Oud Atomisme

Inhoudsopgave:

Oud Atomisme
Oud Atomisme
Video: Oud Atomisme
Video: Уд в парфюмерии, а также Tom Ford Oud Wood vs Abdul Samad Al Qurashi Khashab Al Oud 2023, Februari
Anonim

Dit is een bestand in de archieven van de Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Oud atomisme

Voor het eerst gepubliceerd op 23 augustus 2005; inhoudelijke herziening di 18 okt 2005

Een aantal belangrijke theoretici in de oude Griekse natuurfilosofie was van mening dat het universum is samengesteld uit fysieke 'atomen', letterlijk 'niet-snijdbare'. Sommige van deze figuren worden uitgebreider behandeld in andere artikelen in deze encyclopedie: de lezer wordt aangemoedigd om individuele vermeldingen over Leucippus, Democritus, Epicurus en Lucretius te raadplegen. Deze filosofen ontwikkelden een systematische en alomvattende natuurlijke filosofie die de oorsprong van alles verklaart, van de interactie van ondeelbare lichamen, aangezien deze atomen - die slechts een paar intrinsieke eigenschappen hebben, zoals grootte en vorm, elkaar treffen, terugveren en in elkaar grijpen in een oneindige leegte. Deze atoomistische natuurfilosofie schuwde de teleologische verklaring en ontkende goddelijke interventie of ontwerp, met betrekking tot elke samenstelling van atomen zoals deze louter werd geproduceerd door materiële interacties van lichamen,en rekenschap geven van de waargenomen eigenschappen van macroscopische lichamen zoals geproduceerd door deze zelfde atomaire interacties. Atomisten formuleerden opvattingen over ethiek, theologie, politieke filosofie en epistemologie in overeenstemming met dit fysieke systeem. Dit krachtige en consistente materialisme, enigszins gewijzigd ten opzichte van zijn oorspronkelijke vorm door Epicurus, bleef bestaan ​​als de belangrijkste concurrent van de teleologische natuurlijke filosofieën van de peripatetica, stoïcijnen en platonisten.bleef de belangrijkste concurrent van de teleologische natuurfilosofieën van de peripatetica, stoïcijnen en platonisten.bleef de belangrijkste concurrent van de teleologische natuurfilosofieën van de peripatetica, stoïcijnen en platonisten.

Aangezien het Griekse bijvoeglijk naamwoord atomos letterlijk 'onuitspreekbaar' betekent, is de geschiedenis van het oude atomisme niet alleen de geschiedenis van een theorie over de aard van de materie, maar ook de geschiedenis van het idee dat er ondeelbare delen zijn in elke vorm van grootte- geometrische extensie, tijd, enz. Hoewel de term 'atomisme' het vaakst wordt geïdentificeerd met de bovengenoemde systemen van natuurlijke filosofie, hebben geleerden ook verbintenissen met ondeelbare elementen geïdentificeerd in een aantal minder bekende figuren. Vaak worden deze zijn geformuleerd in reactie op paradoxen zoals die van Zeno van Elea (vroege 5 e c. BCE) over de oneindige deelbaarheid van grootheden. Sommige van deze identificaties van andere soorten atomisme buiten de hoofdtraditie zijn controversieel en gebaseerd op weinig bewijs.

 • 1. Atomisme vóór Leucippus?
 • 2. Leucippus en Democritus
 • 3. Plato en platonisten
 • 4. Xenocrates
 • 5. Minima Naturalia in Aristoteles
 • 6. Diodorus Cronus
 • 7. Epicurean Atomisme
 • 8. Atomisme en deeltjestheorieën in de wetenschappen
 • Bibliografie
 • Andere internetbronnen
 • Gerelateerde vermeldingen

1. Atomisme vóór Leucippus?

Leucippus (5e eeuw vGT) is de vroegste figuur wiens toewijding aan atomisme goed is aangetoond. Hij wordt meestal gecrediteerd voor het uitvinden van atomisme. Volgens een passerende opmerking van de geograaf Strabo meldde Posidonius (1ste eeuw v.Chr. Stoïcijnse filosoof) dat het oude Griekse atomisme terug te voeren is op een figuur die bekend staat als Moschus of Mochus van Sidon, die leefde ten tijde van de Trojaanse oorlogen. Dit rapport kreeg geloofwaardigheid in de zeventiende eeuw: de Cambridge Platonist Henry More traceerde de oorsprong van het oude atomisme, via Pythagoras en Moschus, naar Mozes. Deze theologisch gemotiveerde visie lijkt echter niet veel historisch bewijs te claimen.

In 1877 betoogde Tannéry dat de argumenten van Zeno van Elea over de deelbaarheid moeten zijn geformuleerd als reactie op een bepaalde opvatting van sommige vroege Pythagoreeërs. Het standpunt van Tannéry, dat in het begin van de twintigste eeuw algemeen werd aanvaard, is gebaseerd op de bewering dat een van Zeno's paradoxen over de mogelijkheid van beweging het best logisch zou zijn als het een atomistische stelling zou aanvallen, en dus dat de Pythagoreeërs, waarvan wordt gemeld dat ze hebben gesproken over monaden of eenheidsnummers, moeten een soort atomist zijn geweest. Het proefschrift van Tannery wordt sindsdien grondig aangevochten: de meeste wetenschappers beschouwen atomisme in plaats daarvan als een van de posities die zijn geformuleerd als antwoord op de argumenten van Parmenides en Zeno (eerste helft van de vijfde eeuw). Een vierde-eeuwse Pythagoras, Ecphantus, interpreteerde de Pythagorische monaden als ondeelbare lichamen:hij zou sympathie hebben gehad voor atomisme van een soort die vergelijkbaar is met die van Democritus. Plato's bespreking van de samenstelling van vaste stoffen uit vlakke oppervlakken wordt verondersteld te zijn gebaseerd op pythagorische theorieën uit de vierde eeuw.

2. Leucippus en Democritus

Leucippus en Democritus worden algemeen beschouwd als de eerste atomisten in de Griekse traditie. Over Leucippus is weinig bekend, terwijl de ideeën van zijn student Democritus - die de theorie van zijn leraar zou hebben overgenomen en gesystematiseerd - bekend zijn uit een groot aantal rapporten. Deze oude atomisten theoretiseerden dat de twee fundamentele en tegengesteld gekarakteriseerde bestanddelen van de natuurlijke wereld ondeelbare lichamen-atomen en leegte zijn. Dit laatste wordt eenvoudigweg als niets of de ontkenning van het lichaam beschreven. Atomen zijn van nature intrinsiek onveranderlijk; ze kunnen alleen in de leegte bewegen en combineren in verschillende clusters. Omdat de atomen van elkaar gescheiden zijn door leegte, kunnen ze niet samensmelten, maar moeten ze eerder tegen elkaar botsen wanneer ze botsen. Omdat alle macroscopische objecten in feite combinaties van atomen zijn,alles in de macroscopische wereld is aan verandering onderhevig, omdat hun samenstellende atomen verschuiven of weggaan. Dus, terwijl de atomen zelf door de tijd heen blijven bestaan, is alles in de wereld van onze ervaring van voorbijgaande aard en onderhevig aan ontbinding.

Volgens Aristoteles 'presentatie (On Generation and Corruption I 8) is de motivatie voor de eerste postulatie van ondeelbare lichamen het beantwoorden van een metafysische puzzel over de mogelijkheid van verandering en veelheid. Parmenides had betoogd dat elke differentiatie of verandering in Zijn impliceert dat 'wat niet is' ofwel is of komt. Hoewel er problemen zijn bij het interpreteren van de precieze betekenis van Parmenides, werd hij geacht een probleem te hebben opgeworpen over hoe verandering mogelijk kan zijn zonder dat er iets uit het niets komt. Verscheidene presocraten formuleerden als reactie filosofische systemen waarin verandering niet wordt verondersteld iets te vereisen dat ontstaat uit volledig niet-bestaan, maar eerder de ordening van reeds bestaande elementen in nieuwe combinaties. De atomisten waren van mening dat, net als Being, zoals bedacht door Parmenides,de atomen zijn onveranderlijk en bevatten geen interne differentiatie van een soort die verdeling mogelijk zou maken. Maar er zijn veel wezens, niet slechts één, die door niets, dwz door leegte, van elkaar worden gescheiden.

Door ondeelbare lichamen te plaatsen, werd ook gedacht dat de atomisten Zeno's paradoxen over de onmogelijkheid van beweging beantwoordden. Zeno had betoogd dat, als magnitudes tot in het oneindige kunnen worden verdeeld, er geen beweging zou zijn. Het probleem lijkt te zijn dat een bewegend lichaam in een eindige tijd een oneindig aantal ruimtes moet doorlopen. Door te veronderstellen dat de atomen de laagste grens voor deling vormen, ontsnappen de atomisten aan dit dilemma: een totale doorkruiste ruimte heeft slechts een eindig aantal delen. Omdat het onduidelijk is of de vroegste atomisten begrepen dat de atomen fysiek of theoretisch ondeelbaar waren, hebben ze mogelijk geen onderscheid gemaakt.

De veranderingen in de wereld van macroscopische objecten worden veroorzaakt door herschikkingen van de atoomclusters. Atomen kunnen verschillen in grootte, vorm, volgorde en positie (de manier waarop ze worden gedraaid); ze bewegen zich in de leegte en, afhankelijk van hun vorm, kunnen sommigen zich tijdelijk met elkaar verbinden door middel van kleine haken en weerhaken op hun oppervlak. De vorm van individuele atomen beïnvloedt dus de macroscopische textuur van atoomclusters, die vloeibaar en meegevend of stevig en resistent kunnen zijn, afhankelijk van de hoeveelheid lege ruimte tussen en de samensmelting van de atoomvormen. De textuur van oppervlakken en de relatieve dichtheid en kwetsbaarheid van verschillende materialen worden ook op dezelfde manier verklaard.

De atomisten waren verantwoordelijk voor de perceptie door middel van films van atomen die door externe objecten van hun oppervlak werden afgeschoven en de zintuigen binnendrongen en insloeg. Ze probeerden via contact alle zintuiglijke effecten te verklaren en beschouwden alle zintuiglijke waarnemingen als veroorzaakt door de eigenschappen van de atomen die de films vormen die inwerken op de atomen van de zintuigen van dieren. Percepties van kleur worden veroorzaakt door het 'draaien' of de positie van de atomen; smaken worden veroorzaakt door de textuur van atomen op de tong, bijvoorbeeld bittere smaken door scheuren veroorzaakt door scherpe atomen; gevoelens van warmte worden toegeschreven aan wrijving. Aristoteles meende dat Democritus dacht dat hij dacht dat het een materieel proces was dat de lokale herschikking van lichamen omvat, net zoals perceptie.

Een beroemd citaat van Democritus maakt onderscheid tussen waargenomen eigenschappen zoals kleuren en smaken, die alleen 'volgens afspraak' bestaan, in tegenstelling tot de realiteit, die atomen en leegte is. Hij erkende echter blijkbaar een epistemologisch probleem voor een empirische filosofie die de zinsobjecten niettemin als onwerkelijk beschouwt. In een ander beroemd citaat beschuldigen de zintuigen de geest ze omver te werpen, hoewel de geest afhankelijk is van de zintuigen. De beschuldiging is dat door het ontwikkelen van een atomistische theorie die de basis voor vertrouwen in zintuigwaarneming ondermijnt, het denken in feite zijn eigen fundament onder de kennis die door de zintuigen is verkregen, heeft ondermijnd. Democritus lijkt soms de mogelijkheid van kennis te betwijfelen of te ontkennen.

De vroege atomisten proberen de vorming van de natuurlijke wereld te verklaren door middel van hun eenvoudige ontologie van atomen en leegte alleen. Leucippus meende dat er een oneindig aantal atomen voor altijd in een oneindige leegte beweegt, en dat deze zich kunnen vormen tot kosmische systemen of kosmoi door middel van een wervelende beweging die zich willekeurig in een voldoende grote cluster van atomen vestigt. Het is controversieel of wordt aangenomen dat atomen gewicht hebben als een intrinsieke eigenschap, waardoor ze allemaal in een bepaalde richting vallen, of dat gewicht gewoon een neiging is voor atomen (die anders in elke richting bewegen, behalve wanneer ze worden geraakt) om te bewegen naar het centrum van een systeem, gecreëerd door de werveling van de kosmische wervelingen. Wanneer een vortex wordt gevormd, creëert het een membraan van atomen aan de buitenrand en de buitenste atoomband vat vlam,het vormen van een zon en sterren. Deze kosmoi zijn vergankelijk en worden niet verklaard door doel of ontwerp. De aarde wordt beschreven als een platte cilindrische trommel in het midden van onze kosmos.

Soorten worden niet beschouwd als permanente abstracte vormen, maar als resultaat van toevallige combinaties van atomen. Levende dingen worden beschouwd als een psychê of levensprincipe; dit wordt geïdentificeerd met vurige atomen. Men denkt dat organismen zich voortplanten door middel van zaad: Democritus lijkt te hebben aangenomen dat beide ouders zaden produceren die zijn samengesteld uit fragmenten van elk orgaan van hun lichaam. Welke van de delen die afkomstig zijn van het relevante orgaan van de ouders overheerst in het nieuwe mengsel, bepaalt welke kenmerken door de nakomelingen worden geërfd. Democritus zou verslag hebben gedaan van de oorsprong van de mens van de aarde. Hij zou ook de grondlegger zijn van een soort culturele antropologie, aangezien zijn verslag over de oorsprong van de kosmos een verslag bevat over de oorsprong van menselijke instellingen,inclusief taal en sociale en politieke organisatie.

Een grote groep rapporten over de opvattingen van Democritus heeft betrekking op ethische stelregels: sommige geleerden hebben geprobeerd deze als systematisch of afhankelijk van atomistische fysica te beschouwen, terwijl anderen twijfelen aan de nauwe band. Omdat verschillende stelregels de waarde van 'opgewektheid' benadrukken, wordt Democritus soms afgeschilderd als 'de lachende filosoof'.

3. Plato en platonisten

Hoewel de Griekse term atomos het meest wordt geassocieerd met het filosofische systeem dat is ontwikkeld door Leucippus en Democritus, waarbij solide en ondoordringbare lichamen betrokken zijn, presenteert Plato's Timaeus een ander soort fysische theorie gebaseerd op ondeelbare elementen. De dialoog bouwt een verslag van de wereld uit waarin de vier verschillende basissoorten materie-aarde, lucht, vuur en water-regelmatige vaste stoffen zijn die zijn samengesteld uit vlakke figuren: isocellen en rechthoekige driehoeken. Omdat dezelfde driehoeken verschillende vaste lichamen kunnen vormen, verklaart de theorie dus hoe sommige elementen in elkaar kunnen transformeren, zoals algemeen werd aangenomen.

In deze theorie zijn het de elementaire driehoeken die de vaste stoffen vormen die als ondeelbaar worden beschouwd, niet de vaste stoffen zelf. Wanneer Aristoteles de hypothese bespreekt dat de natuurlijke wereld uit ondeelbare elementen bestaat, zijn de twee opvattingen die hij beschouwt die van Plato en Democritus, hoewel hij meer respect lijkt te hebben voor de laatste. Aristoteles bekritiseert zowel Plato's als de vierde-eeuwse Pythagoreaanse pogingen om natuurlijke lichamen te bouwen die gewicht bezitten uit ondeelbare wiskundige abstracties, of het nu gaat om vlakke oppervlakken of getallen.

Er is gesuggereerd dat Plato tijdatomen accepteerde, dat wil zeggen ondeelbare minima in de tijd, maar dit is controversieel. Een rapport van Aristoteles suggereert dat Plato's overtuiging van Plato's student Xenocrates in het bestaan ​​van ondeelbare lijnen ook werd gedeeld; andere getuigenissen suggereren dat Plato echt ondeelbaar is.

In de late oudheid verdedigde de neoplatonist Proclus Plato's verslag tegen de bezwaren van Aristoteles; deze argumenten worden bewaard in het commentaar van Simplicius op Aristoteles 'On the Heavens. Simplicius crediteert zowel de Pythagoreeërs als Plato met een theorie die lichamen samenstelt uit vlakke oppervlakken. Simplicius vergelijkt ook de opvattingen van Pythagoras met het atoomisme van de Democriet, aangezien beide theorieën een oorzaak zijn van warm en koud, in plaats van deze als fundamentele principes te beschouwen, zoals de aristotelianen doen.

4. Xenocrates

Een verhandeling in het Aristotelische corpus, waarschijnlijk niet door Aristoteles zelf (On Indivisible Lines), behandelt en weerlegt een aantal argumenten die worden aangedragen voor het bestaan ​​van ondeelbare lijnen, zonder hun auteur te noemen. Plato's student Xenocrates (396-314 BCE), derde hoofd van de Academie, gelooft dat hij in ondeelbare lijnen gelooft, en hij zou wel eens het doelwit kunnen zijn van de Aristotelische verhandeling.

Een van de aangevallen argumenten betreft een Zenon-probleem over het achter elkaar doorlopen of aanraken van een oneindige reeks delen. Het idee dat er ondeelbare lijnen zijn, biedt een alternatief voor de opvatting dat elke grotere omvang deelbaar moet zijn tot in het oneindige. Een ander argument heeft betrekking op platonische vormen en zou alleen van toepassing zijn op degenen die hun bestaan ​​accepteerden. Het stelt dat de vorm van een driehoek het bestaan ​​van een vorm van een lijn vooronderstelt, en voegt eraan toe dat deze ideale lijn geen delen kan hebben, vermoedelijk omdat wordt aangenomen dat delen voorafgaan aan het geheel dat ze samenstellen en dat vormen een soort voorrang moeten hebben om uitleg te geven. Een apart argument hangt ook af van het idee van prioriteit: er wordt beweerd dat als de fysieke elementen waaruit een lichaam bestaat, worden beschouwd als de ultieme delen voorafgaand aan een geheel, ze niet verder deelbaar kunnen zijn.Hoewel dit niet op zichzelf pleit voor ondeelbare lijnen, wordt het gebruikt om te suggereren dat zowel de zinsobjecten als de denkobjecten dingen zonder delen moeten bevatten.

Een ander argument hangt af van de gedachte dat tegengestelde eigenschappen tegengestelde kenmerken moeten hebben: als 'veel' of 'grote' dingen oneindige delen hebben, wordt er beargumenteerd, dan moeten 'weinig' of 'kleine' dingen maar een eindig aantal delen hebben. Vervolgens wordt geconcludeerd dat er een omvang zonder delen moet zijn, kennelijk zodat deze niet verder deelbaar is en dus uit een oneindig aantal delen bestaat. Het laatste argument hangt af van het idee dat wiskundigen spreken van evenredige lijnen en een enkele maateenheid stellen: dit zou niet mogelijk zijn als de eenheid deelbaar was, omdat de delen van de eenheid, indien gemeten, zouden worden gemeten door de eenheidsmaat en het zou dan meerdere eenheden in zichzelf blijken te bevatten.

5. Minima Naturalia in Aristoteles

Een argument in Aristoteles (Physics 1.4, 187b14-21) wordt soms door latere schrijvers beschouwd als bewijs dat Aristoteles het bestaan ​​van minima in natuurlijke dingen toestond. Aristoteles schrijft dat er een kleinste materiaalsubstraat is waarop de vorm van een bepaald natuurlijk weefsel kan voorkomen. Bloed en bot, bijvoorbeeld, zijn allemaal materieel samengesteld uit gegeven verhoudingen van aarde, lucht, vuur en water: er moet een minimale hoeveelheid van deze materiële componenten aanwezig zijn voordat de vorm van bloed of bot kan optreden. Deze leer is weliswaar verenigbaar met de opvatting dat de materiële componenten toch oneindig deelbaar zijn, maar wordt soms door sommige neoplatonistische commentatoren en latere bronnen die geïnteresseerd zijn in de atomistische theorie gelezen als bewijs dat Aristoteles het bestaan ​​van minimale fysieke delen onderschreef.

6. Diodorus Cronus

Diodorus Cronus (eind 4e eeuw v.Chr.), Lid van de veronderstelde dialectische school, zou nieuwe argumenten hebben aangedragen dat er ondeelbare lichamen of grootheden moeten zijn. De meeste rapporten suggereren dat zijn focus eerder op logische argumenten lag dan op fysische theorie: hij gebruikte argumenten die afhankelijk zijn van het stellen van wederzijds uitputtende alternatieven.

Misschien op basis van een argument van Aristoteles (Sens. 7, 449a20-31]), gebruikte Diodorus blijkbaar het idee dat er een kleinste maat is waarop een object op een bepaalde afstand zichtbaar is als basis voor een argument dat er ondeelbare grootten zijn. Zijn argument begint met het idee dat er een verschil in grootte is tussen de kleinste maat waarop een bepaald object zichtbaar is - vermoedelijk vanaf een bepaalde afstand - en de grootste maat waarop het onzichtbaar is. Tenzij we toegeven dat een lichaam bij een bepaalde magnitude zowel onzichtbaar als zichtbaar (of geen van beide) is, kan er geen andere magnitude tussen deze twee magnitudes zijn. Magnitudes moeten toenemen met discrete eenheden.

Sextus Empiricus (AM 10.48ff) rapporteert een argument van Diodorus 'dat ook concludeert dat magnitudes discrete intervallen hebben. Het ontkent ook het bestaan ​​van bewegende lichamen en dringt erop aan dat lichamen niet bewegen wanneer ze zich op de plaats bevinden waar ze zijn, noch wanneer ze zich op de plaats bevinden waar ze niet zijn. Aangezien deze alternatieven als uitputtend worden gepresenteerd, moet de conclusie zijn dat lichamen nooit bewegen. Maar in plaats van te beweren dat alles statisch is, was Diodorus van mening dat lichamen moeten zijn bewogen zonder ooit in beweging te zijn geweest: ze zijn gewoon op het ene moment op de ene plaats en op een andere plaats op het andere moment.

Naast het postuleren van het bestaan ​​van ondeelbare kleinste lichamen en grootheden, lijkt Diodorus te hebben aangenomen dat er ondeelbare kleinste tijdseenheden zijn. Het argument over beweging maakt niet helemaal duidelijk dat dit is waar hij zich voor inzet, maar het is een redelijke conclusie: gezien zijn aandringen dat lichamen altijd en overal op een bepaalde plaats zijn, zou hij heel goed kunnen veronderstellen dat oneindige deelbaarheid van tijd zou de dreigende mogelijkheid van onbepaaldheid openen of de verandering van plaats heeft plaatsgevonden.

Voor degenen die ondeelbaar stellen als een manier om te ontsnappen aan paradoxen over oneindige deelbaarheid, zouden parallelle argumenten evengoed kunnen worden toegepast op het probleem van het voltooien van taken in een oneindig deelbare tijd. Sextus Empiricus meldt dat de Aristotelische Strato van Lampsacus (gestorven in 268/70 vGT) pleitte voor tijdatomen, hoewel dit wordt tegengesproken door andere bronnen. Sorabji 1983 suggereert dat Strato slechts de mogelijkheid heeft gesuggereerd dat tijd discreet zou kunnen zijn terwijl ruimte en beweging continu zijn, zonder deze positie te onderschrijven.

7. Epicurean Atomisme

Het atomisme van Democritus werd nieuw leven ingeblazen in de vroege Hellenistische periode, en een atomistische school die rond 306 in Athene werd opgericht door Epicurus (341-270 BCE). De levensgenieters vormden meer een gesloten gemeenschap dan andere scholen en propageerden een filosofie van een eenvoudig, aangenaam leven met vrienden. De gemeenschap bestond uit vrouwen en sommige leden voedden kinderen op. De werken van de oprichter werden vereerd en sommige werden uit het hoofd geleerd, een praktijk die filosofische vernieuwing door latere schoolleden mogelijk heeft ontmoedigd.

Epicurus schijnt door middel van Democritus 'volgeling Nausiphanes van de atomistische doctrine te hebben geleerd. Omdat Epicurus enkele belangrijke veranderingen in de atomistische theorie heeft aangebracht, wordt vaak gedacht dat zijn herformulering van de fysische theorie een poging is om te reageren op Aristoteles 'kritiek op Democritus. Nog belangrijker is echter de toenemende centrale rol van ethische bezwaren tegen het atomisme van Epicurus, en het belang van de opvatting dat geloof in een atomistische fysische theorie ons helpt een beter leven te leiden.

Epicurus neemt een door Democritus zelf erkend probleem ter harte (zie 2. hierboven), namelijk dat de atoomtheorie zichzelf dreigt te ondermijnen als het elk vertrouwen dat we in het bewijs van de zintuigen kunnen stellen, wegneemt, door te beweren dat kleuren enz. Onwerkelijk zijn. Hij zei notoir dat 'alle waarneming waar is', blijkbaar onderscheid makend tussen de oorzakelijke processen die onze zintuigen beïnvloeden, die allemaal hun oorsprong vinden in de films van atomen die door objecten worden afgestoten, en de oordelen die we op basis daarvan maken, die mogelijk zijn false. Redeneren tot waarheden over dingen die niet duidelijk zijn - zoals het bestaan ​​van atomen - hangt af van het bewijs van de zintuigen, wat altijd waar is omdat het bestaat uit effecten van daadwerkelijk bestaande films. Voor bepaalde fenomenen, zoals meteorologische gebeurtenissen, onderschrijft Epicurus het bestaan ​​van meerdere geldige verklaringen,erkennen dat we misschien geen enkel bewijs hebben om de ene uitleg boven de andere te verkiezen.

Het kan zijn dat Epicurus minder last had van dergelijke epistemologische onzekerheden vanwege zijn nadruk op de waarde van de atomistische theorie om ons te leren hoe we het onbezorgde en rustige leven kunnen leiden. Epicurus ontkende elke goddelijke sanctie voor moraliteit, en meende dat de ervaring van plezier en pijn de bron van alle waarde is, dat we kunnen leren van de atomistische filosofie dat het nastreven van natuurlijke en noodzakelijke genoegens - in plaats van de misleidende verlangens die door de samenleving zijn ingeprent - plezier zal maken gemakkelijk bereikbaar. Tegelijkertijd zullen we de pijn vermijden die wordt veroorzaakt door onnatuurlijke en onnodige genoegens na te streven. Begrijpen, op basis van de atomistische theorie, dat onze angsten voor de goden en de dood ongegrond zijn, zal ons bevrijden van onze belangrijkste mentale pijnen.

Epicurus heeft belangrijke wijzigingen aangebracht in de atomistische fysische theorie, en sommige daarvan zijn terug te voeren op Aristoteles 'kritiek op Democritus. Het lijkt erop dat Democritus niet goed onderscheid heeft gemaakt tussen de stelling van de fysieke ondeelbaarheid van atomen en die van hun conceptuele ondeelbaarheid: dit roept een probleem op over hoe atomen delen kunnen hebben, zoals blijkt uit hun variaties in vorm of hun vermogen om een ​​omvang samen te stellen, elkaar aanraken in een reeks aan verschillende kanten. Epicurus onderscheidde de twee, omdat hij van mening was dat niet-snijdbare atomen conceptueel verschillende delen hadden, maar dat er een ondergrens aan was.

Epicurus 'kijk op de beweging van atomen verschilt ook van Democritus'. In plaats van te praten over een beweging naar het centrum van een gegeven kosmos, mogelijk gecreëerd door de kosmische vortex, geeft Epicurus atomen een aangeboren neiging tot neerwaartse beweging door de oneindige kosmos. De neerwaartse richting is gewoon de oorspronkelijke richting van atoomval. Dit kan een reactie zijn op de kritiek van Aristoteles dat Democritus niet laat zien waarom atomaire beweging bestaat, maar alleen zegt dat het eeuwig is en dat het door botsingen wordt bestendigd. Bovendien, hoewel dit niet wordt bevestigd in de overgebleven geschriften van Epicurus, schrijven gezaghebbende latere bronnen hem het idee toe dat het tot de aard van atomen behoort om af en toe een lichte, anderszins onaangetaste uitwijking van hun neerwaartse pad te vertonen.Dit zou verklaren waarom atomen van oneindige tijd botsingen zijn aangegaan in plaats van in parallelle paden te vallen: Lucretius zegt ook dat hij rekening houdt met actie en verantwoordelijkheid. Geleerden hebben een aantal alternatieve interpretaties voorgesteld over hoe dit zou moeten werken.

Epicurus lijkt een andere kijk te hebben gehad op de aard van eigenschappen en ontkent de bewering van Democritus dat waargenomen eigenschappen alleen bestaan ​​'volgens afspraak'. Zijn opvolger Polystratus verdedigde en werkte verder een claim uit over de realiteit van eigenschappen, inclusief relationele eigenschappen. Bovendien, met het herstel van nieuw papyrologisch bewijs, is er controverse ontstaan ​​over de mate waarin Epicurus Democritus 'poging om alle oorzakelijke processen te verklaren door de eigenschappen van de atomen en de leegte alleen, afwees. Hoewel de ideeën van Epicurus al lang bekend zijn uit drie overgebleven brieven bewaard in de biografie van Diogenes Laertius, was er geen kopie van zijn langere werk On Nature beschikbaar. Echter, na opgraving van de Epicurean-bibliotheek in Herculaneum die werd begraven door een vulkaanuitbarsting,sommige delen van dit werk worden hersteld. Veel van de gevonden rollen zijn echter ernstig beschadigd en de interpretatie van dit pas herstelde materiaal is aan de gang.

De Herculaneum-bibliotheek bevat veel werk van de Epicurean Philodemus (1e eeuw v.Chr.). Philodemus schreef uitgebreid, onder meer over de geschiedenis van de filosofie, ethiek, muziek, poëzie, retoriek en de emoties. Hij schreef een verhandeling over de theorie van tekens: omdat ze empiristen zijn, in de overtuiging dat alle kennis voortkomt uit onze zintuiglijke ervaring, waren latere levensgenieters bezorgd over de basis voor onze kennis van onwaarneembare zaken zoals de atomen, en voerden ze een uitgebreid debat met de stoïcijnen over de redenen voor gevolgtrekkingen aan onmerkbare entiteiten.

Hoewel de doctrines van Epicurus de waarde van een rustig leven in een speciaal geconstrueerde Epicurische gemeenschap onderwijzen en de zoektocht naar roem afwijzen, wordt de atomistische theorie ook beschouwd als een remedie voor de problemen die anderen buiten de gemeenschap veroorzaken, en er zijn zeker epicuristische teksten geschreven voor een groter publiek. Naast de brieven van Epicurus zelf die zijn doctrines samenvatte, schreef de epicurische filosoof Lucretius (50 vGT) een lang Latijns gedicht waarin hij de ideeën van Epicurus aan het Romeinse publiek voorstelde. Lucretius maakt duidelijk dat hij trouw is aan Epicurus 'eigen opvattingen en geeft meer details over sommige onderwerpen dan uit Epicurus' eigen werk bewaard zijn gebleven, zoals een uitgebreid verslag van de oorsprong van de menselijke samenleving en instellingen. Een minder sympathieke tijdgenoot van Lucretius, Cicero,schreef ook een aantal Latijnse werken waarin een epicurische woordvoerder de leerstellingen van de school presenteert. Diogenes van Oenoanda propageerde Epicuristische doctrines in Klein-Azië en schreef ze op de muur van een Stoa in zijn geboortestad. Opgraving hiervan sinds de negentiende eeuw heeft ook nieuwe teksten opgeleverd, gericht op het omzetten van voorbijgangers in de epicuristische theorie. Smith 1993 dateert in zijn laatste editie van de tekst van de inscripties uit het begin van de tweede eeuw na Christus.dateert ze uit het begin van de tweede eeuw CE.dateert ze uit het begin van de tweede eeuw CE.

8. Atomisme en deeltjestheorieën in de wetenschappen

Sommige figuren die zich bezighouden met de natuurwetenschappen, met name geneeskunde, zouden organische lichamen hebben beschouwd als gemaakt van een soort deeltjes. De details van deze opvattingen zijn vaak onduidelijk. Galen, in On the Natural Faculties, verdeelt medische theoretici in twee groepen, volgens de indeling van natuurfilosofen. Aan de ene kant zijn continuümtheoretici, die van mening zijn dat alle materie oneindig deelbaar is, maar dat alle materie in zaken die onderhevig zijn aan generatie en corruptie vatbaar is voor kwalitatieve verandering. Aan de andere kant zijn degenen die veronderstellen dat materie is samengesteld uit kleine, onveranderlijke deeltjes gescheiden door lege ruimtes, en verklaren ze kwalitatieve verandering zoals die alleen wordt geproduceerd in samengestelde lichamen, door herschikking van de deeltjes alleen. Volgens Galeneskwalitatieve verandering is nodig om de krachten voort te brengen waardoor weldadige natuur verandering leidt: Galenus schrijft de eerste groep toe de prioriteit van de natuur en haar weldadige orde te bevestigen, en de laatste door dit te ontkennen.

Hoewel oude natuurfilosofen de neiging hebben om aan beide kanten van Galen's theorie van het verdeel-continuüm plus weldadige teleologie, versus atomisme plus blinde noodzaak te vallen - bestaat het gevaar dat deze tweedeling volledig of exclusief is van mogelijke natuurlijke filosofieën. Voor zover de opvatting van Plato in Timaeus atomistisch is en ook de teleologische verklaring onderschrijft, compliceert zijn positie bijvoorbeeld het beeld en verdelen andere theorieën van de natuurfilosofie in de hellenistische periode niet zo netjes over de ene of de andere kant. Galen heeft polemische belangen bij het in diskrediet brengen van degenen die de noodzaak ontkennen van kwalitatief onherleidbare vermogens of bevoegdheden die door de natuur worden gebruikt om gunstige resultaten te behalen. In gevallen waarin we alleen verspreide rapporten en tweedehands informatie hebben, is het moeilijk om te weten welke standpunten als atomistisch moeten worden beschouwd.

De theorieën van Heracleides van Pontus (4e eeuw v.Chr.) En Asclepiades van Bythnia (2e eeuw v.Chr.) Worden soms vergeleken met atomisme. Beiden - een leerling van Plato en een medisch theoreticus - zouden het bestaan ​​van bloedlichaampjes hebben geponeerd die ze anarmoi onkoi noemen, dat wil zeggen een soort 'massa', maar de precieze betekenis wordt betwist. Hoewel met name de theorieën van Asclepiades vaak worden gelijkgesteld met atomisme, is er reden om te denken dat Galenes identificatie van zijn opvatting als atomistisch polemisch is, en dat Asclepiades 'deeltjes in oneindig veel stukken kunnen worden verdeeld. Erasistratus van Ceos, een van de grote anatomen van de derde eeuw voor Christus, is een andere van degenen die volgens Galen aan de atomistische kant waren, ondanks zijn aanvaarding van design in de natuur.Erasistratus had geponeerd dat de weefsels van het lichaam zijn samengesteld uit een drievoudige vlecht van ader, slagader en zenuw: Galenus meldt dat zelfs het weefsel van de zenuw uit deze kleine vlecht bestaat. Hij beweert dat de Erasistrateanen verdeeld zijn over de vraag of het elementaire zenuwweefsel een continue massa is of bestaat uit kleine deeltjes zoals die van de atomisten.

Een van de meest prominente schrijvers over mechanica in de oudheid, Held van Alexandrië (1e eeuw CE), wordt vaak beschouwd als een atomist. In de inleiding van zijn Pneumatica beschrijft hij materie als deeltjes bestaande met spaties ertussen. Het verslag van Hero over pneumatische effecten met betrekking tot compressie van lucht, ontdekt door Ctesibius, lijkt echter af te hangen van de vervorming van elastische deeltjes die kunstmatig kunnen worden samengedrukt, maar die vrij heftig terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm. Als dat zo is, ontkent zijn verslag een fundamenteel principe van klassiek atomisme, dat atomen niet veranderen in hun intrinsieke eigenschappen zoals vorm.

Bibliografie

De secties van deze bibliografie komen overeen met de secties van de inzending.

Voor werken over Leucippus, Democritus, Epicurus en Lucretius, zie de relevante artikelen in deze encyclopedie. Deze bibliografie richt zich op bronnen die relevant zijn voor andere figuren genoemd in dit artikel:

Een generaal

 • Furley, David J.Twee studies in de Griekse atomen, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1967.
 • Furley, David J. De Griekse kosmologen vol 1: The Formation of the Atomic Theory and its Earliest Critics, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
 • Konstan, David. 'Atomism and its Heritage: Minimal Parts', Ancient Philosophy 2 (1982), 60-75.
 • Pyle, Andrew. Atomisme en zijn critici: van Democritus tot Newton, Bristol: Thoemmes Press, 1997.
 • Sorabji, Richard. Time, Creation and the Continuum: Theories in Antiquity and the Early Middle Age s, London and Ithaca, NY: Duckworth en Cornell University Press, 1983.

B. Atomisme voor Leucippus

 • Cornford, FM Plato en Parmenides: Parmenides 'Way of Truth en Plato's Parmenides vertaald met een inleiding en een lopend commentaar, London: Routledge, 1939.
 • Guthrie, WKC A History of Greek Philosophy vol. 1: The Earlier Presocratics and the Pythagoreans, Cambridge: Cambridge University Press, 1967.
 • Heidel, WA 'The Pythagoreans and Greek Mathematics', American Journal of Philology 61 (1940), 1-33.
 • Meer, Henry. Conjectura Cabbalistica, Londen: J. Flesher, 1653.
 • Owen, GEL 'Zeno en de wiskundigen', Proceedings of the Aristotelian Society 58 (1957-8), 199-222.
 • Tannéry, Paul. L'Histoire de la science h é llène, Parijs: Georg Olms, 1887.

C. & D. Plato, Platonisten en Xenocrates:

 • Dillon, John. De erven van Plato: A Study of the Old Academy (347-274 BC), Oxford: Clarendon Press, 2003.
 • Konstan, David. 'Points, Lines, and Infinity: Aristotle's Physics Zeta and Hellenistic Philosophy', in John J. Cleary (red.), Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy 3 (1988), 1-32.
 • Mueller, Ian, 'Plato's Geometrical Chemistry and Its Exegesis in Antiquity', 159-76 in P. Suppes, J. Moravcsik en H. Mendell (red.), Ancient and Medieval Traditions in the Exact Sciences: Essays in Memory of Wilbur Knorr, Stanford: CSLI Publications, 2000.
 • Sambursky, S.The Physical World of Late Antiquity, London: Routledge, 1962.
 • Sedley, David. 'On Generation and Corruption 1.2', 65-89 in Frans de Haas en Jaap Mansfeld (eds), Aristoteles: On Generation and Corruption, Book 1: Symposium Aristotelicum, Oxford: Clarendon Press, 2004.
 • Siorvanes, Lucas. Proclus: Neo-platonische filosofie en wetenschap, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996.
 • Strang, Colin en KW Mills, 'Plato and the Instant', Proceedings of the Aristotelian Society suppl. vol. 48 (1974), 63-96.

E. Minima Naturalia

Murdoch, John E. 'The Medieval and Renaissance Tradition of Minima Naturalia,' 91-132 in Christoph Lüthy, John E. Murdoch and William R. Newman (eds), Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories, Leiden: Brill, 2001

F. Diodorus Cronus

 • Denyer, Nicholas. 'The Atomism of Diodorus Cronus', Prudentia 13 (1981), 33-45.
 • Sedley, David. 'Diodorus Cronus and Hellenistic Philosophy', Proceedings of the Cambridge Philological Society ns 23 (1977), 74-120.

G. Volgers van Democritus en Epicurus

 • Clay, Diskin. Paradosis and Survival: Three Chapters in the History of Epicurean Philosophy, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998.
 • Frischer, B. The Sculpted Word: Epicureanism and Philosophical Recruitment in Ancient Greece, Berkeley: University of California Press, 1982.
 • Gigante, Marcello. Philodemus in Italië: The Books from Herculaneum, vertaald door Dirk Obbink, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
 • Smith, Martin Ferguson. Diogenes of Oinoanda: The Epicurean Inscription, Bewerkt met Inleiding, Vertaling en Aantekeningen, Napels: Bibliopolis, 1993.
 • Warren, James. Epicurus en Democritean Ethics: An Archaeology of Ataraxia, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

H. Atomisme en deeltjestheorieën in de wetenschappen

 • Berryman, Sylvia. 'The Evidence for Strato of Lampsacus in Hero of Alexandria', in WW Fortenbaugh (red.), Strato of Lampsacus, Transaction Press, (te verschijnen).
 • Drachmann, AG Ktesibios, Philon and Heron: A Study in Ancient Pneumatics, Copenhagen: Munksgaard, 1948.
 • Gottschalk, Hans. Heracleides of Pontus, Oxford: Clarendon Press, 1980.
 • Vallance, JT The Lost Theory of Asclepiades of Bithynia, Oxford: Oxford University Press, 1990.
 • Von Staden, Heinrich. 'Teleology and Mechanism: Aristotelian Biology and Early Hellenistic Medicine', 183-208 in Wolfgang Kullmann en Sabine Föllinger (eds), Aristotelische Biologie: Intentionen, Methoden, Ergebnisse, Stuttgart: F. Steiner Verlag, 1997.

I. Atomisme in andere tradities

Atomistische theorieën komen ook voor in de klassieke islamitische en Indiase filosofie:

 • Dhanani, Alnoor. The Physical Theory of Kalam, Leiden: EJ Brill, 1994.
 • Ganeri, Jonardo. Filosofie in Klassiek India, Londen: Routledge 2001.
 • McGinnis, Jon. 'The Topology of Time: An Analysis of Medieval Islamic Accounts of Discrete and Continuous Time', The Modern Schoolman, 81, (2003), 5-25.
 • Dennen, Shlomo. Studies in Islamitisch Atomisme, trans. Michael Schwartz, red. Tzvi Langermann, Jerusalem: The Magnes Press, 1997.
 • Potter, Karl H. Encyclopedia of Indian Philosophies vol. 2: Indian Metaphysics and Epistemology, Princeton: Princeton University Press, 1977.
 • Uitslag, Marwan. 'Natuurlijke filosofie', 287-307 in Peter Adamson en Richard C. Taylor (eds), The Cambridge Companion to Arabic Philosophy, Cambridge: Cambridge University press, 2005.

Andere internetbronnen

Atomisme, onderhouden door S. Marc Cohen, University of Washington

Populair per onderwerp