodologisch onderzoeksprogramma in de wetenschapsfilosofie is progressief zolang het nieuwe voorspellingen blijft doen. Dit lijkt misschien een raadsel. Welke voorspellingen kan een theorie van rationaliteit doen? Het antwoord van Lakatos is dat de voorspellingen betrekking hebben op fundamentele waardeoordelen die destijds door wetenschappers zijn gemaakt met betrekking tot de rationaliteit en irrationaliteit van bepaalde episodes. Om dit te zien, veronderstel dat volgens Lakatos 'theorie een bepaald onderzoeksprogramma in het verleden op een bepaald moment onaanvaardbaar is gedegenereerd. Later historisch onderzoek kan documenten opleveren die getuigen van de houding van de wetenschappelijke gemeenschap in die tijd.Stel dat uit deze documenten blijkt dat de gemeenschap zich aan het voorbereiden was om het betreffende onderzoeksprogramma af te wijzen. In dit geval zouden we zeggen dat Lakatos 'theorie een succesvolle romanvoorspelling had gedaan.

Men kan gemakkelijk het gewicht in twijfel trekken dat Lakatos plaatst op nieuwe voorspellingen, zowel op methodologisch als metamethodologisch niveau. Aangezien het maken van nieuwe voorspellingen op zichzelf niet waardevol lijkt, moet er nog een einde komen aan de bevordering ervan. Maar het is moeilijk vast te stellen op welke andere doelen ze een middel zijn en hoe ze vooral nuttig zijn om die doelen te bereiken. Stel dat Lakatos bijvoorbeeld zou zeggen dat het nastreven van nieuwe voorspellingen ons de beste en snelste manier biedt om de waarneembare inhoud van onze theorieën te vergroten. Als hij dit zou zeggen, zou hij ons een bruikbaar begrip en metriek moeten bieden voor waarneembare inhoud. In het bijzonder zou hij ons moeten vertellen wat het is dat de ene theorie meer waarneembare inhoud heeft dan de andere. Als hij een soort cumulativiteitsprincipe veronderstelt (bijvdat de betere theorie alles zegt over waarneembare dingen die de slechtste deed plus een beetje meer) dan is zijn theorie historisch onwaarschijnlijk. Als hij de cumulativiteit ontkent, heeft het probleem waarmee hij wordt geconfronteerd, namelijk het verschaffen van een solide basis voor observatie-inhoud, iedereen verijdeld die heeft geprobeerd het op te lossen. Dit wil niet zeggen dat Lakatos 'aanpak ongegrond is, maar dat deze - zoals veel van de geschetste historistische opvattingen - verdere niet-triviale ontwikkeling nodig heeft om te zien of deze levensvatbaar zal zijn.Dit wil niet zeggen dat Lakatos 'aanpak ongegrond is, maar dat deze - zoals veel van de geschetste historistische opvattingen - verdere niet-triviale ontwikkeling nodig heeft om te zien of deze levensvatbaar zal zijn.Dit wil niet zeggen dat Lakatos 'aanpak ongegrond is, maar dat deze - zoals veel van de geschetste historistische opvattingen - verdere niet-triviale ontwikkeling nodig heeft om te zien of deze levensvatbaar zal zijn.

3. Onderzoekstradities: opgeloste problemen

Laudan (1977) presenteert zowel een expliciete metamethodologie als een normatieve rationaliteitstheorie. Voor het grootste deel van de rest van dit deel zal de nadruk liggen op dit invloedrijke pakket aan opvattingen, en niet op datgene dat Laudan later ontwikkelde, omdat het radicaler historistisch is dan zijn latere opvattingen en interessante algemene vragen oproept als een bekend voorbeeld van historisme. Volgens zijn metamethodologie (1977) moet een succesvolle theorie van rationaliteit 'onze geprefereerde pre-analytische intuïties over wetenschappelijke rationaliteit' respecteren (Laudan 1977, 160). Deze intuïties bestaan ​​uit beoordelingen van de rationaliteit van bepaalde expliciete gevallen (bv. "Het was rationeel de Newtoniaanse mechanica te accepteren en de aristotelische mechanica tegen bijvoorbeeld 1800 af te wijzen", en "het was irrationeel na 1830 om de bijbelse chronologie als een letterlijk verslag van de geschiedenis van de aarde”).Dus hoewel niet elke episode in de geschiedenis van de wetenschap wordt weergegeven in de metamethodologie van Laudan, is er een subset waar deze subset bestaat uit de 'voor de hand liggende' gevallen.

De rationaliteitstheorie die Laudans methodologie zou hebben voortgebracht, is gebaseerd op de notie van de onderzoekstraditie. Laudans onderzoekstradities lijken enigszins op Kuhn's paradigma's en Lakatos's onderzoeksprogramma's. Net als de paradigma's van Kuhn (over het algemeen gelezen) bevatten onderzoekstradities zowel metafysische als methodologische elementen. Laudan bagatelliseert echter de sociologische en pedagogische elementen (bijv. Opleidingsnetwerken en voorbeelden) die zo belangrijk zijn voor Kuhn. Net als Lakatos 'paradigma's zullen de theorieën die door een onderzoekstraditie worden gegenereerd, in de loop van de tijd veranderen, maar waar Lakatos' onderzoeksprogramma's worden gedefinieerd als een opeenvolging van theorieën, vormen de theorieën zelf niet de onderzoekstraditie.Laudan beweert ook dat de onderzoekstraditie een veel minder rigide concept is dan het Lakatosian-onderzoeksprogramma, dat is gebaseerd op een onbuigzame harde kern.

Laudan onderscheidt zich echter radicaal van Kuhn en Lakatos in zijn verslagen over wetenschappelijke vooruitgang en rationaliteit. Hij beweert dat er twee soorten problemen zijn waarmee elke onderzoekstraditie wordt geconfronteerd: empirische problemen (verwant aan Kuhniaanse anomalieën); en conceptuele problemen (dwz problemen van consistentie, intern of met dominante tradities op andere gebieden). We moeten de onderzoekstraditie accepteren die de meeste problemen heeft opgelost en de traditie nastreven die momenteel de problemen zo snel mogelijk oplost. De wetenschap vordert door meer problemen op te lossen. Laudan veronderstelt echter geen cumulativiteit: hoewel een gegeven huidige onderzoekstraditie meer problemen zal hebben opgelost dan haar voorgangers, kunnen er bepaalde problemen zijn die door de huidige traditie 'onopgelost' zijn geworden. Anders dan Kuhn,Laudan is van mening dat er een eenvoudig concept is dat als basis dient voor zowel vooruitgang als rationaliteit. In tegenstelling tot Lakatos, verwerpt Laudan (i) zowel het idee van empirische inhoud als de cumulatieve groei van theorieën en (ii) hecht geen extra waarde aan het concept van een nieuwe voorspelling, en geen grote waarde aan ad hocness.

Hoe aantrekkelijk het ook mag lijken, Laudans theorie van rationaliteit wordt geconfronteerd met een aantal mogelijk dodelijke kritiek. Ten eerste: hoe bepalen we welke onderzoekstraditie de meeste problemen heeft opgelost. De moeilijkheid hier is vergelijkbaar met die hierboven voor de Kuhn qua rationalist. Moet het 'probleem van de planeten' bijvoorbeeld worden geteld als één probleem of als acht? Er is reden om aan te nemen dat het opsommen en / of wegen van problemen relatief is aan een onderzoekstraditie. Zonder een gemeenschappelijk opsommings- en / of wegingsschema zou Laudans theorie tot dubbelzinnige resultaten kunnen leiden, volgens welke de rationele traditie die moet worden nagestreefd, afhangt van wie de telling doet. Ten tweede, hoewel Laudan enige moeite doet om onderzoekstradities te onderscheiden van paradigma's en onderzoeksprogramma's, is het idee van een onderzoekstraditie nog steeds enigszins vaag.Net als bij paradigma's en programma's, is de wazigheid vooral duidelijk op het niveau van historische toepassing.

Een onafhankelijke reeks problemen betreft de metamethodologie van Laudan en de link met zijn theorie van rationaliteit. Ten eerste, aangezien Laudan zijn theorie van rationaliteit toepast op alle domeinen van intellectuele inspanningen, inclusief de wetenschapsfilosofie, mogen we verwachten dat zijn metamethodologie (die de rationele keuze van een theorie van wetenschappelijke rationaliteit reguleert) identiek is aan zijn theorie van rationaliteit aangezien, zoals hij later (1984) graag wil benadrukken, het natuurlijk is om theorieën over rationaliteit op een lijn te stellen met andere wetenschappelijke theorieën. Toch zijn de twee heel verschillend. Zijn metamethodologie is een fundamentele fit-the-data-affaire, terwijl het criterium op grondniveau het bestaan ​​van gegevens in een fundamentalistische zin verwerpt. Nu zou Laudan de bewering kunnen intrekken dat zijn theorie van rationaliteit toepasbaar is buiten de wetenschap, maar zoals we later zullen zien,dat zou hem in ernstige problemen brengen. Een ander probleem betreft de dataset van Laudan. Hoewel Laudans lijst van 7 pre-analytische intuïties redelijk onomstreden is, is het logisch om te vragen waarom we denken dat het onomstreden is. Drie mogelijke antwoorden komen naar voren.

Ten eerste zouden we kunnen denken dat onze oordelen onomstreden zijn omdat we allemaal op dezelfde manier sociaal geconditioneerd zijn. Ten tweede kunnen ze het resultaat zijn van een eerder criterium van rationaliteit. Ten slotte zouden we een particularisme kunnen aannemen over onze oordelen over rationele gevallen van wetenschappelijk onderzoek en kunnen we van mening zijn dat gevoelige oordelen over rationaliteit correct zijn, maar niet omdat ze voldoen aan een algemeen principe over wat rationeel is. Geen van de beschikbare opties voor Laudan ziet er veelbelovend uit. Als Laudan het eerste antwoord overneemt, is er geen reden om onze pre-analytische intuïties te bevoordelen. Als hij het tweede overneemt, dan moeten we, in plaats van de geschiedenis van de wetenschap te raadplegen, alleen maar proberen ons eerdere criterium van rationaliteit te verduidelijken. Hoewel de derde optie de meest veelbelovende lijkt,het dreigt het project te ondermijnen om een ​​echt verklarende en niet louter beschrijvende theorie van wetenschappelijke rationaliteit te construeren, aangezien het veronderstelt dat er in het algemeen geen algemeen principe is voor het beoordelen van de rationaliteit van episodes van wetenschappelijke praktijk.

Tot slot, zelfs al zouden we een stevige filosofische basis kunnen bieden voor Laudans aanpak, we zouden heel weinig gegevens hebben om door te gaan. Laudan noemt slechts zeven gegevenspunten. Vermoedelijk zou hij ook andere zaken uit de wetenschapsgeschiedenis accepteren, en in ieder geval tegen (1986), belangrijke zaken uit andere domeinen zoals common law en de onbetwiste resultaten van gedachte-experimenten. Maar toch zal de dataset behoorlijk mager zijn. Ongetwijfeld zouden veel theorieën over rationaliteit, sommige aannemelijk en andere niet, in deze gegevens passen. Overweeg bijvoorbeeld het volgende criterium:

Een episode in de geschiedenis van de wetenschap is rationeel, al is het maar als een van de volgende episodes: {hier volgt de lijst van paradigmatisch rationele episodes}; en een episode in de geschiedenis van de wetenschap is irrationeel als en slechts als het een van de volgende episodes is: {hier volgt de lijst van paradigmatisch irrationele episodes}. Alle andere afleveringen zijn niet rationeel of irrationeel.

Dit is duidelijk een dwaas criterium, maar het voldoet aan de metamethodologische beperkingen van Laudan. Laudan onderscheidt zijn methodologie van zijn metamethodologie om circulaire en / of zelfvoorzienende middelen voor het testen van een methodologie te vermijden. Circulariteit is waarschijnlijk geen zorg. Laudan zou het waarschijnlijk beter doen door zijn methodologie gelijk te stellen aan zijn metamethodologie. In ieder geval heeft Laudan zelf intuïtionistische metamethodologie afgewezen zoals die geïllustreerd door de opvatting in Laudan 1977 op basis van enkele van deze zorgen (bijv. Laudan 1986) en ontwikkelde hij een historisch gevoelige opvatting (Laudan 1984) die minder grondig historisch historistisch is..

4. Algemene kritiek

Afgezien daarvan, zijn er een aantal belangrijke kwesties die de hierboven onderzochte paradigmatische historistische theorieën over rationaliteit niet behandelen. In dit gedeelte worden enkele van die problemen gepresenteerd.

4.1 Het probleem van externalistische rationaliteitstheorieën

Wat moet een historicistische rationaliteitstheorie precies bereiken? Volgens Lakatos is men rationeel zolang men ad hocheid zoveel mogelijk vermijdt; volgens Laudan is men rationeel zolang men de onderzoekstraditie accepteert die de meeste problemen heeft opgelost en streeft naar degene die deze het snelst oplost. Maar geen van beide schrijvers stelt dat rationele agenten het vermijden van ad-hocheid of het maximaliseren van opgeloste problemen in gedachten moeten houden terwijl ze bezig zijn met hun wetenschappelijke activiteiten. Zolang hun theoretisch gedrag in overeenstemming is met de Lakatosian / Laudanian dicta, zijn ze rationeel, ongeacht hun bewuste motivaties.

Laten we rationaliteitstheorieën noemen die agenten evalueren op basis van hun theoretische keuzes en niet op basis van de redenen voor de keuzes externalistische theorieën. Externalistische theorieën zijn op een belangrijke manier breder dan internalistische (op motieven gebaseerde) theorieën: de juiste keuze gemaakt om de verkeerde redenen is rationeel volgens externalisme. Omdat Lakatos en Laudan willen dat hun rationaliteitstheorieën het grootste deel van de geschiedenis van de wetenschap beslaan, en aangezien de bewuste motivaties van wetenschappers in de loop van de tijd lijken te zijn veranderd - en zich vaak niet hebben geconcentreerd op de overwegingen die Lakatos of Laudan als centraal beschouwen - het lijkt erop dat Lakatos en Laudan vastzitten in externalisme.

Bij verder onderzoek zijn de externe rationaliteitstheorieën echter zeer raadselachtig. Laten we ze vergelijken met een andere vorm van epistemisch externalisme, een externalistische perceptie-theorie. Volgens dergelijke theorieën hangt de vraag of iemand gerechtvaardigd is alleen af ​​van het feit of zijn perceptuele overtuiging tot stand is gekomen door een betrouwbaar mechanisme of proces. Men hoeft zich niet bewust te zijn van een beschrijving of rechtvaardiging van dat proces. Nu, in het perceptuele geval, hebben we een algemeen idee van de aard van het proces en alle redenen om op de betrouwbaarheid ervan te vertrouwen (afgezien van dromerargumenten). Het probleem met externalistische rationaliteitstheorieën daarentegen is dat we weinig idee hebben van het mechanisme waardoor een wetenschapper zo zou handelen dat ze ad hocheid minimaliseerde, ook al waren haar werkelijke intenties gericht op een ander cognitief doel.Waar externalistische theorieën over waarneming afhankelijk zijn van tastbare informatie die wordt verschaft door de psychologie van perceptie, zijn externalistische theorieën over rationaliteit afhankelijk van een zeer mysterieuze onzichtbare hand. Totdat de werking van die hand zichtbaar wordt gemaakt, moeten we zeer wantrouwend staan ​​tegenover externalistische theorieën over rationaliteit.

Een manier om dit te doen zou kunnen zijn om te proberen de motivaties te identificeren van wetenschappers die voorbeeldig werk produceren en om te laten zien hoe die factor een proxy kan zijn voor wat een bepaald historicistisch programma nodig heeft om centraal te staan ​​in de rationaliteit. Paragraaf 5 gaat in op hoe recent historisch gevoelig onderzoek in de wetenschapsfilosofie suggereert dat eigenbelangrijke motieven kunnen staan ​​voor epistemologisch lovenswaardige doelen binnen gemeenschappen die sociaal gestructureerd zijn zoals de wetenschappelijke gemeenschap is gestructureerd. Een andere mogelijke route is om een ​​unieke, of zelfs een reeks verzoenbare, doelen van wetenschappelijk onderzoek op te geven en de rationele motivaties van echte wetenschappers op het eerste gezicht te nemen. Deze benadering heeft het voordeel dat verschillen in historische motivatie serieus worden genomen,maar staat voor een uitdaging om de neiging van de wetenschap om tot consensus te komen te verklaren - zie Laudan en Laudan (1989) voor een poging om de beschrijvende consensus uit te leggen onder verschillende motieven en hoe degenen die het ermee eens zijn, tot hun conclusie kunnen leiden door (intern) rationele middelen. Bovendien, als de veelheid van doelen als normatief aanvaardbaar wordt beschouwd, lijkt de opvatting een sterke vorm van epistemologisch pluralisme te bekrachtigen die inhoudelijke verdere verdediging nodig heeft.de opvatting lijkt een sterke vorm van epistemologisch pluralisme te bekrachtigen die inhoudelijke verdere verdediging behoeft.de opvatting lijkt een sterke vorm van epistemologisch pluralisme te bekrachtigen die inhoudelijke verdere verdediging behoeft.

4.2 Het probleem van implementatie

Historicistische rationaliteitstheorieën zijn ook veel moeilijker toe te passen dan hun voorstanders laten vermoeden. Omdat de historicistische ruileenheid (het paradigma, het onderzoeksprogramma, de onderzoekstraditie) veel lossere voorwaarden voor individuatie heeft dan de enkele theorie, kan de vraag hoe theorieën in hun respectieve paradigma's enz. Te groeperen moeilijk zijn. Copernicus 'theorie deelde bijvoorbeeld veel van Aristoteles' natuurkunde, Aristoteles 'toewijding aan sferische beweging en zijn gebruik van aethereal sferen, Keplers heliocentrisme (bijna) en Ptolemaeus' gebruik van epicycli. Bij het groeperen van Copernicus met Kepler en Newton zeggen we dat zijn heliocentrisme belangrijker is dan zijn overtuigingen over de manier waarop de dingen in de hemel zich bewogen. Er kunnen redenen zijn om over deze groepering te beslissen, maar de keuze is niet automatisch.Bovendien is het onwaarschijnlijk dat we zullen beslissen hoe we de eenheden op basis van historische informatie alleen kunnen opsplitsen, aangezien het onwaarschijnlijk is dat de werkelijke beoordelingen van wetenschappers over de algemene grootschalige eenheden waarin zij en anderen werken, consistent zal zijn met zelfs die in hun tijdelijke omgeving. Er moet meer worden gezegd over de normen voor het individualiseren van grootschalige theoretische eenheden om de algemene beweringen over de aard van wetenschap en wetenschappelijke methodologie te evalueren. Bovendien kan blijken dat uiteindelijk het onderscheid dat nodig is om de uiteengezette voorstellen te evalueren - en zelfs het aantoonbaar duidelijkere onderscheid tussen "theorieën" - niet op een misleidende manier kan worden gemaakt op een manier die van groot nut zal zijn voor de geschiedenis en wetenschapsfilosofie (Vickers 2013).het is onwaarschijnlijk dat we gaan bepalen hoe we de eenheden op basis van historische informatie alleen kunnen opsplitsen, aangezien het onwaarschijnlijk is dat de werkelijke beoordelingen van wetenschappers over de algemene grootschalige eenheden waarin zij en anderen werken, consistent zal zijn met zelfs die in hun tijdelijke omgeving. Er moet meer worden gezegd over de normen voor het individualiseren van grootschalige theoretische eenheden om de algemene beweringen over de aard van wetenschap en wetenschappelijke methodologie te evalueren. Bovendien kan blijken dat uiteindelijk het onderscheid dat nodig is om de uiteengezette voorstellen te evalueren - en zelfs het aantoonbaar duidelijkere onderscheid tussen "theorieën" - niet op een misleidende manier kan worden gemaakt op een manier die van groot nut zal zijn voor de geschiedenis en wetenschapsfilosofie (Vickers 2013).het is onwaarschijnlijk dat we zullen beslissen hoe we de eenheden op basis van historische informatie alleen kunnen opsplitsen, aangezien het onwaarschijnlijk is dat de werkelijke beoordelingen van wetenschappers over de algemene grootschalige eenheden waarin zij en anderen werken, consistent zal zijn met zelfs die in hun tijdelijke omgeving. Er moet meer worden gezegd over de normen voor het individualiseren van grootschalige theoretische eenheden om de algemene beweringen over de aard van wetenschap en wetenschappelijke methodologie te evalueren. Bovendien kan het blijken dat uiteindelijk het onderscheid dat nodig is om de uiteengezette voorstellen te evalueren - en zelfs het aantoonbaar duidelijkere onderscheid tussen "theorieën" - niet op een misleidende manier kan worden gemaakt op een manier die van groot nut zal zijn voor de geschiedenis en wetenschapsfilosofie (Vickers 2013).aangezien het onwaarschijnlijk is dat feitelijke uitspraken van wetenschappers over de algemene grootschalige eenheden waarin zij en anderen werken, consistent zullen zijn met zelfs die in hun tijdelijke omgeving. Er moet meer worden gezegd over de normen voor het individualiseren van grootschalige theoretische eenheden om de algemene beweringen over de aard van wetenschap en wetenschappelijke methodologie te evalueren. Bovendien kan blijken dat uiteindelijk het onderscheid dat nodig is om de uiteengezette voorstellen te evalueren - en zelfs het aantoonbaar duidelijkere onderscheid tussen "theorieën" - niet op een misleidende manier kan worden gemaakt op een manier die van groot nut zal zijn voor de geschiedenis en wetenschapsfilosofie (Vickers 2013).aangezien het onwaarschijnlijk is dat feitelijke uitspraken van wetenschappers over de algemene grootschalige eenheden waarin zij en anderen werken, consistent zullen zijn met zelfs die in hun tijdelijke omgeving. Er moet meer worden gezegd over de normen voor het individualiseren van grootschalige theoretische eenheden om de algemene beweringen over de aard van wetenschap en wetenschappelijke methodologie te evalueren. Bovendien kan blijken dat uiteindelijk het onderscheid dat nodig is om de uiteengezette voorstellen te evalueren - en zelfs het aantoonbaar duidelijkere onderscheid tussen "theorieën" - niet op een misleidende manier kan worden gemaakt op een manier die van groot nut zal zijn voor de geschiedenis en wetenschapsfilosofie (Vickers 2013).Er moet meer worden gezegd over de normen voor het individualiseren van grootschalige theoretische eenheden om de algemene beweringen over de aard van wetenschap en wetenschappelijke methodologie te evalueren. Bovendien kan blijken dat uiteindelijk het onderscheid dat nodig is om de uiteengezette voorstellen te evalueren - en zelfs het aantoonbaar duidelijkere onderscheid tussen "theorieën" - niet op een misleidende manier kan worden gemaakt op een manier die van groot nut zal zijn voor de geschiedenis en wetenschapsfilosofie (Vickers 2013).Er moet meer worden gezegd over de normen voor het individualiseren van grootschalige theoretische eenheden om de algemene beweringen over de aard van wetenschap en wetenschappelijke methodologie te evalueren. Bovendien kan blijken dat uiteindelijk het onderscheid dat nodig is om de uiteengezette voorstellen te evalueren - en zelfs het aantoonbaar duidelijkere onderscheid tussen "theorieën" - niet op een misleidende manier kan worden gemaakt op een manier die van groot nut zal zijn voor de geschiedenis en wetenschapsfilosofie (Vickers 2013).het onderscheid dat nodig is om de uiteengezette voorstellen te evalueren - en zelfs het aantoonbaar duidelijkere onderscheid tussen "theorieën" - kan niet op een misleidende manier worden gemaakt op een manier die de geschiedenis en de filosofie van de wetenschap van groot nut zal zijn (Vickers 2013).het onderscheid dat nodig is om de uiteengezette voorstellen te evalueren - en zelfs het aantoonbaar duidelijkere onderscheid tussen "theorieën" - kan niet op een misleidende manier worden gemaakt op een manier die de geschiedenis en de filosofie van de wetenschap van groot nut zal zijn (Vickers 2013).

4.3 Het probleem van acceptatie

Een aanverwant probleem betreft het begrip acceptatie van een paradigma, onderzoeksprogramma of onderzoekstraditie. Betekent de acceptatie van een programma het letterlijke geloof in de waarheid ervan door elke persoon in de wetenschappelijke gemeenschap? Vereist het een algemeen geloof in het nut ervan? Deze vragen hebben praktische correlaties. Was het Copernicaanse systeem geaccepteerd tegen de tijd dat de meeste astronomen de Copernicaanse tabellen gebruikten, ondanks hun expliciete trouw aan een Aristotelische / Ptolemeïsche kosmologie, of tegen de tijd dat het op grote schaal werd onderwezen op universiteiten? Evenzo, en meer recentelijk, is het moeilijk te zeggen wanneer de kwantummechanica als geaccepteerd ging gelden of, op dit moment, of de multiversumhypothese werd geaccepteerd. De acceptatiekwestie heeft twee dimensies. De eerste betreft wat het is voor een enkele persoon om een ​​paradigma te accepteren, enz.De tweede betreft het gewicht van individuele acceptatie dat vereist is voor acceptatie door de gemeenschap. Aangezien de gegevens voor historistische theorieën bestaan ​​uit acceptatie en afwijzing op gemeenschapsniveau, moeten historici hier meer informatie verstrekken om hun theorieën naar tevredenheid toe te passen op zoiets als een inhoudelijk deel van het historische record.

4.4 Het probleem van motivatie

Wat motiveert ons om een ​​historicistische theorie aan te nemen? Een mogelijke motivatie komt van ons geloof in de wetenschap. Historisme afwijzen is 'beweren …, dat het heel goed mogelijk is dat alle actuele wetenschappelijke praktijken, heden en verleden, irrationeel en' onwetenschappelijk 'zijn, wat op zijn beurt het (naar mijn mening) absurde verdere gevolg accepteert dat wetenschappers misschien slecht zijn bij het doen van wetenschap”. (Brown 1989, 98) Er zijn echter verschillende problemen met deze motivatie. Ten eerste kan ons geloof in de rationaliteit van de wetenschap meer a posteriori zijn dan a priori. Dat wil zeggen, ons geloof in de wetenschap is niet blind. We hebben vertrouwen in onze wetenschap omdat we hebben gezien wat het heeft bereikt: gezien ons bewijs uit de geschiedenis van de wetenschap zou het absurd zijn om te concluderen dat wetenschap niet rationeel was. Hier,we zien dat de geschiedenis van de wetenschap rationeel is omdat ze voldoet aan onze (proto) criteria voor vooruitgang en rationaliteit. Maar op het moment dat we kunnen wijzen op een unieke wetenschappelijke methode die lijkt op de manier waarop wetenschap momenteel wordt beoefend, kan het zijn dat we in andere contrafeitelijke gevallen niet meteen zouden concluderen dat de wetenschappelijke praktijk rationeel was. Zo is het niet in elke mogelijke wereld waar dat er een conceptueel verband bestaat tussen wetenschappelijke praktijk en wetenschappelijke rationaliteit. Volgens deze opvatting is de geschiedenis van de wetenschap dus illustratief (en niet constitutief) voor rationaliteit.het kan zijn dat we in andere contrafeitelijke gevallen niet meteen zouden concluderen dat de wetenschappelijke praktijk rationeel was. Zo is het niet in elke mogelijke wereld waar dat er een conceptueel verband bestaat tussen wetenschappelijke praktijk en wetenschappelijke rationaliteit. Volgens deze opvatting is de geschiedenis van de wetenschap dus illustratief (en niet constitutief) voor rationaliteit.het kan zijn dat we in andere contrafeitelijke gevallen niet meteen zouden concluderen dat de wetenschappelijke praktijk rationeel was. Zo is het niet in elke mogelijke wereld waar dat er een conceptueel verband bestaat tussen wetenschappelijke praktijk en wetenschappelijke rationaliteit. Volgens deze opvatting is de geschiedenis van de wetenschap dus illustratief (en niet constitutief) voor rationaliteit.

De geloof-in-wetenschap-motivatie wordt geconfronteerd met het extra probleem dat het veel te zwak is voor veel vormen van historisme. Ons geloof in wetenschap kan ons ertoe brengen te geloven dat wetenschap niet helemaal irrationeel is, of dat ze rationeler is dan niet. Sommige historistische theorieën (bijvoorbeeld sommige lezingen van Lakatos, Brown (1989)) beweren echter dat de beste theorie van rationaliteit degene is die, onder bepaalde voorwaarden, het aantal rationele episodes in de geschiedenis van de wetenschap maximaliseert. Algemeen geloof in de wetenschap kan deze maximaliserende theorieën niet ondersteunen.

De tweede motivatie voor historisme is te danken aan een vorm van naturalisme. Als we het idee verwerpen dat epistemologie een a priori onderneming is en accepteren dat het slechts een vorm van wetenschap is, zoals natuuronderzoekers geneigd zijn, dan lijkt het historisme verleidelijk. Wetenschappelijke theorieën slagen voor zover ze in de gegevens passen. De gegevens voor een wetenschappelijke theorie van wetenschappelijke rationaliteit moeten, als ze ergens te vinden zijn, worden ontleend aan de geschiedenis van de wetenschap. Vandaar historisme. Laat de slordigheid van het voorgaande argument buiten beschouwing. Zelfs als het op zijn eigen voorwaarden wordt beschouwd, hangt het af van een simplistische kijk op de rol van theoretische concepten binnen het naturalisme. Stel dat we naturalisme onderschrijven. We kunnen rationaliteit bijgevolg behandelen als een theoretisch positief, net zoals elektronen, virussen en andere theoretische wetenschappelijke aspecten. The electron posit et al.krijgen hun rechtvaardiging niet door een eenvoudige benadering van de data. Het is moeilijk te zien hoe ze zelfs zo'n rol kunnen spelen. Ze worden eerder geaccepteerd omdat ze essentiële onderdelen zijn van onze theoretisch ingewikkelde beste verklaringen voor relevante fenomenen. We accepteren het bestaan ​​van elektronen omdat onze beste theorieën over de waarneembare verschijnselen die verband houden met elektriciteit en atoomstructuur cruciaal afhangen van de hypothese dat er elektronen zijn. Evenzo, als ons algemene doel is om de geschiedenis en praktijk van de wetenschap uit te leggen, is onze beste theorie van rationaliteit degene die, samen met andere theoretische uitgangspunten, een relevante en cruciale rol speelt in onze algemene uitleg van de geschiedenis en praktijk van de wetenschap. Als zodanig,we moeten eenvoudige vooronderstellingen achterwege laten, zoals de bewering dat de beste theorie van rationaliteit degene is die het aantal rationele episodes in de geschiedenis van de wetenschap maximaliseert. Uiteindelijk kan blijken dat ons beste concept van rationaliteit het aantal rationele episodes maximaliseert, maar een dergelijk resultaat zou eerder als een empirisch onderbouwde bonus moeten gelden en niet als een desideratum.

Bovendien, als men de beschrijvende feiten die betrekking hebben op de wetenschappelijke praktijk - waaronder verschillende sociologische feiten - als basis heeft genomen, wordt de rol en aard van de rationaliteit zelf minder duidelijk. Het Strong Program (Bloor 1976) in de kennissociologie heeft betoogd dat rationaliteit geen enkele verklarende rol speelt. Ongetwijfeld zijn de argumenten van het Strong-programma op zijn minst enigszins overdreven, maar ze laten wel zien dat zodra men naar een verklarend standpunt gaat, er binnen naturalisme geen gegarandeerde rol voor rationaliteit is. Als de voorstanders juist zijn, kan er uiteindelijk niet meer overblijven dan de kern van de instrumentele rationaliteit (zie bijvoorbeeld Giere (2006)). Evenzo, hoewel niet uniek gemotiveerd door het soort naturalisme dat hier wordt geschetst, het werk van Lynn Nelson (1990), Miriam Solomon (1992, 1994a, 1994b),en Helen Longino (1990) suggereert dat als er eenmaal goed rekening wordt gehouden met sociale aspecten van de wetenschappelijke praktijk, er misschien geen duidelijke manier is om te specificeren wat telt als rationeel wetenschappelijk geloof en praktijk als gescheiden van de sociologische context van praktiserende wetenschappers.

5. Neohistoristische ontwikkelingen

Ook al is er een beweging weg van programmatische historicistische theoretisering, maar hedendaagse theoretici richten zich in plaats daarvan op kwesties die specifiek zijn voor specifieke wetenschappen, de historistische traditie blijft het denken over de sociale structuur van de wetenschappelijke praktijk, wetenschappelijke rationaliteit en werken aan theorieën over rationaliteit beïnvloeden. algemener. [2]Deze sectie onderzoekt twee van dergelijke neo-historismen die formele methoden gebruiken om licht te werpen op historistische inzichten. Het eerste soort neo-historisme is het historisch geïnformeerde Bayesianisme, dat probeert om historistische inzichten vast te leggen door gebruik te maken van het goed ontwikkelde formalisme van de kansrekening om rationeel vertrouwen en gevolgtrekking te modelleren. Anderzijds bestaat het tweede soort neo-historisme uit recent onderzoek dat poogt aspecten van de sociale structuur van de wetenschap en de daarmee samenhangende epistemische voordelen te modelleren, in plaats van zich te concentreren op het vertrouwen van individuele onderzoekers. Enkele van de manieren waarop deze opvattingen de problemen van de hierboven gepresenteerde historistische rationaliteitstheorieën aanpakken, zullen tijdens de discussie worden gemarkeerd. Er zal ook speciale aandacht worden besteed aan de manier waarop deze neo-historismen zich verhouden tot,en bieden ondersteuning of verduidelijking van specifieke beweringen die zijn gedaan door de specifieke historicistische theorieën die hierboven zijn besproken.

5.1 Bayesiaanse historismen

De verscheidenheid aan neo-historistische opvattingen die het best is onderzocht, zijn ongetwijfeld historisch ingestelde Bayesianismen. Hoewel het eigenlijke Bayesianisme vrij onafhankelijk van de historistische traditie is ontstaan ​​en zijn rechtvaardiging grotendeels onafhankelijk vindt, hebben historisch gecentreerde kritiek op het Bayesianisme ertoe geleid dat veel Bayesianen het als een criterium van toereikendheid hebben genomen dat een adequate theorie van rationaliteit ruimte biedt aan belangrijke gevolgtrekkingen uit de geschiedenis van de wetenschap. De gemeenschappelijke kern van historisch gezinde Bayesiaanse opvattingen bestaat uit de volgende vier stellingen. Ten eerste dat het niveau van vertrouwen of geloofwaardigheid van een rationele onderzoeker kan worden gemodelleerd door een waarschijnlijkheidsfunctie. Ten tweede zijn ze het er allemaal over eens dat rationele agenten in 'standaard'-gevallen hun vertrouwen bijwerken door conditionalisatie; dat wil zeggen het vertrouwen van een rationeel subject in een propositie p tegelijk t1 is haar vertrouwen in p gegeven q bij t 0 <t 1 in gevallen waarin de enige verandering in de mentale toestand van dat subject van t 0 in t 1 is dat ze q leerde - in symbolen, Cr t1 (p) = Cr t0 (p | q). Ten derde zijn ze het er allemaal over eens dat een stelling q die men nog niet heeft geleerd (i) een theorie p voor een onderwerp S bevestigt of vormt, voor het geval dat S 'vertrouwen in p gegeven q groter is dan het vertrouwen van S in p - in symbolen, Cr (p | q)> Cr (p); (ii) biedt een zekere mate van tegenondersteuning, of ontkenning, aan een theorie p voor een onderwerp S voor het geval dat S 'vertrouwen in p gegeven q lager is dan S' vertrouwen in p - in symbolen, Cr (p | q)

Bayesianisme heeft het veel aan te bevelen als een verslag van rationele wetenschappelijke gevolgtrekking. De theorie is elegant, nauwkeurig en krachtig, en valideert veel voorkomende gevolgtrekkingen uit de wetenschappelijke praktijk vanuit enkele aannames. Hoewel het buiten het bestek van dit artikel valt om een ​​uitgebreide lijst te geven van de principes van wetenschappelijke redenering waarvan de voorstanders beweren dat het de gevolgen zijn, is het de moeite waard om enkele van de meer opvallende gevolgen van het kader te onderzoeken, evenals die welke spreken over de problemen voor het historisme hierboven opgesomd.

Allereerst, in het geval dat een theorie t enig bewijs met zich meebrengt e en men niet volkomen zeker is van een voorstel of hun ontkenningen, kan gemakkelijk worden aangetoond dat Cr (t | e)> Cr (t) en, dat e steunt volgens Bayesiaanse principes. Omgekeerd is het ook een triviaal gevolg van het raamwerk dat Cr (t | not- e)

Verschillende andere plausibele principes van wetenschappelijke gevolgtrekking worden ook vastgelegd door het Bayesiaanse formalisme. Het voorspelt dat verrassend bewijs e, in de zin dat iemands eerdere vertrouwen in e 'klein' is, ons rationele vertrouwen in een theorie t die het met zich meebrengt, met een grotere hoeveelheid zou moeten vergroten dan bewijs e 'dat wordt veroorzaakt door t dat men zeer zelfverzekerd is verwerven. Op basis van plausibele bevestigingsmaatregelen voorspelt het dat doorlopend testen van de gevolgen van een empirische theorie een afnemend rendement zal opleveren en dat de rationele wetenschapper op een gegeven moment beter zal presteren door andere (compatibele) theorieën te onderzoeken. Op een vergelijkbare manier voorspelt het raamwerk dat verschillende bewijzen een belangrijke rol spelen bij het bevestigen van een theorie. De geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar (Howson & Urbach 2003: esp. Ch. 4) voor de details.

Bovendien kan het Bayesiaanse raamwerk, en is het vaak toegepast, om veel van de problemen op te lossen die naar voren komen voor historistische theorieën over rationaliteit. Zo heeft Jon Dorling (1979, 1982 (Other Internet Resources) overtuigend betoogd dat de Bayesiaan kan verklaren wat belangrijk is bij de waarneming dat het onwaarschijnlijk is dat de "centrale delen" van wetenschappelijke theoretisering worden afgeworpen in het licht van compenserend bewijs terwijl "Niet-centrale delen" worden door praktiserende wetenschappers eerder geweigerd wanneer ze betrokken zijn bij het afleiden van gevolgen die onjuist blijken te zijn. Met name Dorling heeft aangetoond dat er een groot aantal gevallen is waarin het rationeel is, door Bayesiaanse lichten, voor een wetenschapper om een ​​hulphypothese a in plaats van een theorie t overboord te gooien wanneer wordt waargenomen dat een gevolg van (a & t) onwaar is.Er zijn ook goede aanwijzingen dat verschillende gevallen uit de geschiedenis van de wetenschap met deze structuur binnen het gespecificeerde bereik vallen (Dorling, 1979, 1982 (Other Internet Resources); Howson & Urbach 2003: pp. 107–114). Een algemene voldoende voorwaarde voor het resultaat dat het scala aan in de literatuur gepresenteerde gevallen weergeeft, wordt onderzocht in (Leitgeb 2013). Zie ook (Strevens 2001) voor een andere Bayesiaanse poging om zowel noodzakelijke als voldoende voorwaarden te bieden om de hulp af te wijzen in plaats van de theorie en (Fitelson en Waterman 2005) voor een veelzeggende kritiek op die benadering.Een algemene voldoende voorwaarde voor het resultaat dat het scala aan in de literatuur gepresenteerde gevallen weergeeft, wordt onderzocht in (Leitgeb 2013). Zie ook (Strevens 2001) voor een andere Bayesiaanse poging om zowel noodzakelijke als voldoende voorwaarden te bieden om de hulp af te wijzen in plaats van de theorie en (Fitelson en Waterman 2005) voor een veelzeggende kritiek op die benadering.Een algemene voldoende voorwaarde voor het resultaat dat het scala aan in de literatuur gepresenteerde gevallen weergeeft, wordt onderzocht in (Leitgeb 2013). Zie ook (Strevens 2001) voor een andere Bayesiaanse poging om zowel noodzakelijke als voldoende voorwaarden te bieden om de hulp af te wijzen in plaats van de theorie en (Fitelson en Waterman 2005) voor een veelzeggende kritiek op die benadering.

Als een ander recent voorbeeld, Leah Henderson et al. hebben gesuggereerd dat de algemene theoretische eenheden die van belang zijn voor de hierboven geschetste historici, en de dynamiek van die grootschalige eenheden, kunnen worden begrepen door een beroep te doen op hiërarchische Bayesiaanse modellen (HBM's). In deze modellen is de hypotheseruimte hiërarchisch gestructureerd met meer algemene en abstracte theoretische hypothesen die "genereren" - dat wil zeggen waarschijnlijk maken - meer specifieke theorieën. Verder wordt voorgesteld dat bevestiging moet worden begrepen in verhouding tot deze meer algemene theoretische eenheden die bovenaan de hiërarchie verschijnen - e bevestigt t binnen raamwerk f voor het geval Cr (t | e, f)> Cr (t, f), enzovoort.Hogere theorieën worden dus parallel met historistische grootschalige onderzoekstradities opgevat als leidend onderzoek en de toetsstenen waarmee de bewijskracht van geleerde proposities op de theorie wordt gemeten.

De benaderingen van zowel Dorling als Henderson et al. Beloven een Bayesiaanse verduidelijking te geven van het idee van een 'fundamentele eenheid' van de wetenschappelijke praktijk die de historistische theorieën over rationaliteit omvat, waardoor de problemen van individuatie, implementatie en acceptatie beter hanteerbaar worden. Veronderstellend met Dorling dat het centrale kenmerk van genoemde "fundamentele eenheden" is weerstand te bieden aan herziening onder weerspannig bewijs, dan is het, in het licht van de voorgaande discussie, vanzelfsprekend om de fundamentele eenheden te beschouwen als proposities waaraan de wetenschappelijke gemeenschap een hoge toekent genoeg vertrouwen dat in zekere zin "stabiel hoog" is wanneer het wordt geconfronteerd met stellingen uit een passend scala aan bewijzen. Dit opent de, interessante maar momenteel onderontwikkelde,mogelijkheid om een ​​Bayesiaanse analyse aan te bieden van de rationaliteit van een verandering in de fundamentele theoretische eenheid van de wetenschap, benadrukt door historistische theorieën over rationaliteit. Evenzo zijn de dingen die de rol spelen van grootschalige theoretische eenheden in het beeld van Henderson et al., Proposities. Het op deze manier individualiseren van 'fundamentele eenheden' geeft ons enige hoop om een ​​idee van rationele vooruitgang in de wetenschap te verzekeren, aangezien men op dit plaatje rationeel van de ene 'fundamentele theorie' naar de andere kan gaan door het vertrouwen in het Bayesiaanse kader te evenaren. Als het evenredig maken van uw vertrouwen met het bewijs op deze manier kan worden gerelateerd aan een metriek van vooruitgang, dan zal wetenschappelijke vooruitgang op dit model worden uitgelegd.de dingen die de rol spelen van grootschalige theoretische eenheden in het beeld van Henderson et al. zijn proposities. Het op deze manier individualiseren van 'fundamentele eenheden' geeft ons enige hoop om een ​​idee van rationele vooruitgang in de wetenschap te verzekeren, aangezien men op dit plaatje rationeel van de ene 'fundamentele theorie' naar de andere kan gaan door het vertrouwen in het Bayesiaanse kader te evenaren. Als het evenredig maken van uw vertrouwen met het bewijs op deze manier kan worden gerelateerd aan een metriek van vooruitgang, dan zal wetenschappelijke vooruitgang op dit model worden uitgelegd.de dingen die de rol spelen van grootschalige theoretische eenheden in het beeld van Henderson et al. zijn proposities. Het op deze manier individualiseren van 'fundamentele eenheden' geeft ons enige hoop om een ​​idee van rationele vooruitgang in de wetenschap te verzekeren, aangezien men op dit plaatje rationeel van de ene 'fundamentele theorie' naar de andere kan gaan door het vertrouwen in het Bayesiaanse kader te evenaren. Als het evenredig maken van uw vertrouwen met het bewijs op deze manier kan worden gerelateerd aan een metriek van vooruitgang, dan zal wetenschappelijke vooruitgang op dit model worden uitgelegd.men kan rationeel van de ene 'fundamentele theorie' naar de andere gaan door zijn vertrouwensrelaties te relateren aan het bewijs binnen het Bayesiaanse kader. Als het evenredig maken van uw vertrouwen met het bewijs op deze manier kan worden gerelateerd aan een metriek van vooruitgang, dan zal wetenschappelijke vooruitgang op dit model worden uitgelegd.men kan rationeel van de ene 'fundamentele theorie' naar de andere gaan door zijn vertrouwensrelaties te relateren aan het bewijs binnen het Bayesiaanse kader. Als het evenredig maken van uw vertrouwen met het bewijs op deze manier kan worden gerelateerd aan een metriek van vooruitgang, dan zal wetenschappelijke vooruitgang op dit model worden uitgelegd.

Opgemerkt moet worden dat, van de hier besproken historismen, deze benaderingen het meest lijken op die van Lakatos, omdat hij de enige opvatting is die de 'fundamentele eenheden' beschouwt als het soort dingen waarop het Bayesiaanse apparaat zou kunnen worden toegepast - (sets van overlappende) theorieën of proposities. De kloof tussen de twee standpunten is misschien het kleinst wanneer het Bayesiaanse model wordt toegepast op de stelling die de overlap of 'harde kern' van een Lakatosiaans onderzoeksprogramma beschrijft. De opvatting lijkt echter niet verenigbaar met de historismen van Laudan of Kuhn, die de "fundamentele eenheid" van de wetenschappelijke praktijk beschouwen als iets dat fundamenteel anders van aard is dan een voorstel. Bovendien,binnen het voorgestelde Bayesiaanse beeld hoeft er geen moeite te zijn om de inhoud van de ene 'fundamentele eenheid' te begrijpen als de ene een andere 'fundamentele eenheid' onderschrijft. Evenzo is het op zijn minst een open vraag of onderzoekers die verschillende "fundamentele eenheden" onderschrijven, moeten verschillen in de manier waarop ze afzonderlijke Kuhniaanse theoretische deugden tegen elkaar afwegen. Dus de vooruitzichten van een Kuhnian-model langs de voorgestelde lijnen lijken bijzonder zwak.

Wesley Salmon heeft daarentegen een andere manier voorgesteld om het historisme van Kuhn te verduidelijken, wat zou resulteren in een iets andere Bayesiaanse behandeling van het probleem van de individuatie en het implementatieprobleem (Salmon 1990). Salmon wijst erop dat Kuhn's 'fundamentele eenheden' - dat wil zeggen de paradigma's - bij een natuurlijke lezing het best niet worden opgevat als voorstellen die wetenschappelijke theorieën uitdrukken, zoals bij het vorige Bayesiaanse voorstel, maar eerder als manieren om theoretische deugden te wegen door wetenschappelijke theorieën. De afweging tussen enkele Kuhniaanse deugden - in het bijzonder de deugden van eenvoud, consistentie en het facet van vruchtbaarheid die te maken hebben met hoe goed de theorie een schijnbaar ongelijk fenomeen verenigt, denkt Salmon, worden het best vastgelegd in termen van hoe ze de eerdere waarschijnlijkheid van een wetenschapper bepalen,Cr (t), voor een theorie t wordt onderzocht. Wetenschappelijke revoluties worden dan binnen dit raamwerk gemodelleerd als veranderingen in die priors. En aangezien veranderingen in voorouders van invloed zijn op de manier waarop bewijs vervolgens wordt gedragen op relevante theorieën over het standaard Bayesiaanse model, lopen deze verschillen door naar verschillende posterieure geloofwaardigheidstoewijzingen naarmate het bewijs binnenkomt. Deze opvatting onderschrijft dus de zwakkere lezing van 'Kuhnian incommensurability' volgens welke wetenschappers die in verschillende paradigma's werken, kunnen elkaar begrijpen - de stellingen die wetenschappers in verschillende paradigma's uitdrukken, kunnen zelfs identiek zijn aan dit voorstel - maar verschillen in hoe ze de theoretische deugden van hypothesen waarderen en wegen.aangezien veranderingen in voorouders van invloed zijn op de manier waarop bewijs vervolgens wordt gedragen op relevante theorieën over het standaard Bayesiaanse model, dringen deze verschillen door naar verschillende posterieure geloofwaardigheidstoewijzingen naarmate het bewijs binnenkomt. Deze opvatting onderschrijft dus de zwakkere lezing van 'Kuhnian incommensurability' volgens wetenschappers die werken in verschillende paradigma's kunnen elkaar begrijpen - de stellingen die wetenschappers in verschillende paradigma's uitdrukken, kunnen zelfs identiek zijn aan dit voorstel - maar verschillen in hoe ze de theoretische deugden van hypothesen waarderen en wegen.aangezien veranderingen in voorouders van invloed zijn op de manier waarop bewijs vervolgens wordt gedragen op relevante theorieën over het standaard Bayesiaanse model, dringen deze verschillen door naar verschillende posterieure geloofwaardigheidstoewijzingen naarmate het bewijs binnenkomt. Deze opvatting onderschrijft dus de zwakkere lezing van 'Kuhnian incommensurability' volgens wetenschappers die werken in verschillende paradigma's kunnen elkaar begrijpen - de stellingen die wetenschappers in verschillende paradigma's uitdrukken, kunnen zelfs identiek zijn aan dit voorstel - maar verschillen in hoe ze de theoretische deugden van hypothesen waarderen en wegen.Deze opvatting onderschrijft dus de zwakkere lezing van 'Kuhnian incommensurability' volgens welke wetenschappers die in verschillende paradigma's werken elkaar kunnen begrijpen - de stellingen die wetenschappers in verschillende paradigma's uitdrukken, kunnen zelfs identiek zijn aan dit voorstel - maar verschillen in hoe ze de theoretische waarde waarderen en wegen deugden van hypothesen.Deze opvatting onderschrijft dus de zwakkere lezing van 'Kuhnian incommensurability' volgens welke wetenschappers die in verschillende paradigma's werken elkaar kunnen begrijpen - de stellingen die wetenschappers in verschillende paradigma's uitdrukken, kunnen zelfs identiek zijn aan dit voorstel - maar verschillen in hoe ze de theoretische waarde waarderen en wegen deugden van hypothesen.

Het idee hier is om Kuhn's goedkeuring van een Bayesiaans model van "normale" of "niet-revolutionaire wetenschap" uit te breiden volgens welke, in Kuhn's woorden, "elke wetenschapper kiest tussen dwingende theorieën door een Bayesiaans algoritme in te zetten waarmee hij een waarde kan berekenen voor Cr (t | e), dat wil zeggen, voor de waarschijnlijkheid van de theorie t op het bewijs e beschikbaar voor zowel hem als de andere leden van zijn beroepsgroep in een bepaalde periode ", voor een model dat zowel" normaal "behandelt en 'niet-revolutionaire wetenschap' wetenschap (Kuhn zoals geciteerd in Salmon, 1990). In dit licht bezien is Salmon's opvatting een natuurlijke uitbreiding van het Bayesiaanse model tot gevallen van theoretische keuze tijdens perioden van "revolutionaire" wetenschap.

De opvatting zou natuurlijk ook passen bij de meer radicale historicistische stelling dat historische feiten in zekere zin een belangrijke rol spelen bij het bepalen van wat rationeel is. De priors van agenten worden zeker beïnvloed door hun sociaal-historische omgeving. Als meerderjarigen die op zijn minst gedeeltelijk op basis van die omgeving zijn gekozen, verdere oordelen over de rationaliteit van een onderwerp kunnen ondersteunen - wat natuurlijk controversieel is maar in de volgende sectie zal worden besproken - dan zal er een belangrijke betekenis zijn waarin wat rationeel is voor dat onderwerp zal constitutief afhangen van een historisch gevoelige parameter.

Ondanks de gelijkenis met het Kuhniaanse historisme, is de mate waarin Salmon's Bayesiaanse verhaal helpt bij het oplossen van de algemene problemen van individuatie en implementatie minder duidelijk. Het helpt aantoonbaar bij het probleem van individuatie in de zin dat het enige dat nodig is om het effect van een bepaald paradigma op onderzoek naar een specifieke hypothese te achterhalen, is om erachter te komen hoe plausibele wetenschappers die hypothese vinden - de vertrouwensoordelen van de wetenschappelijke gemeenschap vatten de relevante wegingen samen van Kuhniaanse deugden. Er is echter niet genoeg gezegd om erachter te komen hoeveel gewicht wetenschappers aan individuele deugden hebben gegeven en hoe deze deugden in specifieke gevallen binnen elk respectief paradigma tegen elkaar wegen. Zonder deze informatie is het moeilijk te zien hoe iemand kan achterhalen welk paradigma op elk historisch moment van kracht is.

Recent werk over formele Bayesiaanse modellen van eenvoud, eenwording en andere deugden - zie bijvoorbeeld (Henderson et al. 2010), (Myrvold 2003) en (Bandyopadhyay & Boik 1999) - samen met historische discussies over welke theorieën eenvoudiger zijn enzovoort zou ons een startpunt kunnen geven voor hypothesen over de waarden die binnen een bepaald paradigma worden gewogen. Als voorbeeld, een veelbelovende manier om het deel van de vruchtbaarheid te modelleren dat betrekking heeft op nieuwe voorspellingen binnen het Bayesiaanse raamwerk, zou gebruik kunnen maken van de hierboven aangehaalde observatie dat, door Bayesiaanse lichten, het verifiëren van een meer verrassende voorspelling iemands rationeel vertrouwen in een theorie vergroot, meer dan het verifiëren van een minder verrassend gevolg van die theorie.Door dit soort observaties te combineren met historisch werk om te ontdekken of en in hoeverre de voorspellingen van het raamwerk aansluiten bij historische gevallen, zou een manier kunnen zijn om in te sluiten op de specifieke priors die een bepaald paradigma vormen.

Misschien wel de belangrijkste manier waarop historische Bayesianismen vooruitgang markeren bij het theoretiseren over historisch gevoelige theorieën over rationaliteit, is dat ze, van de gepresenteerde theorieën, het beste beweren epistemisch goed onderbouwd te zijn. Er zijn een aantal argumenten die aantonen dat de mate van overtuiging of vertrouwen van een agent rationeel is als en alleen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, die op hun beurt garanderen dat die mate van overtuiging de structuur heeft van een waarschijnlijkheidsmaatregel en ten minste enkele van de resultaten strekken zich uit om te laten zien dat conditionalisatie vaak de juiste manier is om iemands geloofsovertuiging bij te werken. Hoewel niet kan worden beweerd dat de resultaten volledig onomstreden zijn,ze zijn talrijk genoeg en hun aannames zijn zo gevarieerd dat iedereen voldoende onafhankelijke ondersteuning biedt om het werken binnen het raamwerk verdedigbaar te maken. Voor enkele van de verdedigingen die bijzonder geschikt zijn om een ​​basis te bieden voor een theorie van epistemische rationaliteit, zie (Joyce 1998), (Christensen 1999), (Cox 1946). Easwaran (2011a) geeft een kort overzicht.

De epistemische onderbouwing van het Bayesiaanse raamwerk is een lange weg om het probleem van de externe rationaliteitstheorieën op te lossen. Voor zover historische rationaliteitsbeperkingen kunnen worden verklaard door een beroep te doen op het Bayesiaanse raamwerk, zullen ze de epistemische basis ervan erven. Op deze manier kunnen beschrijvende nauwkeurige historicistische observaties over wanneer een gegeven gevolgtrekking rationeel is, een epistemisch dwingende internalistische verklaring krijgen in termen van hun niveau van vertrouwen. Dit hangt er natuurlijk van af of je de vermeende externalistische rationaliteitsbeperkingen met succes een Bayesiaanse glans kunt geven, die voor sommige beperkingen plausibeler zal zijn dan voor andere - het is bijvoorbeeld onduidelijk of de beperking dat een theorie niet ad hoc is volledig kan zijn gevangen binnen het Bayesiaanse formalisme,hoewel het goed lijkt te karakteriseren waarom verrassend bewijsmateriaal meer ondersteuning biedt.

Ondanks de vele voordelen van het aannemen van een historisch gevoelig Bayesianisme, zijn een paar problemen met het programma bijzonder opvallend wanneer het wordt behandeld als een verslag dat bedoeld is om rationele gevolgtrekkingen in de wetenschapsgeschiedenis vast te leggen. Een eerste probleem betreft de mate waarin het Bayesiaanse kader de objectiviteit van wetenschappelijke gevolgtrekking zoals bedoeld door de beoefenaars ervan kan vastleggen. Glymour geeft het probleem als volgt kleurrijk weer: “[wetenschappelijke] argumenten zijn min of meer onpersoonlijk; Ik maak een argument om iedereen die op de hoogte is van de premissen te overtuigen, en daarmee rapporteer ik geen autobiografie”(Glymour 1980). Glymour meent dat, op een Bayesiaanse foto die zich bezighoudt met rationele vertrouwelijkheid, alles wat een wetenschapper zou kunnen doen wanneer ze een argument aanvoert, haar specifieke standpunt over bepaalde premissen relateert,of een beroep doen op onafhankelijke algemene principes die persoonlijke kansen beperken. Op de eerste hoorn van het dilemma, beschrijven Bayesianen de wetenschappelijke gevolgtrekking verkeerd. Over het laatste gaat het argument verder, het is niet het Bayesiaanse raamwerk dat de verklaring geeft.

Een Bayesiaanse strategie om met de eerste hoorn om te gaan zou kunnen zijn om een ​​extremere historistische theorie aan te nemen volgens welke sociaal-historische feiten de rationaliteit kenmerken. Redenen om te betwijfelen of een dergelijke aanpak levensvatbaar is, werden hierboven uiteengezet, maar zie het volgende gedeelte voor een mogelijke manier om de suggestie te begrijpen. Aan de andere kant, als Bayesianen wetenschappelijke gevolgtrekking willen scheiden van "autobiografische" overwegingen, is een natuurlijke manier om verder te gaan door erop te staan ​​dat wetenschappelijke gevolgtrekking het beste kan worden vastgelegd in een Bayesiaans kader, maar beweren dat wanneer wetenschappers argumenten produceren, ze argumenteren wat ze doen over wat vertrouwen andere vragenstellers objectief zouden moeten hebben, door losjes Bayesiaanse lichten.De laatste hoorn van het dilemma wordt vervolgens vermeden door een beroep te doen op principes die het best worden begrepen in termen van het Bayesiaanse raamwerk. Helaas is het bieden van een oplossing langs deze lijnen geen eenvoudige taak, zoals blijkt uit de hedendaagse Bayesiaanse scepticisme over het zogenaamde "objectieve Bayesianisme" (Howson & Urbach, 2003). Voor voorbeelden van enkele objectieve Bayesianismen, zie (Jaynes 2003) en (Williamson 2002).

Een ander probleem dat bijzonder dringend is voor historisch gevoelig Bayesianisme, mede door Glymour (1980), is het probleem van het oude bewijs. Bedenk dat op het Bayesiaanse beeld, als men op t 0 alleen q leert, men zijn vertrouwen in elke propositie p moet bijwerken naar Cr t1 (p) = Cr t0 (p | q), voor t 1 > t 0. Bovendien geldt een voorstel q als bevestiging p voor het geval Cr (p | q)> Cr (p). Maar elk geval waarin een wetenschapper zich op het tijdstip t 1 realiseert dat een of andere stelling e, die eerder op t 0 is geleerd, wordt voorspeld door een theorie t, moet een geval zijn waarin die stelling die theorie niet bevestigt sinds Cr t1(t | e) = Cr t1 (t). Vermoedelijk komen historische gevallen die met deze beschrijving overeenkomen vrij vaak voor. Glymour merkt bijvoorbeeld op dat Copernicus pleitte voor zijn theorie op basis van eeuwenoude waarnemingen, Newton pleitte voor universele gravitatie door een beroep te doen op de wetten van Kepler, en dat Einstein's gravitatieveldvergelijkingen de anders onverklaarbare vooruitgang van Mercurius perihelium voorspellen een belangrijke bron van bewijs was. voor zijn mening.

In de literatuur zijn verschillende reacties op het probleem van oud bewijs voorgesteld die een deel van de manier helpen om het probleem te verhelpen. Zie (Easwaran, 2011ab) voor een goede oriëntatie. Twee prominente reacties op het probleem van het oude bewijs zijn de contrafeitelijke respons en de respons van modellen van logisch leren. Volgens het contrafeitelijke antwoord is de juiste manier om een ​​geval te begrijpen waarin 'oud bewijs' e een theorie lijkt te bevestigen contrafeitelijk. "Oude" e ondersteunt t voor het geval e t voor het onderwerp zou hebben bevestigd als het onderwerp e niet had geweten. Het grootste probleem met deze oplossing is dat het moeilijk is om op unieke wijze, en soms zelfs bij benadering, iemands contrafeitelijke vertrouwelijkheid vast te pinnen. Zie (Howson & Urbach 2003) en (Earman 1990) voor verdere bespreking van deze strategie.De reactie van modellen van logisch leren, verloopt door ofwel de logische structuur van de taal van het onderwerp te verdoezelen uit het raamwerk (Garber 1983) of door een nieuwe axiomatisatie van waarschijnlijkheid te bedenken die alleen vereist dat een fragment van de logische waarheden geloofwaardigheid wordt toegekend 1 (Gaifman 2004). In beide gevallen maken de modellen logisch leren mogelijk, zodat het leren dat een theorie oud bewijs met zich meebrengt, het vertrouwen in de theorie kan vergroten. Ten slotte hebben sommige voorstanders van het Bayesiaanse raamwerk voorgesteld om de voorwaarde voor conditionering te verzwakken om leergevallen mogelijk te maken die het vertrouwen in maximaal geleerde stellingen niet vergroten. Op deze manier is het niet structureel vereist dat het leren van een oud stuk bewijs niet kan worden bevestigd.Christensen (1999) volgt deze strategie door de voorwaarde voor conditionering te verzwakken tot conditionering door Jeffery en de behandeling aan te vullen met een nieuwe maatstaf voor bevestiging.

Het nettoresultaat van de voorgaande bespreking van moeilijkheden voor een Bayesiaans historisme weerspiegelt het hierboven beschreven in het geval van vermeende 'bewijzen' van Bayesianisme. Het is niet zo dat één enkele strategie om de problemen voor het Bayesianisme op te lossen volledig overtuigend is (of alle gevallen zal bestrijken). Maar dat er veel fatsoenlijke strategieën zijn om een ​​bepaald probleem aan te pakken, maakt het mogelijk om vast te houden aan een ruwweg Bayesiaans kader, tenminste bij gebrek aan andere voorstellen die even verklarend krachtig en elegant zijn. Er moet echter worden opgemerkt dat zelfs als wordt toegegeven dat het neo-historicistische Bayesiaanse apparaat met succes zaken van individuele rationaliteit modelleert,er is veel minder gezegd over de vooruitzichten om de sociale elementen van de wetenschap uit te leggen die zo'n centrale rol spelen in traditionele historistische voorstellen - vooral die van Kuhn. In het bijzonder zou het wenselijk zijn om een ​​Bayesiaanse verklaring te hebben waarom de organisatorische of sociale structuur van de wetenschap als geheel even effectief is als het onthullen van de waarheid. De volgende subsectie neemt een kijkje in een familie van recente neo-historistische rationaliteitstheorieën die zich juist op deze kwesties hebben geconcentreerd.

5.2 De sociale structuur van de wetenschap

Een andere haalbare benadering die binnen de algemene rubriek van historistische rationaliteitstheorieën valt, maakt gebruik van het belang dat Kuhn hecht aan de sociale structuur van wetenschappelijke gemeenschappen. Deze benadering richt zich met name op de prudentiële stimuleringsstructuren die wetenschappelijke gemeenschappen hun beoefenaars opleggen en de manieren waarop dergelijke stimuleringsstructuren de epistemische doelstellingen van een gemeenschap bevorderen door de keuze van het onderzoeksprogramma van individuele wetenschappers die binnen die gemeenschappen werken te beïnvloeden. Stel ter illustratie dat een gemeenschap met N-onderzoekers tot doel heeft een onopgelost probleem op te lossen, wat in dit geval de maximalisatie van (objectieve) waarschijnlijkheid vereist dat het probleem wordt opgelost. Stel ook dat er twee beschikbare methoden of benaderingen zijn, m 1 en m2, voor het oplossen van het probleem. Stel ten slotte dat de leden van de gemeenschap op de hoogte zijn van de functies die de kans bieden dat een bepaalde methode zal slagen als ze een bepaald aantal onderzoekers ter beschikking stellen. Vervolgens optimaliseert de gemeenschap haar kansen om het probleem op te lossen door haar arbeiders (n arbeiders aan m 1 en (N - n) arbeiders aan m 2) toe te wijzen zodat

Pr (m 1 slaagt wanneer n arbeiders eraan zijn toegewezen) + Pr (m 2 slaagt wanneer N - n arbeiders eraan zijn toegewezen) - Pr (m 1 en m 2 slagen met respectievelijk n en N - n arbeiders toegewezen)

is gemaximaliseerd. Volgens ten minste enkele redelijke modellen van de waarschijnlijkheid dat een methode zal slagen, wordt de kans op succes gemaximaliseerd wanneer sommige werknemers worden toegewezen aan m 1 en anderen aan m 1. [3]

Veronderstel op dit moment ook dat m 1 veelbelovender is omdat de kans dat m 1 slaagt wanneer n arbeiders eraan zijn toegewezen groter is dan de kans dat m 2slaagt wanneer n arbeiders eraan zijn toegewezen, voor elke n tussen 1 en N. Als zodanig lijkt het erop dat elke individuele wetenschapper, volledig aan haar lot overgelaten, m1 zal nastreven omdat het de meer veelbelovende strategie is. Als ze zichzelf behandelen als individuele epistemische agenten in plaats van als leden van een epistemisch collectief, zullen de wetenschappers in een lockstep stappen. Het epistemische doel van de gemeenschap wordt echter niet altijd het beste gediend als de individuele wetenschappers in een lock-step stappen: de verdeling van cognitieve arbeid kan het beste worden berekend in termen van marginale winsten op de kans dat het probleem zal worden opgelost, in plaats van in termen van de algemene waarschijnlijkheid van elke respectievelijke methode. Als u een extra werker toewijst aan m 2geeft een grotere marginale winst in de totale kans om het probleem op te lossen dan haar toe te wijzen aan m 1, dan moet de werker worden toegewezen aan m 2.

Er zijn verschillende mechanismen waarmee de optimale allocatie kan worden bereikt. Het zou bijvoorbeeld kunnen worden bereikt via een bestuursorgaan met de bevoegdheid om werknemers toe te wijzen, zoals blijkt uit de berekeningen van het epistemisch nut van de gemeenschap. Als wetenschappers echter op de hoogte waren van de methoden die andere wetenschappers gebruikten, konden ze in de gemeenschap zelf toewijzen om een ​​optimale verspreiding te bewerkstelligen. Met andere woorden, een gemeenschap van wetenschappers die uitsluitend door epistemische factoren wordt bewogen, zou tot de conclusie kunnen komen dat een meer gevarieerde verdeling van werknemers over methoden de kans op het genereren van een oplossing zou vergroten. Bij dit besef zouden ze bijvoorbeeld individuele wetenschappers kunnen verdelen door loting. Echter,in gevallen waarin er geen bestuursorgaan is noch adequate communicatie binnen een groep onderzoekers die zich inzetten voor dezelfde puur epistemische doelen, wordt men geconfronteerd met een coördinatieprobleem: door welke processen moeten individuele wetenschappers kiezen tussen concurrerende strategieën op een zodanige manier dat de resulterende arbeidsverdeling de kans vergroot dat de gemeenschap een oplossing voor haar probleem produceert?

Kitcher (1990) suggereert dat het bereiken van een optimale verdeling kan worden verklaard in termen van de prudentiële niet-epistemische doelen van individuele wetenschappers. Stel dat ik als wetenschapper het primaire doel heb om de eerste wetenschapper te zijn die het probleem oplost. In dat geval kan ik om de volgende reden besluiten om m 2 in te zetten, zelfs als m 1 veelbelovender is. Als er i mensen in de m 1 pool zitten, dan (als m 1 werkt) is de kans dat ik degene ben die het probleem oplost 1 / i, andere dingen zijn gelijk. Als er j mensen in het m 2 zwembad zijn, dan (als m 2werkt) de kans dat ik degene ben die het probleem oplost is 1 / j, al het andere is gelijk. Stel dat de winnaar van de prijs waarschijnlijk iemand uit de m 1- pool is. Zelfs onder deze veronderstelling kunnen er zoveel mensen in de m 1- pool zitten dat het waarschijnlijker is dat ik, een individuele wetenschapper, eerst het probleem zal oplossen als ik in de minder bevolkte m 2- pool spring. Natuurlijk zou m 2 zo'n slechte optie kunnen zijn dat het voor een populatie van N-wetenschappers niet in mijn belang zou zijn om lid te worden van de m 2- pool, ook al zou ik de enige persoon daarin zijn.

Het is aannemelijk te denken dat wetenschappers die door dit deels epistemische doel worden gemotiveerd, volgens het eerste na de postmotivatie zouden handelen als het beloningssysteem in de wetenschappelijke gemeenschap uitsluitend de eerste wetenschapper zou belonen die het probleem oploste, waar beloningen publicaties kunnen omvatten, prestige, academische rangen, onderzoeksfinanciering, enzovoort. Strevens (2003) stelt dat, gezien enkele ogenschijnlijk onschuldige achtergrondaannames, een winnaar alle systemen van beloningen zal nemen die tot een grotere kans op succes leiden dan systemen die ons eerlijker lijken, zoals systemen waarin onderzoekers worden beloond in verhouding tot bestede inspanning of voor het bereiken van de finishlijn net achter de winnaar.

Deze benadering houdt weinig verband met het historicisme in de sterke zin, waar historische episodes op de een of andere manier constitutief zijn voor rationaliteit, bijvoorbeeld wanneer wetenschappelijke rationaliteit eenvoudig wordt gedefinieerd als die welke het aantal rationele episodes in de geschiedenis van de wetenschap maximaliseert. De aanpak is echter historisch gevoelig en helpt om historisch geïnformeerde grootschalige verslagen over wetenschappelijke rationaliteit te ondersteunen. Zo is de verdeling van cognitieve arbeid een essentieel onderdeel van Kuhn's visie. Kuhn wilde dat zijn theorie over de ontwikkeling van de wetenschap in twee opzichten naturalistisch zou zijn. Allereerst was het de bedoeling een sjabloon te geven voor een verklaring van het succes van de normale wetenschap, waarin in het algemeen sociale factoren waren opgenomen. Ten tweede was het om een ​​beschrijvend nauwkeurig verslag te geven van de opkomst en ondergang van paradigma's.Feiten over de verdeling van cognitieve arbeid zijn in beide opzichten belangrijk omdat patronen in en veranderingen in de verdeling van cognitieve arbeid het succes van de normale wetenschap kunnen helpen verklaren en de afnemende steun voor paradigma's in crisis kunnen traceren. Meer in het algemeen suggereert dit dat een behandeling van de verdeling van cognitieve arbeid als essentieel moet worden beschouwd, niet alleen voor Kuhniaanse opvattingen, maar voor elke theorie van wetenschappelijke ontwikkeling die aansluit bij de wetenschappelijke praktijk ter plaatse.maar voor elke theorie van wetenschappelijke ontwikkeling die betrekking heeft op de wetenschappelijke praktijk ter plaatse.maar voor elke theorie van wetenschappelijke ontwikkeling die betrekking heeft op de wetenschappelijke praktijk ter plaatse.

Hoewel het een overtuigende visie biedt op het verband tussen het epistemische succes van de wetenschappelijke gemeenschap en het prudentiële succes van individuele agenten, kampt de aanpak die wordt besproken met ernstige problemen en vragen. Ten eerste is de veronderstelling van het model dat individuele wetenschappers volledig gemotiveerd zijn door prudentiële overwegingen, en dus gemotiveerd om de eerste onderzoeker te zijn die het probleem oplost, duidelijk een idealisering. Omdat wetenschappers worden gemotiveerd door verschillende doelen, is het model dus op zijn best een klein deel van het hele verhaal. Het model veronderstelt ook dat elke wetenschapper op de hoogte is van de relevante functies, van methoden en aantal werknemers tot kansen op succes. Een dergelijke veronderstelling lijkt erg gebrekkig omdat het een onbereikbare mate van precisie vereist.Bovendien lijken de voorstanders van verschillende methoden het zelfs eens te zijn over de relatieve waarschijnlijkheid van succes, contra-intuïtief. Het feit dat zij zo handelen, strookt niet met de feitelijke wetenschappelijke praktijk, want dit zou inhouden dat sommige wetenschappelijke agenten bereid zouden zijn een onderzoek te volgen waarvan zij wisten dat ze minder waarschijnlijk zouden slagen dan andere beschikbare opties. Men zou verwachten dat wetenschappers methoden zouden nastreven die gebaseerd zijn op theorieën waarvan zij denken dat ze de beste kandidaten zijn voor de benaderde waarheid, of in ieder geval voor geschatte empirische adequaatheid.Het soort achtervolging dat in het beschouwde verslag wordt overwogen, vereist een epistemisch engagement van wetenschappers die zo zwak zijn dat wetenschappelijke onderzoekers moeten worden beschouwd als ofwel onbaatzuchtige theoretische altruïsten die uitsluitend voor het welzijn van de gemeenschap opereren of als sceptici over het bestaan ​​en / of de haalbaarheid van een bevoorrechte set van doelen voor de wetenschap.

Afgezien van bovenstaande zorgen, is de bewering dat de prudentiële activiteit van individuele wetenschappers het wetenschappelijke succes binnen een wetenschappelijke gemeenschap kan verklaren, suggestief. Het hierboven geschetste model betreft echter een specifieke theoretische keuze die wetenschappers op een bepaald moment hebben gemaakt. In die zin is ons model eerder synchroon dan diachroon. De theorieën die eerder in dit artikel zijn besproken, zijn echter in wezen diachroon omdat ze de opkomst en ondergang van globale theoretische eenheden in de tijd volgen. Kuhn beweert dat het aantal onderzoekers dat aanspraak maakt op een paradigma hoog blijft totdat het paradigma in een crisis komt, waarna onderzoekers snel afpellen. Lakatos doet een soortgelijke bewering over het gedrag van onderzoekers met betrekking tot gedegenereerde onderzoeksprogramma's. Doe eerst deze beweringen,waarbij hoge en stabiele mate van trouw gevolgd worden door steile dalingen, de actuele wetenschappelijke praktijk in kaart brengen? Ten tweede: kunnen de patronen van de evolutie van trouw gemodelleerd worden in termen van de prudentieel gemotiveerde beslissingen van individuele onderzoekers?

Het prudentiële model kan ook vruchtbaar worden toegepast op de kwestie van semantische onvergelijkbaarheid. Traditioneel werden de voorstanders van semantisch onvergelijkbare theorieën (paradigma's, onderzoeksprogramma's, onderzoeksprojecten, mondiale theoretische eenheden) zo opgevat dat ze elkaar niet konden begrijpen. Als we echter onvergelijkbaarheid herconstrueren in termen van moeilijkheid in plaats van onmogelijkheid (Martens & Matheson 2006), heeft de aldus geconstrueerde semantische onvergelijkbaarheid operationele betekenis voor de prudentiële rekening. Onderzoekers die bekwaam zijn met betrekking tot een gegeven theoretische benadering, zullen tijdskosten en verloren productiviteit moeten toewijzen aan de taak om bekwaam te worden met betrekking tot concurrerende benaderingen. Gezien de kosten,prudentieel rationele onderzoekers die binnen een gezond paradigma werken, zullen waarschijnlijk geen concurrerende benaderingen aannemen of zelfs overwegen (Margolis 1987, Margolis 1993). Deze waarschijnlijkheid kan veranderen naarmate een paradigma minder productief wordt (of meer degenereert vanuit een Lakatosiaans perspectief), omdat de alternatieve kosten in termen van publicaties en prestige die kunnen worden verkregen door voortdurende naleving van het eerste paradigma waarschijnlijk afnemen. Als zodanig zullen prudentiële onderzoekers, naarmate het fortuin van een paradigma afneemt, onderzoek doen en uitvoeren binnen andere theoretische benaderingen. Daarom levert een pragmatisch verslag van onvergelijkbaarheid in combinatie met het prudentiële model een plausibele verklaring voor zowel de stelling dat wetenschappers die met gezonde paradigma's werken waarschijnlijk geen rekening houden met andere paradigma's. In aanvulling op,Als we aannemen dat Lakatos gelijk heeft over de snelheid van versnelde gedegenereerde onderzoeksprogramma's, geeft het model ook een plausibele verklaring voor de stelling dat het aantal wetenschappers dat binnen een paradigma werkt sterk afneemt naarmate het paradigma faalt, positieve resultaten oplevert.

De discussie tot dusver heeft verondersteld dat de leden van de wetenschappelijke gemeenschap het eens zijn over de aard, het aantal en het relatieve belang van de problemen waarmee ze wordt geconfronteerd, een vooronderstelling die voorstanders van waardeloze onvergelijkbaarheid afwijzen. Als zodanig is het niet duidelijk dat het prudentiële model van toepassing is op gevallen van onverenigbaarheid van waarden. In plaats van andere strategieën om het probleem op te lossen, komen opnieuw de sceptische zorgen over de rationaliteit van grootschalige axiologische transformaties naar voren. Uiteindelijk is het mogelijk dat men de Kuhniaanse "oplossing" niet kan verbeteren om onvergelijkbaarheid te waarderen, waarbij grootschalige axiologische meningsverschillen worden opgelost via geïnformeerde consensus (Longino 1990, Kitcher 2001).

Hoewel de benadering die wordt besproken de naturalistische motivatie deelt van de grof beschrijvende historistische opvattingen die hierboven zijn besproken onder het label van 'verklaringsvermogen', verschilt het duidelijk sterk van die opvattingen. Net als de eerdere benadering, gaat het uit van een aanvaarding van de bewering dat wetenschap werkt. In tegenstelling tot de eerdere benadering probeert het een verklaring te geven waarom het werkt. Daarbij put het uit aspecten van de geschiedenis en de sociologie van de wetenschap (Bird 2005, Wray 2011), formele epistemologie, beslissingstheorie, computersimulaties (Zollman 2007, Weisberg en Muldoon 2009), topologie (Zollman 2013) en waardetheorie (Kitcher 2001). Het wordt geconfronteerd met problemen, zoals het bieden van een normatief bevredigende behandeling van onvergelijkbaarheid van waarde. Het kan echter ook hulpmiddelen bieden voor andere verklaringen,bijvoorbeeld de manier waarop verschuivingen in concepten van wetenschappelijke rationaliteit en verdeling van cognitieve arbeid over gemeenschappen verschuivingen in beloningsstructuren kunnen volgen.

Ten slotte is het vermeldenswaard de relatie tussen de besproken neohistorismen. Hoewel de Bayesiaanse en prudentiële benaderingen verschillen in hun doelstellingen en reikwijdte, bieden beide vruchtbare wegen voor verder onderzoek die grotendeels complementair zijn. Het Bayesiaanse raamwerk belooft een verklaring te geven voor de epistemische rationaliteit van gemeenschappelijke patronen van wetenschappelijke gevolgtrekking, waaronder veel van degenen die speciale aandacht hebben gekregen van traditionele historici - zoals de neiging van wetenschappers om 'minder centrale' hulphypothesen te verwerpen vóór 'kerntheorieën' in weerwil van weerbarstig bewijs. Bovendien, zoals Salmon heeft opgemerkt, kan het kader op natuurlijke wijze worden opgevat als een verhelderend beeld van hoe de tegenstrijdige waarden van wetenschappers de rationele theorie-evaluatie beïnvloedenen dus waar het fenomeen "waarde onvergelijkbaarheid" past in wetenschappelijk onderzoek - dat wil zeggen in de eerdere waarschijnlijkheden van onderzoekers - zelfs als het niet eenvoudig verklaart hoe die waarden het best gewogen kunnen worden. Het neo-Kuhniaanse model van de sociale structuur van de wetenschap biedt daarentegen inzicht in zaken die verband houden met de rationele verdeling van cognitieve arbeid op het niveau van de wetenschappelijke gemeenschap. In het bijzonder is het zeer geschikt om die verdeling te onderbouwen in termen van de motivaties van individuele wetenschappers ', of ze nu bestaan ​​uit puur epistemische doelen, prudentiële doelen of een combinatie van beide. Het werpt ook licht op andere fenomenen die vaak worden benadrukt in traditionele historistische verslagen van rationaliteit, waaronder onder meer bepaalde vormen van "semantische onvergelijkbaarheid",de rol die de prudentiële belangen van wetenschappers spelen bij wetenschappelijk onderzoek, en de manieren waarop belangrijke theoretische eenheden stijgen en dalen. Of de Bayesiaanse en neo-Kuhniaanse benadering samen een verenigd en verklarend diepgaand verslag zouden kunnen opleveren van de normatieve en beschrijvende elementen van de wetenschappelijke praktijk die in dit artikel worden besproken, blijft een interessante lijn voor toekomstig onderzoek.

Bibliografie

 • Bandyopadhyay PS en RJ Boik, 1999, "The Curve Fitting Problem: A Bayesian Rejoinder", Philosophy of Science, 66 (S): 390–402.
 • Bird, A., 2005, "Naturalizing Kuhn", Proceedings of the Aristotelian Society, 105 (1): 109–27.
 • Bloor, D., 1976, Knowledge and Social Imagery, Londen: Routledge & Kegan Paul.
 • Brown, H., 1988, Rationality, London: Routledge.
 • Brown, JR, 1989, The Rational and The Social, London: Routledge.
 • Carnap, R., 1950, Logical Foundations of Probability, Chicago: University of Chicago Press.
 • Christensen, D., 1999, 'Measuring Confirmation', The Journal of Philosophy, 96 (9): 437–61.
 • Cox, RT, 1946, 'Waarschijnlijkheid, frequentie en redelijke verwachting', American Journal of Physics, 14 (1): 1–13.
 • Dorling, J., 1979, "Bayesian Personalism, the Methodology of Research Programmes, and Duhem's Problem" Studies in History and Philosophy of Science, 10 (3): 605–13
 • Earman, J., 1992, Bayes of Bust? Een kritisch onderzoek van de Bayesiaanse bevestigingstheorie, Cambridge: MIT Press.
 • Easwaran, K., 2011a, "Bayesianism I: Introduction and Arguments in Favor", Philosophy Compass, 6 (5): 312–20.
 • –––, 2011b, “Bayesianism II: Applications and Criticisms”, Philosophy Compass, 6 (5): 321–32.
 • Fitelson B. en A. Waterman, 2005, "Bayesian Confirmation and Auxiliary Hypotheses Revisited: A Reply to Strevens", British Journal for the Philosophy of Science, 56 (2): 293–302.
 • Forster, M. en E. Sober, 1994, 'How to tell when Simpler, More Unified, or Less Ad Hoc Theories will be Accurate Predictions,' British Journal for the Philosophy of Science, 45 (1): 1–35.
 • Friedman, M., 2002, 'Kuhn en de rationaliteit van de wetenschap', Wetenschapsfilosofie, 69 (2): 171–90.
 • Gaifman, H., 2004, "Redeneren met beperkte middelen en waarschijnlijkheden toewijzen aan rekenkundige beweringen", Synthese, 140 (1–2): 97–119.
 • Garber, D., 1983, "Old Evidence and Logical Alwetnity in Bayesian Confirmation Theory", in Testing Scientific Theories, Ed. J. Earman, Minneapolis: Minnesota Studies in the Philosophy of Science, blz. 99–132.
 • Giere, R., 2006, Scientific Perspectivism, Chicago: University of Chicago Press.
 • Glymour, C., 1980, 'Why I Am Not a Bayesian', in Theory and Evidence, Princeton: Princeton University Press, hoofdstuk 3, blz. 63–93.
 • Henderson, Leah, Noah D. Goodman, Joshua B. Tenenbaum en James F. Woodward, 2010, 'The Structure and Dynamics of Scientific Theories: A Hierarchical Bayesian Perspective', Philosophy of Science, 77 (2): 172-200.
 • Howson, C. en P. Urbach, 2006, Scientific Reasoning: The Bayesian Approach, 3e editie, Chicago: Open Court, hoofdstuk 3.
 • Hoyningen-Huene, P., 1993, Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science (vertaald door A. Levine), Chicago: University of Chicago Press.
 • –––, 1990, "Kuhn's conception of incommensurability" Studies in History and Philosophy of Science, 21 (A): 481–92.
 • Jaynes, ET, 2003, Kansrekening: The Logic of Science, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Joyce, J., 1998, 'A Nonpragmatic Rechtvaardiging van probabilisme' Wetenschapsfilosofie, 65 (4): 575–603.
 • Kitcher, P., 1990, 'The Division of Cognitive Labour' The Journal of Philosophy, 87 (1): 5–22.
 • –––, 2001, Science, Truth, and Democracy, Oxford: Oxford University Press.
 • Kuhn, TS, 1962, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University of Chicago Press (2e editie, gepubliceerd in 1970).
 • –––, 1977, The Essential Tension, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Lakatos, I., 1970, "Vervalsing en de methodologie van wetenschappelijke onderzoeksprogramma's" in Lakatos en I. Musgrave (red.) Kritiek en de groei van kennis, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lakatos, I. en EG Zahar, 1976, "Waarom heeft het programma van Copernicus Ptolemaeus vervangen?", In R. Westman (red.) The Copernican Achievement, Los Angeles: University of California Press.
 • Laudan, L., 1977, Progress and its Problems, Berkeley: University of California Press.
 • –––, 1986, "Sommige problemen waarmee intuïtionistische meta-methodologieën worden geconfronteerd", Synthese 67 (1): 115-29.
 • –––, 1984, Science and Values, Berkeley: University of California Press.
 • Leitgeb, H., 2013, "Reducing Belief Simpliciter to Degrees of Belief", Annals of Pure and Applied Logic 164 (12): 1338–89.
 • Longino, H., 1990, Science as Social Knowledge: Values ​​and Objectivity in Scientific Inquiry, Princeton: Princeton University Press.
 • Maher, P., 1999, "The Confirmation of Black's Theory of Lime" Studies in History and Philosophy of Science, 30 (2): 335-53.
 • Margolis, H., 1987, Patterns, Thinking, and Cognition: A Theory of Judgement, Chicago: University of Chicago Press.
 • –––, 1993, Paradigms and Barriers: How Habits of Mind Govern Scientific Scientific Beliefs, Chicago: University of Chicago Press.
 • Myrvold, W., 2003, 'A Bayesian Account of the Virtue of Uni fi cation', Philosophy of Science, 70 (2): 399–423.
 • Nelson, LH, 1990. Who Knows: From Quine to Feminist Empiricism, Philadelphia: Temple University Press.
 • Salmon, WC, 1990, "Rationality and Objectivity in Science or Tom Kuhn Meets Tom Bayes", in Scientific Theories, CW Savage (red.), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, Minneapolis: University of Minnesota Press, 14: 175– 204.
 • Shimony, A., 1970, "Scientific Inference", in RG Colodny (red.), Pittsburgh Studies in the Philosophy of Science, Vol. 4, Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
 • Solomon, M., 1992, 'Wetenschappelijke rationaliteit en menselijk redeneren', Wetenschapsfilosofie, 59 (3): 439-54.
 • –––, 1994a, “Sociaal empirisme”, Noûs, 28 (3): 323–43.
 • –––, 1994b, "A More Social Epistemology," in Socializing Epistemology: The Social Dimensions of Knowledge, Frederick Schmitt (red.), Lanham: Rowman en Littlefield Publishers, pp. 217–233.
 • Strevens, M., 2001, 'The Bayesian Treatment of Auxiliary Hypotheses', The British Journal for the Philosophy of Science, 52 (3): 513–77.
 • –––, 2003, 'The Roll of the Priority Rule in Science', The Journal of Philosophy, 100 (2): 55–79.
 • Vickers, P., 2013, Understanding Inconsistent Science, Oxford: Oxford University Press.
 • Weisberg, M. en R. Muldoon, 2009, "Epistemic Landscapes and the Division of Cognitive Labour", Philosophy of Science, 76 (2): 225–252.
 • Williamson, T., 2002, Knowledge and Its Limits, Oxford: Oxford University Press.
 • Wray, B., 2011, Kuhn's Evolutionary Social Epistemology, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Zollman, KJS, 2005, 'Praten met buren: de evolutie van regionale betekenis', Wetenschapsfilosofie, 72 (1): 69–85.
 • –––, 2007, "De communicatiestructuur van epistemische gemeenschappen", Wetenschapsfilosofie, 74 (5): 574–587.
 • –––, 2013, "Network Epistemology: Communication in Epistemic Communities", Philosophy Compass, 8 (1): 15–27.

Academische hulpmiddelen

sep man pictogram
sep man pictogram
Hoe deze vermelding te citeren.
sep man pictogram
sep man pictogram
Bekijk een voorbeeld van de PDF-versie van dit item bij de Vrienden van de SEP Society.
inpho icoon
inpho icoon
Zoek dit onderwerp op bij het Indiana Philosophy Ontology Project (InPhO).
phil papieren pictogram
phil papieren pictogram
Verbeterde bibliografie voor dit item op PhilPapers, met links naar de database.

Andere internetbronnen

Dorling, J., 1982, "Further Illustrationos of the Bayesian Solution of Duhem's Problem", transcript van het manuscript uit 1982

Populair per onderwerp